Asystent ON realizujący wsparcie interwencyjno–wytchnieniowe

4 września 2021 r.

Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wsparcia jako asystent/ka osoby niepełnosprawnej realizujący/a wsparcie interwencyjno – wytchnieniowe w formie przerwy regeneracyjnej dla rodzin osób niepełnosprawnych.

Do obowiązków asystenta/ki należeć będzie w szczególności:

 1. Przejmowanie od członków rodzin, stałych opiekunów wsparcia / opieki nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną na czas niezbędny do zrealizowania przez nich potrzeb i zadań życiowych;
 2. Organizowanie członkowi rodziny / opiekunowi wspieranej osoby z niepełnosprawnością intelektualną optymalnych warunków do zaspokojenia potrzeb osobistych i społecznych;
 3. Współpracę z asystentem rodziny osób z niepełnosprawnością intelektualną, psychologiem / koordynatorem mieszkań, moderatorami grup wsparcia dla rodzin i dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (OzNI);
 4. Współpraca z pozostałymi podmiotami / placówkami udzielającymi wsparcia OzNI i rodzinom;
 5. Udzielenie wsparcia (psychiczno – emocjonalnego) i pomocy w rozwiązywaniu problemów OzNI;
 6. Udzielanie pomocy terapeutycznej osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych;
 7. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk będących zasobami rodziny;
 8. Współpracę z osobami z najbliższego otoczenia rodziny oraz instytucjami działającymi na rzecz OzNI i rodziny.

Termin realizacji: wrzesień 2021 – 31 sierpień 2022 (w sumie 12 miesięcy).

W ramach zamówienia odbędzie się łącznie 960h wsparcia, tj. śr. 80h miesięcznie dla asystenta/ki. Dopuszcza się wykonanie większej lub mniejszej liczby godzin w miesiącu rozliczeniowym w zależności od potrzeb beneficjentów (po uprzednim ustaleniu tego z Zamawiającym).

Miejsca realizacji:

 • Warszawa Wola
 • Warszawa Bemowo
 • Warszawa Wilanów
 • Warszawa Białołęka

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/67798

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:

 1. wykształcenie min. średnie;
 2. minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z OzNI (lub z grupą osób objętych Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych w kat. F00-F99), ich rodzinami i najbliższym otoczeniem.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Złożenie oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych ze Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia Otwarte Drzwi lub osobami wykonującymi w imieniu Stowarzyszenia Otwarte Drzwi czynności związanych z przygotowaniem lub przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.

Kryteria oceny

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

 • C=(Cmin : C0)x70,

gdzie:

 • C– liczba punktów przyznana danej ofercie,
 • Cmin–najniższa cena spośród ważnych ofert,
 • C0–cena obliczona danej oferty

Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w zapytaniu lub równoważnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa

NIP: 113 01 78 033

Osoby do kontaktu

Marta Włosek

tel.: 570 705 488

e-mail: m.wlosek@otwartedrzwi.pl

Termin składania ofert:

14 września 2021 r., godz. 16.00

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań