Zapytanie ofertowe – badanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Otwarte Drzwi za rok 2022 i 2023

31 sierpnia 2022 r.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi z siedzibą w Warszawie (03-418) przy ul. Równa 10/3 (NIP: 11301 78 033, REGON: 011305320) zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych którego przedmiotem jest usługa przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2022 i 2023.

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SOD za rok 2022 i 2023.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego za 2022 i 2023 rok.

Roczne sprawozdanie składa się z:

 1. Bilansu
 • Rachunku zysków i strat
 • Informacji dodatkowej.

Informacja dodatkowa zawiera dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby roczne sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawiało sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy SOD, i obejmuje:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zawierające opis przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny i sporządzenia sprawozdania finansowego, oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedniego;

2) dodatkowe informacje i objaśnienia:

 1. do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu własnym za okres sprawozdawczy,
 2. proponowany podział zysku lub sposób pokrycia straty,
 • inne informacje istotne dla zrozumienia sprawozdania finansowego.

Wykonawca winien przeprowadzić badanie zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. ze zm. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Wykonawca prowadzi badanie w Biurze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w Warszawie przy ul. Targowej 82 r.

 1. Inne istotne informacje:
 1. Przesłana oferta nie stanowi gwarancji zawarcia umowy.
 2. Firma audytorska oraz kluczowy biegły rewident muszą dysponować kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania.
 3. Firma audytorska oraz kluczowy biegły rewident podejmują niezbędne działania w celu zapewnienia, że przy przeprowadzaniu badania na ich niezależność nie wpływał żaden rzeczywisty ani potencjalny konflikt interesów, relacje gospodarcze ani żadne inne bezpośrednie lub pośrednie relacje między badaną jednostką a firmą audytorską, członkami zespołu wykonującego badanie, członkami sieci, do której należy firma audytorska, kierownictwem firmy audytorskiej lub osobami związanymi z nimi stosunkiem kontroli.
 4. Kluczowy biegły rewident, firma audytorska i jej pracownicy uczestniczący w przeprowadzaniu badania oraz osoba fizyczna biorąca bezpośredni udział w czynnościach w zakresie badania, z której usług korzysta lub którą nadzoruje kluczowy biegły rewident lub firma audytorska, a także osoby blisko z nimi związane: a)nie mogą posiadać ani czerpać istotnych i bezpośrednich korzyści z instrumentów finansowych, w tym z udziałów w kapitale własnym, papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, kredytów, pożyczek lub innych instrumentów dłużnych, w tym z praw i obowiązków do nabycia tych instrumentów finansowych oraz instrumentów pochodnych bezpośrednio powiązanych z tymi instrumentami finansowymi, wyemitowanych, gwarantowanych lub w inny sposób wspieranych przez jakąkolwiek badaną jednostkę objętą wykonywanymi przez nich czynnościami w zakresie badania; b)nie mogą uczestniczyć w transakcjach, których przedmiotem są instrumenty finansowe, określone w pkt a.
 5. Biegły rewident oraz firma audytorska są obowiązani zachować w tajemnicy wszystkie informacje i dokumenty, do których mieli dostęp w trakcie wykonywania czynności rewizji finansowej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie.
 6. Ze względu na zakres działalności SOD wskazane jest, aby firma audytorska posiadała doświadczenie pozwalające na wnikliwą ocenę sprawozdania finansowego dysponującej m.in. środkami UE.
 7. Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania uzyskiwane przez firmę audytorską, biegłych rewidentów oraz podwykonawców działających w ich imieniu i na ich rzecz nie może być: a)uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania; b)kształtowane lub uzależnione od świadczenia na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych dodatkowych usług niebędących badaniem przez firmę audytorską lub jakikolwiek podmiot powiązany z firmą audytorską lub należący do sieci.
 • Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym sprawozdanie z badania winno zawierać co najmniej wszystkie pkt wskazane w przywoływanym artykule.

IV.         Miejsce oraz termin składania ofert:

Drogą mailową na adres: stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl do dnia 26 września 2022 r. do godziny 23:59.

Zamawiający nie będzie brał pod uwagę ofert złożonych po ww. terminie.

Kontakt w sprawie zapytania: m.fedoruk@otwartedrzwi.pl

Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena brutto. Dokumenty ofertowe muszą być podpisane przez osobę (-y) upoważnioną (-e) do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) bądź posiadającą (-ce) stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

Oferta powinna zawierać:

 1. formularz ofertowy;
 2. wypis z KRS;
 3. zaświadczenie o wpisie biegłego rewidenta do Rejestru Biegłych Rewidentów;
 4. zaświadczenie o wpisie na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;
 5. Wzór umowy;
 6. Wykaz usług wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie.

W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę, któregoś z wymaganych dokumentów Zamawiający wezwie go do uzupełnienia. W przypadku nie złożenia wypisu z KRS Zamawiający samodzielnie pobierze go z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAŁĄCZNIKU: 31.08.2022_Zapytanie ofertowe dotyczace badania sprawozdania finansowego za rok 2022 i 2023

Skip to content