Q-SAMODZIELNOŚCI

Każdy Uczestnik projektu przejdzie indywidualną ścieżkę reintegracji, uzyska kwalifikacje zawodowe lub nabędzie kompetencje społeczne.

Działania w projekcie będą realizowane w okresie od X.2019 do IX.2022 przez okres 36 m-cy.

KIEDY?
Pierwsza grupa (G1) – 09.2019 przez ok. 1,5 roku
Druga grupa (G2) – 03.2021 przez ok. 1,5 roku
Zgłoszenia do udziału w rekrutacji prosimy o przesyłanie do 30.09.2019 r.

DO KOGO KIEROWANY JEST PROJEKT?
Do 60 osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zamieszkania/zameldowania jest Dzielnica Praga-Południe.

Pierwszeństwo będą miały osoby, które:

 • utraciły lokal nie z własnej winy i przebywają w schroniskach, noclegowniach, ośrodkach interwencji kryzysowej, piwnicach itp.
 • doświadczają wielokrotnego wykluczenia (np. bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, itp.);
 • osoby z niepełnosprawnością o znacznym i umiarkowanym stopniu;
 • osoby bezrobotne oddalone od rynku pracy;
 • korzystające z PO PŻ.
  Dodatkowo punktowane będzie:
 • motywacja do podjęcia pracy,
 • abstynencja.

JAK BĘDZIE PRZEBIEGAĆ REKRUTACJA – planowane są 3 spotkania:

Dobór wskazanych poniżej wsparć będzie dobierany indywidualnie we współpracy z pracownikiem socjalnym podczas tworzenia ścieżek reintegracji.

W JAKICH ZAJĘCIACH I SPOTKANIACH MOŻNA WZIĄĆ UDZIAŁ?
Działania aktywizacji społecznej kierowane do 60 os. (4 grupy po 15 os.)
Warsztaty integracyjne wyjazdowe (2 dni) dot.:

 1. Spotkanie kwalifikacyjne,
 2. Diagnoza,
 3. Ustalenie indywidualnej ścieżki reintegracji oraz podpisanie dokumentów o współpracy.
 • podnoszenia poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości,
 • jak radzić sobie ze stresem i trudnymi zachowaniami;
  W ramach warsztatów zapewniony będzie dojazd, noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie, materiały edukacyjne.
  – Warsztaty „poczucie własnej wartości” wyjazdowe (2 dni) będą dot. uświadomienia sobie posiadanych zasobów, mocnych stron, zwiększenia akceptacji siebie, rozwiną umiejętności poszukiwania wsparcia w otoczeniu i korzystania z niego, itp.
  – Spotkania ze specjalistą od wizerunku, warsztat autoprezentacji (4 spotkania po 5 h)
  – Spotkania grupowe z prawnikiem (8 spotkań po 3 h) dot. np. uczestniczenia w postępowaniu sądowym, spłaty zadłużeń komorniczych i alimentacyjnych, konstruowaniu odwołań, występ. do sądu itp.
  – Trening gospodarowania własnym budżetem (4 spotkania po 3 h).
  – „Grup Wsparcia” (4 spotkania po 3 h).
  – Warsztaty dla osób uzależnionych i współuzależnionych (alkohol, narkotyki, itp.) (6 spotkań po 4 h). Podczas warsztatów zapewniony zostanie catering.
  – Trening mieszkaniowy (wskazanych zostanie 8 os.) – trening będzie prowadzony przez 12 –mcy.
  – Dla osób z niepełnosprawnościami zostaną zapewnione usługi asystenckie. Działania aktywizacji zawodowej kierowane do 40 osób (4 grupy po 10 os. )
  – Warsztaty aktywizacji zawodowej (8 spotkań po 6 h). Podczas warsztatów zapewniony zostanie catering i materiały szkoleniowe.
  – Wsparcie asystenta zawodowego – indywidualne spotkania ustalane wg potrzeb.
  – Kursy/szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje – ustalone zgodnie z potrzebami Uczestników i rekomendowane przez asystenta zawodowego.
  Wsparcie zdrowotne typu: badania lekarskie, realizacja recept, wizyty u specjalistów np. okulista, stomatolog, ortopeda, dermatolog itd. zgodnie z potrzebami Uczestników.
  Poza tym cały czas będzie prowadzona wobec Uczestników pogłębiona praca socjalna i praca administracyjna związana ze wsparciem finansowym.
  Po zakończeniu działań przewidzianych w indywidualnej ścieżce reintegracji Uczestnicy najbardziej aktywni i zmotywowani otrzymają rekomendację uprawniającą do ubiegania się o mieszkanie socjalne.
 • Kontakt: Ewa Broma-Bąk, OPS, ul. Paca 42 (wejście C), Warszawa, tel. 22 / 277 33 76

