Trenerzy OzNI w mieszkaniu interwencyjno – wytchnieniowym z zasobów m.st. Warszawy

20 maja 2020 r.

Termin składania ofert do dnia 02-06-2020
Miejsce i sposób składania ofert

1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów została upoważniona p. Katarzyna Soboń, e-mail: k.sobon@otwartedrzwi.pl, tel.: 570 705 488.
2. Miejsce składania ofert: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi., ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa „sekretariat”
3. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „Formularza Ofertowego” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „Formularza Ofertowego”) wraz ze wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: k.sobon@otwartedrzwi.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert (sekretariat). W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco : „Oferta w postępowaniu na wybór trenerów usamodzielnienia w ramach realizacji projektu „Warszawski Zintegrowany Model Wsparcia Środowiskowego Osób Dorosłych z Niepełnosprawnością Intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu” o numerze POWR.04.01.00-00-NI10/18-00
3. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta.
4. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zaleca się pliki z rozszerzeniem .pdf
b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym
pliku,
c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.
5. Oferta musi zawierać następujące elementy:
A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
Wskazane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem
6. Oferta musi być złożona do 28.05.2020 do godziny 24:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.
9. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
10. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
11. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem.
12. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty. Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: k.sobon@otwartedrzwi.pl.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Katarzyna Soboń, tel. 570 705 488

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: k.sobon@otwartedrzwi.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Katarzyna Soboń
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 570 705 488

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wsparcia, jako trenerzy usamodzielnienia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie trenerów usamodzielnienia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną gotowych do zrealizowania ww. usługi oraz poinformowanie o możliwości złożenia oferty (kod CPV: 85310000-5 Usługi pracy społecznej, 98350000-1 – usługi świadczone na rzecz społeczeństwa)

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wsparcia, jako trenerzy usamodzielnienia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Do obowiązków trenera/trenerki należeć będzie w szczególności:
1. prowadzenie zajęć z: samoobsługi w codziennym życiu, obsługowo-porządkowych, budżetowych, kulinarnych, komunikacyjnych;
2. organizację czasu wolnego;
3. planowanie i organizowanie działań na rzecz i we współpracy ze społecznością lokalną;
4. opracowywanie i weryfikację Indywidualnych Programów Wsparcia;
5. współpracę z członkami środowiska rodzinnego oraz podmiotami/placówkami działającymi na rzecz mieszkańców;
6. ścisłą współpracę z Psychologiem/koordynatorem mieszkań.
Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie.
Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji usługi do bezwzględnego stosowania wytycznych horyzontalnych oraz wytycznych programowych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020.

Kod CPV

85310000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi pracy społecznej

Harmonogram realizacji zamówienia

Miejsce realizacji: woj. mazowieckie na obszarze miasta stołecznego Warszawy. Miejsce świadczeni usługi: Warszawa, ul. Powązkowska 44.

Termin realizacji: 01 czerwiec 2020 – 31 sierpień 2022.

W ramach zamówienia odbędzie się łącznie 400 h/miesiąc.

Załączniki

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:

A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.:
1. wykształcenie min. średnie, doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością
intelektualną/całościowymi zaburzeniami rozwoju w podobnym charakterze,
2. min. 2-letnie doświadczenie w pracy z OzNI (lub z grupą osób objętych Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych w kategorii F00-F99), ich rodzinami i najbliższym otoczeniem.

Wiedza i doświadczenie

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:

A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.:
1. wykształcenie min. średnie, doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością
intelektualną/całościowymi zaburzeniami rozwoju w podobnym charakterze,
2. min. 2-letnie doświadczenie w pracy z OzNI (lub z grupą osób objętych Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych w kategorii F00-F99), ich rodzinami i najbliższym otoczeniem.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Oferta Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
5. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
7. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz
dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
8. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
6. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
7. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonego rachunku raz w miesiącu, maksymalnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu podpisanego rachunku, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie rachunku nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego wykonanie określonej liczby godzin przedmiotu danego zamówienia.
8. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy z IZ. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.
9. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
10. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem przedmiotu zamówienia w innym terminie.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:

A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
C. CV

Wskazane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT
Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 70% cena oraz kryterium 30% jakość.
1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
2. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru: C = (Cmin : C0) x 70

gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość.
Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w zapytaniu lub równoważnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez usługi równoważne rozumie się usługi w zakresie pracy społecznej i pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzinami i najbliższym otoczeniem. Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług wypełnia tabelę: „Załącznik numer 1″, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru: D = (D0 : Dmax) x 30
gdzie: D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
D0 – jakość (liczba godzin) obliczone badanej oferty, obliczana wg wzoru D0=(liczba godzin z zał. 1 : ilość wycenionych części), Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert, obliczana wg wzoru jak w D0. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 30. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI

Adres

Równa 10/3, 03-418 Warszawa

Numer telefonu/Fax

226198501

NIP

1130178033

Tytuł projektu

Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu

Numer projektu

POWR.04.01.00-00-NI10/18-00

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logotypy-1024x125.png

Projekt „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Informacje dotyczące projektu: Wartość całkowita projektu: 8 658 150,60 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.1 Innowacje społeczne
Okres realizacji projektu: 1 wrzesień 2019 – 31 sierpień 2022 roku.
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

Partnerzy i realizatorzy w projekcie:

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, OPS Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, OPS Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, OPS Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, OPS Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo2-1024x106.png