Praca dla moderatora grup wsparcia dla rodziców/opiekunów osoby z niepełnosprawnością intelektualną

16 grudnia 2019 r.

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert: 20.12.2019r.

1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów została upoważniona p. Marta Skrobacka, e-mail: m.skrobacka@otwartedrzwi.pl, tel.: 503 124 497.
2. Miejsce składania ofert: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi., ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa.
3. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: m.skrobacka@otwartedrzwi.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na wybór moderatora grup wsparcia dla rodziców/opiekunów osoby z niepełnosprawnością intelektualną w ramach realizacji projektu „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu” o numerze POWR.04.01.00-00-NI10/18-00.” Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta.
4. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zaleca się pliki z rozszerzeniem: .pdf, .doc, .docx, .odt.
b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.
Oferta musi zawierać następujące elementy:
A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
C. CV
Wskazane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem
5. Oferta musi być złożona do 20.12.2019 r. do godziny 16:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”.
9. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.
10. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
11. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
12. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
13. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.skrobacka@otwartedrzwi.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Skrobacka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

503 124 497

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wsparcia jako moderator grup wsparcia dla rodziców/opiekunów osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy 2 moderatorów grup wsparcia dla rodziców/opiekunów osoby z niepełnosprawnością intelektualną gotowych do zrealizowania ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (kod CPV: 85310000-5 Usługi pracy społecznej, 98350000-1 – usługi świadczone na rzecz społeczeństwa).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wsparcia jako moderator grup wsparcia dla rodziców/opiekunów osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Do obowiązków moderatora należeć będzie w szczególności:
1. Nabór odbiorców do grupy wsparcia:
– spotkania informacyjne dot. inwentaryzacji problemów mogących być przedmiotem pracy gr. wsparcia;
– motywowanie do udziału poprzez wskazywanie korzyści z niego płynących;
– prowadzenie procesu rekrutacji.
2. Tworzenie grupy wsparcia:
– proces integracyjno – adaptacyjny wśród członków grupy;
– strukturyzacja grupy – proponowanie i definiowanie reguł gry;
– partycypacyjne tworzenie norm i zasad współpracy grupowej;
– podpisanie kontraktów.
3. Prowadzenie grupy wsparcia:
– motywowanie grupy do działania poprzez tworzenie atmosfery sprzyjającej współpracy;
– animowanie uczestników do stawiania celów, aktywnego zgłaszania spraw, problemów, wątpliwości, inspirowanie do wzajemnego dzielenia się doświadczeniem – konfrontowanie uczestników z opiniami;
– inspirowanie tematów istotnych, nie podejmowanych przez członków grupy;
– przeprowadzenie grupy przez konflikty, negatywne emocje i chaos pracy, ukazywanie mechanizmów powstawania konfliktów, udzielanie wsparcia członkom grupy, wzmacnianie wartości grupy.
4. Zamknięcie pracy grupowej:
– wycofywanie się z funkcji lidera formalnego, przechodzenie do roli moderatora procesu i stopniowe
– przekazywanie odpowiedzialności uczestnikom grupy przez pozostawianie im samodzielności dalszego
– działania (ewentualnie pomoc grupie w wyborze lidera);
– podsumowanie pracy, zamknięcie procesu, wskazanie mocnych stron grupy, inwentaryzacja korzyści.

Harmonogram realizacji zamówienia

Miejsce realizacji: woj. Mazowieckie na obszarze miasta stołecznego Warszawy.
Miejsce świadczeni usługi:, Warszawa, dzielnice: Bemowo, Białołęka, Wola, Wilanów.
Termin realizacji: styczeń 2020 – lipiec 2022.
W ramach zamówienia odbędzie się łącznie 992 h zegarowych wsparcia tj. średnio 16 godzin miesięcznie dla jednego moderatora(w sumie dla 2 moderatorów – 32 h miesięcznie, 922 łącznie)

Załączniki

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:
A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj:
1. Wykształcenie wyższe o profilu społ. (psychologia, socjologia, pedagogika, praca socjalna, itp.),
2. min. 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (lub z grupą osób objętych Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych w kategorii F00-F99), ich rodzinami i najbliższym otoczeniem.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Na etapie składania oferty Wykonawca podpisując ofertę oraz wykaz zrealizowanych działań, jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. Na etapie podpisywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:
a) Dyplom/świadectwo ukończenia właściwych studiów / certyfikat / oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższego kryterium
oraz
b) Stosowne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe: referencje i/lub kopia umowy o pracę i/lub kopia umowy cywilnoprawnej potwierdzające spełnienie kryterium doświadczenia zawodowego w dziedzinie zgodnej z tematyką wsparcia: w zakresie pomocy socjalnej i pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzinami i najbliższym otoczeniem w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 70% cena oraz kryterium 30% jakość.
1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 70
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość.
Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w zapytaniu lub równoważnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez usługi równoważne rozumie się usługi w zakresie pracy psychologa, pracy społecznej i pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzinami i najbliższym otoczeniem. Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług wypełnia tabelę: „Załącznik numer 1″, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
KRYTERIA OCENY OFERT
Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:
D = (D0: Dmax) x 30
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
D0 – jakość (liczba godzin) obliczone badanej oferty, obliczana wg wzoru D0 = (liczba godzin z zał. 1:
ilość wycenionych części),
Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert, obliczana wg wzoru jak w D0.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 30. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI

Adres

Równa 10/3, 03-418 Warszawa

Numer telefonu

226198501

Fax

226198501

NIP

1130178033

Tytuł projektu

Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu

Numer projektu

POWR.04.01.00-00-NI10/18-00