Zaproszenie do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku celem ustalenia szacunkowej wartości zamówienia i wyłonieniu wykonawcy usługi: Edukatora – trenera prowadzącego szkolenia dot. specyfiki niepełnosprawności intelektualnej i mechanizmów dyskryminacji w projekcie

17 maja 2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku celem ustalenia szacunkowej wartości zamówienia i wyłonieniu wykonawcy usługi: Edukator – trener prowadzący szkolenia dot. specyfiki niepełnosprawności intelektualnej i mechanizmów dyskryminacji w projekcie: „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu” realizowanego w ramach: Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie: 4.1 Innowacje społeczne

Okres realizacji projektu: 1 wrzesień 2019 – 31 sierpień 2022 roku.

Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

CEL POSTĘPOWANIA:

Oszacowanie wartości usługi – Edukator – trener prowadzący szkolenia dot. specyfiki niepełnosprawności intelektualnej i mechanizmów dyskryminacji dla min.10 słuchaczy przez

min. 2h/dziennie) – śr. 8h/mies.

Zakres obowiązków:

1. czynny udział w promocji szkoleń nadawaniu znaczenia działaniom oraz tworzeniu dla nich

sprzyjającego kontekstu społecznego;

2. współprowadzenie szkoleń oraz wspólnych działań zróbmy to razem;

3. udział w spotkaniach podsumowujących przeprowadzone szkolenia ze społecznością lokalną

(wewnętrzna superwizja);

4. uczestnictwo w wybranych spotkaniach partnerstw podmiotów publicznych i niepublicznych z resortów

pomocy społecznej, zdrowia, edukacji, zatrudnienia, kultury – pełniących funkcję koordynującą,

edukacyjno-promocyjną oraz rzeczniczą, na rzecz OzNI w dzielnicach objętych testowaniem;

5. systematyczne i aktywne uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach dla przyszłych edukatorów

społecznych;

6. odbycie praktyk szkoleniowych.

Wymagania:

1. wykształcenie wyższe o profilu społ. (psychologia, socjologia, pedagogika, praca soc.itp.);

2. min. 2-letnie doświadczenie w pracy z OzNI (lub z grupą osób objętych Międzynarodową Statystyczną

Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych w kategorii F00-F99), ich rodzinami i najbliższym

otoczeniem;

Załączniki:

Kryteria oceny ofert:

Przy szacowaniu wartości zamówienia brana będzie pod uwagę cena jednostkowa brutto – 100%.

Złożenie ofert:

Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza oferty na adres Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, 03- 448 Warszawa  lub przesłanie na adres e-mail: m.skrobacka@otwartedrzwi.pl, w terminie do 24 maja 2022 roku do godziny 16.00.

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, nie prowadzi do zawarcia umowy. Celem niniejszego rozeznania jest ustalenie szacunkowej wartości zamówienia, sprecyzowanie zakresu oraz warunków jego realizacji. Na podstawie ustaleń niniejszego rozeznania cenowego Zamawiający może opracować zapytanie ofertowe, które będzie zmierzało do zawarcia umowy. Wykonawca planowanego zamówienia zostanie wyłoniony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986).

Skip to content