Prowadzenie Klubu weekendowego

Zadanie publiczne Prowadzenie klubu weekendowego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w okresie trwałości projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z pozostałymi zaburzeniami psychicznymi na terenie Dzielnicy Praga – Północ, m.st. Warszawa realizowane w okresie 1.02.2021 – 31.01.2023r. finansowane jest z budżetu m.st. Warszawy

„Nowy Start” Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT (LIDER):

Miasto Stołeczne Warszawa, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

PARTNER PROJEKTU:

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

PRIORYTET:

IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

DZIAŁANIE:

9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.02.2021 – 31.01.2023

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:

1 561 716,00

CEL:

nabycie kompetencji społecznych oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych zwiększających szanse na zatrudnienie przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

ODBIORCY:

projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym lub osób z zaburzeniami psychicznymi (OZN), powyżej 18 r.ż, mieszkańców Warszawy.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

 1. Identyfikacja potrzeb oraz diagnoza  możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
 2. Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji
 3. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru pracy zgodnej z kwalifikacjami I kompetencjami
 4. Udział w szkoleniach zawodowych
 5. Udział w płatnych stażach zawodowych
 6. Udział w warsztatach rozwijających kompetencje społeczne
 7. Poradnictwo psychologiczne
 8. Usługa asystenta OzN

Korzystanie ze wszystkich form wsparcia jest bezpłatne.

„Zauważ – Zatrudnij – Zyskaj” II – projekt zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnościami, w tym głównie z zaburzeniami psychicznymi.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Termin realizacji projektu: 01.04. 2019 – 31.03.2022

Warunki rekrutacji do projektu:

Projekt „Zauważ – Zatrudnij – Zyskaj II” skierowany jest do 48 osób z niepełnosprawnościami ( szczególnie z zaburzeniami psychicznymi – w tym z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum  autyzmu, doświadczeniem choroby psychicznej, zaburzeń emocji i zachowania, organicznych zaburzeń nastroju i osobowości), które bez 5 kroków zatrudnienia wspomaganego, nie są w stanie znaleźć i utrzymać zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Beneficjent posiadać powinien orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym i znacznym. U osób legitymujących się lekkim stopniem niepełnosprawności wynikać on musi z niepełnosprawności intelektualnej, całościowych zaburzeń rozwojowych, długotrwałej chronicznej niepełnosprawności o charakterze psychicznym, niepełnosprawność sprzężoną:

– absolwenci szkół specjalnych, integracyjnych, masowych, placówek rehabilitacyjnych (tj. WTZ, ŚDS), którzy zakończyli w nich proces terapii, nie posiadają jeszcze doświadczenia zawodowego i potrzebują wsparcia w ramach procedury zatrudnienia wspomaganego dla osiągnięcia i/lub podwyższenia kompetencji zawodowych, uzyskania pełniej gotowości do pracy, wprowadzenia do zatrudnienia i pomocy w jego utrzymaniu;

– uczestnicy placówek typu WTZ, ŚDS, o ile – zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii, przygotowanym przez radę programową warsztatu nie korzystają oni w placówce z form wsparcia przewidzianych w ramach projektu;

– osoby, które podjęły pracę w ramach procedury zatrudnienia wspomaganego, ale dla jej utrzymania, wymagają nadal wsparcia usługi trenera pracy oraz podtrzymania osiągniętych kompetencji społecznych i zawodowych;

– osoby, z uprzednim doświadczeniem zawodowym, które z rożnych przyczyn utraciły pracę i udział w projekcie jest dla nich szansą efektywnej readaptacji zawodowej.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

Projekt „Zauważ – Zatrudnij – Zyskaj II” skierowany jest do 48 osób z niepełnosprawnościami, szczególnie z zaburzeniami psychicznymi (w tym z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, doświadczeniem choroby psychicznej, zaburzeń emocji i zachowania, organicznych zaburzeń nastroju i osobowości), z których co najmniej 30 beneficjentów wprowadzonych na otwarty rynek pracy z zastosowaniem metody zatrudnienia wspomaganego – utrzyma lub podejmie pracę i utrzyma ją w ramach projektu.

