Praca dla korepetytorów

Zatrudnimy korepetytorów dla dzieci (7-17 lat) z przedmiotów: Język polski / Matematyka / Języka angielski

Korepetycje realizowane będą w ramach projektu: „Praski kokon”, finansowanego z funduszy europejskich.

Wymagania:

Wykształcenie wyższe uzyskane na kierunku zgodnym z zakresem korepetycji lub studia:

 1. co najmniej na 3 roku w danym kierunku,
 2. kompetencje komunikacyjne,
 3. umiejętność przekazywania wiedzy,
 4. niekaralność oraz spełnianie warunków wskazanych w Ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej Dz. U. z 2011 nr 149 poz. 887 tj. par. 26 pkt 2. 

Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1. Prowadzenie korepetycji z wybranego zakresu: język polski, matematyka, język angielski, dla dzieci w wieku 7-17 lat.

2. Motywowanie uczniów do nauki.

3. Współpraca z Mentorem ds. rozwoju dzieci i młodzieży; zatrudnionym w Projekcie.

Kontakt: Marta Skrobacka , tel. 503 124 497, e-mail: m.skrobacka@otwartedrzwi.pl

Poszukiwany trener usamodzielnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie zajęć: z samoobsługi w codziennym życiu, obsługowo – porządkowych, budżetowych, kulinarnych, komunikacyjnych.
 2. Organizacja czasu wolnego.
 3. Planowanie i organizowanie działań na rzecz i we współpracy ze społecznością lokalną.
 4. Opracowywanie i weryfikacja Indywidualnych Programów Wsparcia
 5. Współpraca z członkami środowiska rodzinnego oraz podmiotami / placówkami działającymi na rzecz mieszkańców.
 6. Ścisła współpraca z Psychologiem / koordynatorem mieszkań.

Wymagania:

–   wykształcenie wyższe o profilu społecznym (psychologia, socjologia, pedagogika, praca socjalna itp.)

– min. 2- letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (lub z grupą osób objętych Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych w kategorii F00-F99), ich rodzinami i najbliższym otoczeniem.

Oferujemy:

– pracę na umowę o pracę ½ etatu, w projekcie – pt. „Warszawski  zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu”;

– pełną pasji i wyzwań pracę w dynamicznej organizacji pozarządowej będącej inicjatorem zmian społecznych;

– możliwość dalszej współpracy, podnoszenia kwalifikacji  i rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty i zasady  przeprowadzania procedury rekrutacyjnej:

Prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: e.ajdysinska-lazarz@otwartedrzwi.pl

Etapem pierwszym będzie ocena formalna i merytoryczna przesłanych dokumentów.

Do drugiego etapu (rozmowa kwalifikacyjna) zaprosimy wybranych w etapie pierwszym, kandydatów / kandydatki.

Do  dokumentów aplikacyjnych prosimy dopisać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi mieszczące się na ul. Równej 10/3, 03-418 Warszawa, w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” Opcjonalnie – „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Zatrudnimy trenerów zajęć terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Termin składania ofert: do dnia 14-01-2020

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wsparcia jako trenerzy zajęć terapeutycznych dla z niepełnosprawnością intelektualną. Do obowiązków trenera należeć będzie w szczególności:

 1. Nabór odbiorców do grupy terapeutycznej:

 – spotkania informacyjne w celu rekrutacji osób z niepełnosprawnością intelektualną do zajęć terapeutycznych odbywających się jednocześnie z gr. wsparcia dla rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną;

 – zaprezentowanie charakteru zajęć i tworzenie warunków motywujących do udziału;

 – proces rekrutacji;

 – diagnoza poziomu funkcjonowania uczestników pod kątem doboru metod i technik pracy
terapeutyczno-rekreacyjnej.

2. Tworzenie grupy terapeutycznej:

– przeprowadzenie procesu integracyjnego (gry i zabawy na zapoznanie się, przełamujące lody, budowanie relacji);

– strukturyzacja grupy – proponowanie i ustalanie reguł dostosowanych do poziomu funkcjonowania uczestników;

– budowanie pozytywnych relacji w grupie i atmosfery bezpieczeństwa;

– animowanie uczestników do ujawniania zainteresowań i predyspozycji grupy w celu dostosowania charakteru zajęć do ich potrzeb.

