fbpx

OPIEKUN

16 stycznia 2023 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy typu B w Wilanowie, ul. Przyczółkowa 27A, prowadzony przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi zatrudni opiekuna w wymiarze 1 lub ½ etatu
Do głównych zadań opiekuna należeć będzie:
• asystowanie i pomoc uczestnikom wymagającym wsparcia podczas zajęć w ŚDS oraz wyjść poza ośrodek,
• wsparcie uczestników ŚDS w czynnościach higienicznych
• prowadzenie treningu samoobsługi
• współpraca z innymi pracownikami ośrodka przy realizacji celów terapeutycznych uczestników,
• prowadzenie dokumentacji, związanej z pełnionym stanowiskiem.
Wymagania, które musi spełnić aplikujący na stanowisko opiekuna:
• Wykształcenie średnie
• Minimum 3 miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi (niepełnosprawnością intelektualną)
• Zaangażowanie i elastyczność, samodzielność i rzetelność w realizacji obowiązków zawodowych.
Oferujemy:
• Umowę o pracę.
• Możliwość rozwoju zawodowego.
• Pracę w miłym, kreatywnym zespole.
Wymagane dokumenty:
• Aktualne CV.
• List motywacyjny.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres e.kielb@otwartedrzwi.pl. Do CV należy dołączyć klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji i na czas rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”
Odpowiadając na powyższe ogłoszenie aplikant przyjmuje do wiadomości, że:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, z siedzibą Warszawa 00-418 ul. Równa 10/3, nr KRS: 00000080010)
 2. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Inspektorem ochrony danych osobowych jest _Marcin Kamiński e-mail: iod@otwartedrzwi.pl
 3. Stowarzyszenie może przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w celach:
  •przeprowadzenia rekrutacji na wymienione w ogłoszeniu stanowisko pracy– na podstawie zgody w myśl
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
  •pracownikom i współpracownikom Stowarzyszenia posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w związku z wykonywaniem obowiązków;
  • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia Pani/Pana aplikacji na wymienione w ogłoszeniu stanowisko pracy, Pani/ Pana dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.
 7. Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w procesie rekrutacji.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do personalizowania/profilowania.
Skip to content