Stowarzyszenie Otwarte Drzwi informuje o naborze na trenera pracy (3/4 etatu); dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwoju ;niepełnosprawnością sprzężoną – w ramach projektu „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu” (POWR.04.01.00-00-NI10/18).

9 maja 2022 r.

Zakres obowiązków:

1. współpracuje z realizatorami pozostałych form wsparcia i aktywizacji zawodowej i społecznej OzNI, w tym szczególnie z doradcą zawodowym,

2. podejmuje i utrzymuje kontakty z pracodawcami,

3. analizuje stanowiska pracy, dopasowuje miejsca pracy do preferencji i predyspozycji OzNI we współpracy z pracodawcą,

4. przygotowuje pracodawcę i zespół pracowniczy do przyjęcia niepełnosprawnego pracownika,

5. wspomaga OzNI w realizacji wszelkich formalności dotyczących zatrudnienia (sprawy organizacyjne, badania lekarskie, szkolenia BHP),

6. uczestniczy w rozpoznaniu i przyswojeniu przez OzNI zakresu obowiązków pracownika na danym stanowisku pracy,

7. wprowadza OzNI do zadań w miejscu pracy, prowadzi praktyczne szkolenie stanowiskowe, towarzyszy w wykonywaniu zadań zawodowych oraz udziela pomocy w adaptacji społecznej – w zakresie ustalonym zpracodawcą i OzNI,

8. monitoruje proces zatrudnienia OzNI,

9. w przypadku takiej potrzeby przeprowadza trening poruszania się po mieście, udzielając pomocy w dojazdach do/z miejsca pracy OzNI,

10. współpracuje z rodziną i otoczeniem OzNI w procesie diagnozowania, przygotowania i adaptacji zawodowej,

11. udziela wsparcia w sytuacji utraty pracy przez OzNI oraz towarzyszy jej w procesie readaptacji.

Wymagania:

1. wykształcenie min. średnie i/lub wyższe, doświadczenie w pracy z OzNI na podobnym stanowisku.

2. min. 2-letnie doświadczenie w pracy z OzNI (lub z grupą osób objętych Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych w kategorii F00-F99), ich rodzinami i najbliższym otoczeniem.

Stanowiska i kwalifikowalność wydatków związanych z wynagrodzeniem trenerów jest zgodne z Załącznikiem 5 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER.

Oferujemy:

  • pracę na 3/4 etatu w oparciu o umowę o pracę.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 17.05.2022r, na adres e-mail: m.skrobacka@otwartedrzwi.pl w tytule podając: TRENER PRACY lub złożenie osobiście w Biurze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa.

Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi mieszczące się na ul. Równej 10/3, 03-418 Warszawa, w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). „Opcjonalnie – „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Projekt „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Informacje dotyczące projektu: Wartość całkowita projektu: 8 658 150,60 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.1 Innowacje społeczne
Okres realizacji projektu: 1 wrzesień 2019 – 31 sierpień 2022 roku.
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

Partnerzy i realizatorzy w projekcie:

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, OPS Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, OPS Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, OPS Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, OPS Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo2-1024x106.png
Skip to content