3. Prowadzenie zajęć dostosowanych do rozpoznanych preferencji i możliwości członków grupy tj.:

– elementy choreoterapii,

 – plastykoterapii,

– zajęć z dramy,

– muzykoterapii,

– ćwiczeń usprawniających realizowanych w formie aktywnej zabawy,

– elementy kinezjologii edukacyjnej,

– techniki aktywizujące i rekreacyjne.

4. Zamknięcie pracy grupowej:

– podsumowanie wspólnej pracy;

– dzielenie się pozytywnymi komunikatami;

– próba zdefiniowania korzyści z udziału;

– podsumowanie pracy, zamknięcie procesu, wskazanie mocnych stron grupy, inwentaryzacja korzyści;

– wręczenie certyfikatów udziału.

Miejsce realizacji: woj. Mazowieckie na obszarze miasta stołecznego Warszawy,

Miejsce świadczeni usługi:, Warszawa, dzielnice: Bemowo, Białołęka, Wola, Wilanów.

Termin realizacji: 1 luty 2020 – 31 lipiec 2022.

W ramach zamówienia odbędzie się łącznie 992 h zegarowych wsparcia tj. średnio 16 godzin miesięcznie dla jednego trenera zajęć terapeutycznych (w sumie dla 2 trenerów – 33 h miesięcznie, 992 łącznie – dopuszcza się wykonanie większej lub mniejszej liczby godzin w miesiącu rozliczeniowym w zależności od potrzeb beneficjentów, po uprzednim ustaleniu tego z zamawiającym).

Załączniki

 Miejsce i sposób składania ofert

1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów została upoważniona p. Marta Skrobacka, e-mail:

m.skrobacka@otwartedrzwi.pl, tel.: 503 124 497

2. Miejsce składania ofert: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi., ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa

3. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu(tj. „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: m.skrobacka@otwartedrzwi.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na wybór trenera zajęć terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach realizacji projektu „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu” o numerze POWR.04.01.00-00-NI10/18-00.” Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta.

4. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:

a) Zaleca się pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, odt.

b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,

 c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.

Oferta musi zawierać następujące elementy:

A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,

C. CV

Wskazane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

5. Oferta musi być złożona do 14.01.2020 r. do godziny 16:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.

7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

8. Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”.

9. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.

10. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.

11. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

12. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne

z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.

13. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: m.skrobacka@otwartedrzwi.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Marta Skrobacka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 503 124 497

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:

A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.:

 1. wykształcenie wyższe o profilu społ. (psychologia, socjologia, pedagogika, praca socjal., itp.);

 2. doświadczenie w pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną (lub z grupą osób objętych Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych w kategorii F00-F99), ich rodzinami i najbliższym otoczeniem.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:

A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,

C. CV

Wskazane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 70% cena oraz kryterium 30% jakość.

 1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
 2.  Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
  C = (Cmin : C0) x 70

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie,

 Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,

C0 – cena obliczona badanej oferty.

 Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość.

Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w zapytaniu lub równoważnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez usługi równoważne rozumie się usługi w zakresie pracy społecznej i pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzinami i najbliższym otoczeniem. Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług wypełnia tabelę: „Załącznik numer 1″, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

KRYTERIA OCENY OFERT

Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:
D = (D0 : Dmax) x 30

gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,

D0 – jakość (liczba godzin) obliczone badanej oferty, obliczana wg wzoru D0=(liczba godzin z zał. 1 :

ilość wycenionych części), Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert, obliczana wg wzoru jak w D0. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 30. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

Tytuł projektu

Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu.

Numer projektu

POWR.04.01.00-00-NI10/18-00

Zatrudnienie dla moderatorów grup wsparcia dla rodziców/opiekunów osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Poszukujemy 2 moderatorów grup wsparcia dla rodziców/opiekunów osoby z niepełnosprawnością intelektualną gotowych do zrealizowania usługi oraz poinformowanie o możliwości złożenia oferty (kod CPV: 85310000-5 Usługi pracy społecznej, 98350000-1 – usługi świadczone na rzecz społeczeństwa).

Do obowiązków moderatora należeć będzie w szczególności:

1. Nabór odbiorców do grupy wsparcia:

– spotkania informacyjne dot. inwentaryzacji problemów mogących być przedmiotem pracy gr. wsparcia;
– motywowanie do udziału poprzez wskazywanie korzyści z niego płynących;

– prowadzenie procesu rekrutacji.

2. Tworzenie grupy wsparcia:

– proces integracyjno – adaptacyjny wśród członków grupy;

– strukturyzacja grupy – proponowanie i definiowanie reguł gry;

– partycypacyjne tworzenie norm i zasad współpracy grupowej;

– podpisanie kontraktów.

3. Prowadzenie grupy wsparcia:

– motywowanie grupy do działania poprzez tworzenie atmosfery sprzyjającej współpracy;

– animowanie uczestników do stawiania celów, aktywnego zgłaszania spraw, problemów, wątpliwości, inspirowanie do wzajemnego dzielenia się doświadczeniem – konfrontowanie uczestników z opiniami;

– inspirowanie tematów istotnych, nie podejmowanych przez członków grupy;

– przeprowadzenie grupy przez konflikty, negatywne emocje i chaos pracy, ukazywanie mechanizmów powstawania konfliktów, udzielanie wsparcia członkom grupy, wzmacnianie wartości grupy.

4. Zamknięcie pracy grupowej: – wycofywanie się z funkcji lidera formalnego, przechodzenie do roli moderatora procesu i stopniowe przekazywanie odpowiedzialności uczestnikom grupy przez pozostawianie im samodzielności dalszego działania (ewentualnie pomoc grupie w wyborze lidera); – podsumowanie pracy, zamknięcie procesu, wskazanie mocnych stron grupy, inwentaryzacja korzyści.

Harmonogram realizacji zamówienia

Miejsce realizacji: woj. Mazowieckie na obszarze miasta stołecznego Warszawy,

Miejsce świadczeni usługi:, Warszawa, dzielnice: Bemowo, Białołęka, Wola, Wilanów.

Termin realizacji: 01 luty 2020 – 31 lipiec 2022 (w sumie 30 miesięcy)

W ramach zamówienia odbędzie się łącznie 992 h zegarowych wsparcia tj. średnio 16 godzin miesięcznie dla jednego moderatora (w sumie dla 2 moderatorów – średnio 33 h miesięcznie, 992 łącznie – dopuszcza się wykonanie większej lub mniejszej liczby godzin w miesiącu rozliczeniowym w zależności od potrzeb beneficjentów, po uprzednim ustaleniu tego z zamawiającym).

Załączniki

Do składania ofert zapraszamy osoby, które spełniają łącznie warunki:

A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.: 1. Wykształcenie wyższe o profilu społ. (psychologia, socjologia, pedagogika, praca socjalna, itp.)

2. doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (lub z grupą osób objętych Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych w kategorii F00-F99), ich rodzinami i najbliższym otoczeniem.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:

A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,

C. CV

Wskazane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Na etapie składania oferty Wykonawca podpisując ofertę oraz wykaz zrealizowanych działań, jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. Na etapie podpisywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:

 1. Dyplom/świadectwo ukończenia właściwych studiów / certyfikat / oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższego kryterium

oraz

 • Stosowne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe: referencje i/lub kopia umowy o pracę i/lub kopia umowy cywilnoprawnej potwierdzające spełnienie kryterium doświadczenia zawodowego w dziedzinie zgodnej z tematyką wsparcia: w zakresie pomocy socjalnej i pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzinami i najbliższym otoczeniem w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 70% cena oraz kryterium 30% jakość.

 1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
 2. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
  Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
  C = (Cmin : C0) x 70
 3. gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie,

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,

C0 – cena obliczona badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość.

Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w zapytaniu lub równoważnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez usługi równoważne rozumie się usługi w zakresie pracy psychologa, pracy społecznej i pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzinami i najbliższym otoczeniem. Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług wypełnia tabelę: „Załącznik numer 1″, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

KRYTERIA OCENY OFERT

Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:

 D = (D0 : Dmax) x 30

gdzie:

D – liczba punktów przyznana danej ofercie,

D0 – jakość (liczba godzin) obliczone badanej oferty, obliczana wg wzoru D0 = (liczba godzin z zał.1: ilość wycenionych części),

Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert, obliczana wg wzoru jak w D0. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 30. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

Tytuł projektu

Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu

Numer projektu

POWR.04.01.00-00-NI10/18-00

Wykonawca wypracowania systemu i procedur zabezpieczenia prawno – finansowego osób z niepełnosprawnością intelektualną po ustaniu wsparcia środowiska rodzinnego

Termin składania ofert: 18-10-2019

1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów została upoważniona p. Marta Skrobacka, e-mail: m.skrobacka@otwartedrzwi.pl , tel.: 503 124 497
2. Miejsce składania ofert: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi., ul. Targowa 82, 03-727 Warszawa
Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: m.skrobacka@otwartedrzwi.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na wybór kancelarii prawnej w ramach realizacji projektu „Warszawski Zintegrowany Model Wsparcia Środowiskowego Osób Dorosłych z Niepełnosprawnością Intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu” o numerze POWR.04.01.00-00-NI10/18-00
3. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta.

4. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zaleca się pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, odt.
b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.

Oferta musi zawierać następujące elementy:

A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym. Wskazane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem

5. Oferta musi być złożona do 18.10.2019 do godziny 16:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”.
9. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.
10. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
11. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
12. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
13. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wypracowanie systemu i procedur zabezpieczenia prawno – finansowego osób z niepełnosprawnością intelektualną po ustaniu wsparcia środowiska rodzinnego.

Zakres prac:
1. przedstawianie interesariuszom istniejących i proponowanych zgodnie z Modelem mechanizmów prawnych służących zabezpieczeniu prawno-finansowemu OzNI oraz produktów finansowych w ramach spotkań indywidualnych i grupowych,
2. pomoc w wyborze odpowiednich produktów prawno-finansowych najlepiej przystosowanych do potrzeb i możliwości OzNI oraz doradztwo w ich praktycznym uruchomieniu,
3. opracowywanie Indywidualnych Planów Zabezpieczenia Prawno-Finansowego wspólnie z odbiorcami,
4. monitoring przyjętych rozwiązań,
5. wypracowanie rekomendacji prawnych i organizacyjnych służących wdrożeniu mechanizmów zgodnie z opracowaną Procedurą stanowiącą zał. nr 2 do Modelu „Procedura zabezpieczenie”. Model dostępny jest pod adresem https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/projekty/innowacje-spoleczne-rezultaty/srodowiskowy-system-wsparcia-osob-doroslych-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna/ Model dostępny pod punktem 4. Miasto Stołeczne Warszawa Model: Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Procedura stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Harmonogram realizacji zamówienia

Miejsce realizacji: woj. mazowieckie na obszarze miasta stołecznego Warszawy, dzielnica Praga Północ
Miejsce świadczeni usługi: siedziba Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, Warszawa.
Termin realizacji: październik 2019 r – luty 2022 r.

Załączniki

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:
A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

1) dysponują co najmniej 4 osobami posiadającymi tytuł radca prawny/adwokat które to osoby posiadają udokumentowane doświadczenie w udziale w projektach dotyczących osób z niepełnosprawnością, w szczególności dodatkowo punktowane będzie doświadczenie w zakresie pomocy prawnej środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną;
2) uczestniczyły w co najmniej jednym projekcie zleconym przez jednostkę samorządu terytorialnego/NGO jako partner w zakresie doradztwa prawnego na rzecz osób z niepełnosprawnością;
3) wykażą praktyczne doświadczenie i wiedzę w zakresie tematyki osób z niepełnosprawnością ze szczególnym uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących tej grupy społeczeństwa udokumentowaną w szczególności poprzez wykazanie w okresie co najmniej trzech lat obsługę prawną podmiotów tj. jednostki samorządu terytorialnego/NGO zajmujące się statutowo tematyką pomocy osobom z niepełnosprawnością;
4) posiada w swoich zasobach co najmniej jedną osobę która udokumentuje doświadczenie i wiedzę w zakresie prowadzenia szkoleń i spotkań z osobami niepełnosprawnymi;
5) kancelaria winna być dyspozycyjna, celem uczestnictwa w projekcie w różnych lokalizacjach na terenie województwa mazowieckiego, w tym do udziału w szkoleniach, rozmowach oraz spotkaniach mających na celu wybór beneficjentów do udziału w projekcie w wymiarze czasowym co najmniej 160 godzin w miesiącu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:

