fbpx

Zatrudnimy streetworkera

1 czerwca 2019 r.

Prowadzimy nabór na stanowisko streetworkera do realizowania patroli streetworkerskich w obrębie następujących dzielnic objętych testowaniem Projektu: Praga Północ, Targówek, Wola. Zadaniem streetworkera będzie:

 • docieranie do osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych – praca w terenie w środowisku osób bezdomnych oraz rozpoznawanie wśród osób bezdomnych osób, które potencjalnie posiadają niepełnosprawność intelektualną i/lub zaburzenia psychiczne,
 • udzielanie osobom bezdomnym z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania zgłaszanych/obserwowanych problemów oraz towarzyszenie i asystowanie osobom bezdomnym z podejrzewaną niepełnosprawnością w dotarciu do adekwatnej dla ich sytuacji placówek pomocy i instytucji.

Do składania ofert zapraszamy osoby, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj:

a) wykształcenie wyższe lub średnie (mile widziane wykształcenie psychologiczne, medyczne, w zakresie pracy socjalnej itp),

b) Dyplom/świadectwo ukończenia właściwych studiów / certyfikat / oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższego kryterium.

Miejsce i sposób składania ofert

 1. Osoba do kontaktu p. Paulina Bednarz, e-mail: paulina_bednarz@op.pl, tel.: 504 171 291
 2. Miejsce składania ofert: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi., ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa
 3. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: n.zawada@otwartedrzwi.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na wybór streetworkera w ramach realizacji projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” o numerze POWR.04.01.00-00-DI12/17-00. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta.
 4. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:

a) Zaleca się pliki z rozszerzeniem pdf, .doc, .docx, odt.

b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,

c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.

Oferta musi zawierać następujące elementy:

 1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.
 3. CV.
 4. Wskazane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
 5. Oferta musi być złożona do 10.06.2019 r. do godziny 12:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
 7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 8. Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”.
 9. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.
 10. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
 11. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
 12. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
 13. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty.

Harmonogram realizacji zamówienia

Miejsce realizacji: woj. Mazowieckie na obszarze miasta stołecznego Warszawy, dzielnica Praga Północ

Miejsce świadczenia usługi: siedziba Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, Warszawa

Termin realizacji: luty 2019 r. – listopad 2020 r.

W ramach zamówienia odbędzie się średnio 40 godzin miesięcznie dla jednego streetworkera (jeden streetworker od czerwca 2019r. – 720h, drugi streetworker od lipca 2019r. – 680h).

Załączniki

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 70% cena oraz kryterium 30% jakość.
Opis sposobu obliczania kryterium cena.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru: C = (Cmin : C0) x 70
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Opis sposobu obliczania kryterium jakość.
Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w zapytaniu lub równoważnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez usługi równoważne rozumie się usługi w zakresie pracy społecznej i praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzinami i najbliższym otoczeniem i/lub osobami bezdomnymi.
Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług wypełnia tabelę: „Załącznik numer 1″, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
KRYTERIA OCENY OFERT
Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:
D = (D0 : Dmax) x 30
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
D0 – jakość (liczba godzin) obliczone badanej oferty, obliczana wg wzoru D0=(liczba godzin z zał. 1 : ilość wycenionych części),
Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert, obliczana wg wzoru jak w D0.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 30. Wszystkie
obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

Zamawiający 

Nazwa: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

Adres: Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Numer telefonu: 224431440

Fax: 224431442

NIP: 5252248481

Tytuł projektu: Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie

Numer projektu: POWER.04.01.00-00-DI12/17-00

Więcej: https://tiny.pl/tdccl

Skip to content