Psycholog w mieszkaniach wspomaganych

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi zatrudni psychologa w ramach projektu „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu” (POWR.04.01.00-00-NI10/18).

Zakres obowiązków:

 1. Świadczenie wsparcia psychologicznego mieszkańcom w formie diagnozy i poradnictwa
  z elementami terapii.
 2. Prowadzenie grupy wsparcia mieszkańców.
 3. Wsparcie członków środowiska rodzinnego mieszkańców.
 4. Uczestnictwo w Radach Programowych mieszkania.
 5. Udział w planowaniu, opracowywaniu, weryfikacji i ewaluacji Indywidualnych Programów Wsparcia.
 6. Udział w spotkaniach ewaluacyjnych wynikających z realizacji Indywidualnych Planów Wsparcia
  z udziałem OzNI i przedstawicielami ich najbliższego środowiska.
 7. Organizowanie interdyscyplinarnych spotkań przy rozwiązywaniu szczególnie problematycznych sytuacji życiowych mieszkańców.
 8. Organizowanie wewnętrznych szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji trenerów usamodzielnienia.
 9. Współpraca z trenerami usamodzielnienia, specjalistami PIKONI i innymi podmiotami działającymi na rzecz grupy mieszkańców.

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe o profilu psychologia;
 2. min. 2-letnie doświadczenie w pracy z OzNI (lub z grupą osób objętych Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych w kategorii F00-F99), ich rodzinami i najbliższym otoczeniem.

Wymiar zatrudnienia: ½ etatu, umowa o pracę.

Prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: k.sobon@otwartedrzwi.pl

Etapem pierwszym będzie ocena formalna i merytoryczna przesłanych dokumentów. Do drugiego etapu (rozmowa kwalifikacyjna) zaprosimy wybranych w etapie pierwszym, kandydatów / kandydatki.

Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dopisać klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi mieszczące się na ul. Równej 10/3, 03-418 Warszawa, w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” Opcjonalnie – „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Praca dla korepetytorów

Zatrudnimy korepetytorów dla dzieci (7-17 lat) z przedmiotów: Język polski / Matematyka / Języka angielski

Korepetycje realizowane będą w ramach projektu: „Praski kokon”, finansowanego z funduszy europejskich.

Wymagania:

Wykształcenie wyższe uzyskane na kierunku zgodnym z zakresem korepetycji lub studia:

 1. co najmniej na 3 roku w danym kierunku,
 2. kompetencje komunikacyjne,
 3. umiejętność przekazywania wiedzy,
 4. niekaralność oraz spełnianie warunków wskazanych w Ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej Dz. U. z 2011 nr 149 poz. 887 tj. par. 26 pkt 2. 

Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1. Prowadzenie korepetycji z wybranego zakresu: język polski, matematyka, język angielski, dla dzieci w wieku 7-17 lat.

2. Motywowanie uczniów do nauki.

3. Współpraca z Mentorem ds. rozwoju dzieci i młodzieży; zatrudnionym w Projekcie.

Kontakt: Marta Skrobacka , tel. 503 124 497, e-mail: m.skrobacka@otwartedrzwi.pl

Zatrudnimy trenerów zajęć terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Termin składania ofert: do dnia 14-01-2020

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wsparcia jako trenerzy zajęć terapeutycznych dla z niepełnosprawnością intelektualną. Do obowiązków trenera należeć będzie w szczególności:

 1. Nabór odbiorców do grupy terapeutycznej:

 – spotkania informacyjne w celu rekrutacji osób z niepełnosprawnością intelektualną do zajęć terapeutycznych odbywających się jednocześnie z gr. wsparcia dla rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną;

 – zaprezentowanie charakteru zajęć i tworzenie warunków motywujących do udziału;

 – proces rekrutacji;

 – diagnoza poziomu funkcjonowania uczestników pod kątem doboru metod i technik pracy
terapeutyczno-rekreacyjnej.

2. Tworzenie grupy terapeutycznej:

– przeprowadzenie procesu integracyjnego (gry i zabawy na zapoznanie się, przełamujące lody, budowanie relacji);

– strukturyzacja grupy – proponowanie i ustalanie reguł dostosowanych do poziomu funkcjonowania uczestników;

– budowanie pozytywnych relacji w grupie i atmosfery bezpieczeństwa;

– animowanie uczestników do ujawniania zainteresowań i predyspozycji grupy w celu dostosowania charakteru zajęć do ich potrzeb.

