fbpx

Rok 2023 w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi

7 lutego 2024 r.

Rok 2023 przyniósł wiele wyzwań i sukcesów dla Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Był to czas intensywnej pracy i realizacji projektów mających na celu poprawę sytuacji osób wykluczonych społecznie. Pragniemy spojrzeć wstecz i podzielić się z Państwem zaskakującymi momentami, osiągnięciami oraz pozytywnymi zmianami, które miały miejsce w naszej organizacji. Pani Marta Perkowska – Prezeska Zarządu Stowarzyszenia Otwarte Drzwi dzieli się z nami swoim doświadczeniami, ale też planami i wyzwaniami na kolejny rok. Zapraszamy do lektury!

2023 rok w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi: Co wydarzyło się, co zaskoczyło i co przyniosło pozytywne zmiany?

Rok 2023 był rokiem bardzo intensywnej pracy merytorycznej w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi.  Poza stałą pracą w placówkach udało nam się zrealizować aż 31 projektów z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami, edukacji zdrowotnej i seksualnej dla tej grupy osób oraz projekty służące wsparciu dzieci i młodzieży.

Niewątpliwym osiągnięciem było powołanie Fundacji W stronę jutra której celem jest prawno-finansowe zabezpieczenie przyszłości OzN po śmierci opiekunów (aktualnie czekamy na rejestrację w KRS). Przyszłość osób z niepełnosprawnościami jest dla nas obecnie kluczowa. Przedstawiciele Stowarzyszenie zostali członkami Zespołu ds. Mieszkalnictwa Wspomaganego powołanego przy Pani Aldonie Machnowskiej – Górze Prezydentce m.st. Warszawy.

Udało nam się znacząco poprawić warunki lokalowe Świetlicy Opiekuńczej „Mały Książe” dla dzieci i młodzieży. Dzięki wsparciu ze strony biznesu: ICG Polska, CaixaBank, Develey Polska, Fundacji Lotto, Cerrad, Veolia, Fundacji PZU, Polenergii S.A, Nowa Szkoła, Armatura Kraków SA, P.H.U.CRISTOPOL -stworzyliśmy przyjazną, w pełni wyposażoną, profesjonalną przestrzeń służącą rozwojowi dzieci.

Dla zwiększenia niezależności finansowej od środków publicznych, w celu niesienia pomocy na szerszą skalę –  cały czas rozwijamy naszą działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwo społeczne Kuchnia Czerwony Rower wygrała przetarg na dostarczanie posiłków dla Seniorów, aż z 5 dzielnic Warszawy.

Czy może Pani podzielić się konkretnymi projektami lub inicjatywami które realizowało Stowarzyszenia, a które miały istotny wpływ na poprawę sytuacji osób wykluczonych?

Wszystkie realizowane przez nas projekty znacząco wpływają na poprawę sytuacji osób wykluczonych. Na szczególną uwagę zasługują te z zakresu aktywizacji zawodowej i zatrudnienia wspomaganego. Realizowany od kilku lat projekt Zauważ Zatrudnij Zyskaj, którego celem jest poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnością na rynku pracy przyczynia się do wprowadzenia na otwarty rynek pracy około 35 osób rocznie. Aktualnie wsparciem, m.in. trenera pracy na otwartym rynku pracy objętych jest 80 osób.

Dopełnieniem wsparcia z zakresu aktywizacji zawodowej jest projekt asystencji osobistej służący podnoszeniu  jakości i poziomu życia osób z niepełnosprawnością. Z usług indywidualnych asystentów rocznie korzysta około 70 osób.

Po raz pierwszy w 2023, we współpracy z Biurem Zdrowia Urzędu m.st. Warszawy Stowarzyszenie realizowało projekt “Intymnie” z zakresu seksualności, zdrowia seksualnego i relacji interpersonalnych osób z niepełnosprawnościami.

Jakie wyzwania napotkało Stowarzyszenie w trakcie realizacji działań na rzecz osób wykluczonych społecznie i w jaki sposób je przezwyciężono?

Nieustannie borykamy się z brakiem dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej. Z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności stałe wsparcie kancelarii prawnej wydaje się być niezbędne. Równie bardzo doskwiera brak środków na rozszerzenie działu administracyjnego. Żeby zaradzić tym deficytom Stowarzyszenie po pierwsze rozwija działalność gospodarczą, po drugie korzysta ze wsparcia, mi.in. Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Czy udało się nawiązać nowe partnerstwa lub rozszerzyć współpracę z istniejącymi organizacjami, aby zwiększyć zakres wsparcia dla osób potrzebujących?

