PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

ŹRODŁO FINANSOWANIA:

WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2021

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2021 – czerwiec 2022,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  1. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  1. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  1. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2021 – czerwiec 2022

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności SOS w Warszawie[OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa mazowieckiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie (od 01.01.2022 – 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:[1]
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 28,17 kg w tym:
NAZWA ARTYKUŁUILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘOPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L)ILOŚĆ KG NA OSOBĘ
CUKIER BIAŁY 414,00
GROSZEK Z MARCHEWKĄ 80,43,20
KASZA JĘCZMIENNA 20,51,00
KONCENTRAT POMIDOROWY 70,161,12
MAKARON JAJECZNY  90,54,50
MLEKO UHT 515,00
OLEJ RZEPAKOWY 414,00
POWIDŁA ŚLIWKOWE 50,31,50
FILET W OLEJU 50,170,85
SZYNKA DROBIOWA 60,31,80
SZYNKA WIEPRZOWA 40,31,20
 • Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021.
 • Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 • W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 22,5 KG). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.
 • W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 • W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.
 • Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a

Podgląd obrazu

[1] W okresie epidemiologicznym OPS/OPL może kwalifikować w sposób zdalny na podstawie złączników 5.1, 6.1, 7.1

„Zauważ-Zatrudnij-Zyskaj III”

PODMIOT REALIZUJĄCY PROJEKT:

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:

01.04. 2022 – 31.03.2025

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:

981 128,00 zł

CEL:

Celem projektu jest przygotowanie, wprowadzenie na rynek pracy oraz ustabilizowanie zatrudnienia beneficjentów ostatecznych w oparciu o model zatrudnienia wspomaganego zgodny ze standardami EUSE. Dzięki tym działaniom 50% tj. 26 beneficjentów projektu otrzyma i/lub utrzyma zatrudnienie.

ODBIORCY:

Projekt „Zauważ – Zatrudnij – Zyskaj III” skierowany jest do 52 osób z niepełnosprawnościami, szczególnie z zaburzeniami psychicznymi (w tym z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, doświadczeniem choroby psychicznej, zaburzeń emocji i zachowania, organicznych zaburzeń nastroju i osobowości),z których co najmniej 26 beneficjentów wprowadzonych na rynek pracy z zastosowaniem metody zatrudnienia wspomaganego – utrzyma lub podejmie pracę i utrzyma ją w ramach projektu.

Beneficjent powinien posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym.

– absolwenci szkół specjalnych, integracyjnych, masowych, placówek rehabilitacyjnych (tj. WTZ, ŚDS), którzy zakończyli w nich proces terapii, nie posiadają jeszcze doświadczenia zawodowego i potrzebują wsparcia w ramach procedury zatrudnienia wspomaganego dla osiągnięcia i/lub podwyższenia kompetencji zawodowych, uzyskania pełniej gotowości do pracy, wprowadzenia do zatrudnienia i pomocy w jego utrzymaniu;

– uczestnicy placówek typu WTZ, ŚDS, o ile – zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii, przygotowanym przez radę programową warsztatu nie korzystają oni w placówce z form wsparcia przewidzianych w ramach projektu;

– osoby, które podjęły pracę w ramach procedury zatrudnienia wspomaganego, ale dla jej utrzymania, wymagają nadal wsparcia usługi trenera pracy oraz podtrzymania osiągniętych kompetencji społecznych i zawodowych;

– osoby, z uprzednim doświadczeniem zawodowym, które z rożnych przyczyn utraciły pracę i udział w projekcie jest dla nich szansą efektywnej readaptacji zawodowej.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

Formy grupowe

– warsztaty aktywizacji zawodowej,

– warsztaty kompetencji społecznych,

– grupę wsparcia osób pracujących,

– zorganizowaną aktywność w środowisku,

Formy indywidualne

– usługę trenera pracy (w formie bezpośredniej i pośredniej),

– praktyki i „próbki pracy”,

– indywidualne doradztwo zawodoznawcze (w formie bezpośredniej i pośredniej),

– indywidualne doradztwo psychologiczne (w formie bezpośredniej i pośredniej),

– indywidualne pośrednictwo pracy (w formie bezpośredniej i pośredniej),

Ponadto projekt przewiduje:

– staże zawodowe.