A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.
Wskazane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem

Na etapie składania oferty Wykonawca podpisując ofertę oraz wykaz zrealizowanych działań, jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. Na etapie podpisywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:
a) Dyplom/świadectwo ukończenia właściwych studiów / certyfikat / oświadczenie lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie powyższego kryterium
oraz
b) Stosowne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe: referencje i/lub kopia umowy o pracę i/lub kopia umowy cywilnoprawnej potwierdzające spełnienie kryterium doświadczenia zawodowego w dziedzinie zgodnej z tematyką wsparcia lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 70%
jakość oraz kryterium 30% cena.
1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 30
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 30. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość.
Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w zapytaniu lub równoważnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług wypełnia tabelę: „Załącznik numer 1″, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
KRYTERIA OCENY OFERT
Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:
D = (D0 : Dmax) x 70
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,D0 – jakość (liczba godzin) obliczone badanej oferty, obliczana wg wzoru D0=(liczba godzin z zał. 1:
ilość wycenionych części), Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert, obliczana wg wzoru jak w D0. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 70. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Adres

Równa 10/3, 03-418 Warszawa, mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

226198501

Fax

226198501

NIP

1130178033

Tytuł projektu

Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu

Numer projektu

POWR.04.01.00-00-NI10/18-00

Poszukujemy trenera pracy

Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Diagnoza preferencji oraz predyspozycji zawodowych osób z niepełnosprawnością.
 • Pozyskiwanie nowych miejsc pracy, staży i praktyk zawodowych.
 • Współpraca z pracodawcami.
 • Wspieranie osób z niepełnosprawnością w procedurze zatrudnienia (tworzenie dokumentów aplikacyjnych, towarzyszenie w procesie rekrutacji, badania u lekarza medycyny pracy).
 • Szkolenie pracownika z niepełnosprawnością w miejscu jego pracy.
 • Przygotowanie pracodawców i ich zespołów na współpracę z niepełnosprawnym pracownikiem.
 • Za zgodą osoby z niepełnosprawnością współpraca z jego rodziną i innymi członkami najbliższego środowiska.
 • Współpraca z realizatorami innych form wsparcia i aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników Ośrodka.
 • Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi i merytorycznymi.

Wymagania

 • Doświadczenie w pracy doradcy zawodowego lub pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami będzie dużym atutem.
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe: doradztwo zawodowe, psychologia, socjologia, pedagogika lub pokrewne będzie dużym atutem.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej, inicjatywa w działaniu, łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych.
 • Duża samodzielność w pracy oraz dyspozycyjność (oferujemy pracę na pełen etat, ale godziny pracy mogą być uzależnione od rodzaju i charakteru zadań).
 • Wysoki poziom zaangażowania oraz chęć rozwoju zawodowego w strukturach organizacji pozarządowej.
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, ze szczególnym uwzględnieniem Word, Excel, Power Point) oraz swoboda w obsłudze Internetu.
 • Znajomość przepisów prawa pracy.

Wymagane dokumenty i zasady przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej:

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: a.wojcik[@]otwartedrzwi.pl. Etapem pierwszym będzie ocena formalna i   merytoryczna przesłanych dokumentów. Do etapu drugiego (rozmowy kwalifikacyjnej) zaprosimy wybranych w etapie pierwszym kandydatów/ki.

