Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

1 marca 2023 r.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi informuje, iż w ramach postępowania zmierzającego do wyboru wykonawcy do przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w ramach zadania ustawowego określonego w art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON wpłynęło 3 oferty, z których wszystkie spełniły wymogi formalne i zostały uznane za ważne.

Oferta złożona przez DPC Audit Partner Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 15/7, 45-071 Opole uzyskała największą ilość punktów. Wykonawca przedłożył wszystkie wymagane dokumenty i spełnił wszelkie wymagania zawarte w treści zapytania ofertowego. Wykonawca uzyskał maksymalną liczbę pkt przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert zawartych w zapytaniu ofertowym.

Załącznik 1 Informacja z otwarcia ofert

Skip to content