3. Prowadzenie zajęć dostosowanych do rozpoznanych preferencji i możliwości członków grupy tj.:

– elementy choreoterapii,

 – plastykoterapii,

– zajęć z dramy,

– muzykoterapii,

– ćwiczeń usprawniających realizowanych w formie aktywnej zabawy,

– elementy kinezjologii edukacyjnej,

– techniki aktywizujące i rekreacyjne.

4. Zamknięcie pracy grupowej:

– podsumowanie wspólnej pracy;

– dzielenie się pozytywnymi komunikatami;

– próba zdefiniowania korzyści z udziału;

– podsumowanie pracy, zamknięcie procesu, wskazanie mocnych stron grupy, inwentaryzacja korzyści;

– wręczenie certyfikatów udziału.

Miejsce realizacji: woj. Mazowieckie na obszarze miasta stołecznego Warszawy,

Miejsce świadczeni usługi:, Warszawa, dzielnice: Bemowo, Białołęka, Wola, Wilanów.

Termin realizacji: 1 luty 2020 – 31 lipiec 2022.

W ramach zamówienia odbędzie się łącznie 992 h zegarowych wsparcia tj. średnio 16 godzin miesięcznie dla jednego trenera zajęć terapeutycznych (w sumie dla 2 trenerów – 33 h miesięcznie, 992 łącznie – dopuszcza się wykonanie większej lub mniejszej liczby godzin w miesiącu rozliczeniowym w zależności od potrzeb beneficjentów, po uprzednim ustaleniu tego z zamawiającym).

Załączniki

 Miejsce i sposób składania ofert

1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów została upoważniona p. Marta Skrobacka, e-mail:

m.skrobacka@otwartedrzwi.pl, tel.: 503 124 497

2. Miejsce składania ofert: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi., ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa

3. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu(tj. „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: m.skrobacka@otwartedrzwi.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na wybór trenera zajęć terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach realizacji projektu „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu” o numerze POWR.04.01.00-00-NI10/18-00.” Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta.

4. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:

a) Zaleca się pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, odt.

b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,

 c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.

Oferta musi zawierać następujące elementy:

A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,

C. CV

Wskazane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

5. Oferta musi być złożona do 14.01.2020 r. do godziny 16:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.

7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

8. Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”.

9. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.

10. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.

11. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

12. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne

z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.

13. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: m.skrobacka@otwartedrzwi.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Marta Skrobacka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 503 124 497

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:

A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.:

 1. wykształcenie wyższe o profilu społ. (psychologia, socjologia, pedagogika, praca socjal., itp.);

 2. doświadczenie w pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną (lub z grupą osób objętych Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych w kategorii F00-F99), ich rodzinami i najbliższym otoczeniem.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:

A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,

C. CV

Wskazane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 70% cena oraz kryterium 30% jakość.

 1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
 2.  Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
  C = (Cmin : C0) x 70

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie,

 Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,

C0 – cena obliczona badanej oferty.

 Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość.

Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w zapytaniu lub równoważnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez usługi równoważne rozumie się usługi w zakresie pracy społecznej i pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzinami i najbliższym otoczeniem. Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług wypełnia tabelę: „Załącznik numer 1″, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

KRYTERIA OCENY OFERT

Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:
D = (D0 : Dmax) x 30

gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,

D0 – jakość (liczba godzin) obliczone badanej oferty, obliczana wg wzoru D0=(liczba godzin z zał. 1 :

ilość wycenionych części), Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert, obliczana wg wzoru jak w D0. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 30. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

Tytuł projektu

Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu.

Numer projektu

POWR.04.01.00-00-NI10/18-00

Zatrudnienie dla moderatorów grup wsparcia dla rodziców/opiekunów osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Poszukujemy 2 moderatorów grup wsparcia dla rodziców/opiekunów osoby z niepełnosprawnością intelektualną gotowych do zrealizowania usługi oraz poinformowanie o możliwości złożenia oferty (kod CPV: 85310000-5 Usługi pracy społecznej, 98350000-1 – usługi świadczone na rzecz społeczeństwa).