HARMONOGRAM

Status: zatrudniONy

PODMIOT REALIZUJĄCY PROJEKT:

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA:

Skarb Państwa-minister Rodziny i Polityki Społecznej

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

NUMER I NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ:

I Rynek pracy otwarty dla wszystkich

NUMER I NAZWA DZIAŁANIA:

1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnością

NUMER I NAZWA PODDZIAŁANIA

1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami-Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

15.09.2021 – 30.06.2023

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:

2 391 900,00

CEL:

zwiększenie szans na zatrudnienie, zmiana sytuacji materialno-zawodowej, aktywizacja zawodowa 170 OzN ( w tym 94 k) pozostających bez zatrudnienia (w tym biernych zawodowo, poszukujących pracy) oraz poprawa sytuacji zawodowej OzN: 80 osób (w tym 44 k.)

ODBIORCY:

projekt skierowany jest do 250 osób z niepełnosprawnościami, w wieku pow. 18 lat, mieszkańców woj. mazowieckiego , w tym: 170 osób pozostających bez zatrudnienia oraz 80 osób pracujących.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

 1. Aktywizacja zawodowa niepracujących OzN.
 2. Wsparcie pracujących OzN.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE: https://statuszatrudniony.pl

Korzystanie ze wszystkich form wsparcia jest bezpłatne.

…………………………………………………………………………………………..

KAMPANIA „MAM DOM”  

To inicjatywa Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, która od 10 lat kierowana jest do potrzebujących dzieci i młodzieży z terenów wiejskich Mazowsza  oraz podopiecznych z warszawskiej Pragi. 

 • wychowanków pieczy zastępczej z wiejskich terenów Mazowsza  
 • wychowanków domów dziecka w Radoryżu Smolanym, Płońsku i Kisielanach  
 • uczestników naszej świetlicy środowiskowej „Mały Książę” z warszawskiej Pragi. 

Głównym celem kampanii MAM DOM jest pomoc dzieciom osamotnionym, ciężko doświadczonym przez los oraz promowanie odpowiedzialnego rodzicielstwa i pieczy zastępczej.     

Działania w kampanii MAM DOM, to m.in.   

 • wycieczki, obozy tematyczne  
 • zwiedzanie Warszawy (wszystkie ciekawe zabytki, muzea, obiekty architektury etc.)  
 • uczestnictwo w spektaklach teatralnych, musicalach, koncertach  
 • spotkania z ciekawymi ludźmi  
 • seminaria dla rodziców zastępczych  
 • spotkania grup wsparcia  
 • organizacja eventów, świąt, uroczystości  
 • organizacja warsztatów literackich, plastycznych  
 • organizacja konkursów (m.in. Quiz pt. O noblistce Wisławie Szymborskiej, Jaki znak twój?, Moja planeta – dom 
 • wyposażenie w komputery i pomoce naukowe  
 • wyprawki szkolne  
 • sprzęt sportowy  
 • zbiórka odzieży zimowej  

W ramach kampanii MAM DOM rokrocznie organizujemy dwie uroczystości  w Warszawie 

 • Mikołaju, mam Dom  
 • Rodzinny Dzień Dziecka

MIKOŁAJU, MAM DOM, to uroczystość świąteczna i finał każdej edycji kampanii. 

Co roku, na spotkanie z Mikołajem zapraszamy do Warszawy grupę ponad stu dzieci oraz ich rodziców zastępczych/opiekunów z 9 powiatów Mazowsza.  

Podczas spotkania, rodziny i dzieci spędzają w Warszawie radosne chwile świętując, bawiąc się i integrując w nowych okolicznościach.   