Zadanie obejmuje następujące formy wsparcia adresowane do beneficjentów:

formy grupowe

– warsztaty aktywizacji zawodowej,

– warsztaty kompetencji społecznych,

– grupę wsparcia osób pracujących,

– zorganizowaną aktywność w środowisku,

formy indywidualne

– usługę trenera pracy (w formie bezpośredniej i pośredniej),

– praktyki i „próbki pracy”,

– indywidualne doradztwo zawodoznawcze (w formie bezpośredniej i pośredniej),

– indywidualne doradztwo psychologiczne (w formie bezpośredniej i pośredniej),

Ponadto projekt przewiduje:

– staże zawodowe.

Klub za Bramą – Centrum Integracji Osób z Niepełnosprawnościami

CEL:

ograniczenie wykluczenia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi (głównie z niepełnosprawnością intelektualną) poprzez zorganizowane aktywności klubowe zmierzające do zwiększenia poziomu integracji w środowisku lokalnym.

ODBIORCY:

20 dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną obojga płci, w wieku 20-50 lat, mieszkańcy m.st Warszawy.

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy

CZAS TRWANIA:

od 01.12.2018 r. do 30.11.2021 r.

Zobacz

Mieszkanie Chronione-Treningowe “Życie na swoim – edycja II”

CEL:

zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkań chronionych- treningowych wraz z prowadzeniem miejsca treningowego. Przygotowanie mieszkańców do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i integracji ze społecznością lokalną.

ODBIORCY:

7 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i dodatkowymi niepełnosprawnościami

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy

CZAS TRWANIA:

od 01.12.2018 r. do 30.11.2021 r.

Zobacz

Warszawski Zintegrowany Model Wsparcia Środowiskowego Osób Dorosłych z Niepełnosprawnością Intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu

CEL:

przetestowanie i wdrożenie kompleksowego
i zindywidualizowanego modelu środowiskowego wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób
z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz ich rodzin/opiekunów/otoczenia.

ODBIORCY:

dorosłe osoby z niepełnosprawnością, w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim; w tym osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz niepełnosprawnością sprzężoną.

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Europejski Fundusz Społeczny

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH:

Wartość dofinansowania ze środków dotacji celowej: 

8 658 150,60

PROGRAM OPERACYJNY: 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

OŚ PRIORYTETOWA: 

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

DZIAŁANIE

4.1 Innowacje społeczne

LIDER PROJEKTU: 

Urząd m.st. Warszawa

PARTNERZY:

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Czas realizacji projektu

Wrzesień 2019-sierpień 2022

Zobacz

REMEDIUM- przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu osób bezdomnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi

CEL:

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Wyrównanie szans osób bezdomnych zmagających się ze szkodliwym spożywaniem alkoholu i uzależnieniem od niego oraz zaburzeniami psychicznymi, w dostępie do form wsparcia i profilaktyki uzależnień.

ODBIORCY:

40 osób bezdomnych, głównie kandydaci i mieszkańcy schroniska SOD, mężczyźni w wieku 18- 35 lat z zaburzeniami psychicznymi.

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy

CZAS TRWANIA:

od 15.10.2018 r. do 30.11.2020 r.

„Włącz się”

CEL:

aktywizacja zawodowa osób wykluczonych

ODBIORCY:

Wsparcie skierowane jest do osób z Warszawy i okolic

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Projekt finansowany ze środków Fundacji „la Caixa”

PARTNERZY:

Fundacja Naukowa Instytutu Badań Strukturalnych (organizacja koordynująca), Fundacja Aktywizacja, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Stowarzyszenie Spoza, Fundacja Sławek

„Zauważ – Zatrudnij – Zyskaj”

CEL:

wprowadzenie na otwarty rynek pracy osób z zaburzeniami psychicznymi

ODBIORCY:

osoby z zaburzeniami psychicznymi – głównie z niepełnosprawnością intelektualną, której towarzyszą zaburzenia zachowania, choroby psychiczne, autyzm, Zespół Aspergera, zaburzenia osobowości,

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Projekt współfinansowany ze środków PFRON + LOGO

Warszawski Zintegrowany Model Wsparcia Środowiskowego Osób Dorosłych z Niepełnosprawnością Intelektualną

CEL:

opracowanie kompleksowego i zindywidualizowanego modelu środowiskowego wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wypracowanie w ramach Modelu strategii działań i pakietów narzędzi wspomagania różnych etapów dorosłości OzNI i ich rodzin uwzględniającej międzysektorowy, koordynację, indywidualizację i partycypację oraz wielopoziomową współpracę wszystkich elementów.

