Praski Kokon


Wartość dofinansowania: 
1 817,779,19 PLN
Źródło dofinansowania: 
Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
Numer i nazwa Osi priorytetowej:
I. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Numer i nazwa Działania: 4.1 Innowacje społeczne
Numer naboru: POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16
Tytuł projektu: Praski kokon
Okres realizacji projektu: od: 2017-01-02 do: 2019-12-31
Obszar realizacji projektu: województwo mazowieckie

Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Partnerzy:
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Fundacja Wspierania Rodzin “Korale”, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Cel szczegółowy PO WER:
Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS

Celem projektu jest wypracowanie zintegrowanego kompleksowego modelu przeciwdziałania wykluczeniu biedy, wspierającego całą rodzinę w jej najbliższym sąsiedztwie, który zakłada współpracę lokalnych podmiotów i koordynację działań.

Rezultatami projektu będą:
– model, na który złożą się opracowane programy i wytyczne oraz rekomendacje,
– wzrost potencjału jst i ngo, działających na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
– wzrost współpracy międzysektorowej,
– zmniejszenie liczby dzieci kierowanych do pieczy zastępczej.

Grupę docelową stanowić będą:
– rodziny o dziedziczonej formie ubóstwa wraz z ich najbliższym sąsiedztwem, z koncentracją uwagi na dzieciach i młodzieży
– jst, jej podmioty i pracownicy z obszaru pomocy społecznej i edukacji
– ngo świadczące działania na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W ramach projektu zakłada się przeprowadzenie pogłębionej diagnozy terytorium, wypracowanie modelu w ścisłej współpracy z przedstawicielami odbiorców (empowerment), przetestowanie i upowszechnienie modelu, a następnie włączenie modelu do polityki i praktyki na poziomie lokalnym.

Model obejmie następujące elementy:

1. standard międzysektorowej współpracy partnerskiej, określający zasady współpracy podmiotów samorządowych i organizacji pozarządowych,

dotyczącej działań na rzecz rodzin dotkniętych kryzysem i dysfunkcją, w których dziecko zostało umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub jest zagrożone umieszczeniem w placówce;

2. poradnik pt. „Odzyskać dziecko”, adresowany do rodzin, w których dziecko zostało umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub jest zagrożone umieszczeniem w placówce,

3. program Akademii Umiejętności Wychowawczych,

4. scenariusze lokalnych warsztatów z animatorami imprez podwórkowych,

5. poradnik obejmujący zasady ustanawiania i funkcjonowania Rodzin Wspierających,

6. projekt Akademia Rozwijania Talentów (ART),

7. program szkoleń z edukacji finansowej rodzin;

8. rekomendacje dotyczące zasad współpracy asystenta rodzin i NGO na rzecz rodziny z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi.

Dołącz do nas!