Współpraca z innymi podmiotami jest dla nas bardzo ważna. Jesteśmy członkiem wielu forów wymiany doświadczeń, uczestniczmy w komisjach dialogu społecznego, budujemy współpracę ze środowiskiem pozarządowym, samorządowy, rządowym – wszystko po to, żeby mieć znaczący wpływ na kierunki polityki społecznej, które bezpośrednio dotyczą wspieranych przez nas osób.

Za niezwykle ważną, znacząco zmieniającą nasz wpływ społeczny uważam współpracę z FISE. Fundacją Inicjatyw Społeczno – EkonomicznychStowarzyszenie Boris. Dzięki tej współpracy utworzyliśmy nowe miejsca pracy dla osób wykluczonych oraz podnieśliśmy jakość pracy dzięki doposażeniu przedsiębiorstwa społecznego.

Czy Stowarzyszenie prowadziło kampanie świadomościowe lub edukacyjne w celu zwiększenia zrozumienia społeczności na temat sytuacji osób wykluczonych społecznie?

W swojej codziennie pracy stale prowadzimy edukację zmieniającą sposób postrzegania osób z niepełnosprawnością. Działający w ramach Stowarzyszenia Klub Samopomocy, który obejmuje wsparciem edukatorów społecznych –  szkoli z aktywnym udziałem osób z niepełnosprawnością  – studentów, uczniów,  urzędników, pracowników naukowych.

Organizowana pod koniec roku XIV edycja Konkursu Umiejętności Kulinarnych osób z niepełnosprawnościami „Kucharz Doskonały” jest okazją do wymiany doświadczeń specjalistów pracujących na rzecz tej grupy, integracją samych osób z niepełnosprawnością oraz doskonałą płaszczyzną do zaprezentowania ich mocnych stron.

Czy można podać konkretne liczby lub wskaźniki, które ilustrują wpływ działań Stowarzyszenia na życie osób wykluczonych społecznie?

Działania Stowarzyszenia mają wyraźny i mierzalny wpływ na życie osób wykluczonych społecznie. Te konkretne liczby i wskaźniki stanowią jedynie wierzchołek góry lodowej, gdyż wpływ naszej działalności Stowarzyszenia jest zazwyczaj znacznie bardziej złożony i trudny do uchwycenia w prostych statystykach.

  • 959 osób skorzystało z różnych form naszego wsparcia,
  • 14 placówek zlokalizowanych w 5 dzielnicach Warszawy,
  • 31 projektów zrealizowanych projektów ze środków samorządowych, rządowych i unijnych,
  • 119 osób podjęło zatrudnienie, 9 osób odbyło staż zawodowy, 75 osób odbyło szkolenia
  • 37 osób usamodzielniało się w mieszkaniach treningowych/chronionych,
  • 71 osób skorzystało ze wsparcia asystentów OzN,
  • 24 inicjatyw społecznych i kulturalnych (wystaw, konkursów, turniejów, kiermaszy, itp.)
  • zorganizowaliśmy 12 wycieczek i wyjazdów.

W kontekście planowania na 2024 rok, jakie są główne cele Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, seniorów, dzieci i młodzieży?

W zakresie wsparcia OzN  najważniejszy jest dla nas obecnie rozwój systemu mieszkalnictwa wspomaganego, w tym budowa wspomaganych społeczności mieszkaniowych oraz wypracowanie systemowych rozwiązań w tym zakresie.

Dla dzieci i młodzieży dalej inwestujemy w zmianę warunków lokalowych. W pomieszczeniach Centrum Pomocy Wzajemnej przy Targowej tworzymy Centrum Rozwoju Talentów, z salą taneczna, multimedialną i studiem nagrań.

Zależy nam również na utworzeniu miejsca przyjaznego seniorom tak by móc przez cały rok świadczyć im specjalistyczne wsparcie z zakresu rehabilitacji społecznej.

kobieta ubrana na czarno z długimi blond włosami. Ramię opiera o białą komodę. W tle stoją kwiaty doniczkowe oraz dyplom/podziękowanie.
Pani Marta Perkowska – Prezeska Zarządu Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
Skip to content