Do obowiązków moderatora należeć będzie w szczególności:

1. Nabór odbiorców do grupy wsparcia:

– spotkania informacyjne dot. inwentaryzacji problemów mogących być przedmiotem pracy gr. wsparcia;
– motywowanie do udziału poprzez wskazywanie korzyści z niego płynących;

– prowadzenie procesu rekrutacji.

2. Tworzenie grupy wsparcia:

– proces integracyjno – adaptacyjny wśród członków grupy;

– strukturyzacja grupy – proponowanie i definiowanie reguł gry;

– partycypacyjne tworzenie norm i zasad współpracy grupowej;

– podpisanie kontraktów.

3. Prowadzenie grupy wsparcia:

– motywowanie grupy do działania poprzez tworzenie atmosfery sprzyjającej współpracy;

– animowanie uczestników do stawiania celów, aktywnego zgłaszania spraw, problemów, wątpliwości, inspirowanie do wzajemnego dzielenia się doświadczeniem – konfrontowanie uczestników z opiniami;

– inspirowanie tematów istotnych, nie podejmowanych przez członków grupy;

– przeprowadzenie grupy przez konflikty, negatywne emocje i chaos pracy, ukazywanie mechanizmów powstawania konfliktów, udzielanie wsparcia członkom grupy, wzmacnianie wartości grupy.

4. Zamknięcie pracy grupowej: – wycofywanie się z funkcji lidera formalnego, przechodzenie do roli moderatora procesu i stopniowe przekazywanie odpowiedzialności uczestnikom grupy przez pozostawianie im samodzielności dalszego działania (ewentualnie pomoc grupie w wyborze lidera); – podsumowanie pracy, zamknięcie procesu, wskazanie mocnych stron grupy, inwentaryzacja korzyści.

Harmonogram realizacji zamówienia

Miejsce realizacji: woj. Mazowieckie na obszarze miasta stołecznego Warszawy,

Miejsce świadczeni usługi:, Warszawa, dzielnice: Bemowo, Białołęka, Wola, Wilanów.

Termin realizacji: 01 luty 2020 – 31 lipiec 2022 (w sumie 30 miesięcy)

W ramach zamówienia odbędzie się łącznie 992 h zegarowych wsparcia tj. średnio 16 godzin miesięcznie dla jednego moderatora (w sumie dla 2 moderatorów – średnio 33 h miesięcznie, 992 łącznie – dopuszcza się wykonanie większej lub mniejszej liczby godzin w miesiącu rozliczeniowym w zależności od potrzeb beneficjentów, po uprzednim ustaleniu tego z zamawiającym).

Załączniki

Do składania ofert zapraszamy osoby, które spełniają łącznie warunki:

A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.: 1. Wykształcenie wyższe o profilu społ. (psychologia, socjologia, pedagogika, praca socjalna, itp.)

2. doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (lub z grupą osób objętych Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych w kategorii F00-F99), ich rodzinami i najbliższym otoczeniem.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:

A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,

C. CV

Wskazane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Na etapie składania oferty Wykonawca podpisując ofertę oraz wykaz zrealizowanych działań, jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. Na etapie podpisywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:

 1. Dyplom/świadectwo ukończenia właściwych studiów / certyfikat / oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższego kryterium

oraz

 • Stosowne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe: referencje i/lub kopia umowy o pracę i/lub kopia umowy cywilnoprawnej potwierdzające spełnienie kryterium doświadczenia zawodowego w dziedzinie zgodnej z tematyką wsparcia: w zakresie pomocy socjalnej i pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzinami i najbliższym otoczeniem w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 70% cena oraz kryterium 30% jakość.

 1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
 2. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
  Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
  C = (Cmin : C0) x 70
 3. gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie,

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,

C0 – cena obliczona badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość.

Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w zapytaniu lub równoważnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez usługi równoważne rozumie się usługi w zakresie pracy psychologa, pracy społecznej i pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzinami i najbliższym otoczeniem. Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług wypełnia tabelę: „Załącznik numer 1″, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

KRYTERIA OCENY OFERT

Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:

 D = (D0 : Dmax) x 30

gdzie:

D – liczba punktów przyznana danej ofercie,

D0 – jakość (liczba godzin) obliczone badanej oferty, obliczana wg wzoru D0 = (liczba godzin z zał.1: ilość wycenionych części),

Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert, obliczana wg wzoru jak w D0. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 30. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

Tytuł projektu

Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu

Numer projektu

POWR.04.01.00-00-NI10/18-00

Praca dla TRENERÓW USAMODZIELNIANIA dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniu interwencyjno – wytchnieniowym z zasobów m.st Warszawy

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi prowadzi rekrutację na stanowisko „Trener usamodzielniania dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniu interwencyjno-wytchnieniowym” w ramach Projektu: „Warszawski Zintegrowany Model Wsparcia Środowiskowego Osób Dorosłych z Niepełnosprawnością Intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu”, finansowanego ze środków europejskich.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe o profilu społecznym (psychologia, socjologia, pedagogika, praca socjalna, itp.);
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy osobami z niepełnosprawnością intelektualną (lub grupą osób objętych Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych w kategorii F00-F99), ich rodzinami i najbliższym otoczeniem;
 • Zaangażowanie oraz chęć rozwoju zawodowego w strukturach organizacji pozarządowej.

Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udzielanie wsparcia mieszkańcom we wszystkich sferach ich funkcjonowania; życiowego, w tym prowadzenie zajęć: z samoobsługi w codziennym życiu, obsługowo porządkowych, kulinarnych, komunikacyjnych;
 • organizacja czasu wolnego;
 • opracowywanie Indywidualnych Programów Wsparcia;
 • ścisła współpracę z psychologiem / koordynatorem mieszkań
 • współpraca z członkami środowiska rodzinnego oraz podmiotami/placówkami działającymi na rzecz tej grupy osób;
 • uczestnictwo w Radach Programowych Mieszkania

Wymagane dokumenty i zasady przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego.

Etapem pierwszym będzie ocena formalna i merytoryczna przesłanych dokumentów.

Do etapu drugiego (rozmowy kwalifikacyjnej) zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o prace w wymiarze 1 lub 0,5 etatu;
 • Ciekawą pracę w dynamicznej organizacji pozarządowej będącej inicjatorem zmian społecznych;
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, opatrzone klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, należy przesłać na e-mail: m.skrobacka@otwartedrzwi.pl do dnia 20.12.2019 r. W tytule maila prosimy wpisywać: „CV –trener usamodzielniania”.

Osoba do kontaktu: Marta Skrobacka 503 124 497

Praca dla PSYCHOLOGA – KOORDYNATORA MIESZKAŃ dla osób z niepełnosprawnością

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi prowadzi rekrutację na stanowisko „Psycholog/ koordynator mieszkań” dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach Projektu: „Warszawski Zintegrowany Model Wsparcia Środowiskowego Osób Dorosłych z Niepełnosprawnością Intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu” finansowanego ze środków europejskich.

Wymagania:

1. wykształcenie wyższe o profilu psychologia;

2. min. 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (lub z grupą osób objętych Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych w kategorii F00-F99), ich rodzinami i najbliższym otoczeniem.

Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1. Udział w planowaniu, opracowywaniu, weryfikacji i ewaluacji Indywidualnych Programów Wsparcia.

2. Realizowanie spotkań ewaluacyjnych z OzNI i przedstawicielami ich najbliższego środowiska.

3. Organizowanie interdyscyplinarnych spotkań przy rozwiązywaniu szczególnie problematycznych sytuacji życiowych mieszkańców.

4. Organizowanie wewnętrznych szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji trenerów usamodzielnienia.

7. Organizowanie i realizowanie indywidualnego wparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (diagnostycznego, edukacyjnego, doradczego, terapeutycznego).

9. Prowadzenie grupy wsparcia mieszkańców.

10. Wsparcie członków środowiska rodzinnego mieszkańców.

11. Współpraca z trenerami, specjalistami PIKONI i innymi podmiotami działającymi na rzecz mieszkańców.

Wymagane dokumenty i zasady przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego. Etapem pierwszym będzie ocena formalna i merytoryczna przesłanych dokumentów.