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Europejski Fundusz Społeczny

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH:

Wartość dofinansowania ze środków dotacji celowej:

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Europejski Fundusz Społeczny

PROGRAM OPERACYJNY:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

OŚ PRIORYTETOWA:

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

DZIAŁANIE:

4.1 Innowacje społeczne

LIDER PROJEKTU:

Urząd m.st. Warszawa

PARTNERZY:

Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym

Praski kokon

CEL:

wypracowanie zintegrowanego kompleksowego modelu przeciwdziałania wykluczeniu biedy, wspierającego całą rodzinę w jej najbliższym sąsiedztwie, który zakłada współpracę lokalnych podmiotów i koordynację działań.

ODBIORCY:

rodziny o dziedziczonej formie ubóstwa wraz z ich najbliższym sąsiedztwem, z koncentracją uwagi na dzieciach i młodzieży, podmioty i pracownicy z obszaru pomocy społecznej i edukacji oraz ngo świadczące działania na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:

2 659 889,13 PLN

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Europejski Fundusz Społeczny

PROGRAM OPERACYJNY:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

OŚ PRIORYTETOWA:

I. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

DZIAŁANIE:

4.1 Innowacje społeczne

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

od: 2017-04-03 do: 2021-06-30

LIDER PROJEKTU:

Urząd m.st. Warszawa

PARTNERZY:

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Fundacja Wspierania Rodzin “Korale”, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie

CEL:

poprawa jakości i efektywności działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi (OzZP). Zaplanowane w modelu rozwiązania zmierzają do wzmocnienia OzZP w optymalnym funkcjonowaniu w społecznościach lokalnych poprzez wspieranie procesu zdrowienia.

ODBIORCY:

osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz społeczność lokalna

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:

12 151 546,00 PLN

WKŁAD WŁASNY:

364 547,00 PLN

Wartość dofinansowania ze środków dotacji celowej:

11 786 999,00 PLN

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Europejski Fundusz Społeczny

PROGRAM OPERACYJNY:

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA:

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

DZIAŁANIE:

4.1 Innowacje społeczne

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.12.2017 r. – 30.11.2020 r.

LIDER PROJEKTU:

Urząd m.st. Warszawa

PARTNERZY:

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o. o., Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o. o. + LOGO

Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki selektywnej lub wskazującej wśród osób z niepełnosprawnościami, mających problem ze szkodliwym używaniem lub z uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

CEL:

wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami w dostępie do form wsparcia i profilaktyki uzależnień oraz zwiększenie świadomości i przeciwdziałanie marginalizacji co najmniej 24 osób z niepełnosprawnościami (szczególnie z intelektualną i innymi zaburzeniami psychicznymi) poprzez działania edukacyjne i wsparcie w zakresie problematyki dotyczącej uzależnień, prowadzone na terenie m.st. Warszawy

ODBIORCY:

Osoby z niepełnosprawnościami – min. 24, terapeuci uzależnień – min 20 osób, uczniowie szkół specjalnych i/lub integracyjnych uczestniczący w spotkaniach promujących profilaktykę uzależnień – min. 40 osób

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawa

CZAS TRWANIA:

01.06.2017 r. do 31.12.2019

Zobacz

„Kucharz Doskonały” XIII edycja Ogólnowarszawskiego Konkursu Umiejętności Kulinarnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawa

CZAS TRWANIA:

08.04.2019 r. – 31.05.2019 r.

