Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Przedmiotem zamówienia jest wybór Psychologa który zajmie się m.in. wykonanie kompleksowej klinicznej diagnozy psychologicznej zaburzeń w oparciu o wywiad, dokumentację i przeprowadzone testy psychologiczne, rozpoznaje deficyty uczestnika projektu oraz zasoby – w aspekcie funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego; pomocy i opieki specjalistycznej osobom z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności osobom z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwoju; diagnozy sytuacji rodzinnej oraz wsparcia psychologicznego członkom rodzin i opiekunom osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną ze współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi dla beneficjentów projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”; Prowadzenie działań związanych z procesem testowania i wdrażania modelu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy; Zapewnienie bieżącego wsparcia i konsultacji dla odbiorców wsparcia (osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwoju, ich rodziny i najbliższe otoczenie).

Harmonogram realizacji zamówienia:
Miejsce realizacji: woj. mazowieckie na obszarze miasta stołecznego Warszawy, dzielnica Praga Północ
Miejsce świadczeni usługi: siedziba SOD, ul. Targowa 82, Warszawa
Termin realizacji: styczeń 2019r – listopad 2020 (23 miesiące)
W ramach zamówienia odbędzie się łącznie 414 h zegarowych wsparcia tj. średnio 18 godzin miesięcznie.

Załączniki:
Załącznik 2
Załącznik 1
Część opisowa

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:
A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:
a) wykształcenie wyższe psychologiczne,
c) doświadczenie w pracy w dziedzinie zgodnej z tematyką wsparcia z osobami z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzinami i najbliższym otoczeniem.

Miejsce i sposób składania ofert
1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów została upoważniona p. Natalia Zawada, e-mail:
n.zawada@otwartedrzwi.pl, tel.: 506 516 812
2. Miejsce składania ofert: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi., ul. Targowa 82, 03-727 Warszawa
3. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu
(tj.„części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: n.zawada@otwartedrzwi.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na wybór Psychologa/Psychologa klinicznego w ramach realizacji projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” o numerze POWR.04.01.00-00-DI12/17-00. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta.
4. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zaleca się pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, odt.
b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.
Oferta musi zawierać następujące elementy:
A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
C. CV
Wskazane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem
5. Oferta musi być złożona do 21.01.2019 r. do godziny 16:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”.
9. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.
10. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc
służących do wypełnienia oferty.
11. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z wymaganiami ustawowymi.
12. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne
z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
13. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: n.zawada@otwartedrzwi.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Natalia Zawada
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 506 516 812

Zamawiający – Beneficjent
Nazwa: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Adres: pl. Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Numer telefonu: 224431440, Fax: 224431442, NIP 5252248481
Tytuł projektu: Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie
Numer projektu: POWR.04.01.00-00-DI12/17-00

Dołącz do nas!