Tak to widzę

Bohaterami poniższych wywiadów są nasi pracownicy: psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, doradcy zawodowi, trenerzy pracy, asystenci, instruktorzy, pracownicy socjalni, animatorzy kultury. Każdy z nich pełni określone zadania i funkcje, realizuje działania niezwykle istotne z punktu widzenia potrzeb osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych bądź już wykluczonych społecznie.

Emilia Kręciejewska Asystent Zdrowienia

„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”

Agata Sobczak
Koordynator projektu

Krzyk Ciszy – kampania społeczno-informacyjna z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec osób z niepełnosprawnością psychiczną

Marek Zaboklicki
Koordynator projektu

„Bez Granic II” – dwuletni projekt z zakresu profilaktyki selektywnej lub wskazującej wśród osób z niepełnosprawnościami, mających problem ze szkodliwym używaniem lub z uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

Justyna Kowalczuk
Koordynator projektu

Siła Woli II – osoby z niepełnosprawnością jako edukatorzy społeczni w zakresie tematyki związanej z niepełnosprawnością

Joanna Gruzel
Koordynator projektu

Mieszkanie Chronione-Treningowe „Życie na swoim”
Dołącz do nas!