STATUT STOWARZYSZENIA OTWARTE DRZWI

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Art.1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie OTWARTE DRZWI zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem – jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Art.2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, siedzibą władz jest Warszawa.

Art.3

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu.

Art.4

Stowarzyszenie może być członkiem związków, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.

Art.5

Stowarzyszenie używa okrągłej pieczęci z napisem na otoku: Stowarzyszenie OTWARTE DRZWI.

Art.6

Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowiązujących przepisów. Stowarzyszenie może ustanawiać i po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń nadawać odznakę honorową.

Art.7

Stowarzyszenie działa w oparciu o pracę społeczną swoich członków. Do wykonywania swoich zadań statutowych może zatrudniać pracowników najemnych.

Art.8

Stowarzyszenie może powołać oddziały terenowe według zasad określonych w niniejszym statucie.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

Art.9

1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego służącą realizacji jego celów statutowych, według zasad określonych w przepisach prawa, a w szczególności ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Działalność, o której mowa w ust. 1, nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.

Art.10

Celem Stowarzyszenia jest:

– tworzenie warunków sprzyjających twórczości, aktywności poznawczej, społecznej, obywatelskiej i zawodowej Polaków;
– przeciwdziałanie bezrobociu, bezdomności, ubóstwu, wykluczeniu społecznemu, marginalizacji społecznej, przemocy i wszelkim innym negatywnym zjawiskom społecznym;
– rozwijanie zdolności, zainteresowań i potencjału młodego pokolenia Polaków;
– niesienie pomocy socjalnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, materialnej osobom ubogim, bezdomnym, niepełnosprawnym, chorym , w szczególności dzieciom i młodzieży;
– wspieranie procesów rozwojowych i integracyjnych w społecznościach lokalnych, Polski, krajów UE i świata;
– promowanie idei wolontariatu krajowego i międzynarodowego, tworzenie warunków stymulujących proces rozwoju i upowszechniania postaw wolontariackich Polaków, zwłaszcza młodego pokolenia.

Art.11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

Art. 12

1. Na działalność nieodpłatną pożytku publicznego Stowarzyszenia składają się następujące usługi:

– pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe, kluby pracy, warsztaty, praktyki zawodowe, staże i inne formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia, w tym cudzoziemców,
– organizacja aukcji, giełd, przeglądów, konkursów,
– poradnictwo prawne,
– poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, doradztwo zawodowe,
– doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i wspieranie przedsiębiorczości,
– reintegracja społeczna osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem,
– prowadzenie centrów integracji społecznej,
– rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,
– resocjalizacja i reedukacja dzieci i młodzieży,
– szkolenia zawodowe, językowe, informatyczne i inne,
– wspieranie przedsiębiorczości, szczególnie w zakresie ekonomii społecznej,
– prowadzenie ośrodków dla osób bezdomnych, stołówek, hosteli, mieszkań chronionych i socjalnych,
– prowadzenie ośrodków rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, ośrodków dziennego pobytu osób niepełnosprawnych, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej,
– wspieranie spółdzielni socjalnych i udział w ich prowadzeniu,
– prowadzenie szkół i placówek kształcenia ustawicznego, szkół specjalnych,
– prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i klubów młodzieżowych,
– organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,
– prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych i obozów socjoterapeutycznych,
– organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży,
– organizacja żywienia i dożywiania osób ubogich,
– pozyskiwanie darów rzeczowych i ich dystrybucja,
– organizacja zbiórek publicznych,
– organizacja kampanii społecznych,
– organizacja działań artystycznych, kulturalnych, festynów, wystaw, pokazów,
– organizacja działań sportowych i turystycznych, imprez i zawodów,
– organizacja działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego, fizycznego i zdrowego stylu życia,
– organizacja konferencji, seminariów i sympozjów,
– promocja wiedzy i postaw proekologicznych,
– prowadzenie telefonów zaufania,
– promocja i kształcenie postaw obywatelskich,
– wdrażanie zasad integracji europejskiej,
– prowadzenie badań naukowych z zakresu problematyki społecznej,
– współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi,
– tworzenie sieci organizacji pozarządowych i udział w ich pracach,
– współpraca z mediami,
– wydawanie książek, pism i prowadzenie kolportażu,
– działalność charytatywna,
– usługi w zakresie ochrony zabytków kultury i przyrody,
– prowadzenie działalności z zakresu ekologii.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

Art.13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

Art.14

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który:
a. zgłosił pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia,
b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c. akceptuje cele Stowarzyszenia i pragnie przyczynić się do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

Art.15

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,
2. korzystania z pomocy, w tym z urządzeń Stowarzyszenia,
3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

Art.16

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

1. aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań Stowarzyszenia,
2. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
3. propagowanie idei i haseł Stowarzyszenia oraz zjednywania mu członków i sympatyków,
4. regularnego płacenia składek członkowskich,
5. przestrzegania norm współżycia koleżeńskiego i samopomocy koleżeńskiej.

