co robimy

Odpowiadając na potrzeby społeczne, nasze wsparcie kierujemy głównie do osób z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności, bezrobotnych oraz dzieci i młodzieży. Nie jesteśmy w stanie cofnąć czasu, ale możemy sprawić, że przyszłość osób wykluczonych będzie lepsza. Wypracowujemy nowe standardy pomocy społecznej, w tym przede wszystkim pomocy wzajemnej. Realizujemy programy w obszarze:

Rehabilitacja

społeczna i zawodowa, umożliwiająca osobom z niepełnosprawnościami sięganie po niezależność życiową dzięki zindywidualizowanym form pomocy (zatrudnienie wspomagane, mieszkania treningowe, terapia zajęciowa…)

Aktywizacja

w sferze zawodowej, skutecznie wspomagająca osoby
długotrwale bezrobotne w poszukiwaniu pracy (szkolenie, doradztwo, pośrednictwo…)

Resocjalizacja

wspierając osoby bezdomne w wyjściu z kryzysu, nabyciu umiejętności społecznych i uzyskaniu stabilizacji życiowej (edukacja, poradnictwo, terapia, praca, wolontariat…)

Socjoterapia i edukacja

tworząca dzieciom i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemami zdrowotnymi i społecznymi bezpieczne warunki do rozwoju, nauki, rozbudzania talentów i pasji (wsparcie psychologiczne, samopomoc, korepetycje, ciekawe zajęcia, wyjazdy…)

Integracja

daje szansę społeczeństwu na zrozumienie i udział w rozwiązywaniu problemów osób korzystających z naszego wsparcia (kampanie społeczne, targi, pikniki….)

Świadczymy również bezpłatne poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, zawodowe, prawne, pomoc socjalną, szkolenia i kursy zawodowe, organizujemy turnusy rehabilitacyjne, kampanie społeczne, konkursy.

wspieraj

Czekamy na Twoją pomoc. Pomagaj mądrze – bądź z nami na dobre

wspieraj
Skip to content