Oferujemy

 • Pracę w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę
 • Pełną pasji i wyzwań pracę w dynamicznej organizacji pozarządowej będącej inicjatorem zmian społecznych.
 • Możliwość dalszej współpracy, podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dopisać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi mieszczące się na ul. Równej 10/3, 03-418 Warszawa, w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” Opcjonalnie – „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Świadczenie usługi – wsparcie psychiatry

Termin składania ofert: do dnia 22-09-2019
Numer ogłoszenia: 1205189

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów została upoważniona p. Natalia Zawada, e-mail: n.zawada@otwartedrzwi.pl, tel.: 506 516 812
2. Miejsce składania ofert: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi., ul. Targowa 82, 03-727 Warszawa
3. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: n.zawada@otwartedrzwi.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na wybór psychiatry w ramach realizacji projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” o numerze POWR.04.01.00-00-DI12/17-00. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta.

4. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zaleca się pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, odt.
b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.

Oferta musi zawierać następujące elementy:
A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, C. CV. Wskazane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem
5. Oferta musi być złożona do 22.09.2019 r. do godziny 12:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”.
9. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.
10. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
11. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
12. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
13. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: n.zawada@otwartedrzwi.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Natalia Zawada
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 506516812
Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wsparcia jako psychiatra tj. m.in. • Współpracy z beneficjentami programu w celu diagnozy i podejmowania leczenia oraz działań aktywizująco-włączających. Miejsce pracy: Punkt informacyjno konsultacyjny oraz na terenie Warszawy (praca w terenie) • Stały kontakt z resztą zatrudnionych specjalistów.

Miejsce realizacji: woj. Mazowieckie na obszarze miasta stołecznego Warszawy, dzielnica Praga Północ.
Miejsce świadczeni usługi: siedziba SOD, ul. Targowa 82, Warszawa
Termin realizacji: wrzesień 2019r – listopad 2020. (15 miesięcy)
W ramach zamówienia odbędzie się łącznie 300 godzin zegarowych; średnio miesięcznie 20 h).

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawcy 1 lekarza psychiatrę gotowego do zrealizowania ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (kod CPV: 85121270-6 usługi psychiatryczne lub psychologiczne)

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wsparcia jako psychiatra tj. m.in. • Współpracy z beneficjentami programu w celu diagnozy i podejmowania leczenia oraz działań aktywizująco-włączających Miejsce pracy: Punkt informacyjno konsultacyjny oraz na terenie Warszawy (praca w terenie) • Stały kontakt z resztą zatrudnionych specjalistów.

Miejsce realizacji: woj. Mazowieckie na obszarze miasta stołecznego Warszawy, dzielnica Praga Północ.
Miejsce świadczeni usługi: siedziba SOD, ul. Targowa 82, Warszawa
Termin realizacji: wrzesień 2019r – listopad 2020. (15 miesięcy)
W ramach zamówienia odbędzie się łącznie 300 godzin zegarowych; średnio miesięcznie 20 h)

Kod CPV: 85121270-6
Nazwa kodu CPV: Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: wrzesień 2019r – listopad 2020. (15 miesięcy).
W ramach zamówienia odbędzie się łącznie 300 godzin zegarowych; średnio miesięcznie 20 h).

Załączniki

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:
A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj:
– posiadają dyplom ukończenia studiów medycznych, specjalizacja z psychiatrii.

Wiedza i doświadczenie
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

j.w

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:

A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
C. CV
Wskazane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 70% cena oraz kryterium 30% jakość.
1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 70
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość.
Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w zapytaniu lub równoważnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez usługi równoważne rozumie się usługi w zakresie pracy lekarskiej z osobami z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzinami i najbliższym otoczeniem.
Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług wypełnia tabelę: „Załącznik numer 1″, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
KRYTERIA OCENY OFERT
Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:
D = (D0 : Dmax) x 30
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
D0 – jakość (liczba godzin) obliczone badanej oferty, obliczana wg wzoru D0=(liczba godzin z zał. 1 :
ilość wycenionych części),
Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert, obliczana wg wzoru jak w D0.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 30. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

Zamawiający – Beneficjent
Nazwa: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Adres: pl. Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Numer telefonu: 22 4431440
Fax: 224331442
NIP: 5252248481
Tytuł projektu: Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie.
Numer projektu: POWR.04.01.00-00-DI12/17-00