Świadczenie usługi Specjalisty ds. orzeczniczych

Termin składania ofert: do dnia 22-09-2019
Numer ogłoszenia: 1205221

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów została upoważniona p. Natalia Zawada, e-mail: n.zawada@otwartedrzwi.pl, tel.: 506 516 812
2. Miejsce składania ofert: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi., ul. Targowa 82, 03-727 Warszawa
3. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: n.zawada@otwartedrzwi.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na wybór psychiatry w ramach realizacji projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” o numerze POWR.04.01.00-00-DI12/17-00. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta.

4. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zaleca się pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, odt.
b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.

Oferta musi zawierać następujące elementy:
A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, C. CV. Wskazane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem
5. Oferta musi być złożona do 22.09.2019 r. do godziny 12:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”.
9. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.
10. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
11. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
12. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
13. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: n.zawada@otwartedrzwi.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Natalia Zawada
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 506516812
Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór specjalisty ds. orzeczniczych który zajmie się m.in. informowaniem i przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w celach orzeczniczych; wsparciem w procesie orzecznictwa osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwoju; dla beneficjentów projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”; Zapewnieniem bieżącego wsparcia i konsultacji dla odbiorców wsparcia (osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwoju, ich rodziny i najbliższe otoczenie).

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy jednego specjalisty ds. orzeczniczych gotowego do zrealizowania ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (kod CPV – 85311200-4 Nazwa kodu – Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych)

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór specjalisty ds. orzeczniczych który zajmie się m.in. informowaniem i przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w celach orzeczniczych; wsparciem w procesie orzecznictwa osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwoju; dla beneficjentów projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”; Zapewnieniem bieżącego wsparcia i konsultacji dla odbiorców wsparcia (osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwoju, ich rodziny i najbliższe otoczenie).

Do obowiązków Specjalisty należeć będzie w szczególności:
1. wsparcie i opieka nad uczestnikami,
2. informowanie i przygotowanie niezbędnej dokumentacji w celach orzeczniczych;
3. wsparcie w procesie orzecznictwa osób z zaburzeniami psychicznymi,
4. ścisła współpraca z realizatorami innych form wsparcia i aktywizacji zawodowej i społecznej beneficjentów w ramach Projektu.
5. podejmowanie współpracy z innymi podmiotami, w celu udzielenia osobie niepełnosprawnej optymalnych form wsparcia – na prośbę Doradcy ds. Zdrowienia i Wsparcia, który koordynuje proces wspierania danego beneficjenta
6. Prowadzenie rzetelnej dokumentacji wykonywanych zadań.
7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Koordynatora Merytorycznego, konieczne dla prawidłowej realizacji Projektu.
8. Znajomość i przestrzeganie Kodeksu Etycznego obowiązującego w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi.

Kod CPV: 85311200-4
Nazwa kodu CPV: Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych
Harmonogram realizacji zamówienia

Miejsce realizacji: woj. mazowieckie na obszarze miasta stołecznego Warszawy, dzielnica Praga Północ.
Miejsce świadczeni usługi: siedziba SOD, ul. Targowa 82, Warszawa
Termin realizacji: wrzesień 2019r – listopad 2020 (15 miesięcy)
W ramach zamówienia odbędzie się łącznie 150 h zegarowych wsparcia tj. średnio 10 godziny miesięcznie.

Załączniki
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:
A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
a) wykształcenie wyższe
c) wiedza i doświadczenie w zakresie przygotowywania niezbędnej dokumentacji w celach orzeczniczych oraz wiedza w zakresie procedur i sposobów działania komisji orzekających o stopniu niepełnosprawności

Wiedza i doświadczenie

j.w

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

j.w.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:

A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
C. CV
Wskazane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 70%
cena oraz kryterium 30% jakość.
1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 70
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość.
Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w zapytaniu lub równoważnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez usługi równoważne rozumie się usługi w zakresie opieki i pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzinami i najbliższym otoczeniem.
Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług wypełnia tabelę: „Załącznik numer 1″, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
KRYTERIA OCENY OFERT
Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:
D = (D0 : Dmax) x 30
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
D0 – jakość (liczba godzin) obliczone badanej oferty, obliczana wg wzoru D0=(liczba godzin z zał. 1: ilość wycenionych części),
Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert, obliczana wg wzoru jak w D0.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 30. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 70
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość.
Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w zapytaniu lub równoważnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez usługi równoważne rozumie się usługi w zakresie opieki i pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzinami i najbliższym otoczeniem. Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług wypełnia tabelę: „Załącznik numer 1″, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
KRYTERIA OCENY OFERT
Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:
D = (D0 : Dmax) x 30
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
D0 – jakość (liczba godzin) obliczone badanej oferty, obliczana wg wzoru D0=(liczba godzin z zał. 1: ilość wycenionych części),
Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert, obliczana wg wzoru jak w D0.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 30. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

Zamawiający – Beneficjent
Nazwa: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Adres: pl. Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Numer telefonu: 22 4431440
Fax: 224331442
NIP: 5252248481
Tytuł projektu: Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie.
Numer projektu: POWR.04.01.00-00-DI12/17-00

Świadczenie usługi – wsparcie psychiatry

Termin składania ofert: do dnia 22-09-2019
Numer ogłoszenia: 1205189

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów została upoważniona p. Natalia Zawada, e-mail: n.zawada@otwartedrzwi.pl, tel.: 506 516 812
2. Miejsce składania ofert: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi., ul. Targowa 82, 03-727 Warszawa
3. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: n.zawada@otwartedrzwi.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na wybór psychiatry w ramach realizacji projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” o numerze POWR.04.01.00-00-DI12/17-00. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta.

4. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zaleca się pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, odt.
b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.

Oferta musi zawierać następujące elementy:
A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, C. CV. Wskazane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem
5. Oferta musi być złożona do 22.09.2019 r. do godziny 12:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”.
9. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.
10. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
11. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
12. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
13. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: n.zawada@otwartedrzwi.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Natalia Zawada
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 506516812
Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wsparcia jako psychiatra tj. m.in. • Współpracy z beneficjentami programu w celu diagnozy i podejmowania leczenia oraz działań aktywizująco-włączających. Miejsce pracy: Punkt informacyjno konsultacyjny oraz na terenie Warszawy (praca w terenie) • Stały kontakt z resztą zatrudnionych specjalistów.

Miejsce realizacji: woj. Mazowieckie na obszarze miasta stołecznego Warszawy, dzielnica Praga Północ.
Miejsce świadczeni usługi: siedziba SOD, ul. Targowa 82, Warszawa
Termin realizacji: wrzesień 2019r – listopad 2020. (15 miesięcy)
W ramach zamówienia odbędzie się łącznie 300 godzin zegarowych; średnio miesięcznie 20 h).

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawcy 1 lekarza psychiatrę gotowego do zrealizowania ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (kod CPV: 85121270-6 usługi psychiatryczne lub psychologiczne)

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wsparcia jako psychiatra tj. m.in. • Współpracy z beneficjentami programu w celu diagnozy i podejmowania leczenia oraz działań aktywizująco-włączających Miejsce pracy: Punkt informacyjno konsultacyjny oraz na terenie Warszawy (praca w terenie) • Stały kontakt z resztą zatrudnionych specjalistów.

Miejsce realizacji: woj. Mazowieckie na obszarze miasta stołecznego Warszawy, dzielnica Praga Północ.
Miejsce świadczeni usługi: siedziba SOD, ul. Targowa 82, Warszawa
Termin realizacji: wrzesień 2019r – listopad 2020. (15 miesięcy)
W ramach zamówienia odbędzie się łącznie 300 godzin zegarowych; średnio miesięcznie 20 h)

Kod CPV: 85121270-6
Nazwa kodu CPV: Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: wrzesień 2019r – listopad 2020. (15 miesięcy).
W ramach zamówienia odbędzie się łącznie 300 godzin zegarowych; średnio miesięcznie 20 h).

Załączniki

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:
A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj:
– posiadają dyplom ukończenia studiów medycznych, specjalizacja z psychiatrii.