Tradycyjnie, każdy finał odbywa się  w Centrum Olimpijskim PKOL w Warszawie.  Dla dzieci pochodzących z terenów wiejskich, przyjazd do stolicy jest dużym przeżyciem. Zawsze czeka na nie wiele atrakcji oraz prawdziwy MIKOŁAJ.   

Podczas zabawy dzieci, dla rodziców zastępczych organizujemy seminaria poruszające ważne dla nich problemy oraz indywidualne konsultacje ze specjalistami.  

Ważnym punktem uroczystości są rozstrzygnięcia wcześniej ogłaszanych konkursów. Ich celem jest budowanie w dzieciach aktywnych postaw, poszerzania wiedzy, poczucia wartości oraz sprawczości. Za każdym razem dzieci muszą się postarać. Do zwycięzców konkursów trafiają atrakcyjne nagrody, a dla wszystkich uczestników upominki w postaci książek.  

Rodziny i dzieci najbardziej potrzebujące, typowane są dzięki współpracy z Powiatowymi Centami Pomocy Rodzinie, oraz placówkami oświatowymi.  

Dlaczego wychowankowie pieczy zastępczej?   

Bo to dzieci osierocone oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, uzależnionych od alkoholu, narkotyków, które były ofiarami przemocy psychicznej, fizycznej, często też ofiarami nadużyć seksualnych. Życie w stanie chronicznego napięcia, stresu, cierpienia i biedy zachwiało ich psychiką. Z powodu braku stabilności, poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości stały się nieufne i wycofane. Dziś ich ostoją są rodzice zastępczy zapewniający przede wszystkim spokój, szacunek i ciepło rodzinne. Mają dom i uczą się w nim funkcjonować. Otrzymały szansę na lepsze życie.   

Jednak i dzieciom, i opiekunom nie jest łatwo. Środowisko wiejskie im nie pomaga. Dzieci są często stygmatyzowane przez rówieśników i odrzucane w kontaktach społecznych. Potrzebują bardzo wsparcia, bodźców podnoszących ich samoocenę i poczucie własnej wartości.   

W wielu przypadkach rodzice zastępczy to osoby młode – dorosłe rodzeństwo i osoby starsze – babcie i dziadkowie, dający dziecku miłość i oparcie, jednak zakorzenieni w małej wiejskiej społeczności, ograniczeni nią nie nadążają za zmianami i trudno im poruszać się w nowej rzeczywistości. Są bierni, boją się nowych wyzwań, często nie przywiązują wagi do edukacji, nie inspirują, nie podnoszą poprzeczki i nie rozbudzają ambicji swoich wychowanków.   

Dodatkowo, dzieci z wiejskich środowisk nie mają dostępu do nowoczesnych i ciekawych metod edukacji, do pełnej oferty kulturalnej, możliwości korzystania z atrakcji i osiągnięć cywilizacyjnych, dostępnych dla mieszkańców dużych miast.   

Realizując działania w ramach kampanii MAM DOM, niwelujemy deficyty życiowe dzieci poszkodowanych przez los. Wspieramy również i promujemy osoby, które podejmują trud wychowania i doprowadzenia do godnej dorosłości powierzonych wychowanków. 
 

Czynimy to wszystko dzięki zaangażowaniu i życzliwości Przyjaciół i Darczyńców Stowarzyszenia. 

