Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór doradcy ds. Zdrowienia i Wsparcia który zajmie się m.in. Koordynacją oddziaływań psychologicznych, medycznych i społecznych wobec beneficjentów projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”; Prowadzeniem działań związanych z procesem testowania i wdrażania modelu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy; Zapewnieniem bieżącego wsparcia i konsultacji dla odbiorców wsparcia (osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwoju, ich rodziny i najbliższe otoczenie).

Termin składania ofert: do dnia 16.05.2018 r.

Miejsce i sposób składania ofert
Miejsce składania ofert: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, 03-727 Warszawa

Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: n.zawada@otwartedrzwi.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na wybór streetworkera w ramach realizacji projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” o numerze POWR.04.01.00-00-DI12/17-00. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta. Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: n.zawada@otwartedrzwi.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Natalia Zawada, tel. 506 516 812

Kategoria ogłoszenia: Usługi
Podkategoria ogłoszenia: Usługi inne
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia: Wyłonienie jednego doradcy ds. Zdrowienia i Wsparcia gotowego do zrealizowania ww. usługi.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybór doradcy ds. Zdrowienia i Wsparcia. Do obowiązków doradcy ds. Zdrowienia i Wsparcia należeć będzie w szczególności:
1. Koordynacja oddziaływań psychologicznych, medycznych i społecznych wobec beneficjentów projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”.
2. Prowadzenie działań związanych z procesem testowania i wdrażania modelu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy.
3. Zapewnienie bieżącego wsparcia i konsultacji dla odbiorców wsparcia (osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwoju, ich rodziny i najbliższe otoczenie).
4. Kryzysowe interweniowanie w sprawach zaistniałych trudności.
5. Rekrutacja beneficjentów programu.
6. Tworzenie, opracowanie, realizacja, ewaluacja i monitorowanie Indywidualnych Planów Zdrowienia i Wsparcia dla beneficjentów programu.
7. Monitorowanie postępów i trudności w realizacji założeń IPZiW.
8. Orientacja w zakresie dostępnych metod wsparcia oferowanych w ramach placówek pomocy psychiatrycznej, środowiskowych programów wsparcia, programów aktywizacji zawodowej i wspomagania zatrudnienia, oferty dla członków rodzin, zdobywania i uzupełniania edukacji, programów podnoszących kwalifikacje.
9. Współpraca z placówkami leczenia i wsparcia.
10. Dyżury w punktach informacyjnych.
11. Zapewnienie szerokiego dostępu do informacji nt. istniejących ofert leczenia i wsparcia.
12. Współpraca z odpowiednimi komórkami Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w ramach realizacji Projektu.
13. Współpraca z Koordynatorem Merytorycznym Miejskim, Koordynatorami Merytorycznymi dla Dzielnic: Praga Północ, Wola, Targówek oraz Animatorami w Dzielnicach.
14. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz terminowym i dokładnym ich opracowaniem.
15. Znajomość i przestrzeganie aktualnie obowiązujących u Partnera Projektu uregulowań.
16. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych wchodzących w zakres obowiązków zawodowych.
17. Znajomość i przestrzeganie Kodeksu Etycznego obowiązującego w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi.

Kod CPV: 85310000-5
Nazwa kodu CPV: Usługi pracy społecznej

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji: Termin realizacji: maj 2018 r. – listopad 2020 r. W ramach zamówienia odbędzie się łącznie 2480 h zegarowych wsparcia tj. średnio 80 godzin miesięcznie.

Załączniki:
Procedura wyboru doradcy ds. zdrowienia – część opisowa
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: a) wykształcenie wyższe tj. psycholog, pracownik socjalny, pedagog i pokrewne.

Wiedza i doświadczenie:
Doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego oraz posiadanie wiedzy odnośnie procedur uzyskiwania określonych świadczeń z zakresu pomocy socjalnej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
b) doświadczenie w pracy w dziedzinie zgodnej z tematyką wsparcia w zakresie opieki środowiskowej
c) doświadczenie w pracy w dziedzinie zgodnej z tematyką wsparcia z osobami z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzinami i najbliższym otoczeniem.

Dodatkowe warunki:
1. Zobowiązanie do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
zdrowia na etapie realizacji usługi.
2. Brak powiązań z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
C. CV

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 70% cena oraz kryterium 30% jakość.
1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 70
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość.
Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w zapytaniu lub równoważnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez usługi równoważne rozumie się usługi w zakresie opieki środowiskowej i praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzinami i najbliższym otoczeniem.

Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług wypełnia tabelę: „Załącznik numer 1″, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

KRYTERIA OCENY OFERT
Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:
D = (D0 : Dmax) x 30
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
D0 – jakość (liczba godzin) obliczone badanej oferty, obliczana wg wzoru D0=(liczba godzin z zał. 1 :
ilość wycenionych części),
Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert, obliczana wg wzoru jak w D0.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 30. Wszystkie
obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

Zamawiający – Beneficjent
Nazwa: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Adres: pl. Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Numer telefonu: 224431440, Fax 224331442
NIP 5252248481
Tytuł projektu: Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie

Numer projektu: POWR.04.01.00-00-DI12/17-00


Dołącz do nas!