Zobacz

Modernizacja strony internetowej Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

CEL:

wzmocnienie oraz rozwój infrastrukturalny Stowarzyszenia, poprzez modernizację strony internetowej i dostosowanie jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

ODBIORCY:

wszystkie osoby korzystające z pomocy naszego Stowarzyszenia oraz pracownicy i wolontariusze. Ponadto społeczeństwo poprzez realizację np. kampanii społecznych, spotów, festynów, pikników i innych imprez społecznych. W sumie kilkadziesiąt tyś. osób rocznie.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawa

CZAS TRWANIA:

01.03.2019 r. – 30.06.2019 r.

Dzieciaki w mieście czyli Świetlica Mały Książę

CEL:

przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, adresowanej do dzieci i młodzieży w wieku od lat 7-15 oraz ich rodzin

ODBIORCY:

dzieci w wieku od 6 – 15 lat oraz ich rodziców/opiekunów, w większości pochodzących z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo, w znacznej części dotkniętych „chorobami” społecznymi zwłaszcza: alkoholizmem, dysfunkcjonalnością rodziny, ubóstwem, bezrobociem a także niezaradnością życiową

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawa

CZAS TRWANIA:

od 03.21.2018 r. do 30.11.2021 r.

Zobacz

Usprawnienia technologiczne w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi

CEL:

Usprawnienia technologiczne organizacji

ODBIORCY:

osoby z niepełnosprawnościami (z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi, zmysłów) – 350 osób oraz członkowie ich rodzin – 300 osób, osoby bezdomne – 140 osób, osoby długotrwale bezrobotne – 150 osób, osoby dotknięte ubóstwem – ponad 300 osób, – pracownicy (pedagodzy, psychologowie, pracownicy socjalni, doradcy zawodowi, trenerzy pracy, asystenci osób z niepełnosprawnościami, specjaliści z różnych dziedzin artystycznych: graficy, plastycy, ceramicy, fotografowie, specjaliści finansowo-księgowi) – 110 osób, – wolontariusze (studenci kierunków społecznych, seniorzy, specjaliści z różnych dziedzin) – 50 osób – ogół społeczeństwa (kampanie społeczne, spoty, festyny, pikniki, imprezy integracyjne, itp.) kilkadziesiąt tyś. osób rocznie

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawa

CZAS TRWANIA:

od 01.03.2019 r. do 31.05.2019 r.

Akademia Młodego Sportowca „Praskie Pioruny – edycja II

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawa

Akademia Samodzielności

CEL:

wzrost umiejętności społecznych oraz kompetencji i kwalifikacji zawodowych koniecznych do podjęcia pracy przez uczestników

ODBIORCY:

osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym lub znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej – 40 osób, w wieku 18-65 lat

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:

560 000,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH:

448 000,00 PLN

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Europejski Fundusz Społeczny

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.11.2017 r. – 30.04.2019 r.

PARTNERZY:

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Wsparciewrozwoju.pl

Program operacyjny Pomoc Żywnościowa

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2019

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2019 – lipiec 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności SOS w Warszawie   [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa mazowieckiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 50 kg w tym:

 Artykuły warzywne i owocowe:

 • groszek z marchewką 3,2 kg,
 • fasola biała 3,2 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
 • buraczki wiórki 1,05 kg,
 • powidła śliwkowe 1,80 kg,
 • sok jabłkowy klarowny 4l

Artykuły skrobiowe:

 • makaron jajeczny 4,5 kg,
 • makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg
 • ryż biały 3 kg,
 • kasza gryczana 1,5 kg,
 • herbatniki maślane 0,8 kg,

Artykuły mleczne:

 • mleko UHT 7 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg,

Artykuły mięsne:

 • szynka drobiowa 2,7 kg,
 • szynka wieprzowa mielona 1,8 kg,
 • pasztet wieprzowy 0,48 kg,
 • filet z makreli w oleju 1,53 kg,

Cukier

 • cukier biały 4 kg,

Tłuszcze

 • olej rzepakowy 4 l,

Dania gotowe

 • gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg;
 1. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.
 2. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2019 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 40,3kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.