Świadczenie usługi wsparcia prawniczego

Termin składania ofert: do dnia 17-09-2019
Numer ogłoszenia: 1205185
Miejsce i sposób składania ofert:

1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów została upoważniona p. Natalia Zawada, e-mail: n.zawada@otwartedrzwi.pl, tel.: 506 516 812.
2. Miejsce składania ofert: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi., ul. Targowa 82, 03-727 Warszawa.
3. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail:n.zawada@otwartedrzwi.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na wybór prawnika w ramach realizacji projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” o numerze POWR.04.01.00-00-DI12/17-00. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta.
4. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zaleca się pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, odt.
b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.
Oferta musi zawierać następujące elementy:

A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
C. CV

Wskazane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem

5. Oferta musi być złożona do 17.09.2019 r. do godziny 12:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”.
9. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.
10. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc
służących do wypełnienia oferty.
11. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z wymaganiami ustawowymi.
12. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne
z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
13. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

n.zawada@otwartedrzwi.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Natalia Zawada

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

506516812

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wsparcia jako prawnik tj. m.in. • Współpracy z beneficjentami programu w celu wsparcia prawnego Miejsce pracy: Punkt informacyjno konsultacyjny oraz na terenie Warszawy (praca w terenie) • Stały kontakt z resztą zatrudnionych specjalistów.

Miejsce realizacji: woj. Mazowieckie na obszarze miasta stołecznego Warszawy, dzielnica Praga Północ.
Miejsce świadczeni usługi: siedziba SOD, ul. Targowa 82, Warszawa
Termin realizacji: wrzesień 2019r – listopad 2020 (15 miesięcy)
W ramach zamówienia odbędzie się łącznie 150 godzin zegarowych; (średnio miesięcznie 10 h). W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy 1 prawnika gotowego do zrealizowania ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (kod CPV: 79100000-5 usługi prawnicze).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawcy – 1 prawnika gotowego do zrealizowania
ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (kod CPV: 79100000-5 usługi prawnicze)

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wsparcia jako prawnik tj. m.in. • Współpracy z beneficjentami programu w celu wsparcia prawnego Miejsce pracy: Punkt informacyjno konsultacyjny oraz na terenie Warszawy (praca w terenie) • Stały kontakt z resztą zatrudnionych specjalistów.

Miejsce realizacji: woj. Mazowieckie na obszarze miasta stołecznego Warszawy, dzielnica Praga Północ.
Miejsce świadczeni usługi: siedziba SOD, ul. Targowa 82, Warszawa.
Termin realizacji: wrzesień 2019r – listopad 2020 (15 miesięcy).
W ramach zamówienia odbędzie się łącznie 150 godzin zegarowych; (średnio miesięcznie 10 h).
W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy 1 prawnika gotowego do zrealizowania ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (kod CPV: 79100000-5 usługi prawnicze)

Kod CPV

79100000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi prawnicze

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: wrzesień 2019r – listopad 2020 (15 miesięcy)
W ramach zamówienia odbędzie się łącznie 150 godzin zegarowych; (średnio miesięcznie 10 h).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:
A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj:
– posiadają dyplom ukończenia studiów prawniczych

Wiedza i doświadczenie

j.w.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

j.w.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:

A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
C. CV

Wskazane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 70%
cena oraz kryterium 30% jakość.
1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 70
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość.
Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w zapytaniu lub równoważnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług wypełnia tabelę: „Załącznik numer 1″, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
KRYTERIA OCENY OFERT
Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:
D = (D0 : Dmax) x 30
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
D0 – jakość (liczba godzin) obliczone badanej oferty, obliczana wg wzoru D0=(liczba godzin z zał. 1 :
ilość wycenionych części),
Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert, obliczana wg wzoru jak w D0.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 30. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

Adres: pl. Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Numer telefonu: 224431440

Fax: 224331442

NIP: 5252248481

Tytuł projektu: Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie.