Wiedza i doświadczenie
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

j.w

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:

A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
C. CV
Wskazane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 70% cena oraz kryterium 30% jakość.
1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 70
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość.
Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w zapytaniu lub równoważnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez usługi równoważne rozumie się usługi w zakresie pracy lekarskiej z osobami z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzinami i najbliższym otoczeniem.
Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług wypełnia tabelę: „Załącznik numer 1″, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
KRYTERIA OCENY OFERT
Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:
D = (D0 : Dmax) x 30
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
D0 – jakość (liczba godzin) obliczone badanej oferty, obliczana wg wzoru D0=(liczba godzin z zał. 1 :
ilość wycenionych części),
Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert, obliczana wg wzoru jak w D0.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 30. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

Zamawiający – Beneficjent
Nazwa: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Adres: pl. Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Numer telefonu: 22 4431440
Fax: 224331442
NIP: 5252248481
Tytuł projektu: Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie.
Numer projektu: POWR.04.01.00-00-DI12/17-00

XVII Rodzinny Piknik Integracyjny i XI Ochockie Targi Organizacji Pozarządowych

XVII Rodzinny Piknik Integracyjny i XI Ochockie Targi Organizacji Pozarządowych to znakomita okazja do poznania się, nawiązania kontaktów i współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych instytucji, placówek, fundacji i stowarzyszeń działających na terenie Ochoty. Oprócz ciepłych sąsiedzkich uśmiechów można będzie tu także wymienić się informacjami, podzielić zasobami, pomysłami i dobrem.
14 września br. w Parku Szczęśliwickim zaprezentuje swoją działalność blisko 50 podmiotów, w tym konsorcjum organizacji pozarządowych „Razem z Ochotą II” budujące Lokalny System Wsparcia dla dzieci w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin.

Naszą organizację tego dnia reprezentować będą podopieczni i pracownicy z Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej wraz z projektem Bądź jak Gąska. Zapraszamy na stanowisko nr 49!!!

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach „Razem, to znaczy jak?”

Warszawska Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „POSTAW NA NAS” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Razem, to znaczy jak?” skierowanego do dorosłego rodzeństwa Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Cykl spotkań będzie miał na celu przedstawienie gotowych rozwiązań na przyszłość, które sprawdziły się w innych krajach, ale także w Polsce. Ponadto nic tak nie umacnia jak rozmowa z osobami, które na co dzień borykają się z podobnymi problemami, myślami, emocjami. O tym, jak trudne są to tematy do poruszenia w rodzinie i jak wiele goryczy czasem spływa na pełnosprawne rodzeństwo i jak dużo czasu nie raz wymaga dojście do takiej sytuacji życiowej, by móc spojrzeć w lustro i powiedzieć „Jestem szczęśliwa/y” tu gdzie jestem mimo trudności związanych z faktem bycia rodzeństwem osoby niepełnosprawnej.

Wszystkie spotkania będą odbywały się w siedzibie ŚDS przy ul. Górskiej 7 w Warszawie. Ze względu na charakter warsztatowy spotkań oraz ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy, które przyjmuje koordynator projektu p. Danuta Kaczmarek, tel.: 501 790 285, e-mail: danutkakaczmarek@gmail.com

SPOTKANIA POPROWADZĄ:

Katarzyna Paszkowska – pedagog specjalny, oligofrenopedagog, edukator seksualny, od 2006 r. pracująca w warszawskiej szkole specjalnej, od 2 lat koordynator Warszawskich Kręgów Wsparcia. Prywatnie ma 34 letnią siostrę z niepełnosprawnością intelektualną.

Agnieszka Kaczmarek – pedagog specjalny, oligofrenopedagog, absolwentka resocjalizacji, od 18 lat bezpośrednio pracuje z rodzinami OzNI, od początku zaangażowana w tworzenie Warszawskich Kręgów Wsparcia. Prywatnie ma 41 letnią siostrę ze sprzężoną niepełnosprawnością. Magdalena Kołodziejska – psycholog, pedagog specjalny, analityk zachowania. Pracuje w szkole jako nauczyciel wspomagający dzieci z autyzmem. Zaangażowana we wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia do późnej dorosłości. Prywatnie ma 16 letniego brata z zespołem Downa.

