Praca – koordynator mieszkania

21 lipca 2021 r.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi zatrudni koordynatora w mieszkaniach wspomaganych w ramach projektu „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu” (POWR.04.01.00-00-NI10/18).

Zakres obowiązków:

 1. Organizacja, koordynacja, monitorowanie i nadzór merytoryczny nad przebiegiem realizacji zadania „Koordynacja 8 mieszkań wspomaganych objętych testowaniem w ramach Modelu”.
 2. Udział w kwalifikacji kandydatów do mieszkania – jako członek Komisji Kwalifikującej.
 3. Rekrutacja kadry mieszkania.
 4. Organizacja i prowadzenie spotkań zespołu trenerów i innych specjalistów zatrudnionych w mieszkaniu.
 5. Przygotowanie planu pracy, dokonywanie podziału zadań merytorycznych pomiędzy poszczególnych pracowników, nadzór nad ich realizacją.
 6. Prowadzenie Rad Programowych Mieszkań.
 7. Prowadzenie spotkań społeczności (mieszkańców, rodziców/opiekunów, trenerów).
 8. Przygotowanie dokumentacji merytorycznej uczestników mieszkania – we współpracy z pozostałymi członkami Rady Programowej.
 9. Monitoring nad przygotowaniem i realizacją Indywidualnego Planu Wsparcia.
 10. Opracowywanie sprawozdań merytorycznych z zakresu realizacji zadania.
 11. Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa oraz odpowiedniego zakresu wsparcia.
 12. Dbałość o stosowanie się przez mieszkańców, pracowników i gości do regulaminu organizacyjnego mieszkania.
 13. Zapewnienie mieszkańcom poszanowania ich praw, w tym prawa do intymności i prywatności.
 14. Dbałość o zapewnienie mieszkańcom warunków do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i integracji ze społecznością lokalną.
 15. Dążenie do jak najpełniejszego rozwoju osobistego i społecznego każdego z mieszkańców,
  ze szczególnym uwzględnieniem ustaleń zwartych w Indywidualnym Programie Usamodzielniania.
 16. Dbałość o zapewnienie /mieszkańcom warunków lokalowych i bytowych zbliżonych do rodzinnych.
 17. Dbałość o zapewnienie mieszkańcom wsparcia w realizacji spraw urzędowo-formalno-finansowych (w zależności od potrzeb).
 18. Współpraca z podmiotami resortu pomocy społecznej, zdrowia, zatrudnienia na rzecz tworzenia optymalnych warunków życia mieszkańca/mieszkańców oraz rozwiązywania zaistniałych problemów.
 19. Udział w kreowaniu polityki mieszkaniowej w m.st. Warszawy, m.in. poprzez udział w posiedzeniach Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności i podkomisji ds. mieszkalnictwa chronionego.
 20. Współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Partnera Projektu.
 21. Dbałość o przestrzeganie tajemnicy zawodowej, służbowej oraz Kodeksu Etycznego obowiązującego w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi.
 22. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego wchodzących w zakres obowiązków zawodowych.

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe o profilu społecznym;
 2. min. 2-letnie doświadczenie w pracy z OzNI (lub z grupą osób objętych Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych w kategorii F00-F99), ich rodzinami i najbliższym otoczeniem.

Wymiar zatrudnienia: 1 etat/umowa o pracę.

Prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 28.07.2021r. na adres: m.perkowska@otwartedrzwi.pl.

Etapem pierwszym będzie ocena formalna i merytoryczna przesłanych dokumentów. Do drugiego etapu (rozmowa kwalifikacyjna) zaprosimy wybranych w etapie pierwszym, kandydatów / kandydatki.

Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi mieszczące się na ul. Równej 10/3, 03-418 Warszawa, w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). „Opcjonalnie – „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logotypy-1024x125.png

Projekt „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Informacje dotyczące projektu: Wartość całkowita projektu: 8 658 150,60 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.1 Innowacje społeczne
Okres realizacji projektu: 1 wrzesień 2019 – 31 sierpień 2022 roku
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

Partnerzy i realizatorzy w projekcie:

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, OPS Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, OPS Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, OPS Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, OPS Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo2-1024x106.png
Skip to content