Art.17

1. Członkowie Stowarzyszenia swoją pracę na rzecz Stowarzyszenia wykonują społecznie, zwłaszcza dotyczy to uczestnictwa w zebraniach, spotkaniach członków, udziału w posiedzeniach statutowych organów Stowarzyszenia.
2. Członkowie mogą być etatowymi pracownikami Stowarzyszenia, jeśli wykonują merytoryczne zadania realizowane przez właściwe komórki organizacyjne.

Art.18

1. Członkostwo wygasa przez:
a. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi Głównemu,
b. skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu Głównego z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy, po pisemnym upomnieniu z podaniem terminu uregulowania składek,
c. skazanie prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych bądź za czyn popełniony z niskich pobudek,
d. zgon członka.
2. W sprawach, o których mowa w pkt. 1 lit. b. i c. przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w terminie 3 miesięcy od podjęcia uchwały przez Zarząd Główny.
3. Sprawy członkowskie nie uregulowane w Statucie rozstrzygane są przez Zarząd Główny.

Art.19

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna, która dla poparcia działalności zadeklaruje składkę bądź innego rodzaju stałą pomoc materialną lub finansową.
2. Członkowie wspierający, działający w Stowarzyszeniu, na Walnym Zgromadzeniu mają głos doradczy, a także mogą w tym czasie składać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

Art.20

1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia, otrzymuje ona odznakę honorową Stowarzyszenia.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Członkowie honorowi – obywatele polscy mają wszelkie prawa członków zwyczajnych, a ponadto zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich.
4. Członkowie honorowi – cudzoziemcy mają wszystkie prawa członkowskie za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

Art.21

Członkiem honorowym może zostać osoba, która nie jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, ale przez swoje działanie przyczyniła się do realizacji celów lub popularyzacji jego osiągnięć, dorobku i działań, a szczególnie:

– osoba publiczna (np. poseł, radny),
– członkowie innych organizacji społecznych wspierających wdrażanie nowych rozwiązań wypracowanych przez Stowarzyszenie,
– pracownicy nauki, którzy propagują nowe rozwiązania i pomysły realizowane przez Stowarzyszenie, lub w inny sposób przyczyniają się do popularyzacji jego dorobku.

Art.22

1. Prawo zgłaszania kandydatów na członków honorowych Stowarzyszenia przysługuje członkom i pracownikom Stowarzyszenia.
2. Kandydatury muszą być szczegółowo umotywowane i udokumentowane.

Art.23

Zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Art.24

Korzystanie z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach ogólnych oznacza, że członkowie, pracownicy Stowarzyszenia, osoby bliskie członkom i pracownikom, mogą otrzymać pomoc lub świadczenia na takich samych zasadach jak wszystkie inne osoby uprawnione do takiej pomocy lub świadczenia usług, przy czym posiadany przez Stowarzyszenie sprzęt techniczny lub urządzenia rehabilitacyjne i rekreacyjne doraźnie mogą być im udostępnione nieodpłatnie.

Art.25

Członkowie oraz pracownicy osobiście i za pośrednictwem osób bliskich powinni w swoich miejscach pracy i firmach propagować cele Stowarzyszenia oraz stwarzać klimat wsparcia oraz pomocy materialnej i intelektualnej dla jego działań.

Art.26

Jeśli członkowie Stowarzyszenia, jego pracownicy oraz osoby bliskie są właścicielami, członkami władz, lub kierownikami podmiotów gospodarczych to do zakupów towarów i usług od tych podmiotów bezwzględnie stosuje się przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Art.27

Członek Stowarzyszenia, który jest pracownikiem, nie może kandydować i być wybierany do składu Komisji Rewizyjnej.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

Art.28

1. Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:
– Walne Zgromadzenie,
– Zarząd Główny,
– Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.

 

WALNE ZGROMADZENIE

 

Art.29

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, może ono być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Art.30

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
– uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia,
– ocena działalności Stowarzyszenia,
– rozpatrywanie i akceptowanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej,
– podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
– uchwalanie zmian w statucie,
– wybór Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej,
– zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej,
– podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
– podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia.

Art.31

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny co najmniej raz w roku kalendarzowym.
2. Pisemne zawiadomienie z podaniem miejsca, terminu, porządku obrad Walnego Zgromadzenia przesyła Zarząd członkom co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Art.32

Walne Zgromadzenie władne jest do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1 uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na ilość członków.

Art.33

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym. Walne Zgromadzenie może uchwałą podjętą zwykłą większością głosów zarządzić głosowanie tajne we wszystkich pozostałych sprawach.