Do etapu drugiego (rozmowy kwalifikacyjnej) zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydatów/ki. wybranych w pierwszym etapie rekrutacji.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o prace w wymiarze: przez pierwsze 3 m-ce w wymiarze  0,5 etatu, następnie 1 etat.
 • Pełną pasji i wyzwań pracę w dynamicznej organizacji pozarządowej będącej inicjatorem zmian społecznych.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, opatrzone klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, należy przesłać na e-mail: m.skrobacka@otwartedrzwi.pl do dnia 20.12.2019 r. W tytule maila prosimy wpisywać: „CV – psycholog-koordynator mieszkań”.

Osoba do kontaktu: Marta Skrobacka, tel. 503 124 497

Poszukujemy trenera pracy

Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Diagnoza preferencji oraz predyspozycji zawodowych osób z niepełnosprawnością.
 • Pozyskiwanie nowych miejsc pracy, staży i praktyk zawodowych.
 • Współpraca z pracodawcami.
 • Wspieranie osób z niepełnosprawnością w procedurze zatrudnienia (tworzenie dokumentów aplikacyjnych, towarzyszenie w procesie rekrutacji, badania u lekarza medycyny pracy).
 • Szkolenie pracownika z niepełnosprawnością w miejscu jego pracy.
 • Przygotowanie pracodawców i ich zespołów na współpracę z niepełnosprawnym pracownikiem.
 • Za zgodą osoby z niepełnosprawnością współpraca z jego rodziną i innymi członkami najbliższego środowiska.
 • Współpraca z realizatorami innych form wsparcia i aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników Ośrodka.
 • Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi i merytorycznymi.

Wymagania

 • Doświadczenie w pracy doradcy zawodowego lub pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami będzie dużym atutem.
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe: doradztwo zawodowe, psychologia, socjologia, pedagogika lub pokrewne będzie dużym atutem.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej, inicjatywa w działaniu, łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych.
 • Duża samodzielność w pracy oraz dyspozycyjność (oferujemy pracę na pełen etat, ale godziny pracy mogą być uzależnione od rodzaju i charakteru zadań).
 • Wysoki poziom zaangażowania oraz chęć rozwoju zawodowego w strukturach organizacji pozarządowej.
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, ze szczególnym uwzględnieniem Word, Excel, Power Point) oraz swoboda w obsłudze Internetu.
 • Znajomość przepisów prawa pracy.

Wymagane dokumenty i zasady przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej:

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: a.wojcik[@]otwartedrzwi.pl. Etapem pierwszym będzie ocena formalna i   merytoryczna przesłanych dokumentów. Do etapu drugiego (rozmowy kwalifikacyjnej) zaprosimy wybranych w etapie pierwszym kandydatów/ki.

Oferujemy

 • Pracę w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę
 • Pełną pasji i wyzwań pracę w dynamicznej organizacji pozarządowej będącej inicjatorem zmian społecznych.
 • Możliwość dalszej współpracy, podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dopisać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi mieszczące się na ul. Równej 10/3, 03-418 Warszawa, w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” Opcjonalnie – „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Q-SAMODZIELNOŚCI

Każdy Uczestnik projektu przejdzie indywidualną ścieżkę reintegracji, uzyska kwalifikacje zawodowe lub nabędzie kompetencje społeczne.

Działania w projekcie będą realizowane w okresie od X.2019 do IX.2022 przez okres 36 m-cy.

KIEDY?
Pierwsza grupa (G1) – 09.2019 przez ok. 1,5 roku
Druga grupa (G2) – 03.2021 przez ok. 1,5 roku
Zgłoszenia do udziału w rekrutacji prosimy o przesyłanie do 30.09.2019 r.

DO KOGO KIEROWANY JEST PROJEKT?
Do 60 osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zamieszkania/zameldowania jest Dzielnica Praga-Południe.

Pierwszeństwo będą miały osoby, które:

 • utraciły lokal nie z własnej winy i przebywają w schroniskach, noclegowniach, ośrodkach interwencji kryzysowej, piwnicach itp.
 • doświadczają wielokrotnego wykluczenia (np. bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, itp.);
 • osoby z niepełnosprawnością o znacznym i umiarkowanym stopniu;
 • osoby bezrobotne oddalone od rynku pracy;
 • korzystające z PO PŻ.
  Dodatkowo punktowane będzie:
 • motywacja do podjęcia pracy,
 • abstynencja.