Michał Orzechowski – prawnik z wieloletnim doświadczeniem w pracy z rodzinami osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Pracuje w Polskim Stowarzyszeniu Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Udziela porad prawnych, pomaga w sprawach dot. rozwiązań alternatywnych dla ubezwłasnowolnienia oraz zabezpieczenia prawnofinansowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

11 września (środa) 17:00-20:00 – Katarzyna Paszkowska, Agnieszka Kaczmarek, Magdalena Kołodziejska
12 września (czwartek) 17:00-20:00 – Michał Orzechowski
(szkolenie dla grupy)
17 września (wtorek) 17:00-20:00 – Katarzyna Paszkowska, Agnieszka Kaczmarek, Magdalena Kołodziejska
24 września (wtorek) 17:00-19:00 – Katarzyna Paszkowska, Agnieszka Kaczmarek
24 września (wtorek) 19:00-20:00 – Magdalena Kołodziejska
25 września (środa) 17:00-18:00 – Michał Orzechowski (spotkania indywidualne) 03 października (czwartek) 17:00-20:00 – Katarzyna Paszkowska, Agnieszka Kaczmarek, Magdalena Kołodziejska
10 października (czwartek) 17:00-20:00 – Katarzyna Paszkowska, Agnieszka Kaczmarek
16 października (środa) 17:00-18:00 – Michał Orzechowski (spotkania indywidualne)
24 października (czwartek) 17:00-19:00 – Katarzyna Paszkowska, Agnieszka Kaczmarek

03 października (czwartek) 17:00-20:00 – Katarzyna Paszkowska, Agnieszka Kaczmarek, Magdalena Kołodziejska
10 października (czwartek) 17:00-20:00 – Katarzyna Paszkowska, Agnieszka Kaczmarek
16 października (środa) 17:00-18:00 – Michał Orzechowski (spotkania indywidualne)
24 października (czwartek) 17:00-19:00 – Katarzyna Paszkowska, Agnieszka Kaczmarek

24 października (czwartek) 18:00-20:00 – Magdalena Kołodziejska
04 listopada (poniedziałek) 17-20 Katarzyna Paszkowska, Agnieszka Kaczmarek
06 listopada (środa) 17:00-18:00 – Michał Orzechowski (spotkania indywidualne)

18 listopada (poniedziałek) 17:00-20:00 – Katarzyna Paszkowska, Agnieszka Kaczmarek
21 listopada (czwartek) 17:00-19:00 – Katarzyna Paszkowska, Agnieszka Kaczmarek
21 listopada (czwartek) 18:00-20:00 – Magdalena Kołodziejska

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi należy do Koalicja rodzin i organizacji pozarządowych skupiona wokół idei Kręgu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie KW ONI od 2015 r.

III edycja Warsaw By Ar

Już po raz trzeci mamy przyjemność uczestniczyć w WarsawByArt 2019.

Podczas weekendu 20–22 września 2019 galerie: Agra Art NOVA, Apteka Sztuki, Galeria aTAK, Austriackie Forum Kultury, CPK Praga Południe, Ether, Fundacja Skarbnica Sztuki, Grafiki i Plakatu, Galeria TEST, Grafiteria, Korekta, Lukka, Milano, Piękna Gallery, Pragaleria, PROM Kultury Saska Kępa, Węgierski Instytut Kultury im. Balassiego, Wejman Gallery – otwarte będę w godzinach 11–21, a każda z nich, oprócz wystaw, zaoferuje gościom spotkania z artystami, kuratorami i właścicielami a także wydarzenia specjalne, takie jak: wernisaże, happeningi, pokazy, projekcje filmów, dyskusje panelowe.

W ramach tegorocznej edycji, 21 września o godzinie 11.00, w Pałacu na Wyspie, odbędzie się panel dyskusyjny zatytułowany „Collecting as National Matter”. Spotkanie realizowane jest pod patronatem Łazienek Królewskich.

❤️❤️ ZAPRASZAMY ❤️❤️
_ _ _ _ _ _ _
Warsaw By Art powstał z inicjatywy właścicieli i kuratorów warszawskich galerii sztuki przy aktywnym współudziale osób zaangażowanych w kształtowanie wizerunku i treści współczesnej kultury polskiej.

WIĘCEJ >> https://www.warsawbyart.com/pl

Kurator – Kasia Haber

Patronat honorowy
Ambasada Szwajcarii
Délégation Wallonie-Bruxelles à Varsovie
Instytut Camõesa
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Partner Główny
Suzuki Polska

Partnerzy wydarzenia
CU ART
Łazienki Królewskie
NooN ConsultinG

Patronat medialny
Arteon
Artinfo.pl
La Vie Magazine
Miesięcznik Stolica
OneBid
Rynek i Sztuka
TVP Kultura
Radio Kampus

Sprzężeni
Sofalesungen Lectures Canap
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Mazowieckiego Jarmarku Rozmaitości

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia „Mazowieckiego Jarmarku Rozmaitości”, na którym swoje produkty i usługi zaprezentują podmioty ekonomii społecznej: spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, centra integracji społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Naszą stowarzyszenie reprezentować będą podopieczni i kadra Warsztatu Terapii Zajęciowej zlokalizowanego przy ul. Równej 10/3 w Warszawie.

