Prowadzenie Klubu weekendowego

Zadanie publiczne Prowadzenie klubu weekendowego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w okresie trwałości projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z pozostałymi zaburzeniami psychicznymi na terenie Dzielnicy Praga – Północ, m.st. Warszawa realizowane w okresie 1.02.2021 – 31.01.2023r. finansowane jest z budżetu m.st. Warszawy

„Nowy Start” Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT (LIDER):

Miasto Stołeczne Warszawa, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

PARTNER PROJEKTU:

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

PRIORYTET:

IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

DZIAŁANIE:

9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.02.2021 – 31.01.2023

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:

1 561 716,00

CEL:

nabycie kompetencji społecznych oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych zwiększających szanse na zatrudnienie przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

ODBIORCY:

projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym lub osób z zaburzeniami psychicznymi (OZN), powyżej 18 r.ż, mieszkańców Warszawy.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

  1. Identyfikacja potrzeb oraz diagnoza  możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
  2. Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji
  3. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru pracy zgodnej z kwalifikacjami I kompetencjami
  4. Udział w szkoleniach zawodowych
  5. Udział w płatnych stażach zawodowych
  6. Udział w warsztatach rozwijających kompetencje społeczne
  7. Poradnictwo psychologiczne
  8. Usługa asystenta OzN

Korzystanie ze wszystkich form wsparcia jest bezpłatne.

„Zauważ – Zatrudnij – Zyskaj” II – projekt zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnościami, w tym głównie z zaburzeniami psychicznymi.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Termin realizacji projektu: 01.04. 2019 – 31.03.2022

Warunki rekrutacji do projektu:

Projekt „Zauważ – Zatrudnij – Zyskaj II” skierowany jest do 48 osób z niepełnosprawnościami ( szczególnie z zaburzeniami psychicznymi – w tym z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum  autyzmu, doświadczeniem choroby psychicznej, zaburzeń emocji i zachowania, organicznych zaburzeń nastroju i osobowości), które bez 5 kroków zatrudnienia wspomaganego, nie są w stanie znaleźć i utrzymać zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Beneficjent posiadać powinien orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym i znacznym. U osób legitymujących się lekkim stopniem niepełnosprawności wynikać on musi z niepełnosprawności intelektualnej, całościowych zaburzeń rozwojowych, długotrwałej chronicznej niepełnosprawności o charakterze psychicznym, niepełnosprawność sprzężoną:

– absolwenci szkół specjalnych, integracyjnych, masowych, placówek rehabilitacyjnych (tj. WTZ, ŚDS), którzy zakończyli w nich proces terapii, nie posiadają jeszcze doświadczenia zawodowego i potrzebują wsparcia w ramach procedury zatrudnienia wspomaganego dla osiągnięcia i/lub podwyższenia kompetencji zawodowych, uzyskania pełniej gotowości do pracy, wprowadzenia do zatrudnienia i pomocy w jego utrzymaniu;

– uczestnicy placówek typu WTZ, ŚDS, o ile – zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii, przygotowanym przez radę programową warsztatu nie korzystają oni w placówce z form wsparcia przewidzianych w ramach projektu;

– osoby, które podjęły pracę w ramach procedury zatrudnienia wspomaganego, ale dla jej utrzymania, wymagają nadal wsparcia usługi trenera pracy oraz podtrzymania osiągniętych kompetencji społecznych i zawodowych;

– osoby, z uprzednim doświadczeniem zawodowym, które z rożnych przyczyn utraciły pracę i udział w projekcie jest dla nich szansą efektywnej readaptacji zawodowej.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

Projekt „Zauważ – Zatrudnij – Zyskaj II” skierowany jest do 48 osób z niepełnosprawnościami, szczególnie z zaburzeniami psychicznymi (w tym z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, doświadczeniem choroby psychicznej, zaburzeń emocji i zachowania, organicznych zaburzeń nastroju i osobowości), z których co najmniej 30 beneficjentów wprowadzonych na otwarty rynek pracy z zastosowaniem metody zatrudnienia wspomaganego – utrzyma lub podejmie pracę i utrzyma ją w ramach projektu.

Zadanie obejmuje następujące formy wsparcia adresowane do beneficjentów:

formy grupowe

– warsztaty aktywizacji zawodowej,

– warsztaty kompetencji społecznych,

– grupę wsparcia osób pracujących,

– zorganizowaną aktywność w środowisku,

formy indywidualne

– usługę trenera pracy (w formie bezpośredniej i pośredniej),

– praktyki i „próbki pracy”,

– indywidualne doradztwo zawodoznawcze (w formie bezpośredniej i pośredniej),

– indywidualne doradztwo psychologiczne (w formie bezpośredniej i pośredniej),

Ponadto projekt przewiduje:

– staże zawodowe.

Klub za Bramą – Centrum Integracji Osób z Niepełnosprawnościami

CEL:

ograniczenie wykluczenia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi (głównie z niepełnosprawnością intelektualną) poprzez zorganizowane aktywności klubowe zmierzające do zwiększenia poziomu integracji w środowisku lokalnym.

