Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wsparcia jako streetworker tj. m.in. Realizowanie patroli streetworkerskich w obrębie następujących dzielnic objętych testowaniem Projektu: Praga Północ, Targówek, Wola; Docieranie do osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych – praca w terenie w środowisku osób bezdomnych oraz rozpoznawanie wśród osób bezdomnych osób, które potencjalnie posiadają niepełnosprawność intelektualną i/lub zaburzenia psychiczne, Udzielanie osobom bezdomnym z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania zgłaszanych/obserwowanych problemów oraz towarzyszenie i asystowanie osobom bezdomnym z podejrzewaną niepełnosprawnością w dotarciu do adekwatnej dla ich sytuacji placówek pomocy i instytucji.
Do obowiązków streetworkera należeć będzie w szczególności:
1. Realizowanie patroli streetworkerskich w ramach projektu: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w obrębie następujących dzielnic objętych testowaniem Projektu: Praga Północ, Targówek, Wola,
3. Przestrzeganie czasu pracy ustalonego umową/harmonogramem czasu pracy,
4. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu obowiązków i kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania w kontaktach z osobami znajdującymi się pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych oraz z osobami agresywnymi,
5. Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej,
6. Docieranie do osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych – praca w terenie w środowisku osób bezdomnych oraz rozpoznawanie wśród osób bezdomnych osób, które potencjalnie posiadają niepełnosprawność intelektualną i/lub zaburzenia psychiczne,
7.Udzielanie osobom bezdomnym z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania zgłaszanych/obserwowanych problemów oraz towarzyszenie i asystowanie osobom bezdomnym z podejrzewaną niepełnosprawnością w dotarciu do adekwatnej dla ich sytuacji
8. Bieżące współdziałanie i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (Policja, Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei, Służba Zdrowia i inne) w zakresie realizowanych zadań,
9. Współpraca z pozostałymi streetworkerami zatrudnionymi w Projekcie,
10. Współpraca z Doradcami ds. Zdrowienia i Wsparcia, którzy koordynują wsparcie i opracowują wspólnie z uczestnikiem Projektu Indywidualny Plan Zdrowienia i Wsparcia,
11.Współpraca z Animatorem Społeczności Lokalnej z danej dzielnicy objętej testowaniem Projektu,
12. Terminowe prowadzenie dokumentacji, w tym kart czasu pracy, sporządzanie raportów i informacji z realizowanych działań, zgodnie z ustalonymi wytycznymi,
13. Stosowanie się do poleceń Koordynatora działań streetworkerów, który bezpośrednio nadzoruje pracę zespołu streetworkerów oraz Koordynatora Merytorycznego – w zakresie wykonywanej pracy.
Harmonogram realizacji zamówienia
Miejsce realizacji: woj. Mazowieckie na obszarze miasta stołecznego Warszawy, dzielnica Praga Północ
Miejsce świadczeni usługi: siedziba SOD, ul. Targowa 82, Warszawa
Termin realizacji: luty 2019r – listopad 2020.
W ramach zamówienia odbędzie się łącznie 1120 h zegarowych wsparcia tj. średnio 40 godzin miesięcznie dla jednego streetworkera (w sumie 880 łącznie).

Załączniki

załącznik 2
załącznik 1
zapytanie ofertowe

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:
A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj:
a) wykształcenie wyższe lub średnie (mile widziane wykształcenie psychologiczne, medyczne, w zakresie pracy socjalnej itp).

Miejsce i sposób składania ofert
1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów została upoważniona p. Paulina Bednarz, e-mail:
paulina_bednarz@op.pl, tel.: 504 171 291
2. Miejsce składania ofert: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi., ul. Targowa 82, 03-727 Warszawa
3. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu
(tj. „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: n.zawada@otwartedrzwi.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na wybór streetworkera w ramach realizacji projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” o numerze POWR.04.01.00-00-DI12/17-00. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta.

4. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zaleca się pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, odt.
b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.
Oferta musi zawierać następujące elementy:

A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
C. CV

Wskazane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem

5. Oferta musi być złożona do 14.02.2019 r. do godziny 16:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”.
9. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.
10. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc
służących do wypełnienia oferty.
11. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z wymaganiami ustawowymi.
12. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne
z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
13. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: paulina_bednarz@op.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Paulina Bednarz
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 504171291

Zamawiający – Beneficjent
Nazwa: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Adres: pl. Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Numer telefonu: 224431440, Fax: 224431442, NIP 5252248481
Tytuł projektu: Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie
Numer projektu: POWR.04.01.00-00-DI12/17-00

Dołącz do nas!