Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór pracownika socjalnego który zajmie się m.in. ustalenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz analizowanie stopnia ich zaspokajania w przypadku poszczególnych beneficjentów projektu (osoby z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną) i ich rodzin; udzielanie informacji uczestnikom Projektu i ich rodzinom – kwalifikującym się do pomocy społecznej – odnośnie możliwości i sposobów uzyskania świadczeń różnych form pomocy społecznej (np. zasiłki, orzeczenia o niepełnosprawności); pomoc beneficjentom w zakresie przygotowywania stosownych wniosków, uzupełniania dokumentacji niezbędnej do starania się o uzyskanie danego świadczenia dla odbiorców wsparcia (osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwoju, ich rodziny i najbliższe otoczenie) dla odbiorców wsparcia (osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwoju, ich rodziny i najbliższe otoczenie).

Termin składania ofert: do dnia 16.05.2018 r.

Miejsce i sposób składania ofert
Miejsce składania ofert: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, 03-727 Warszawa

Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: n.zawada@otwartedrzwi.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na wybór streetworkera w ramach realizacji projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” o numerze POWR.04.01.00-00-DI12/17-00. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta. Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: n.zawada@otwartedrzwi.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Natalia Zawada, tel. 506 516 812

Kategoria ogłoszenia: Usługi
Podkategoria ogłoszenia: Usługi inne
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia: Wyłonienie jednego pracownika socjalnego gotowego do zrealizowania ww. usługi.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybór pracownika socjalnego.
Do obowiązków pracownika socjalnego należeć będzie w szczególności:
1. Ustalenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz analizowanie stopnia ich zaspokajania w przypadku poszczególnych beneficjentów projektu (osoby z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną) i ich rodzin.
2. Udzielanie informacji uczestnikom Projektu i ich rodzinom – kwalifikującym się do pomocy społecznej – odnośnie możliwości i sposobów uzyskania świadczeń różnych form pomocy społecznej (np. zasiłki, orzeczenia o niepełnosprawności).
3. Pomoc beneficjentom w zakresie przygotowywania stosownych wniosków, uzupełniania dokumentacji niezbędnej do starania się o uzyskanie danego świadczenia.
4. Współpraca z innymi podmiotami, w celu udzielenia osobie niepełnosprawnej optymalnych form wsparcia – na prośbę Doradcy ds. Zdrowienia i Wsparcia, który koordynuje proces wspierania danego beneficjenta w oparciu o Indywidualny Plan Zdrowienia i Wsparcia.
5. Prezentuje wyniki diagnozy sytuacji socjalnej uczestnika projektu Zespołowi Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia.
6. Na prośbę Doradcy ds. Zdrowienia i Wsparcia konsultuje lub uczestniczy w tworzeniu Indywidualnych Planów Zdrowienia i Wsparcia beneficjentów oraz w ich ewaluacji.
7. Udział w kwalifikacji beneficjenta do poszczególnych form wsparcia w ramach oferty Projektu.
8. Pracownik socjalny ściśle współpracuje z realizatorami innych form wsparcia i aktywizacji zawodowej i społecznej beneficjentów w ramach Projektu.
9. W razie potrzeby – współdziałanie z policją, prokuraturą i innymi instytucjami prowadzącymi działalność socjalną.
10. Prowadzi rzetelną dokumentację wykonywanych zadań.
11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Koordynatora Merytorycznego, koniecznych dla prawidłowej realizacji Projektu.
12. Znanie i przestrzeganie Kodeksu Etycznego obowiązującego w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi.

Kod CPV: 85310000-5
Nazwa kodu CPV: Usługi pracy społecznej

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji: Termin realizacji: maj 2018r – listopad 2020.
W ramach zamówienia odbędzie się łącznie 465 h zegarowych wsparcia tj. średnio 15 godzin miesięcznie.

Załączniki:
Procedura wyboru pracownika socjalnego – część opisowa
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: Wykształcenie wyższe w zakresie pracy socjalnej.

Wiedza i doświadczenie:
Doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego oraz posiadanie wiedzy odnośnie procedur uzyskiwania określonych świadczeń z zakresu pomocy socjalnej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
C. CV

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 70% cena oraz kryterium 30% jakość.

1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 70
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość.
Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w zapytaniu lub równoważnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez usługi równoważne rozumie się usługi w zakresie pracy społecznej i praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzinami i najbliższym otoczeniem. Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług wypełnia tabelę: „Załącznik numer 1″, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

KRYTERIA OCENY OFERT
Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:
D = (D0 : Dmax) x 30
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
D0 – jakość (liczba godzin) obliczone badanej oferty, obliczana wg wzoru D0=(liczba godzin z zał. 1 :
ilość wycenionych części),
Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert, obliczana wg wzoru jak w D0.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 30. Wszystkie
obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

Zamawiający – Beneficjent
Nazwa: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Adres: pl. Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Numer telefonu: 224431440, Fax 224331442
NIP 5252248481
Tytuł projektu: Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie

Numer projektu: POWR.04.01.00-00-DI12/17-00


Dołącz do nas!