ODBIORCY:

20 dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną obojga płci, w wieku 20-50 lat, mieszkańcy m.st Warszawy.

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy

CZAS TRWANIA:

od 01.12.2018 r. do 30.11.2021 r.

Zobacz

Mieszkanie Chronione-Treningowe “Życie na swoim – edycja II”

CEL:

zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkań chronionych- treningowych wraz z prowadzeniem miejsca treningowego. Przygotowanie mieszkańców do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i integracji ze społecznością lokalną.

ODBIORCY:

7 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i dodatkowymi niepełnosprawnościami

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy

CZAS TRWANIA:

od 01.12.2018 r. do 30.11.2021 r.

Zobacz

Warszawski Zintegrowany Model Wsparcia Środowiskowego Osób Dorosłych z Niepełnosprawnością Intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu

CEL:

przetestowanie i wdrożenie kompleksowego
i zindywidualizowanego modelu środowiskowego wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób
z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz ich rodzin/opiekunów/otoczenia.

ODBIORCY:

dorosłe osoby z niepełnosprawnością, w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim; w tym osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz niepełnosprawnością sprzężoną.

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Europejski Fundusz Społeczny

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH:

Wartość dofinansowania ze środków dotacji celowej: 

8 658 150,60

PROGRAM OPERACYJNY: 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

OŚ PRIORYTETOWA: 

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

DZIAŁANIE

4.1 Innowacje społeczne

LIDER PROJEKTU: 

Urząd m.st. Warszawa

PARTNERZY:

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Czas realizacji projektu

Wrzesień 2019-sierpień 2022

Zobacz

REMEDIUM- przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu osób bezdomnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi

CEL:

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Wyrównanie szans osób bezdomnych zmagających się ze szkodliwym spożywaniem alkoholu i uzależnieniem od niego oraz zaburzeniami psychicznymi, w dostępie do form wsparcia i profilaktyki uzależnień.

ODBIORCY:

40 osób bezdomnych, głównie kandydaci i mieszkańcy schroniska SOD, mężczyźni w wieku 18- 35 lat z zaburzeniami psychicznymi.

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy

CZAS TRWANIA:

od 15.10.2018 r. do 30.11.2020 r.

„Włącz się”

CEL:

aktywizacja zawodowa osób wykluczonych

ODBIORCY:

Wsparcie skierowane jest do osób z Warszawy i okolic

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Projekt finansowany ze środków Fundacji „la Caixa”

PARTNERZY:

Fundacja Naukowa Instytutu Badań Strukturalnych (organizacja koordynująca), Fundacja Aktywizacja, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Stowarzyszenie Spoza, Fundacja Sławek

„Zauważ – Zatrudnij – Zyskaj”

CEL:

wprowadzenie na otwarty rynek pracy osób z zaburzeniami psychicznymi

ODBIORCY:

osoby z zaburzeniami psychicznymi – głównie z niepełnosprawnością intelektualną, której towarzyszą zaburzenia zachowania, choroby psychiczne, autyzm, Zespół Aspergera, zaburzenia osobowości,

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Projekt współfinansowany ze środków PFRON + LOGO

Warszawski Zintegrowany Model Wsparcia Środowiskowego Osób Dorosłych z Niepełnosprawnością Intelektualną

CEL:

opracowanie kompleksowego i zindywidualizowanego modelu środowiskowego wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wypracowanie w ramach Modelu strategii działań i pakietów narzędzi wspomagania różnych etapów dorosłości OzNI i ich rodzin uwzględniającej międzysektorowy, koordynację, indywidualizację i partycypację oraz wielopoziomową współpracę wszystkich elementów.

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Europejski Fundusz Społeczny

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH:

Wartość dofinansowania ze środków dotacji celowej:

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Europejski Fundusz Społeczny

PROGRAM OPERACYJNY:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

OŚ PRIORYTETOWA:

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

DZIAŁANIE:

4.1 Innowacje społeczne

LIDER PROJEKTU:

Urząd m.st. Warszawa

PARTNERZY:

Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym

Praski kokon

CEL:

wypracowanie zintegrowanego kompleksowego modelu przeciwdziałania wykluczeniu biedy, wspierającego całą rodzinę w jej najbliższym sąsiedztwie, który zakłada współpracę lokalnych podmiotów i koordynację działań.

ODBIORCY:

rodziny o dziedziczonej formie ubóstwa wraz z ich najbliższym sąsiedztwem, z koncentracją uwagi na dzieciach i młodzieży, podmioty i pracownicy z obszaru pomocy społecznej i edukacji oraz ngo świadczące działania na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:

2 659 889,13 PLN

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Europejski Fundusz Społeczny

PROGRAM OPERACYJNY:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

OŚ PRIORYTETOWA:

I. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

DZIAŁANIE:

4.1 Innowacje społeczne

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

od: 2017-04-03 do: 2021-06-30

LIDER PROJEKTU:

Urząd m.st. Warszawa

PARTNERZY:

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Fundacja Wspierania Rodzin “Korale”, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie

CEL:

poprawa jakości i efektywności działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi (OzZP). Zaplanowane w modelu rozwiązania zmierzają do wzmocnienia OzZP w optymalnym funkcjonowaniu w społecznościach lokalnych poprzez wspieranie procesu zdrowienia.