Wydarzenie odbędzie się 13 września br. w Centrum Handlowym Blue City w Warszawie (02-222 Warszawa,al. Jerozolimskie 179, poziom -1 / przy fontannie), w ramach „V Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną”. W trakcie tego wydarzenia (program – w załączeniu ) przyznana zostanie „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej”. Jest to cykliczne wyróżnienie przyznawane najlepszym przedsiębiorstwom, osobom i instytucjom działającym na rzecz ekonomii społecznej na Mazowszu. Tegoroczna, czwarta już edycja tego współzawodnictwa, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, obejmuje trzy kategorie konkursowe: „Rozwój”, „Reintegrację” i „Odpowiedzialność”. O godz. 15. odbędzie się uroczysta gala wręczenia tych wyróżnień.

Nasza Kuchnia Czerwony Rower oraz Galeria Apteka Sztuki Zakład Aktywności Zawodowej były laureatami Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 2017, przyznanej podczas III Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną, które odbyło się 06.06.2017 r. w CH Blue City.

Z poczwarki w motyla – kryzys dorastania

Zapraszamy na zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców nastolatków w wieku 12-18 lat, którzy chcą zdobyć wiedzę potrzebną do zrozumienia specyfiki okresu adolescencji oraz konkretne umiejętności radzenia sobie z trudnościami jakie mogą się w czasie dorastania pojawić.

Adresaci: Rodzice dzieci w wieku 12-18 lat
Metoda pracy: mini-wykłady, ćwiczenia, dyskusja
Czas trwania: 6 spotkań 2-godzinnych
Termin: październik-grudzień 2019r. ( pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca)

Miejsce spotkań:
Punkt Interwencyjny Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej Pl. Dąbrowskiego 7, Warszawa-Śródmieście (w pobliżu stacji metra „Świętokrzyska”)


Zapisy:
Możesz zgłosić chęć udziału osobiście, telefonicznie lub mailowo. Rozpoczęcie cyklu zajęć psychoedukacyjnych poprzedza rozmowa.
Zapisy prowadzimy do 30.09.2019r., tel. 22 837 55 59, tel. kom.535 430 902, e-mail: punkt.interwencyjny@woik.waw.pl

Grupa wsparcia dla młodzieży w kryzysie psychologicznym

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej (WOIK) zaprasza osoby w wieku od 18 do 26 roku życia w kryzysie psychologicznym, doświadczające długotrwale obniżonego nastroju. Praca grupowa umożliwia nawiązanie pozytywnych relacji i uzyskanie wsparcia od osób mających podobne doświadczenia.
Organizatorzy zapraszają osoby:

– poszukujące sensu życia,
– przeżywające lęki i napięcia,
– doświadczających przemocy w relacjach i szukających pozytywnych kontaktów w grupie rówieśniczej,
– cierpiące na zaburzenia nastroju (depresja, próby samobójcze).

Czas trwania: Spotkania prowadzone będą w wtorki w godzinach od 17.00 do 19.30 w okresie od 17 września 2019r. do 28 stycznia 2020r.

Prowadzący: Agnieszkę Strugacz i Ewelinę Durajczyk
Konsultacja indywidualna: udział w grupie poprzedzony jest spotkaniem z osobami prowadzącymi w celu uzyskania informacji, określenia potrzeb i oczekiwań dotyczących spotkań grupy.


Miejsce spotkań i zapisy: Poradnia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul. Belgijska 4; 02-511 Warszawa, tel. 22 845-12-12, 667 833 400

Wolontariat – Mój pierwszy krok na rynek pracy!

Ponad 20 osób z niepełnosprawnością, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie, bierze udział w projekcie „Wolontariat – Mój pierwszy krok na rynek pracy!” prowadzony przez Fundację Edukacji Nowoczesnej. Nasi uczestnicy jako wolontariuszy wspólnie z opiekunami przygotowują wydarzenie – taneczne, fotograficzne dla pewnej grupy odbiorców np. osób starszych. Cześć zajęć dotyczyć będzie wolontariatu, cześć zajęć wokół wybranego przez grupę tematu. W grudniu wszyscy wolontariusze spotkają się na uroczystej gali. – Zajęcia maja służyć integracji, rozwojowi zainteresowań i zwiększenia gotowości do podjęcia pracy.