Art.34

W Walnym Zgromadzeniu udział biorą:

1. z głosem decydującym członkowie zwyczajni i członkowie honorowi Stowarzyszenia – obywatele polscy.
2. z głosem doradczym członkowie wspierający, członkowie honorowi – cudzoziemcy i zaproszeni goście.

Art.35

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Główny:
a. na podstawie uchwały Zarządu Głównego,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2. Zarząd Główny zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania żądania lub podjęcia uchwały. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA

 

Art.36

1. Zarząd Główny Stowarzyszenia kieruje jego działalnością i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zgromadzeniem.
2. Zarząd Główny może powoływać Rady Konsultacyjne i zespoły w celu zaprojektowania lub wdrażania nowych rozwiązań.
3. Organizację i tryb pracy Zarządu Głównego określa regulamin uchwalony i zatwierdzony przez Zarząd Główny.

Art.37

1. Zarząd Główny wybierany jest w głosowaniu tajnym, w wyborach bezpośrednich i składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym Prezesa, dwóch zastępców Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i członków.
2. Wybór Prezesa spośród członków Zarządu Głównego dokonuje Walne Zgromadzenie, w pozostałym zakresie Zarząd Główny konstytuuje się najpóźniej w ciągu siedmiu dni od dnia wyborów.
3. W razie ustąpienia któregokolwiek z członków Zarządu Głównego w czasie trwania kadencji Zarządowi Głównemu przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych w stosunku do reszty Zarządu Głównego nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
4. W razie rezygnacji Prezesa Stowarzyszenia z pełnionej funkcji w trakcie kadencji, Zarząd Główny wybiera spośród członków Zarządu osobę, której powierza pełnienie obowiązków Prezesa, do końca kadencji.
5. Członkowie Zarządu Głównego nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członkowie Zarządu Głównego. nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Art.38

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,
2. ustalanie planów działania, budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonywania poszczególnych działań statutowych oraz działań pożytku publicznego,
3. powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie Oddziałów Terenowych,
4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
5. zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
6. przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,
7. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia,
8. zatwierdzanie planów finansowych Oddziałów Terenowych oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
9. powoływanie rad konsultacyjnych, programowych i wyodrębnionych jednostek merytorycznych i zespołów do realizacji zadań statutowych,
10. podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
11. ustalanie wysokości składek członkowskich.

Art. 39

1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Główny.
2. Do reprezentowania Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych jest upoważniony Prezes Stowarzyszenia lub dwóch członków Zarządu Głównego – w tym zastępca Prezesa i Skarbnik.
3. Stowarzyszenie ma prawo przeznaczyć majątek według woli sponsora na wskazane cele zgodnie z celami Stowarzyszenia. W tym przypadku Stowarzyszenie może zakładać w ramach kapitału żelaznego odrębne fundusze celowe, których składniki majątkowe zostaną przeznaczone na cele wskazane przez sponsora.
4. Dokumenty, umowy, porozumienia i pisma podpisuje Prezes jednoosobowo lub osoby przez niego upoważnione.

Art.40

1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Głównego, w tym Prezesa lub jednego z zastępców Prezesa.
2. W razie równej ilości głosów rozstrzyga stanowisko Prezesa.

Art. 41

1. W celu zapewnienia obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd Główny może powołać Biuro Stowarzyszenia kierowane przez Dyrektora.
2. Skład osobowy, budżet oraz zasady i regulamin pracy Biura ustala Dyrektor a zatwierdza Zarząd Główny.
3. Biuro Stowarzyszenia koordynuje działania administracyjno – finansowo – kadrowe Stowarzyszenia.
4. Zakres kompetencji Dyrektora określa Zarząd Główny.

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Art.42

1. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch do trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a. nie mogą być członkami Zarządu Głównego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego jak również w posiedzeniach Zarządów Oddziałów Terenowych.
4. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, na jego miejsce wchodzi w drodze dokooptowania inny członek Stowarzyszenia. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje:
a. Komisja Rewizyjna, jeżeli liczba członków dokooptowanych wynosi 1/3 liczby członków Komisji Rewizyjnej pochodzących z wyboru,
b. Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia, gdy liczba członków dokooptowanych jest większa od 1/3 liczby członków Komisji pochodzących z wyboru.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

Art.43

Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do:

1. przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2. kontrolowania opłacania składek członkowskich,
3. składania sprawozdań na Walne Zgromadzenie wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu oraz Zarządom Oddziałów Terenowych,
4. przedstawiania Zarządowi Głównemu wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia,
5. uchwalania regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.

 

ROZDZIAŁ V

ODDZIAŁY TERENOWE

 

Art.44

1. Oddziały Terenowe powoływane są uchwałą Zarządu Głównego, po zebraniu założycielskim członków na danym terenie, na pisemny wniosek co najmniej dziesięciu członków Stowarzyszenia działających na danym terenie.
2. Dopuszcza się tworzenie innych jednostek organizacyjnych stanowiących wewnętrzne struktury Oddziałów Terenowych przez Zarządy tych Oddziałów po uzyskaniu akceptacji Zarządu Głównego.

