Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wsparcia jako streetworker tj. m.in. Realizowanie patroli streetworkerskich w obrębie następujących dzielnic objętych testowaniem Projektu: Praga Północ, Targówek, Wola; Docieranie do osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych – praca w terenie w środowisku osób bezdomnych oraz rozpoznawanie wśród osób bezdomnych osób, które potencjalnie posiadają niepełnosprawność intelektualną i/lub zaburzenia psychiczne, Udzielanie osobom bezdomnym z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania zgłaszanych/obserwowanych problemów oraz towarzyszenie i asystowanie osobom bezdomnym z podejrzewaną niepełnosprawnością w dotarciu do adekwatnej dla ich sytuacji placówek pomocy i instytucji.

Termin składania ofert: do dnia 17.05.2018 r.

Miejsce i sposób składania ofert
Miejsce składania ofert: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, 03-727 Warszawa

Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: n.zawada@otwartedrzwi.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na wybór streetworkera w ramach realizacji projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” o numerze POWR.04.01.00-00-DI12/17-00. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: n.zawada@otwartedrzwi.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Natalia Zawada, tel. 506 516 812

Kategoria ogłoszenia: Usługi
Podkategoria ogłoszenia: Usługi inne
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia: Zatrudnienie 6 streetworkerów gotowych do zrealizowania ww. usługi
Przedmiot zamówienia: świadczenie wsparcia jako streetworker.

Do obowiązków streetworkera należeć będzie w szczególności:
1. Realizowanie patroli streetworkerskich w ramach projektu: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w obrębie następujących dzielnic objętych testowaniem Projektu: Praga Północ, Targówek, Wola,
3. Przestrzeganie czasu pracy ustalonego umową/harmonogramem czasu pracy,
4. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu obowiązków i kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania w kontaktach z osobami znajdującymi się pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych oraz z osobami agresywnymi,
5. Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej,
6. Docieranie do osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych – praca w terenie w środowisku osób bezdomnych oraz rozpoznawanie wśród osób bezdomnych osób, które potencjalnie posiadają niepełnosprawność intelektualną i/lub zaburzenia psychiczne,
7.Udzielanie osobom bezdomnym z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania zgłaszanych/obserwowanych problemów oraz towarzyszenie i asystowanie osobom bezdomnym z podejrzewaną niepełnosprawnością w dotarciu do adekwatnej dla ich sytuacji placówek pomocy i instytucji,
8. Bieżące współdziałanie i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (Policja, Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei, Służba Zdrowia i inne) w zakresie realizowanych zadań,
9. Współpraca z pozostałymi streetworkerami zatrudnionymi w Projekcie,
10. Współpraca z Doradcami ds. Zdrowienia i Wsparcia, którzy koordynują wsparcie i opracowują wspólnie z uczestnikiem Projektu Indywidualny Plan Zdrowienia i Wsparcia,
11.Współpraca z Animatorem Społeczności Lokalnej z danej dzielnicy objętej testowaniem Projektu,
12. Terminowe prowadzenie dokumentacji, w tym kart czasu pracy, sporządzanie raportów i informacji z realizowanych działań, zgodnie z ustalonymi wytycznymi,
13. Stosowanie się do poleceń Koordynatora działań streetworkerów, który bezpośrednio nadzoruje pracę zespołu streetworkerów oraz Koordynatora Merytorycznego – w zakresie wykonywanej pracy.

Kod CPV: 85310000-5
Nazwa kodu CPV: Usługi pracy społecznej

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji: maj 2018 r. – listopad 2020 r.
W ramach zamówienia odbędzie się łącznie 1240 h zegarowych wsparcia tj. średnio 40 godzin miesięcznie.

Załączniki:
Procedura wyboru streetworker – część opisowa
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Wiedza i doświadczenie:
a) wykształcenie wyższe lub średnie (mile widziane wykształcenie psychologiczne, medyczne, w zakresie pracy socjalnej itp),
b) podstawowa wiedza z zakresu psychopatologii dot. objawów zaburzeń psychicznych oraz predyspozycje i umiejętność pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną (nawiązywanie kontaktu, rozpoznanie potrzeb, wsparcie emocjonalne i informacyjne)
c) doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i/lub z niepełnosprawnością intelektualną
d) doświadczenie w streetworkingu oraz innej formie pracy z osobami bezdomnymi

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
C. CV

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 70% cena oraz kryterium 30% jakość.

1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 70
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość.
Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w
zapytaniu lub równoważnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez usługi równoważne rozumie się usługi w zakresie pracy społecznej i praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzinami i najbliższym otoczeniem i/lub osobami bezdomnymi.

Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług wypełnia tabelę: „Załącznik numer 1″, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

KRYTERIA OCENY OFERT
Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:
D = (D0 : Dmax) x 30
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
D0 – jakość (liczba godzin) obliczone badanej oferty, obliczana wg wzoru D0=(liczba godzin z zał. 1 :
ilość wycenionych części),
Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert, obliczana wg wzoru jak w D0.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 30. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

Zamawiający – Beneficjent
Nazwa: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Adres: pl. Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Numer telefonu: 224431440, Fax 224331442
NIP 5252248481
Tytuł projektu: Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie

Numer projektu: POWR.04.01.00-00-DI12/17-00


Dołącz do nas!