JAK BĘDZIE PRZEBIEGAĆ REKRUTACJA – planowane są 3 spotkania:

Dobór wskazanych poniżej wsparć będzie dobierany indywidualnie we współpracy z pracownikiem socjalnym podczas tworzenia ścieżek reintegracji.

W JAKICH ZAJĘCIACH I SPOTKANIACH MOŻNA WZIĄĆ UDZIAŁ?
Działania aktywizacji społecznej kierowane do 60 os. (4 grupy po 15 os.)
Warsztaty integracyjne wyjazdowe (2 dni) dot.:

 1. Spotkanie kwalifikacyjne,
 2. Diagnoza,
 3. Ustalenie indywidualnej ścieżki reintegracji oraz podpisanie dokumentów o współpracy.
 • podnoszenia poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości,
 • jak radzić sobie ze stresem i trudnymi zachowaniami;
  W ramach warsztatów zapewniony będzie dojazd, noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie, materiały edukacyjne.
  – Warsztaty „poczucie własnej wartości” wyjazdowe (2 dni) będą dot. uświadomienia sobie posiadanych zasobów, mocnych stron, zwiększenia akceptacji siebie, rozwiną umiejętności poszukiwania wsparcia w otoczeniu i korzystania z niego, itp.
  – Spotkania ze specjalistą od wizerunku, warsztat autoprezentacji (4 spotkania po 5 h)
  – Spotkania grupowe z prawnikiem (8 spotkań po 3 h) dot. np. uczestniczenia w postępowaniu sądowym, spłaty zadłużeń komorniczych i alimentacyjnych, konstruowaniu odwołań, występ. do sądu itp.
  – Trening gospodarowania własnym budżetem (4 spotkania po 3 h).
  – „Grup Wsparcia” (4 spotkania po 3 h).
  – Warsztaty dla osób uzależnionych i współuzależnionych (alkohol, narkotyki, itp.) (6 spotkań po 4 h). Podczas warsztatów zapewniony zostanie catering.
  – Trening mieszkaniowy (wskazanych zostanie 8 os.) – trening będzie prowadzony przez 12 –mcy.
  – Dla osób z niepełnosprawnościami zostaną zapewnione usługi asystenckie. Działania aktywizacji zawodowej kierowane do 40 osób (4 grupy po 10 os. )
  – Warsztaty aktywizacji zawodowej (8 spotkań po 6 h). Podczas warsztatów zapewniony zostanie catering i materiały szkoleniowe.
  – Wsparcie asystenta zawodowego – indywidualne spotkania ustalane wg potrzeb.
  – Kursy/szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje – ustalone zgodnie z potrzebami Uczestników i rekomendowane przez asystenta zawodowego.
  Wsparcie zdrowotne typu: badania lekarskie, realizacja recept, wizyty u specjalistów np. okulista, stomatolog, ortopeda, dermatolog itd. zgodnie z potrzebami Uczestników.
  Poza tym cały czas będzie prowadzona wobec Uczestników pogłębiona praca socjalna i praca administracyjna związana ze wsparciem finansowym.
  Po zakończeniu działań przewidzianych w indywidualnej ścieżce reintegracji Uczestnicy najbardziej aktywni i zmotywowani otrzymają rekomendację uprawniającą do ubiegania się o mieszkanie socjalne.
 • Kontakt: Ewa Broma-Bąk, OPS, ul. Paca 42 (wejście C), Warszawa, tel. 22 / 277 33 76

Świadczenie usługi Specjalisty ds. orzeczniczych

Termin składania ofert: do dnia 22-09-2019
Numer ogłoszenia: 1205221

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów została upoważniona p. Natalia Zawada, e-mail: n.zawada@otwartedrzwi.pl, tel.: 506 516 812
2. Miejsce składania ofert: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi., ul. Targowa 82, 03-727 Warszawa
3. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: n.zawada@otwartedrzwi.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na wybór psychiatry w ramach realizacji projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” o numerze POWR.04.01.00-00-DI12/17-00. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta.

4. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zaleca się pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, odt.
b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.

