Zatrudnienie dla korepetytorów

10 marca 2020 r.

Zatrudnimy korepetytorów (korepetycje indywidualne) z zakresu – do wyboru: język polski, matematyka, język angielski, nauczanie zintegrowane.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wsparcie w edukacji – organizacja indywidualnych korepetycji z zakresu (do wyboru): język polski, matematyka, języka angielski, nauczanie zintegrowane) dla 20 dzieci, zgodnie ze wskazaniami w Indywidualnej Ścieżce Rozwoju Dziecka.
Wybranych zostanie min. 4 korepetytorów (liczba godzin przeprowadzonych korepetycji uzależniona będzie od potrzeb dzieci). Szacowany zakres wsparcia to dla jednego dziecka 2 godziny tygodniowo (8h w miesiącu) przez okres 12 miesięcy, czyli średnio 96h dla dziecka. Wsparcie będzie zindywidualizowane – jedno dziecko będzie mogło skorzystać z korepetycji z więcej niż jednego przedmiotu np. z jednego w jednym semestrze, z drugiego w kolejnym.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: Od podpisania umowy do 31.03.2021 r.

Załączniki

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykształcenie wyższe uzyskane na kierunku zgodnym z zakresem korepetycji lub studia:
● co najmniej na 3 roku w danym kierunku, potwierdzone aktualną legitymacją studencką doświadczenie w udzielaniu korepetycji na poziomie podstawy programowej szkoły podstawowej
● niekaralność oraz spełnianie warunków wskazanych w Ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej Dz.U. z 2011 nr 149 poz. 887 tj. par.26 pkt.2.

Wiedza i doświadczenie

Wykształcenie wyższe uzyskane na kierunku zgodnym z zakresem korepetycji lub studia:
● co najmniej na 3 roku w danym kierunku,
● kompetencje komunikacyjne,
● umiejętność przekazywania wiedzy, doświadczenie w udzielaniu korepetycji na poziomie podstawy programowej szkoły podstawowej
● Niekaralność oraz spełnianie warunków wskazanych w Ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej Dz.U. z 2011 nr 149 poz. 887 tj. par.26 pkt.2.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Oferta Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
5. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
7. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
8. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
6. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
7. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonego rachunku raz w miesiącu, maksymalnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu podpisanego rachunku, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie rachunku nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego wykonanie określonej liczby godzin przedmiotu danego zamówienia.
8. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy z IZ. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.
9. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
10. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem przedmiotu zamówienia w innym terminie.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 70% cena oraz kryterium 30% jakość.

1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 70
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość (doświadczenie). Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w zapytaniu lub równoważnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez usługi równoważne rozumie się usługi w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług wypełnia tabelę: „Załącznik numer 1″, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

KRYTERIA OCENY OFERT
Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:
D = (D0 : Dmax) x 30
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
D0 – jakość (liczba godzin) obliczone badanej oferty, obliczana wg wzoru D0=(liczba godzin z zał. 1 : ilość wycenionych części),
Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert, obliczana wg wzoru jak w D0.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 30. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie zaproszony do podpisania umowy.

Zamawiający – beneficjent

Nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa
Adres: pl. Plac bankowy 3/5, 00-950 warszawa
Numer telefonu: 22 443 14 40
Fax: 224331442
Nip: 5252248481
Tytuł projektu: Praski kokon
Numer projektu: Powr.04.01.00-00-du30/16-00
Inne źródła finansowania: Projekt finansowany ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu wiedza edukacja rozwój