fbpx

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

26 stycznia 2024 r.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi informuje, iż w ramach postępowania zmierzającego do wyboru wykonawcy do przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w ramach zadania ustawowego określonego w art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON wpłynęło 5 ofert, z których wszystkie spełniły wymogi formalne i zostały uznane za ważne.

Oferta złożona przez Kancelarię Rachunkowo-Audytorską Biegły Rewident Tomasz Niedźwiedź, ul. Wojska Polskiego 91, 86-100 Świecie uzyskała największą ilość punktów. Wykonawca przedłożył wszystkie wymagane dokumenty i spełnił wszelkie wymagania zawarte w treści zapytania ofertowego. Wykonawca uzyskał maksymalną liczbę pkt przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert zawartych w zapytaniu ofertowym.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze wykonawcy

Skip to content