Oferta musi zawierać następujące elementy:
A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, C. CV. Wskazane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem
5. Oferta musi być złożona do 22.09.2019 r. do godziny 12:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”.
9. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.
10. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
11. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
12. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
13. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: n.zawada@otwartedrzwi.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Natalia Zawada
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 506516812
Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór specjalisty ds. orzeczniczych który zajmie się m.in. informowaniem i przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w celach orzeczniczych; wsparciem w procesie orzecznictwa osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwoju; dla beneficjentów projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”; Zapewnieniem bieżącego wsparcia i konsultacji dla odbiorców wsparcia (osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwoju, ich rodziny i najbliższe otoczenie).

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy jednego specjalisty ds. orzeczniczych gotowego do zrealizowania ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (kod CPV – 85311200-4 Nazwa kodu – Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych)

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór specjalisty ds. orzeczniczych który zajmie się m.in. informowaniem i przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w celach orzeczniczych; wsparciem w procesie orzecznictwa osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwoju; dla beneficjentów projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”; Zapewnieniem bieżącego wsparcia i konsultacji dla odbiorców wsparcia (osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwoju, ich rodziny i najbliższe otoczenie).

Do obowiązków Specjalisty należeć będzie w szczególności:
1. wsparcie i opieka nad uczestnikami,
2. informowanie i przygotowanie niezbędnej dokumentacji w celach orzeczniczych;
3. wsparcie w procesie orzecznictwa osób z zaburzeniami psychicznymi,
4. ścisła współpraca z realizatorami innych form wsparcia i aktywizacji zawodowej i społecznej beneficjentów w ramach Projektu.
5. podejmowanie współpracy z innymi podmiotami, w celu udzielenia osobie niepełnosprawnej optymalnych form wsparcia – na prośbę Doradcy ds. Zdrowienia i Wsparcia, który koordynuje proces wspierania danego beneficjenta
6. Prowadzenie rzetelnej dokumentacji wykonywanych zadań.
7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Koordynatora Merytorycznego, konieczne dla prawidłowej realizacji Projektu.
8. Znajomość i przestrzeganie Kodeksu Etycznego obowiązującego w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi.

Kod CPV: 85311200-4
Nazwa kodu CPV: Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych
Harmonogram realizacji zamówienia

Miejsce realizacji: woj. mazowieckie na obszarze miasta stołecznego Warszawy, dzielnica Praga Północ.
Miejsce świadczeni usługi: siedziba SOD, ul. Targowa 82, Warszawa
Termin realizacji: wrzesień 2019r – listopad 2020 (15 miesięcy)
W ramach zamówienia odbędzie się łącznie 150 h zegarowych wsparcia tj. średnio 10 godziny miesięcznie.

Załączniki
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:
A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
a) wykształcenie wyższe
c) wiedza i doświadczenie w zakresie przygotowywania niezbędnej dokumentacji w celach orzeczniczych oraz wiedza w zakresie procedur i sposobów działania komisji orzekających o stopniu niepełnosprawności

Wiedza i doświadczenie

j.w

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

j.w.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:

A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
C. CV
Wskazane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 70%
cena oraz kryterium 30% jakość.
1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 70
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość.
Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w zapytaniu lub równoważnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez usługi równoważne rozumie się usługi w zakresie opieki i pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzinami i najbliższym otoczeniem.
Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług wypełnia tabelę: „Załącznik numer 1″, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
KRYTERIA OCENY OFERT
Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:
D = (D0 : Dmax) x 30
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
D0 – jakość (liczba godzin) obliczone badanej oferty, obliczana wg wzoru D0=(liczba godzin z zał. 1: ilość wycenionych części),
Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert, obliczana wg wzoru jak w D0.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 30. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 70
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość.
Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w zapytaniu lub równoważnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez usługi równoważne rozumie się usługi w zakresie opieki i pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzinami i najbliższym otoczeniem. Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług wypełnia tabelę: „Załącznik numer 1″, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
KRYTERIA OCENY OFERT
Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:
D = (D0 : Dmax) x 30
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
D0 – jakość (liczba godzin) obliczone badanej oferty, obliczana wg wzoru D0=(liczba godzin z zał. 1: ilość wycenionych części),
Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert, obliczana wg wzoru jak w D0.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 30. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