Numer projektu: POWR.04.01.00-00-DI12/17-00

Praca dla rehabilitanta

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi zatrudni rehabilitanta w wymiarze ¼ etatu.

Wymagania

 • Wykształcenie kierunkowe
 • Co najmniej 3 miesięczne doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Zaangażowanie, elastyczność, samodzielność i rzetelność w realizacji obowiązków zawodowych.

Oferujemy

 • Umowę o pracę.
 • Pracę w miłym, kreatywnym zespole.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie

Dokumenty aplikacyjne z dołączoną klauzulą o ochronie danych osobowych [„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji i na czas rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”] proszę przesyłać na adres e‑mail: e.kielb@otwartedrzwi.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Praca dla psychologa

Ośrodek Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami PARTNERZY prowadzony przez nasza organizację ogłasza nabór na stanowisko psychologa.

Opis stanowiska:

 • prowadzenie indywidualnych i grupowych konsultacji psychologicznych z uczestnikami mających na celu diagnozę, planowanie procesu rehabilitacji i terapii, prowadzenie tego procesu oraz jego monitorowanie.
 • udzielanie wsparcia, poradnictwa oraz prowadzenie terapii z uczestnikami Ośrodka. 
 • wspieranie procesu adaptacji uczestników Ośrodka w początkowym okresie ich udziału w Ośrodku.
 • wspieranie osób z niepełnosprawnością w zwiększaniu ich samodzielności i niezależności życiowej.
 • współpraca z rodzinami osób z niepełnosprawnościami (konsultacje, poradnictwo, psychoedukacja).
 • prowadzenia grupowych zajęć psychoedukacyjnych.
 • prowadzenie/współprowadzenie sesji społeczności Ośrodka.
 • współodpowiedzialność za merytoryczną działalność placówki w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnościami.
 • współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie organizacji i realizacji staży i praktyk studenckich oraz szkoleń dla studentów studiów podyplomowych. 
 • udział w pracach Zespołu Zawodowego Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w zakresie planowania, prowadzenia i monitorowania procesu zatrudnienia wspomaganego wobec osób z niepełnosprawnościami.
 • prowadzenie szkoleń i spotkań warsztatowych dla różnych grup odbiorców – adekwatnie do potrzeb.
 • współpraca z realizatorami innych form wsparcia oraz aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników Ośrodka oraz realizacja tych działań (w zależności od ustaleń Rady Programowej Ośrodka).
 • opracowywanie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi i merytorycznymi.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: psychologia warunek niezbędny,
 • min. 2 letnie, udokumentowane doświadczenie w indywidualnej i grupowej pracy psychologicznej z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną i doświadczającymi zaburzeń psychicznych – warunek niezbędny,
 • aktualny udział lub ukończenie szkolenia psychoterapeutycznego – będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność organizacji pracy własnej, inicjatywa w działaniu,
 • duża samodzielność w pracy oraz dyspozycyjność (oferujemy pracę na pełen etat, ale godziny pracy mogą być uzależnione od rodzaju i charakteru zadań – śr. 8 godzin dziennie pomiędzy 8 a 18 zgodnie z ustalanym grafikiem),
 • wysoki poziom zaangażowania,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, ze szczególnym uwzględnieniem Word, Excel, Power Point) oraz swoboda w obsłudze Internetu,
 • praktyczna znajomość przepisów prawnych dot. osób z niepełnosprawnościami.

Oferujemy:

 • pełną pasji wyzwań pracę w dynamicznej organizacji pozarządowej będącej inicjatorem zmian społecznych,
 • ciekawą pracę w zaangażowanym zespole,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego. Etapem pierwszym będzie ocena formalna i merytoryczna przesłanych dokumentów. Do etapu drugiego (rozmowy kwalifikacyjnej) zaprosimy wybranych w etapie pierwszym kandydatów/ki. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami/kami.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, opatrzone klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, należy przesłać do Ośrodka PARTNERZY Stowarzyszenia Otwarte Drzwi na e-mail: a.wiecek@otwartedrzwi.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dopisać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi mieszczące się na ul. Równej 10/3, 03-418 Warszawa, w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” Opcjonalnie – „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.