Prowadzenie Klubu weekendowego

Zadanie publiczne Prowadzenie klubu weekendowego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w okresie trwałości projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z pozostałymi zaburzeniami psychicznymi na terenie Dzielnicy Praga – Północ, m.st. Warszawa realizowane w okresie 1.02.2021 – 31.01.2023r. finansowane jest z budżetu m.st. Warszawy

„Nowy Start” Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT (LIDER):

Miasto Stołeczne Warszawa, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

PARTNER PROJEKTU:

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

PRIORYTET:

IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

DZIAŁANIE:

9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.02.2021 – 31.01.2023

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:

1 561 716,00

CEL:

nabycie kompetencji społecznych oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych zwiększających szanse na zatrudnienie przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

ODBIORCY:

projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym lub osób z zaburzeniami psychicznymi (OZN), powyżej 18 r.ż, mieszkańców Warszawy.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

 1. Identyfikacja potrzeb oraz diagnoza  możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
 2. Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji
 3. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru pracy zgodnej z kwalifikacjami I kompetencjami
 4. Udział w szkoleniach zawodowych
 5. Udział w płatnych stażach zawodowych
 6. Udział w warsztatach rozwijających kompetencje społeczne
 7. Poradnictwo psychologiczne
 8. Usługa asystenta OzN

Korzystanie ze wszystkich form wsparcia jest bezpłatne.

„Zauważ – Zatrudnij – Zyskaj” II – projekt zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnościami, w tym głównie z zaburzeniami psychicznymi.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Termin realizacji projektu: 01.04. 2019 – 31.03.2022

Warunki rekrutacji do projektu:

Projekt „Zauważ – Zatrudnij – Zyskaj II” skierowany jest do 48 osób z niepełnosprawnościami ( szczególnie z zaburzeniami psychicznymi – w tym z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum  autyzmu, doświadczeniem choroby psychicznej, zaburzeń emocji i zachowania, organicznych zaburzeń nastroju i osobowości), które bez 5 kroków zatrudnienia wspomaganego, nie są w stanie znaleźć i utrzymać zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Beneficjent posiadać powinien orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym i znacznym. U osób legitymujących się lekkim stopniem niepełnosprawności wynikać on musi z niepełnosprawności intelektualnej, całościowych zaburzeń rozwojowych, długotrwałej chronicznej niepełnosprawności o charakterze psychicznym, niepełnosprawność sprzężoną:

– absolwenci szkół specjalnych, integracyjnych, masowych, placówek rehabilitacyjnych (tj. WTZ, ŚDS), którzy zakończyli w nich proces terapii, nie posiadają jeszcze doświadczenia zawodowego i potrzebują wsparcia w ramach procedury zatrudnienia wspomaganego dla osiągnięcia i/lub podwyższenia kompetencji zawodowych, uzyskania pełniej gotowości do pracy, wprowadzenia do zatrudnienia i pomocy w jego utrzymaniu;

– uczestnicy placówek typu WTZ, ŚDS, o ile – zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii, przygotowanym przez radę programową warsztatu nie korzystają oni w placówce z form wsparcia przewidzianych w ramach projektu;

– osoby, które podjęły pracę w ramach procedury zatrudnienia wspomaganego, ale dla jej utrzymania, wymagają nadal wsparcia usługi trenera pracy oraz podtrzymania osiągniętych kompetencji społecznych i zawodowych;

– osoby, z uprzednim doświadczeniem zawodowym, które z rożnych przyczyn utraciły pracę i udział w projekcie jest dla nich szansą efektywnej readaptacji zawodowej.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

Projekt „Zauważ – Zatrudnij – Zyskaj II” skierowany jest do 48 osób z niepełnosprawnościami, szczególnie z zaburzeniami psychicznymi (w tym z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, doświadczeniem choroby psychicznej, zaburzeń emocji i zachowania, organicznych zaburzeń nastroju i osobowości), z których co najmniej 30 beneficjentów wprowadzonych na otwarty rynek pracy z zastosowaniem metody zatrudnienia wspomaganego – utrzyma lub podejmie pracę i utrzyma ją w ramach projektu.

Zadanie obejmuje następujące formy wsparcia adresowane do beneficjentów:

formy grupowe

– warsztaty aktywizacji zawodowej,

– warsztaty kompetencji społecznych,

– grupę wsparcia osób pracujących,

– zorganizowaną aktywność w środowisku,

formy indywidualne

– usługę trenera pracy (w formie bezpośredniej i pośredniej),

– praktyki i „próbki pracy”,

– indywidualne doradztwo zawodoznawcze (w formie bezpośredniej i pośredniej),

– indywidualne doradztwo psychologiczne (w formie bezpośredniej i pośredniej),

Ponadto projekt przewiduje:

– staże zawodowe.

