Trwa nabór na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego II kadencji

31 lipca 2019 r.

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje o przedłużonym terminie naboru kandydatów na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego zgłaszanych przez wojewodów, podmioty zatrudnienia socjalnego oraz organizacje społeczne i zawodowe (na podstawie § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego (Dz. U. z  2019 r.  poz. 337) oraz na podstawie art. 18e ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 217)).

Zgłoszenia należy składać zgodnie z załącznikami do komunikatu w terminie do dnia 12 sierpnia 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
z dopiskiem „Kandydatura do Rady Zatrudnienia Socjalnego

Rada Zatrudnienia Socjalnego jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawach zatrudnienia socjalnego. Składa się z 15 osób reprezentujących podmioty zatrudnienia socjalnego, wojewodów, organizacje społeczne i zawodowe.

Do zakresu jej działalności należy m.in.:

  • opiniowanie projektów aktów prawnych,
  • inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie zatrudnienia socjalnego,
  • przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów tego zatrudnienia,
  • przyjmowanie i opiniowanie wniosków o nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia w tym obszarze.

Rada współpracuje z: Radą Rynku Pracy, Radą Pomocy Społecznej, Radą Działalności Pożytku Publicznego, Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, środowiskiem podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz jego formalnymi i nieformalnymi ogólnokrajowymi i regionalnymi reprezentacjami.

Załączniki dostępne na stronie: BIP MRPiPS