Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wsparcia jako trener pracy tj. m.in.
• Współpracy z beneficjentami programu w celu podjęcia i utrzymania przez nie pracy na rynku pracy,
• Współprowadzeniu warsztatów umiejętności społeczno-zawodowych dla beneficjentów programu w Punktach Informacyjno konsultacyjnych w Dzielnicy Wola
• Angażowaniu kandydatów do zatrudnienia wspomaganego zarówno w zakresie informacji jak i bezpośredniego działania prowadzącego do zatrudnienia,
• Przygotowywaniu kandydatów do bezpośredniego kontaktu z potencjalnym pracodawcą,
• Nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z pracodawcami,
• Indywidualnej pracy z klientem na stanowiskach pracy oraz poza nim,
• Miejsce pracy: Punkt informacyjno-konsultacyjny oraz na terenie Warszawy (praca w terenie),
• Stałym kontakcie oraz współpracy z zespołem trenerów pracy, doradcami zawodowymi oraz Doradcami ds. Zdrowienia i Wsparcia.

Termin składania ofert: 11-10-2018

Miejsce i sposób składania ofert
1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów została upoważniona p. Natalia Zawada, e-mail:
n.zawada@otwartedrzwi.pl, tel.: 506 516 812
2. Miejsce składania ofert: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi., ul. Targowa 82, 03-727 Warszawa
3. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu
(tj. „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: n.zawada@otwartedrzwi.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na wybór trenera pracy w ramach realizacji projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” o numerze POWR.04.01.00-00-DI12/17-00. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta.

4. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zaleca się pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, odt.
b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.
Oferta musi zawierać następujące elementy:

A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
C. CV
Wskazane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem

5. Oferta musi być złożona do 11.10.2018 r. do godziny 16:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.
9. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc
służących do wypełnienia oferty.
10. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z wymaganiami ustawowymi.
11. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne
z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
12. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
n.zawada@otwartedrzwi.pl
Osoba do kontaktu: Natalia Zawada,tel.: 506 516 812
Miejsce świadczeni usługi: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, Warszawa
Termin realizacji: październik 2018r – listopad 2020.
W ramach zamówienia odbędzie się łącznie – 1 trener – 2912 godzin; miesięcznie 112 h
Załączniki
Załącznik 1
Załącznik 2

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:
A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj:
– posiadają wykształcenie średnie
– doświadczenie zawodowe związane z pełnieniem funkcji trenera pracy;
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału
w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana
zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 70%
cena oraz kryterium 30% jakość.
1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 70
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość.
Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w
zapytaniu lub równoważnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez usługi równoważne rozumie się usługi w zakresie pracy aktywizacji zawodowej i praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzinami i najbliższym otoczeniem.
Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług wypełnia tabelę: „Załącznik numer 1″, którą
dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 w sposób
umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:
D = (D0 : Dmax) x 30
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
D0 – jakość (liczba godzin) obliczone badanej oferty, obliczana wg wzoru D0=(liczba godzin z zał. 1 :
ilość wycenionych części),
Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert, obliczana wg wzoru jak w D0.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 30. Wszystkie
obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za
najkorzystniejszą.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.
Zamawiający – Beneficjent
Nazwa: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Adres: pl. Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Numer telefonu: 224431440
Fax: 224431442
NIP: 5252248481
Tytuł projektu: Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie
Numer projektu: POWR.04.01.00-00-DI12/17-00

Dołącz do nas!