Klub za Bramą – Centrum Integracji Osób z Niepełnosprawnościami

CEL:

ograniczenie wykluczenia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi (głównie z niepełnosprawnością intelektualną) poprzez zorganizowane aktywności klubowe zmierzające do zwiększenia poziomu integracji w środowisku lokalnym.

ODBIORCY:

20 dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną obojga płci, w wieku 20-50 lat, mieszkańcy m.st Warszawy.

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy

CZAS TRWANIA:

od 01.12.2018 r. do 30.11.2021 r.

Zobacz

Mieszkanie Chronione-Treningowe “Życie na swoim – edycja II”

CEL:

zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkań chronionych- treningowych wraz z prowadzeniem miejsca treningowego. Przygotowanie mieszkańców do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i integracji ze społecznością lokalną.

ODBIORCY:

7 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i dodatkowymi niepełnosprawnościami

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy

CZAS TRWANIA:

od 01.12.2018 r. do 30.11.2021 r.

Zobacz

Warszawski Zintegrowany Model Wsparcia Środowiskowego Osób Dorosłych z Niepełnosprawnością Intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu

CEL:

przetestowanie i wdrożenie kompleksowego
i zindywidualizowanego modelu środowiskowego wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób
z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz ich rodzin/opiekunów/otoczenia.

ODBIORCY:

dorosłe osoby z niepełnosprawnością, w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim; w tym osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz niepełnosprawnością sprzężoną.

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Europejski Fundusz Społeczny

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH:

Wartość dofinansowania ze środków dotacji celowej: 

8 658 150,60

PROGRAM OPERACYJNY: 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

OŚ PRIORYTETOWA: 

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

DZIAŁANIE

4.1 Innowacje społeczne

LIDER PROJEKTU: 

Urząd m.st. Warszawa

PARTNERZY:

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Czas realizacji projektu

Wrzesień 2019-sierpień 2022

Zobacz

REMEDIUM- przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu osób bezdomnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi

CEL:

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Wyrównanie szans osób bezdomnych zmagających się ze szkodliwym spożywaniem alkoholu i uzależnieniem od niego oraz zaburzeniami psychicznymi, w dostępie do form wsparcia i profilaktyki uzależnień.

ODBIORCY:

40 osób bezdomnych, głównie kandydaci i mieszkańcy schroniska SOD, mężczyźni w wieku 18- 35 lat z zaburzeniami psychicznymi.

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy

CZAS TRWANIA:

od 15.10.2018 r. do 30.11.2020 r.

„Włącz się”

CEL:

aktywizacja zawodowa osób wykluczonych

ODBIORCY:

Wsparcie skierowane jest do osób z Warszawy i okolic

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Projekt finansowany ze środków Fundacji „la Caixa”

PARTNERZY:

Fundacja Naukowa Instytutu Badań Strukturalnych (organizacja koordynująca), Fundacja Aktywizacja, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Stowarzyszenie Spoza, Fundacja Sławek

„Zauważ – Zatrudnij – Zyskaj”

CEL:

wprowadzenie na otwarty rynek pracy osób z zaburzeniami psychicznymi

ODBIORCY:

osoby z zaburzeniami psychicznymi – głównie z niepełnosprawnością intelektualną, której towarzyszą zaburzenia zachowania, choroby psychiczne, autyzm, Zespół Aspergera, zaburzenia osobowości,

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Projekt współfinansowany ze środków PFRON + LOGO

Warszawski Zintegrowany Model Wsparcia Środowiskowego Osób Dorosłych z Niepełnosprawnością Intelektualną

CEL:

opracowanie kompleksowego i zindywidualizowanego modelu środowiskowego wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wypracowanie w ramach Modelu strategii działań i pakietów narzędzi wspomagania różnych etapów dorosłości OzNI i ich rodzin uwzględniającej międzysektorowy, koordynację, indywidualizację i partycypację oraz wielopoziomową współpracę wszystkich elementów.

