fbpx

Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu

9 września 2019 r.

Projekt „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Informacje dotyczące projektu: Wartość całkowita projektu: 8 658 150,60 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.1 Innowacje społeczne
Okres realizacji projektu: 1 wrzesień 2019 – 31 sierpień 2022 roku.
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

Partnerzy i realizatorzy w projekcie:

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, OPS Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, OPS Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, OPS Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, OPS Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Opis projektu

Cel główny projektu: przetestowanie i wdrożenie kompleksowego i zindywidualizowanego modelu środowiskowego wsparcia 1025 (408K/617M) dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób z  całościowymi zaburzeniami rozwoju, z niepełnosprawnością sprzężoną (OzNI) oraz ich rodzin/opiekunów/otoczenia, w kształcie wypracowanym w  konkursie I etapu, w okresie trwania projektu. Model wdrażany będzie w  4-ch dzielnicach m.st. Warszawy: Bemowo, Białołęka, Wilanów, Wola, w  zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także pracy ze społecznościami lokalnymi oraz na poziomie ogólnomiejskim, w  zakresie koordynacji systemu wsparcia, wymiany informacji, monitoringu i wewnętrznej ewaluacji wsparcia.

W ramach projektu zostaną m.in. utworzone:

– centrum koordynacji Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PIKONI);
– nowe stanowisko – Asystent rodziny osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ośrodkach pomocy społecznej (OPS-ach);
– nowe stanowisko – Organizator społeczności lokalnej na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną przy OPS-ach;
– 4 mieszkania wspomagane dla różnych grup odbiorców (jedno mieszkanie interwencyjno-wytchnieniowe oraz po jednym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z całościowymi zaburzeniami rozwoju i dla osób z niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną).
– wsparcie w mieszkaniu prywatnym osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W Projekcie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnościami, spełniające łącznie poniższe warunki:

a) są osobami dorosłymi, w wieku od 18 roku życia;
b) są osobami ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim albo osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju albo osobami z niepełnosprawnością sprzężoną;
c) są mieszkańcami/pracują/uczą się/korzystają z placówki wsparcia/ dzielnicy Bemowo, Wola, Białołęka lub Wilanów miasta stołecznego Warszawy.

oraz osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

a) są osobami dorosłymi, w wieku od 18 roku życia;
b) są członkami rodzin osób ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim albo członkami rodzin osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju albo członkami rodzin osób z niepełnosprawnością sprzężoną;
c) przystępują do Projektu wspólnie z osobą z niepełnosprawnością, z którą tworzą rodzinę;
d) są mieszkańcami/pracują/uczą się/korzystają z placówki wsparcia/ dzielnicy Bemowo, Wola, Białołęka lub Wilanów miasta stołecznego Warszawy.

O kwalifikacji do udziału w Projekcie decydować będzie:

a) kryterium formalne: złożenie przez osobę z niepełnosprawnością i członka rodziny osoby z niepełnosprawnością/opiekuna osoby z niepełnosprawnością/otoczenia osoby z niepełnosprawnością (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych przez rodzica/prawnego opiekuna) kompletnych i poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych;
b) kryterium merytoryczne: oceniane przez Komisję rekrutacyjną na podstawie przeprowadzonych badań/analizy dokumentacji psychopedagogicznej i/lub medycznej oraz danych zawartych w Formularzu Kandydata projektu: adekwatność form wsparcia przewidzianych w Projekcie do potrzeb, potencjału i możliwości Kandydata oraz jego rodziny/opiekuna/otoczenia do wzięcia udziału w Projekcie;
c) dodatkowe kryterium: badanie (na podstawie ankiety i/lub rozmowy rekrutacyjnej) motywacji do zmian w zakresie funkcjonowania życiowego (wysoka 15 pkt., średnia 10 pkt., niska 5 pkt.).

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie.docx, rozmiar pliku: 455.95 KB)
 2. Zal 1 Formularz Kandydata
  (plik: zal_1_formularz_kandydata.docx, rozmiar pliku: 434.42 KB)
 3. Zal 2 Ankieta motywacyjna
  (plik: zal_2_ankieta_motywacyjna.docx, rozmiar pliku: 302.21 KB)
 4. Zal 3 Formularz Uczestnika projektu
  (plik: zal_3_formularz_uczestnika_projektu.docx, rozmiar pliku: 436.06 KB)
 5. Zal 4 Oświadczenie Uczestnika projektu
  (plik: zal_4_oswiadczenie_uczestnika_projektu.docx, rozmiar pliku: 198.96 KB)
 6. Zal 5 Deklaracja uczestnictwa
  (plik: zal_5_deklaracja_uczestnictwa.docx, rozmiar pliku: 435.56 KB)
 7. Zal 6 Zasady uczestnictwa
  (plik: zal_6_zasady_uczestnictwa.docx, rozmiar pliku: 438.56 KB)
 8. Zal 7 Formularz rezygnacji
  (plik: zal_7_formularz_rezygnacji.docx, rozmiar pliku: 436.29 KB)
Skip to content