Zatrudnienie dla moderatorów grup wsparcia dla rodziców/opiekunów osoby z niepełnosprawnością intelektualną

2 stycznia 2020 r.

Poszukujemy 2 moderatorów grup wsparcia dla rodziców/opiekunów osoby z niepełnosprawnością intelektualną gotowych do zrealizowania usługi oraz poinformowanie o możliwości złożenia oferty (kod CPV: 85310000-5 Usługi pracy społecznej, 98350000-1 – usługi świadczone na rzecz społeczeństwa).

Do obowiązków moderatora należeć będzie w szczególności:

1. Nabór odbiorców do grupy wsparcia:

– spotkania informacyjne dot. inwentaryzacji problemów mogących być przedmiotem pracy gr. wsparcia;
– motywowanie do udziału poprzez wskazywanie korzyści z niego płynących;

– prowadzenie procesu rekrutacji.

2. Tworzenie grupy wsparcia:

– proces integracyjno – adaptacyjny wśród członków grupy;

– strukturyzacja grupy – proponowanie i definiowanie reguł gry;

– partycypacyjne tworzenie norm i zasad współpracy grupowej;

– podpisanie kontraktów.

3. Prowadzenie grupy wsparcia:

– motywowanie grupy do działania poprzez tworzenie atmosfery sprzyjającej współpracy;

– animowanie uczestników do stawiania celów, aktywnego zgłaszania spraw, problemów, wątpliwości, inspirowanie do wzajemnego dzielenia się doświadczeniem – konfrontowanie uczestników z opiniami;

– inspirowanie tematów istotnych, nie podejmowanych przez członków grupy;

– przeprowadzenie grupy przez konflikty, negatywne emocje i chaos pracy, ukazywanie mechanizmów powstawania konfliktów, udzielanie wsparcia członkom grupy, wzmacnianie wartości grupy.

4. Zamknięcie pracy grupowej: – wycofywanie się z funkcji lidera formalnego, przechodzenie do roli moderatora procesu i stopniowe przekazywanie odpowiedzialności uczestnikom grupy przez pozostawianie im samodzielności dalszego działania (ewentualnie pomoc grupie w wyborze lidera); – podsumowanie pracy, zamknięcie procesu, wskazanie mocnych stron grupy, inwentaryzacja korzyści.

Harmonogram realizacji zamówienia

Miejsce realizacji: woj. Mazowieckie na obszarze miasta stołecznego Warszawy,

Miejsce świadczeni usługi:, Warszawa, dzielnice: Bemowo, Białołęka, Wola, Wilanów.

Termin realizacji: 01 luty 2020 – 31 lipiec 2022 (w sumie 30 miesięcy)

W ramach zamówienia odbędzie się łącznie 992 h zegarowych wsparcia tj. średnio 16 godzin miesięcznie dla jednego moderatora (w sumie dla 2 moderatorów – średnio 33 h miesięcznie, 992 łącznie – dopuszcza się wykonanie większej lub mniejszej liczby godzin w miesiącu rozliczeniowym w zależności od potrzeb beneficjentów, po uprzednim ustaleniu tego z zamawiającym).

Załączniki

Do składania ofert zapraszamy osoby, które spełniają łącznie warunki:

A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.: 1. Wykształcenie wyższe o profilu społ. (psychologia, socjologia, pedagogika, praca socjalna, itp.)

2. doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (lub z grupą osób objętych Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych w kategorii F00-F99), ich rodzinami i najbliższym otoczeniem.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:

A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,

C. CV

Wskazane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Na etapie składania oferty Wykonawca podpisując ofertę oraz wykaz zrealizowanych działań, jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. Na etapie podpisywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:

  1. Dyplom/świadectwo ukończenia właściwych studiów / certyfikat / oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższego kryterium

oraz

  • Stosowne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe: referencje i/lub kopia umowy o pracę i/lub kopia umowy cywilnoprawnej potwierdzające spełnienie kryterium doświadczenia zawodowego w dziedzinie zgodnej z tematyką wsparcia: w zakresie pomocy socjalnej i pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzinami i najbliższym otoczeniem w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 70% cena oraz kryterium 30% jakość.

  1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
  2. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
    Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
    C = (Cmin : C0) x 70
  3. gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie,

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,

C0 – cena obliczona badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość.

Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w zapytaniu lub równoważnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez usługi równoważne rozumie się usługi w zakresie pracy psychologa, pracy społecznej i pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzinami i najbliższym otoczeniem. Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług wypełnia tabelę: „Załącznik numer 1″, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

KRYTERIA OCENY OFERT

Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:

 D = (D0 : Dmax) x 30

gdzie:

D – liczba punktów przyznana danej ofercie,

D0 – jakość (liczba godzin) obliczone badanej oferty, obliczana wg wzoru D0 = (liczba godzin z zał.1: ilość wycenionych części),

Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert, obliczana wg wzoru jak w D0. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 30. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

Tytuł projektu

Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu

Numer projektu

POWR.04.01.00-00-NI10/18-00

Skip to content