Koordynator w mieszkaniach wspomaganych

4 marca 2020 r.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi zatrudni koordynatora w mieszkaniach wspomaganych w ramach projektu „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu” (POWR.04.01.00-00-NI10/18).

Zakres obowiązków:

 1. Organizacja, koordynacja, monitorowanie i nadzór merytoryczny nad przebiegiem realizacji zadania „Koordynacja 8 mieszkań wspomaganych objętych testowaniem w ramach Modelu”.
 2. Udział w kwalifikacji kandydatów do mieszkania – jako członek Komisji Kwalifikującej.
 3. Rekrutacja kadry mieszkania.
 4. Organizacja i prowadzenie spotkań zespołu trenerów i innych specjalistów zatrudnionych w mieszkaniu.
 5. Przygotowanie planu pracy, dokonywanie podziału zadań merytorycznych pomiędzy poszczególnych pracowników, nadzór nad ich realizacją.
 6. Prowadzenie Rad Programowych Mieszkań.
 7. Prowadzenie spotkań społeczności (mieszkańców, rodziców/opiekunów, trenerów).
 8. Przygotowanie dokumentacji merytorycznej uczestników mieszkania – we współpracy z pozostałymi członkami Rady Programowej.
 9. Monitoring nad przygotowaniem i realizacją Indywidualnego Planu Wsparcia.
 10. Opracowywanie sprawozdań merytorycznych z zakresu realizacji zadania.
 11. Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa oraz odpowiedniego zakresu wsparcia.
 12. Dbałość o stosowanie się przez mieszkańców, pracowników i gości do regulaminu organizacyjnego mieszkania.
 13. Zapewnienie mieszkańcom poszanowania ich praw, w tym prawa do intymności i prywatności.
 14. Dbałość o zapewnienie mieszkańcom warunków do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i integracji ze społecznością lokalną.
 15. Dążenie do jak najpełniejszego rozwoju osobistego i społecznego każdego z mieszkańców,
  ze szczególnym uwzględnieniem ustaleń zwartych w Indywidualnym Programie Usamodzielniania.
 16. Dbałość o zapewnienie /mieszkańcom warunków lokalowych i bytowych zbliżonych
  do rodzinnych.
 17. Dbałość o zapewnienie mieszkańcom wsparcia w realizacji spraw urzędowo-formalno-finansowych (w zależności od potrzeb).
 18. Współpraca z podmiotami resortu pomocy społecznej, zdrowia, zatrudnienia na rzecz tworzenia optymalnych warunków życia mieszkańca/mieszkańców oraz rozwiązywania zaistniałych problemów.
 19. Udział w kreowaniu polityki mieszkaniowej w m.st. Warszawy, m.in. poprzez udział
  w posiedzeniach Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności i podkomisji
  ds. mieszkalnictwa chronionego.
 20. Współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Partnera Projektu.
 21. Dbałość o przestrzeganie tajemnicy zawodowej, służbowej oraz Kodeksu Etycznego obowiązującego w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi.
 22. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego wchodzących w zakres obowiązków zawodowych.

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe o profilu społecznym;
 2. min. 2-letnie doświadczenie w pracy z OzNI (lub z grupą osób objętych Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych w kategorii F00-F99), ich rodzinami
  i najbliższym otoczeniem.

Wymiar zatrudnienia: 1 etat/umowa o pracę.

Prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: k.sobon@otwartedrzwi.pl

Etapem pierwszym będzie ocena formalna i merytoryczna przesłanych dokumentów. Do drugiego etapu (rozmowa kwalifikacyjna) zaprosimy wybranych w etapie pierwszym, kandydatów / kandydatki.

Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi mieszczące się na ul. Równej 10/3, 03-418 Warszawa, w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). „Opcjonalnie – „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Skip to content