Poszukiwany edukator / trener zawodowy (dwie osoby)

9 stycznia 2020 r.

Szkolenia dotyczące specyfiki niepełnosprawności intelektualnej i mechanizmów dyskryminacji.

Zakres stanowiska:

  1. Czynny udział w promocji szkoleń nadawaniu znaczenia działaniom oraz tworzeniu dla nich sprzyjającego kontekstu społecznego;
  2. Współprowadzenie szkoleń oraz wspólnych działań zróbmy to razem;
  3. Udział w spotkaniach podsumowujących przeprowadzone  szkolenia ze społeczności ą lokalną (wewnętrzna superwizja)
  4. Uczestnictwo w wybranych spotkaniach partnerstw podmiotów publicznych i niepublicznych z resortów pomocy społecznej, zdrowia, edukacji, zatrudnienia, kultury – pełniących funkcję koordynującą, edukacyjno – promocyjną oraz rzeczniczą, na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną w dzielnicach: Wola, Bemowo, Wilanów, Białołęka.
  5. Systematyczne i aktywne uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach dla przyszłych edukatorów społecznych.
  6. Odbycie praktyk  szkoleniowych.

Wymagania:

–   wykształcenie wyższe o profilu społecznym (psychologia, socjologia, pedagogika, praca socjalna itp.);

– min. 2- letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (lub z grupą osób objętych Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych w kategorii F00-F99), ich rodzinami i najbliższym otoczeniem.

Wymagania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub członka rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną:

  1. Posiadanie predyspozycji osobowych i kompetencji tj. komunikatywność, otwartość , gotowość dzielenia się własnym doświadczeniem, umiejętnością przyjmowania perspektywy innych osób.
  2. Pożądana podstawowa świadomość własnych deficytów i potencjałów wiedza o własnej niepełnosprawności  oraz znajomości praw i obowiązków osób z niepełnosprawnością intelektualną.
  3. Doświadczenie w wystąpieniach publicznych – mile widziane.

Oferujemy:

– pracę na umowę zlecenie w projekcie – pt. „Warszawski  zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną  – testowanie i wdrażanie modelu”;

– pełną pasji i wyzwań pracę w dynamicznej organizacji pozarządowej będącej inicjatorem zmian społecznych;

– możliwość dalszej współpracy, podnoszenia kwalifikacji  i rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty i zasady  przeprowadzania procedury rekrutacyjnej:

Prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: e.ajdysinska-lazarz@otwartedrzwi.pl

Etapem pierwszym będzie ocena formalna i merytoryczna przesłanych dokumentów.

Do drugiego etapu (rozmowa kwalifikacyjna) zaprosimy wybranych w etapie pierwszym, kandydatów / kandydatki.

Do  dokumentów aplikacyjnych prosimy dopisać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi mieszczące się na ul. Równej 10/3, 03-418 Warszawa, w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” Opcjonalnie – „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”