Prowadzący wsparcie w edukacji – korepetytorzy

22 kwietnia 2021 r.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi poszukuje korepetytorów z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, nauczania zintegrowanego.

Powstaje w kontekście projektu: POWR.04.01.00-00-DU30/16 – Praski Kokon

Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest wsparcie w edukacji – organizacja indywidualnych korepetycji z zakresu (do wyboru): język polski, matematyka, języka angielski, nauczanie zintegrowane dla 20 dzieci (wiek 7-17 lat), zgodnie ze wskazaniami w Indywidualnej Ścieżce Rozwoju Dziecka.

2. Oferty można składać na całość zadania lub w podziale na przedmioty szkolne. Zajęcia będą prowadzone w trybie stacjonarnym na terenie m. st. Warszawy [dojazd do dziecka w zakresie oferenta] lub w wyjątkowej sytuacji w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy ZOOM.

3. Szacowany zakres wsparcia dla jednego dziecka wynosi 13 godzin zegarowych przez okres 9 tygodni czyli ok 1,5 godziny na tydzień dla jednego dziecka. Podział godzin korepetycji przedmiotów szkolnych oraz liczba uczestników będzie uzależniony od potrzeb dzieci.

4. Przewiduje się zatrudnienie po dwóch specjalistów z jednego zakresu tematycznego (2 osoby x 4 zakresy tematyczne = 8 osób). W przypadku mniejszej liczby ofert z danej dziedziny – jednego specjalistę.

5. Wsparcie będzie zindywidualizowane – jedno dziecko będzie mogło skorzystać z korepetycji z więcej niż jednego przedmiotu. Przyjmuje się zwiększenie lub zmniejszenie liczby godzin dla jednego korepetytora w zależności od potrzeb beneficjentów.

6. Liczba godzin jest jedynie liczbą orientacyjną służąca porównaniu ofert. Ostateczna liczba jest uzależniona od postępu realizacji projektu oraz potrzeb uczestników zadania.

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska

adres

Kraj

Polska

Województwo

Mazowieckie

Powiat

Warszawa

Gmina

Praga Północ

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Wykształcenie wyższe uzyskane na kierunku zgodnym z zakresem korepetycji lub studia:

● co najmniej na 3 roku w danym kierunku,

● kompetencje komunikacyjne,

● umiejętność przekazywania wiedzy, doświadczenie w udzielaniu korepetycji na poziomie podstawy programowej szkoły podstawowej

● niekaralność oraz spełnianie warunków wskazanych w Ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej Dz.U. z 2011 nr 149 poz. 887 tj. par.26 pkt.2.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych: Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: – uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; – posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; – pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; – pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o braku powiązań kapitałowych, załącznik nr 4.

Kryteria oceny:

Kryterium cenowe

Opis

Cena. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jakość (doświadczenie)

Opis

Kryterium: jakość (doświadczenie). Przez jakość rozumie się łączną liczbę zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w zapytaniu lub równoważnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty. Przez usługi równoważne rozumie się usługi w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą.

Termin składania ofert

2021-04-29

16:00

Link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/41722