Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór Psychologa/Psychologa klinicznego który zajmie się m.in. wykonanie kompleksowej klinicznej diagnozy psychologicznej zaburzeń w oparciu o wywiad, dokumentację i przeprowadzone testy psychologiczne, rozpoznaje deficyty uczestnika projektu oraz zasoby – w aspekcie funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego; pomocy i opieki specjalistycznej osobom z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności osobom z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwoju; diagnozy sytuacji rodzinnej oraz wsparcia psychologicznego członkom rodzin i opiekunom osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną ze współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi dla beneficjentów projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”; Prowadzenie działań związanych z procesem testowania i wdrażania modelu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy; Zapewnienie bieżącego wsparcia i konsultacji dla odbiorców wsparcia (osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwoju, ich rodziny i najbliższe otoczenie).

Termin składania ofert: do dnia 16.05.2018 r.

Miejsce i sposób składania ofert
Miejsce składania ofert: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, 03-727 Warszawa

Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: n.zawada@otwartedrzwi.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na wybór streetworkera w ramach realizacji projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” o numerze POWR.04.01.00-00-DI12/17-00. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta. Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: n.zawada@otwartedrzwi.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Natalia Zawada, tel. 506 516 812

Kategoria ogłoszenia: Usługi
Podkategoria ogłoszenia: Usługi inne
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia: Wyłonienie jednego psychologa/psychologa klinicznego gotowego do zrealizowania ww. usługi.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybór Psychologa/Psychologa klinicznego .
Do obowiązków Psychologa/Psychologa klinicznego należeć będzie w szczególności:
1. Wykonanie kompleksowej klinicznej diagnozy psychologicznej zaburzeń uczestnika Projektu w oparciu o wywiad, dokumentację i przeprowadzone testy psychologiczne, rozpoznaje deficyty uczestnika projektu oraz zasoby – w aspekcie funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego.
2. Świadczenie pomocy i opieka specjalistyczna osobom z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności osobom z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwoju.
3. Dokonanie diagnozy sytuacji rodzinnej uczestnika Projektu oraz świadczenie wsparcia psychologicznego członkom rodzin i opiekunom osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną ze współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi.
4. Prezentacja wyników diagnozy uczestnika projektu Zespołowi Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia, który koordynuje dalszy proces postępowania z uczestnikiem w oparciu o Indywidualny Plan Zdrowienia i Wsparcia.
5. Ścisła współpraca z realizatorami innych form wsparcia i aktywizacji zawodowej i społecznej beneficjentów w ramach Projektu.
6. Udział w kwalifikacji beneficjenta do poszczególnych form wsparcia w ramach oferty Projektu.
7. Sporządzanie dla różnych podmiotów pisemnych opinii i informacji nt. rozwoju psychofizycznego poszczególnych beneficjentów.
8. Podejmowanie współpracy z innymi podmiotami, w celu udzielenia osobie niepełnosprawnej optymalnych form wsparcia – na prośbę Doradcy ds. Zdrowienia i Wsparcia, który koordynuje proces wspierania danego beneficjenta.
9. Na prośbę Doradcy ds. Zdrowienia i Wsparcia konsultowanie lub uczestnictwo w tworzeniu Indywidualnych Planów Zdrowienia i Wsparcia beneficjentów oraz w ich ewaluacji.
6. Poszerzania swojej wiedzy zarówno w zakresie specjalności, jaką wykonuje, jak i ogólnych problemów związanych z rehabilitacją zdrowotną, społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.
7. Inspirowanie nowych form pracy i aktywizacji osoby niepełnosprawnej – we współpracy z Doradcą ds. Zdrowienia i Wsparcia.
8. Prowadzenie rzetelnej dokumentacji wykonywanych zadań.
9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Koordynatora Merytorycznego, konieczne dla prawidłowej realizacji Projektu.
10. Znajomość i przestrzeganie Kodeksu Etycznego obowiązującego w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi.

Kod CPV: 85121270-6
Nazwa kodu CPV: Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji: Termin realizacji: maj 2018 r. – listopad 2020 r.
W ramach zamówienia odbędzie się łącznie 775 h zegarowych wsparcia tj. średnio 25 godzin miesięcznie.

Załączniki:
Procedura wyboru psychologa – część opisowa
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: Wykształcenie wyższe psychologiczne, mile widziana ukończona specjalizacja kliniczna,
Wiedza i doświadczenie:
1. Umiejętność i doświadczenie w wykonywaniu psychologicznych badań diagnostycznych,
2. Doświadczenie w pracy w dziedzinie zgodnej z tematyką wsparcia z osobami z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzinami i najbliższym otoczeniem.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
C. CV

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 70% cena oraz kryterium 30% jakość.

1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 70
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość.
Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w zapytaniu lub równoważnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez usługi równoważne rozumie się usługi w zakresie opieki psychologicznej i pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzinami i najbliższym otoczeniem.
Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług wypełnia tabelę: „Załącznik numer 1″, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

KRYTERIA OCENY OFERT
Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:
D = (D0 : Dmax) x 30
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
D0 – jakość (liczba godzin) obliczone badanej oferty, obliczana wg wzoru D0=(liczba godzin z zał. 1 :
ilość wycenionych części),
Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert, obliczana wg wzoru jak w D0.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 30. Wszystkie
obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

Zamawiający – Beneficjent
Nazwa: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Adres: pl. Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Numer telefonu: 224431440, Fax 224331442
NIP 5252248481
Tytuł projektu: Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie

Numer projektu: POWR.04.01.00-00-DI12/17-00


Dołącz do nas!