Wykonawca wypracowania systemu i procedur zabezpieczenia prawno – finansowego osób z niepełnosprawnością intelektualną po ustaniu wsparcia środowiska rodzinnego

7 października 2019 r.

Termin składania ofert: 18-10-2019

1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów została upoważniona p. Marta Skrobacka, e-mail: m.skrobacka@otwartedrzwi.pl , tel.: 503 124 497
2. Miejsce składania ofert: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi., ul. Targowa 82, 03-727 Warszawa
Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: m.skrobacka@otwartedrzwi.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na wybór kancelarii prawnej w ramach realizacji projektu „Warszawski Zintegrowany Model Wsparcia Środowiskowego Osób Dorosłych z Niepełnosprawnością Intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu” o numerze POWR.04.01.00-00-NI10/18-00
3. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta.

4. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zaleca się pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, odt.
b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.

Oferta musi zawierać następujące elementy:

A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym. Wskazane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem

5. Oferta musi być złożona do 18.10.2019 do godziny 16:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”.
9. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.
10. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
11. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
12. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
13. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wypracowanie systemu i procedur zabezpieczenia prawno – finansowego osób z niepełnosprawnością intelektualną po ustaniu wsparcia środowiska rodzinnego.

Zakres prac:
1. przedstawianie interesariuszom istniejących i proponowanych zgodnie z Modelem mechanizmów prawnych służących zabezpieczeniu prawno-finansowemu OzNI oraz produktów finansowych w ramach spotkań indywidualnych i grupowych,
2. pomoc w wyborze odpowiednich produktów prawno-finansowych najlepiej przystosowanych do potrzeb i możliwości OzNI oraz doradztwo w ich praktycznym uruchomieniu,
3. opracowywanie Indywidualnych Planów Zabezpieczenia Prawno-Finansowego wspólnie z odbiorcami,
4. monitoring przyjętych rozwiązań,
5. wypracowanie rekomendacji prawnych i organizacyjnych służących wdrożeniu mechanizmów zgodnie z opracowaną Procedurą stanowiącą zał. nr 2 do Modelu „Procedura zabezpieczenie”. Model dostępny jest pod adresem https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/projekty/innowacje-spoleczne-rezultaty/srodowiskowy-system-wsparcia-osob-doroslych-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna/ Model dostępny pod punktem 4. Miasto Stołeczne Warszawa Model: Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Procedura stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Harmonogram realizacji zamówienia

Miejsce realizacji: woj. mazowieckie na obszarze miasta stołecznego Warszawy, dzielnica Praga Północ
Miejsce świadczeni usługi: siedziba Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, Warszawa.
Termin realizacji: październik 2019 r – luty 2022 r.

Załączniki

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:
A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

1) dysponują co najmniej 4 osobami posiadającymi tytuł radca prawny/adwokat które to osoby posiadają udokumentowane doświadczenie w udziale w projektach dotyczących osób z niepełnosprawnością, w szczególności dodatkowo punktowane będzie doświadczenie w zakresie pomocy prawnej środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną;
2) uczestniczyły w co najmniej jednym projekcie zleconym przez jednostkę samorządu terytorialnego/NGO jako partner w zakresie doradztwa prawnego na rzecz osób z niepełnosprawnością;
3) wykażą praktyczne doświadczenie i wiedzę w zakresie tematyki osób z niepełnosprawnością ze szczególnym uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących tej grupy społeczeństwa udokumentowaną w szczególności poprzez wykazanie w okresie co najmniej trzech lat obsługę prawną podmiotów tj. jednostki samorządu terytorialnego/NGO zajmujące się statutowo tematyką pomocy osobom z niepełnosprawnością;
4) posiada w swoich zasobach co najmniej jedną osobę która udokumentuje doświadczenie i wiedzę w zakresie prowadzenia szkoleń i spotkań z osobami niepełnosprawnymi;
5) kancelaria winna być dyspozycyjna, celem uczestnictwa w projekcie w różnych lokalizacjach na terenie województwa mazowieckiego, w tym do udziału w szkoleniach, rozmowach oraz spotkaniach mających na celu wybór beneficjentów do udziału w projekcie w wymiarze czasowym co najmniej 160 godzin w miesiącu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:

A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.
Wskazane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem

Na etapie składania oferty Wykonawca podpisując ofertę oraz wykaz zrealizowanych działań, jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. Na etapie podpisywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:
a) Dyplom/świadectwo ukończenia właściwych studiów / certyfikat / oświadczenie lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie powyższego kryterium
oraz
b) Stosowne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe: referencje i/lub kopia umowy o pracę i/lub kopia umowy cywilnoprawnej potwierdzające spełnienie kryterium doświadczenia zawodowego w dziedzinie zgodnej z tematyką wsparcia lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 70%
jakość oraz kryterium 30% cena.
1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 30
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 30. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość.
Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w zapytaniu lub równoważnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług wypełnia tabelę: „Załącznik numer 1″, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
KRYTERIA OCENY OFERT
Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:
D = (D0 : Dmax) x 70
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,D0 – jakość (liczba godzin) obliczone badanej oferty, obliczana wg wzoru D0=(liczba godzin z zał. 1:
ilość wycenionych części), Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert, obliczana wg wzoru jak w D0. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 70. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Adres

Równa 10/3, 03-418 Warszawa, mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

226198501

Fax

226198501

NIP

1130178033

Tytuł projektu

Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu

Numer projektu

POWR.04.01.00-00-NI10/18-00