Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Dotyczy zamówienia wykonania usługi szkoleń/kursów zawodowych/szkoleń podnoszących kwalifikacje na potrzeby Projektu pt. „Akademia Samodzielności” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, Warszawa (w trybie zasady konkurencyjności)

„Kurs opiekunki osób starszych”
„Kurs pracownika obsługi biurowej wraz z ECDL oraz modułem kadr i płac”
„Kurs pilota wycieczek”
„Kurs Uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji, konserwacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych do 1 KV – nauka zawodu od podstaw”
„Kurs Uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji, konserwacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych do 1 KV”
„Kurs mediatora rodzinnego”
”Kurs operatorów wózków widłowych wraz z wymianą butli gazowej (z egzaminem zewnętrznym)”
„Kurs Homestagingu”
dla uczestników projektu:„Akademia Samodzielności”, nr RPMA.09.01.00-14-8166/17-00

TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
2) Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie aleksandra.kupczyk@tpba.pl do dnia 19 września 2018r. do godz. 16:00. (Aleksandra Kupczyk, tel: 536 388 949)
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: aleksandra.kupczyk@tpba.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Aleksandra Kupczyk
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 536388949

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia:
Wyłonienie wykonawcy usługi szkoleń/kursów zawodowych/szkoleń podnoszących kwalifikacje na potrzeby Projektu pt. „Akademia Samodzielności” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, Warszawa

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja szkoleń/kursów zawodowych/szkoleń podnoszących kwalifikacje. Szkolenia będą realizowane z następujących zakresów:
1. Część I – kurs opiekunki osób starszych (kod zawodu: 341202) (wraz z egzaminem) – wymiar szkolenia min. 120 godzin lekcyjnych, dla 1 uczestniczki. Przez godzinę lekcyjną rozumie się 45 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw.
2. Część II — Kurs pracownika obsługi biurowej wraz z ECDL oraz modułem kadr i płac (wraz z egzaminem) – wymiar szkolenia min. 60 godzin lekcyjnych, dla 6 uczestników projektu. Przez godzinę lekcyjną rozumie się 45 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw.
3. Część III – Kurs pilota wycieczek (wraz z egzaminem) – wymiar szkolenia min. 60 godzin lekcyjnych, dla 1 uczestnika projektu. Przez godzinę lekcyjną rozumie się 45 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw.
4. CZĘŚĆ IV – „Uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji, konserwacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych do 1 KV – nauka zawodu od podstaw wraz z egzaminem” (kod zawodu: 741207) – wymiar szkolenia min. 180 godzin lekcyjnych, dla 3 uczestników projektu. Przez godzinę lekcyjną rozumie się 4S minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw.
5. CZĘŚĆ V – „Uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji, konserwacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych do 1 KV wraz z egzaminem” (kod zawodu: 741207) – wymiar szkolenia min. 90 godzin lekcyjnych, dla 1 uczestnika projektu. Przez godzinę lekcyjną rozumie się 4S minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw.
6. CZĘŚĆ VI – Kurs mediatora rodzinnego” (kod zawodu: 263502) – wymiar szkolenia min. 20 godzin lekcyjnych, dla 1 uczestnika. Przez godzinę lekcyjną rozumie się 45 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw.
7. CZĘŚĆ VII – „Kursu operatorów wózków widłowych wraz z wymianą butli gazowej (z egzaminem zewnętrznym i uprawnieniami) – wymiar szkolenia min. 35 godzin lekcyjnych, dla 2 uczestników projektu. Przez godzinę lekcyjną rozumie się 45 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw.
8. CZĘŚĆ VIII – „Kurs Homestagingu” (wraz z egzaminem) – wymiar szkolenia min. 40 godzin lekcyjnych, dla 1 uczestnika projektu. Przez godzinę lekcyjną rozumie się 45 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw.
9. CZĘŚĆ IX – „Kurs Event Manager” (wraz z egzaminem) – wymiar szkolenia min. 20 godzin lekcyjnych, dla 1 uczestnika projektu. Przez godzinę lekcyjną rozumie się 45 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw.

Kod CPV: 80530000-8
Nazwa kodu CPV
Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia
Planowany termin realizacji zamówienia: wrzesień 2018 – grudzień 2018r.
Planowane miejsce realizacji zajęć: Warszawa
Planowane godziny realizacji zajęć: 8:00 -18:00 od poniedziałku do niedzieli. Wykonawca dostosuje godziny do możliwości uczestników.

9. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy przez okres maksymalnie 3 miesięcy.
1) Okres realizacji kursu/termin wykonania: wrzesień 2018 – grudzień 2018 r.
2) Szczegółowy harmonogram kursów/szkoleń zostanie uzgodniony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia umownych kar finansowych za nie dotrzymanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia.
4) Wysokość kar finansowych zostanie ostatecznie ustalona w umowie zawartej z Oferentem wybranym w drodze zapytania ofertowego.

Załączniki
Załącznik 4
Załącznik 3
Załącznik 2
Załącznik 1
Część opisowa

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Wymagania konieczne: (Tabela nr 1)
• Udokumentowane, minimum roczne doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
• Posiadany potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia,
• Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia (Tabela nr 2),
• Oświadczenie dotyczące braku powiązań zachodzących pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym (oświadczenie – Załącznik nr 2),
• Program kursu/szkolenia (załącznik nr 3),
• wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (kserokopia),
Wymagania pożądane:
• doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Wiedza i doświadczenie
jw
Potencjał techniczny
jw
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
jw
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
jw
Dodatkowe warunki
11. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1) W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
2) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/ faktury u zamawiającego, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze Zamawiającego, zgodnie z Umową / zamówieniem.
3) Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy
4) Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
5) Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.
6) Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
8. KRYTERIA OCENY OFERTY:
• Cena brutto – 40%, przy czym 40 punktów otrzymuje oferent przedstawiający najniższą cenę;
• Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – 40% (10 pkt za zrealizowane szkolenie/kurs dla min. 5 osób w zakresie objętym zamówieniem, , nie więcej jednak niż 40 pkt).
Doświadczenie musi być wykazane poprzez dokumenty potwierdzające wykonanie zadania – np. referencje i/lub protokoły odbioru.
• Posiadane kwalifikacje (doświadczenie kadry, certyfikaty i uprawnienia, zezwalające instytucji szkoleniowej na prawidłowe wykonanie zlecenia) – 20% (5 pkt za każdy dostarczony dokument załączony do oferty – kserokopie certyfikatów, uprawnień (wykonawcy, trenerów), itp., nie więcej jednak niż 20 pkt).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający – Beneficjent
Nazwa
STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI
Równa 10/3, 03-418 Warszawa

Numer telefonu: 226198501
Fax:226198501
NIP: 1130178033
Tytuł projektu: Akademia Samodzielności
Numer projektu: RPMA.09.01.00-14-8166/17-00

Dołącz do nas!