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Europejski Fundusz Społeczny

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH:

Wartość dofinansowania ze środków dotacji celowej:

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Europejski Fundusz Społeczny

PROGRAM OPERACYJNY:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

OŚ PRIORYTETOWA:

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

DZIAŁANIE:

4.1 Innowacje społeczne

LIDER PROJEKTU:

Urząd m.st. Warszawa

PARTNERZY:

Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym

Praski kokon

CEL:

wypracowanie zintegrowanego kompleksowego modelu przeciwdziałania wykluczeniu biedy, wspierającego całą rodzinę w jej najbliższym sąsiedztwie, który zakłada współpracę lokalnych podmiotów i koordynację działań.

ODBIORCY:

rodziny o dziedziczonej formie ubóstwa wraz z ich najbliższym sąsiedztwem, z koncentracją uwagi na dzieciach i młodzieży, podmioty i pracownicy z obszaru pomocy społecznej i edukacji oraz ngo świadczące działania na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:

2 659 889,13 PLN

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Europejski Fundusz Społeczny

PROGRAM OPERACYJNY:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

OŚ PRIORYTETOWA:

I. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

DZIAŁANIE:

4.1 Innowacje społeczne

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

od: 2017-04-03 do: 2021-06-30

LIDER PROJEKTU:

Urząd m.st. Warszawa

PARTNERZY:

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Fundacja Wspierania Rodzin “Korale”, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie

CEL:

poprawa jakości i efektywności działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi (OzZP). Zaplanowane w modelu rozwiązania zmierzają do wzmocnienia OzZP w optymalnym funkcjonowaniu w społecznościach lokalnych poprzez wspieranie procesu zdrowienia.

ODBIORCY:

osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz społeczność lokalna

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:

12 151 546,00 PLN

WKŁAD WŁASNY:

364 547,00 PLN

Wartość dofinansowania ze środków dotacji celowej:

11 786 999,00 PLN

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Europejski Fundusz Społeczny

PROGRAM OPERACYJNY:

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA:

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

DZIAŁANIE:

4.1 Innowacje społeczne

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.12.2017 r. – 30.11.2020 r.

LIDER PROJEKTU:

Urząd m.st. Warszawa

PARTNERZY:

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o. o., Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o. o. + LOGO

Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki selektywnej lub wskazującej wśród osób z niepełnosprawnościami, mających problem ze szkodliwym używaniem lub z uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

CEL:

wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami w dostępie do form wsparcia i profilaktyki uzależnień oraz zwiększenie świadomości i przeciwdziałanie marginalizacji co najmniej 24 osób z niepełnosprawnościami (szczególnie z intelektualną i innymi zaburzeniami psychicznymi) poprzez działania edukacyjne i wsparcie w zakresie problematyki dotyczącej uzależnień, prowadzone na terenie m.st. Warszawy

ODBIORCY:

Osoby z niepełnosprawnościami – min. 24, terapeuci uzależnień – min 20 osób, uczniowie szkół specjalnych i/lub integracyjnych uczestniczący w spotkaniach promujących profilaktykę uzależnień – min. 40 osób

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawa

CZAS TRWANIA:

01.06.2017 r. do 31.12.2019

Zobacz

„Kucharz Doskonały” XIII edycja Ogólnowarszawskiego Konkursu Umiejętności Kulinarnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawa

CZAS TRWANIA:

08.04.2019 r. – 31.05.2019 r.

