Z pewnością na sukces naszej organizacji duży wpływ ma szeroko zakrojona współpraca z poniższymi instytucjami, uczelniami, placówkami, organizacjami czy społecznościami.

Instytucje rządowe i samorządowe

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Urząd m.st. Warszawy
 • Samorząd Województwa Mazowieckiego
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
 • Narodowe Centrum Kultury

Szkoły wyższe i instytucje naukowobadawcze

 • Uniwersytet Warszawski – Zakład Psychologii Rehabilitacyjnej Wydział Psychologii
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Akademia Wychowania Fizycznego
 • ASP – Warszawa
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny

Placówki edukacyjne

 • na rzecz wsparcia głównie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz edukacji i integracji (szkoły przysposabiające i zawodowe, integracyjne, specjalne, masowe, szkoły wyższe)
 • w zakresie realizacji wolontariatu młodzieżowego (XIII Liceum Ogólnokształcącym im. płk. L. Lisa Kuli w Warszawie, Zespól Szkół Gastronomicznych im. Eugeniusza Pijanowskiego, Liceum im. H. Kołłątaja i Kostki Potockiego)

Społeczności lokalne

w ramach wspólnych inicjatyw i projektów budujących solidarność i odpowiedzialność obywatelską na terenach dzielnic Śródmieście, Praga-Północ, Wilanów, Ursynów, Wola, Ochota

Organizacje pozarządowe w ramach

 • Warszawskiego Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Porozumienia na rzecz Osób Chorujących Psychicznie
 • Koalicji na rzecz Ochoty
 • Komisji Dialogu Społecznego ds. (Niepełnosprawności, Przeciwdziałania Przemocy, Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Seniorów i Kombatantów, Specjalistycznego Poradnictwa, Bezdomności)
 • Zespołu ds. Ośrodków Wsparcia dla osób niepełnosprawnych,
 • Forum Dialogu Społecznego m.st. Warszawy
 • Warszawskiego Forum Inicjatyw na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
 • Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego,
 • Polskim Komitecie EAPN,
 • Federacji Na Rzecz Reintegracji Społecznej,
 • Porozumieniu na Rzecz Wsparcia Osób Chorujących Psychicznie,
 • Mazowieckiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej
 • Komisji Dialogu Społecznego.