Staż pomysłem na życie

23 września 2019 r.

W powiatowych urzędach pracy na dzień 31 grudnia 2018 r. było zarejestrowanych 71 446 osób niepełnosprawnych, spośród których znaczącą większość (85,5%) stanowiły osoby bezrobotne, pozostałe 14,5% to osoby poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu.  Osoby niepełnosprawne stanowiły 6,2% wszystkich osób bezrobotnych oraz 42,8% wszystkich osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu, zarejestrowanych w PUP (dane z Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych).  

Staż stanowi jedną z możliwość zdobycia przez osoby niepełnosprawne poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu doświadczenia niezbędnego na rynku pracy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do podjęcia pracy. Odbywa się on przez wykonywanie określonych zadań w miejscu pracy. Stażysta nadal pozostaje w rejestrze urzędu pracy, gdyż nie zostaje nawiązany stosunek pracy z pracodawcą w trakcie odbywania stażu.

Więcej informacji o tym, komu może zostać przyznany status bezrobotnego:

https://psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/abc-bezrobotnego-i-poszukujacego-pracy/przyznanie-statusu-osoby-bezrobotnej

Ta forma aktywności jest świetną alternatywą życiową dla osób nieaktywnych zawodowo. Umożliwia stopniowy powrót do życia zawodowego bądź wejście na nową drogę zawodową. Dla tych, którzy nigdy nie byli zatrudnieni jest sposobem na odnalezienie się w życiu, nie tylko zawodowym, ale i społecznym. Każdy powinien podjąć próbę podjęcia pracy lub powrotu do stanu zatrudnienia.

Praca w ramach stażu pozwala nie tylko na zdobycie środków finansowych lub dorobienie do renty, lecz może być również ścieżką rozwoju osobistego. Udział w stażu pozwala na nabycie nowych umiejętności oraz wiedzy, poszerza horyzonty umysłowe oraz pozwala na przypomnienie tego, co ulegało stopniowemu zapomnieniu. Codzienne uczęszczanie do pracy pomaga wyrobić nawyk dyscypliny i systematyczności, a także wzmocnić siłę ducha, pozwalającą na wytrwałe dążenie do wybranego celu.

Stażyści mają taryfę ulgową. Dzięki temu reaktywacja osób nieaktywnych zawodowo przebiega w łagodny sposób. Opiekun udziela wsparcia swojemu podopiecznemu.

Każdego dnia, pokonując senność, wyruszam rano zmotywowany, do miejsca, w którym odbywam staż.  Jadąc na godzinę ósmą, czuję, że cały dzień jest przede mną. Rozmyślam o tym, co pozostało mi do zrobienia jak i o tym czego nowego się nauczę lub jakie umiejętności będę odświeżał bądź rozwijał. Obecnie odbywam trzymiesięczny staż. Poznaję tajniki pracy administracyjno-biurowej oraz odświeżam swoje umiejętności z zakresu pisania tekstów o różnym przeznaczeniu np. artykułów przeznaczonych do umieszczenia na stronie firmowej.  

– dodał Andrzej Marek Kamiński, autor artykułu.  

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149)

Rozporządzenie MPiPS z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr  142, poz. 1160