Zobacz

Modernizacja strony internetowej Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

CEL:

wzmocnienie oraz rozwój infrastrukturalny Stowarzyszenia, poprzez modernizację strony internetowej i dostosowanie jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

ODBIORCY:

wszystkie osoby korzystające z pomocy naszego Stowarzyszenia oraz pracownicy i wolontariusze. Ponadto społeczeństwo poprzez realizację np. kampanii społecznych, spotów, festynów, pikników i innych imprez społecznych. W sumie kilkadziesiąt tyś. osób rocznie.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawa

CZAS TRWANIA:

01.03.2019 r. – 30.06.2019 r.

Dzieciaki w mieście czyli Świetlica Mały Książę

CEL:

przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, adresowanej do dzieci i młodzieży w wieku od lat 7-15 oraz ich rodzin

ODBIORCY:

dzieci w wieku od 6 – 15 lat oraz ich rodziców/opiekunów, w większości pochodzących z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo, w znacznej części dotkniętych „chorobami” społecznymi zwłaszcza: alkoholizmem, dysfunkcjonalnością rodziny, ubóstwem, bezrobociem a także niezaradnością życiową

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawa

CZAS TRWANIA:

od 03.21.2018 r. do 30.11.2021 r.

Zobacz

Usprawnienia technologiczne w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi

CEL:

Usprawnienia technologiczne organizacji

ODBIORCY:

osoby z niepełnosprawnościami (z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi, zmysłów) – 350 osób oraz członkowie ich rodzin – 300 osób, osoby bezdomne – 140 osób, osoby długotrwale bezrobotne – 150 osób, osoby dotknięte ubóstwem – ponad 300 osób, – pracownicy (pedagodzy, psychologowie, pracownicy socjalni, doradcy zawodowi, trenerzy pracy, asystenci osób z niepełnosprawnościami, specjaliści z różnych dziedzin artystycznych: graficy, plastycy, ceramicy, fotografowie, specjaliści finansowo-księgowi) – 110 osób, – wolontariusze (studenci kierunków społecznych, seniorzy, specjaliści z różnych dziedzin) – 50 osób – ogół społeczeństwa (kampanie społeczne, spoty, festyny, pikniki, imprezy integracyjne, itp.) kilkadziesiąt tyś. osób rocznie

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawa

CZAS TRWANIA:

od 01.03.2019 r. do 31.05.2019 r.

Akademia Młodego Sportowca „Praskie Pioruny – edycja II

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawa

Akademia Samodzielności

CEL:

wzrost umiejętności społecznych oraz kompetencji i kwalifikacji zawodowych koniecznych do podjęcia pracy przez uczestników

ODBIORCY:

osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym lub znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej – 40 osób, w wieku 18-65 lat

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:

560 000,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH:

448 000,00 PLN

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Europejski Fundusz Społeczny

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.11.2017 r. – 30.04.2019 r.

PARTNERZY:

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Wsparciewrozwoju.pl

Program operacyjny Pomoc Żywnościowa

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2019

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2019 – lipiec 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności SOS w Warszawie   [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa mazowieckiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 50 kg w tym:

 Artykuły warzywne i owocowe:

 • groszek z marchewką 3,2 kg,
 • fasola biała 3,2 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
 • buraczki wiórki 1,05 kg,
 • powidła śliwkowe 1,80 kg,
 • sok jabłkowy klarowny 4l

Artykuły skrobiowe:

 • makaron jajeczny 4,5 kg,
 • makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg
 • ryż biały 3 kg,
 • kasza gryczana 1,5 kg,
 • herbatniki maślane 0,8 kg,

Artykuły mleczne:

 • mleko UHT 7 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg,

Artykuły mięsne:

 • szynka drobiowa 2,7 kg,
 • szynka wieprzowa mielona 1,8 kg,
 • pasztet wieprzowy 0,48 kg,
 • filet z makreli w oleju 1,53 kg,

Cukier

 • cukier biały 4 kg,

Tłuszcze

 • olej rzepakowy 4 l,

Dania gotowe

 • gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg;
 1. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.
 2. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2019 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 40,3kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Skip to content