Specjalisty pracy z ciałem

12 września 2019 r.

Termin składania ofert: do dnia 17-09-2019

do dnia 17-09-2019

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów została upoważniona p. Natalia Zawada, e-mail: n.zawada@otwartedrzwi.pl, tel.: 506 516 812
2. Miejsce składania ofert: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi., ul. Targowa 82, 03-727 Warszawa
3. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: n.zawada@otwartedrzwi.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na wybór specjalisty pracy z ciałem w ramach realizacji projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” o numerze POWR.04.01.00-00-DI12/17-00. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta.

4. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zaleca się pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, odt.
b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.
Oferta musi zawierać następujące elementy:
A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
C. CV
Wskazane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem
5. Oferta musi być złożona do 17.09.2019 r. do godziny 12:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”.
9. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.
10. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
11. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
12. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
13. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: n.zawada@otwartedrzwi.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Natalia Zawada
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 506516812
Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wsparcia jako specjalista pracy z ciałem tj. m.in. Diagnoza indywidualnych potrzeb uczestników Projektu oraz opracowanie programu terapii/planu pracy z uczestnikiem z wykorzystaniem ciała i ruchu; Prowadzenie sesji indywidualnych i/lub w małych grupach – dla uczestników Projektu tj. osób z niepełnosprawnością intelektualną i innymi zaburzeniami psychicznymi oraz trudnościami ruchowymi współistniejącymi; Ścisła współpraca z realizatorami innych form wsparcia uczestników w ramach Projektu, zwłaszcza z Doradcami ds. Zdrowienia i Wsparcia oraz z Koordynatorem Merytorycznym.

Kategoria ogłoszenia

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy 1 specjalistę pracy z ciałem gotowego do zrealizowania ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (kod CPV 80570000-0 – usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wsparcia jako specjalista pracy z ciałem tj. m.in. Diagnoza indywidualnych potrzeb uczestników Projektu oraz opracowanie programu terapii/planu pracy z uczestnikiem z wykorzystaniem ciała i ruchu; Prowadzenie sesji indywidualnych i/lub w małych grupach – dla uczestników Projektu tj. osób z niepełnosprawnością intelektualną i innymi zaburzeniami psychicznymi oraz trudnościami ruchowymi współistniejącymi; Ścisła współpraca z realizatorami innych form wsparcia uczestników w ramach Projektu, zwłaszcza z Doradcami ds. Zdrowienia i Wsparcia oraz z Koordynatorem Merytorycznym.

Miejsce realizacji: woj. Mazowieckie na obszarze miasta stołecznego Warszawy, dzielnica Praga Północ.Miejsce świadczeni usługi: siedziba SOD, ul. Targowa 82, Warszawa.
Termin realizacji: wrzesień 2019r – listopad 2020 (15 miesięcy)
W ramach zamówienia odbędzie się łącznie 75 godzin zegarowych; (średnio miesięcznie 5 h)
W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy 1 specjalistę pracy z ciałem gotowego do zrealizowania ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (kod CPV 80570000-0 – usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego)

Kod CPV: 80570000-0
Nazwa kodu CPV: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: wrzesień 2019r. – listopad 2020r. (15 miesięcy).
W ramach zamówienia odbędzie się łącznie 75 godzin zegarowych; (średnio miesięcznie 5 h).

Załączniki

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:
A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj:
• Umiejętność i doświadczenie prowadzenia zajęć grupowych i/lub pracy indywidualnej opartej o pracę z ciałem i ruchem – tj. arteterapia/muzykoterapia/choreoterapia/terapia tańcem i ruchem/teatroterapia,
• Wykształcenie min. średnie oraz certyfikaty potwierdzające ukończenie kursów i szkoleń związanych z pracą z ciałem (j.w.).

Wiedza i doświadczenie

j.w.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

j.w.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:
A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
C. CV.
Wskazane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem

Zamawiający – Beneficjent
Nazwa: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Adres: pl. Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Numer telefonu: 22 4431440
Fax: 224331442
NIP: 5252248481
Tytuł projektu: Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie.
Numer projektu: POWR.04.01.00-00-DI12/17-00