 

WŁADZE ODDZIAŁU TERENOWEGO

 

Art.45

1. Najwyższą władzą Oddziału Terenowego jest Walne Zgromadzenie członków Oddziału, które dokonuje wyboru Zarządu Oddziału Terenowego spośród członków Stowarzyszenia działających na danym terenie, składających się z siedmiu członków, w tym Prezesa, dwóch zastępców Prezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz dwóch członków Zarządu.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Oddziału Terenowego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Oddziału, w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych, w drugim terminie.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału Terenowego raz na trzy lata.

Art.46

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Terenowego zwoływane jest przez Zarząd Oddziału Terenowego:

1. na wniosek Zarządu Oddziału,
2. na wniosek co najmniej 1/3 członków Oddziału,
3. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. na wniosek Zarządu Głównego.

Art.47

Zarząd Oddziału Terenowego zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania żądania lub podjęcia uchwały. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Art.48

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału Terenowego należy:

1. uchwalanie programu działalności Oddziału,
2. ocena działalności na danym terenie,
3. podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Terenowego,
4. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału,
5. wybór członków Zarządu Oddziału,
6. zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu Oddziału,
7. podejmowanie innych uchwał wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia Oddziału.

 

ZARZĄD ODDZIAŁU TERENOWEGO

 

Art.49

Do kompetencji Zarządu Oddziału Terenowego należy:

1. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Oddziału i władz naczelnych Stowarzyszenia,
2. opracowywanie projektów planów finansowych Oddziału,
3. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Oddziału,
4. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
5. podejmowanie innych uchwał w sprawie działalności Stowarzyszenia na danym terenie nie zastrzeżonej dla innych władz Stowarzyszenia.

Art.50

Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w razie równej ilości głosów rozstrzyga stanowisko Prezesa.

Art.51

W przypadku ustąpienia któregokolwiek z członków Zarządu Oddziału Terenowego w czasie trwania kadencji, następuje kooptacja spośród członków Stowarzyszenia działających na danym terenie. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje:

1. Zarząd Oddziału Terenowego, jeżeli liczba członków dokooptowanych nie przekracza 3/7 liczby członków Zarządu,
2. Walne Zgromadzenie Oddziału, jeżeli liczba członków dokooptowanych jest większa niż 3/7 członków Zarządu Oddziału, pochodzących z wyboru.

 

ROZDZIAŁ VI

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

 

Art.52

Stowarzyszenie sporządza i ogłasza:

– roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty,
– roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości. Przepisy o rachunkowości stosuje się odpowiednio.

Art.53

Do zakresów sprawozdań, o których mowa w art. 52 ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zakresu sprawozdań składanych przez fundacje.

Art.54

Stowarzyszenie niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, przekazuje właściwemu ministrowi do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdania, o których mowa w art. 52 Statutu.

 

ROZDZIAŁ VII

RADA PROGRAMOWA STOWARZYSZENIA

 

Art.55

1. Członkom Stowarzyszenia przysługuje inicjatywa w sprawie utworzenia Rady Programowej Stowarzyszenia.
2. Zadaniem Rady Programowej jest ustalanie kierunków rozwoju Stowarzyszenia, opiniowanie i doradzanie władzom Stowarzyszenia.

Art.56

W skład Rady Programowej mogą być powoływani członkowie zwyczajni, członkowie honorowi, osoby reprezentujące członków wspierających, a także sympatycy Stowarzyszenia nie będący jego członkami w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Rady.

Art.57

Zarząd Główny powołuje Radę Programową w liczbie członków przez siebie ustalonej.

 

ROZDZIAŁ VIII

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

Art.58

Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości, środki finansowe oraz wpływy z własnej działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z wymogami przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności wymagającej uzyskania koncesji.

Art.59

1. Do realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, według zasad określonych w odrębnych przepisach.
2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego.
3. Nie można prowadzić działalności gospodarczej i odpłatnej działalności pożytku publicznego w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
4. Uchwały o podjęciu działalności gospodarczej, jej rodzaju i formie podejmuje Zarząd Główny.

Art.60

Stowarzyszenie może posiadać w formie wyodrębnionych zakładów własne jednostki gospodarcze, uczestniczyć w działalności innych podmiotów gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art.61

Na dochody Stowarzyszenia składają się:
– wpływy ze składek członkowskich,
– dotacje i subwencje,
– zapisy i darowizny,
– dochody z działalności gospodarczej.

 

ROZDZIAŁ IX

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

Art.62

1. Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
2. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.


Dołącz do nas!