Zatrudnimy trenerów zajęć terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

3 stycznia 2020 r.

Termin składania ofert: do dnia 14-01-2020

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wsparcia jako trenerzy zajęć terapeutycznych dla z niepełnosprawnością intelektualną. Do obowiązków trenera należeć będzie w szczególności:

 1. Nabór odbiorców do grupy terapeutycznej:

 – spotkania informacyjne w celu rekrutacji osób z niepełnosprawnością intelektualną do zajęć terapeutycznych odbywających się jednocześnie z gr. wsparcia dla rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną;

 – zaprezentowanie charakteru zajęć i tworzenie warunków motywujących do udziału;

 – proces rekrutacji;

 – diagnoza poziomu funkcjonowania uczestników pod kątem doboru metod i technik pracy
terapeutyczno-rekreacyjnej.

2. Tworzenie grupy terapeutycznej:

– przeprowadzenie procesu integracyjnego (gry i zabawy na zapoznanie się, przełamujące lody, budowanie relacji);

– strukturyzacja grupy – proponowanie i ustalanie reguł dostosowanych do poziomu funkcjonowania uczestników;

– budowanie pozytywnych relacji w grupie i atmosfery bezpieczeństwa;

– animowanie uczestników do ujawniania zainteresowań i predyspozycji grupy w celu dostosowania charakteru zajęć do ich potrzeb.

3. Prowadzenie zajęć dostosowanych do rozpoznanych preferencji i możliwości członków grupy tj.:

– elementy choreoterapii,

 – plastykoterapii,

– zajęć z dramy,

– muzykoterapii,

– ćwiczeń usprawniających realizowanych w formie aktywnej zabawy,

– elementy kinezjologii edukacyjnej,

– techniki aktywizujące i rekreacyjne.

4. Zamknięcie pracy grupowej:

– podsumowanie wspólnej pracy;

– dzielenie się pozytywnymi komunikatami;

– próba zdefiniowania korzyści z udziału;

– podsumowanie pracy, zamknięcie procesu, wskazanie mocnych stron grupy, inwentaryzacja korzyści;

– wręczenie certyfikatów udziału.

Miejsce realizacji: woj. Mazowieckie na obszarze miasta stołecznego Warszawy,

Miejsce świadczeni usługi:, Warszawa, dzielnice: Bemowo, Białołęka, Wola, Wilanów.

Termin realizacji: 1 luty 2020 – 31 lipiec 2022.

W ramach zamówienia odbędzie się łącznie 992 h zegarowych wsparcia tj. średnio 16 godzin miesięcznie dla jednego trenera zajęć terapeutycznych (w sumie dla 2 trenerów – 33 h miesięcznie, 992 łącznie – dopuszcza się wykonanie większej lub mniejszej liczby godzin w miesiącu rozliczeniowym w zależności od potrzeb beneficjentów, po uprzednim ustaleniu tego z zamawiającym).

Załączniki

 Miejsce i sposób składania ofert

1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów została upoważniona p. Marta Skrobacka, e-mail:

m.skrobacka@otwartedrzwi.pl, tel.: 503 124 497

2. Miejsce składania ofert: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi., ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa

3. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu(tj. „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: m.skrobacka@otwartedrzwi.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na wybór trenera zajęć terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach realizacji projektu „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu” o numerze POWR.04.01.00-00-NI10/18-00.” Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta.

4. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:

a) Zaleca się pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, odt.

b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,

 c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.

Oferta musi zawierać następujące elementy:

A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,

C. CV

Wskazane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

5. Oferta musi być złożona do 14.01.2020 r. do godziny 16:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.

7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

8. Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”.

9. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.

10. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.

11. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

12. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne

z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.

13. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: m.skrobacka@otwartedrzwi.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Marta Skrobacka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 503 124 497

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:

A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.:

 1. wykształcenie wyższe o profilu społ. (psychologia, socjologia, pedagogika, praca socjal., itp.);

 2. doświadczenie w pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną (lub z grupą osób objętych Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych w kategorii F00-F99), ich rodzinami i najbliższym otoczeniem.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:

A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,

C. CV

Wskazane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 70% cena oraz kryterium 30% jakość.

  1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
  2.  Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
    C = (Cmin : C0) x 70

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie,

 Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,

C0 – cena obliczona badanej oferty.

 Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość.

Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w zapytaniu lub równoważnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez usługi równoważne rozumie się usługi w zakresie pracy społecznej i pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzinami i najbliższym otoczeniem. Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług wypełnia tabelę: „Załącznik numer 1″, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

KRYTERIA OCENY OFERT

Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:
D = (D0 : Dmax) x 30

gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,

D0 – jakość (liczba godzin) obliczone badanej oferty, obliczana wg wzoru D0=(liczba godzin z zał. 1 :

ilość wycenionych części), Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert, obliczana wg wzoru jak w D0. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 30. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

Tytuł projektu

Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu.

Numer projektu

POWR.04.01.00-00-NI10/18-00