ODBIORCY:

osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz społeczność lokalna

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:

12 151 546,00 PLN

WKŁAD WŁASNY:

364 547,00 PLN

Wartość dofinansowania ze środków dotacji celowej:

11 786 999,00 PLN

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Europejski Fundusz Społeczny

PROGRAM OPERACYJNY:

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA:

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

DZIAŁANIE:

4.1 Innowacje społeczne

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.12.2017 r. – 30.11.2020 r.

LIDER PROJEKTU:

Urząd m.st. Warszawa

PARTNERZY:

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o. o., Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o. o. + LOGO

Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki selektywnej lub wskazującej wśród osób z niepełnosprawnościami, mających problem ze szkodliwym używaniem lub z uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

CEL:

wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami w dostępie do form wsparcia i profilaktyki uzależnień oraz zwiększenie świadomości i przeciwdziałanie marginalizacji co najmniej 24 osób z niepełnosprawnościami (szczególnie z intelektualną i innymi zaburzeniami psychicznymi) poprzez działania edukacyjne i wsparcie w zakresie problematyki dotyczącej uzależnień, prowadzone na terenie m.st. Warszawy

ODBIORCY:

Osoby z niepełnosprawnościami – min. 24, terapeuci uzależnień – min 20 osób, uczniowie szkół specjalnych i/lub integracyjnych uczestniczący w spotkaniach promujących profilaktykę uzależnień – min. 40 osób

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawa

CZAS TRWANIA:

01.06.2017 r. do 31.12.2019

Zobacz

„Kucharz Doskonały” XIII edycja Ogólnowarszawskiego Konkursu Umiejętności Kulinarnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawa

CZAS TRWANIA:

08.04.2019 r. – 31.05.2019 r.

Zobacz

Modernizacja strony internetowej Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

CEL:

wzmocnienie oraz rozwój infrastrukturalny Stowarzyszenia, poprzez modernizację strony internetowej i dostosowanie jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

ODBIORCY:

wszystkie osoby korzystające z pomocy naszego Stowarzyszenia oraz pracownicy i wolontariusze. Ponadto społeczeństwo poprzez realizację np. kampanii społecznych, spotów, festynów, pikników i innych imprez społecznych. W sumie kilkadziesiąt tyś. osób rocznie.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawa

CZAS TRWANIA:

01.03.2019 r. – 30.06.2019 r.

Dzieciaki w mieście czyli Świetlica Mały Książę

CEL:

przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, adresowanej do dzieci i młodzieży w wieku od lat 7-15 oraz ich rodzin

ODBIORCY:

dzieci w wieku od 6 – 15 lat oraz ich rodziców/opiekunów, w większości pochodzących z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo, w znacznej części dotkniętych „chorobami” społecznymi zwłaszcza: alkoholizmem, dysfunkcjonalnością rodziny, ubóstwem, bezrobociem a także niezaradnością życiową

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawa

CZAS TRWANIA:

od 03.21.2018 r. do 30.11.2021 r.

Zobacz

Usprawnienia technologiczne w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi

CEL:

Usprawnienia technologiczne organizacji

ODBIORCY:

osoby z niepełnosprawnościami (z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi, zmysłów) – 350 osób oraz członkowie ich rodzin – 300 osób, osoby bezdomne – 140 osób, osoby długotrwale bezrobotne – 150 osób, osoby dotknięte ubóstwem – ponad 300 osób, – pracownicy (pedagodzy, psychologowie, pracownicy socjalni, doradcy zawodowi, trenerzy pracy, asystenci osób z niepełnosprawnościami, specjaliści z różnych dziedzin artystycznych: graficy, plastycy, ceramicy, fotografowie, specjaliści finansowo-księgowi) – 110 osób, – wolontariusze (studenci kierunków społecznych, seniorzy, specjaliści z różnych dziedzin) – 50 osób – ogół społeczeństwa (kampanie społeczne, spoty, festyny, pikniki, imprezy integracyjne, itp.) kilkadziesiąt tyś. osób rocznie

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawa

CZAS TRWANIA:

od 01.03.2019 r. do 31.05.2019 r.

Akademia Młodego Sportowca „Praskie Pioruny – edycja II

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawa

Akademia Samodzielności

CEL:

wzrost umiejętności społecznych oraz kompetencji i kwalifikacji zawodowych koniecznych do podjęcia pracy przez uczestników

ODBIORCY:

osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym lub znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej – 40 osób, w wieku 18-65 lat

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:

560 000,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH:

448 000,00 PLN

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Europejski Fundusz Społeczny

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.11.2017 r. – 30.04.2019 r.

PARTNERZY:

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Wsparciewrozwoju.pl