Psycholog w mieszkaniach wspomaganych

4 marca 2020 r.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi zatrudni psychologa w ramach projektu „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu” (POWR.04.01.00-00-NI10/18).

Zakres obowiązków:

 1. Świadczenie wsparcia psychologicznego mieszkańcom w formie diagnozy i poradnictwa
  z elementami terapii.
 2. Prowadzenie grupy wsparcia mieszkańców.
 3. Wsparcie członków środowiska rodzinnego mieszkańców.
 4. Uczestnictwo w Radach Programowych mieszkania.
 5. Udział w planowaniu, opracowywaniu, weryfikacji i ewaluacji Indywidualnych Programów Wsparcia.
 6. Udział w spotkaniach ewaluacyjnych wynikających z realizacji Indywidualnych Planów Wsparcia
  z udziałem OzNI i przedstawicielami ich najbliższego środowiska.
 7. Organizowanie interdyscyplinarnych spotkań przy rozwiązywaniu szczególnie problematycznych sytuacji życiowych mieszkańców.
 8. Organizowanie wewnętrznych szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji trenerów usamodzielnienia.
 9. Współpraca z trenerami usamodzielnienia, specjalistami PIKONI i innymi podmiotami działającymi na rzecz grupy mieszkańców.

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe o profilu psychologia;
 2. min. 2-letnie doświadczenie w pracy z OzNI (lub z grupą osób objętych Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych w kategorii F00-F99), ich rodzinami i najbliższym otoczeniem.

Wymiar zatrudnienia: ½ etatu, umowa o pracę.

Prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: k.sobon@otwartedrzwi.pl

Etapem pierwszym będzie ocena formalna i merytoryczna przesłanych dokumentów. Do drugiego etapu (rozmowa kwalifikacyjna) zaprosimy wybranych w etapie pierwszym, kandydatów / kandydatki.

Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dopisać klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi mieszczące się na ul. Równej 10/3, 03-418 Warszawa, w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” Opcjonalnie – „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Skip to content