Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja Kursu florystycznego – wymiar szkolenia min. 80 godzin lekcyjnych, dla 1 uczestniczki. Przez godzinę lekcyjną rozumie się 45 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw.

TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
2) Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie aleksandra.kupczyk@tpba.pl do dnia 12 listopada 2018r. do godz. 16:00. (Aleksandra Kupczyk, tel: 536 388 949).

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy przez okres maksymalnie 3 miesięcy.
1) Okres realizacji kursu/termin wykonania: listopad 2018 – styczeń 2019 r.
2) Szczegółowy harmonogram kursów/szkoleń zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.
4) Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

Załączniki
• Załącznik 4
• Załącznik 3
• Załącznik 2
• Załącznik 1
• część opisowa

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Wymagania konieczne: (Tabela nr 1)
• Udokumentowane, minimum roczne doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
• Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia,
• Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (Tabela nr 2),
• Oświadczenie dotyczące braku powiązań zachodzących pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym (oświadczenie – Załącznik nr 2),
• Program kursu/szkolenia (załącznik nr 3).

Wymagania pożądane:
• doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

KRYTERIA OCENY OFERTY:
• Cena brutto – 40%, przy czym 40 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę;
• Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – 40% (10 pkt za zrealizowane szkolenie/kurs dla min. 5 osób w zakresie objętym zamówieniem, , nie więcej jednak niż 40 pkt).
Doświadczenie musi być wykazane poprzez dokumenty potwierdzające wykonanie zadania – np. referencje i/lub protokoły odbioru.
• Posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające instytucji szkoleniowej na prawidłowe wykonanie zlecenia) – 20% (5 pkt za każdy dostarczony dokument załączony do oferty – kserokopie certyfikatów, uprawnień (wykonawcy, trenerów), itp., nie więcej jednak niż 20 pkt).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający – Beneficjent
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa
Tytuł projektu
Akademia Samodzielności
Numer projektu
RPMA.09.01.00-14-8166/17-00

Dołącz do nas!