Zamawiający – Beneficjent
Nazwa: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Adres: pl. Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Numer telefonu: 22 4431440
Fax: 224331442
NIP: 5252248481
Tytuł projektu: Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie.
Numer projektu: POWR.04.01.00-00-DI12/17-00

Świadczenie usługi – wsparcie psychiatry

Termin składania ofert: do dnia 22-09-2019
Numer ogłoszenia: 1205189

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów została upoważniona p. Natalia Zawada, e-mail: n.zawada@otwartedrzwi.pl, tel.: 506 516 812
2. Miejsce składania ofert: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi., ul. Targowa 82, 03-727 Warszawa
3. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: n.zawada@otwartedrzwi.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na wybór psychiatry w ramach realizacji projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” o numerze POWR.04.01.00-00-DI12/17-00. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta.

4. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zaleca się pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, odt.
b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.

Oferta musi zawierać następujące elementy:
A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, C. CV. Wskazane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem
5. Oferta musi być złożona do 22.09.2019 r. do godziny 12:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”.
9. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.
10. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
11. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
12. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
13. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: n.zawada@otwartedrzwi.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Natalia Zawada
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 506516812
Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wsparcia jako psychiatra tj. m.in. • Współpracy z beneficjentami programu w celu diagnozy i podejmowania leczenia oraz działań aktywizująco-włączających. Miejsce pracy: Punkt informacyjno konsultacyjny oraz na terenie Warszawy (praca w terenie) • Stały kontakt z resztą zatrudnionych specjalistów.

Miejsce realizacji: woj. Mazowieckie na obszarze miasta stołecznego Warszawy, dzielnica Praga Północ.
Miejsce świadczeni usługi: siedziba SOD, ul. Targowa 82, Warszawa
Termin realizacji: wrzesień 2019r – listopad 2020. (15 miesięcy)
W ramach zamówienia odbędzie się łącznie 300 godzin zegarowych; średnio miesięcznie 20 h).

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawcy 1 lekarza psychiatrę gotowego do zrealizowania ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (kod CPV: 85121270-6 usługi psychiatryczne lub psychologiczne)

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wsparcia jako psychiatra tj. m.in. • Współpracy z beneficjentami programu w celu diagnozy i podejmowania leczenia oraz działań aktywizująco-włączających Miejsce pracy: Punkt informacyjno konsultacyjny oraz na terenie Warszawy (praca w terenie) • Stały kontakt z resztą zatrudnionych specjalistów.

Miejsce realizacji: woj. Mazowieckie na obszarze miasta stołecznego Warszawy, dzielnica Praga Północ.
Miejsce świadczeni usługi: siedziba SOD, ul. Targowa 82, Warszawa
Termin realizacji: wrzesień 2019r – listopad 2020. (15 miesięcy)
W ramach zamówienia odbędzie się łącznie 300 godzin zegarowych; średnio miesięcznie 20 h)

Kod CPV: 85121270-6
Nazwa kodu CPV: Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: wrzesień 2019r – listopad 2020. (15 miesięcy).
W ramach zamówienia odbędzie się łącznie 300 godzin zegarowych; średnio miesięcznie 20 h).

Załączniki

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:
A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj:
– posiadają dyplom ukończenia studiów medycznych, specjalizacja z psychiatrii.

Wiedza i doświadczenie
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

j.w

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:

A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
C. CV
Wskazane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 70% cena oraz kryterium 30% jakość.
1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 70
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość.
Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w zapytaniu lub równoważnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez usługi równoważne rozumie się usługi w zakresie pracy lekarskiej z osobami z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzinami i najbliższym otoczeniem.
Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług wypełnia tabelę: „Załącznik numer 1″, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
KRYTERIA OCENY OFERT
Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:
D = (D0 : Dmax) x 30
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
D0 – jakość (liczba godzin) obliczone badanej oferty, obliczana wg wzoru D0=(liczba godzin z zał. 1 :
ilość wycenionych części),
Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert, obliczana wg wzoru jak w D0.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 30. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

Zamawiający – Beneficjent
Nazwa: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Adres: pl. Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Numer telefonu: 22 4431440
Fax: 224331442
NIP: 5252248481
Tytuł projektu: Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie.
Numer projektu: POWR.04.01.00-00-DI12/17-00