PROJEKTY


Projekty realizowane przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w roku 2017

„W zdrowym ciele zdrowy duch” realizowany w ramach konkursu „Pomarańczowa Siła”

Celem projektu jest podwyższenie jakości zdrowia i życia dzieci i młodzieży oraz zapewnienie dostępu do aktywnych form spędzania czasu wolnego. W tym również:

– promowanie zdrowego stylu życia;
– rozwijanie zainteresowań jako alternatywa do zachowań ryzykownych;
– motywowanie do dalszego rozwoju kształcenia aspiracji i zainteresowań;
– stwarzanie warunków do rozwoju kompetencji społecznych;
– edukowanie poprzez sport;
– poprawa stanu zdrowia;
– podniesienie jakości życia i zadowolenia z niego.

Projekt zakłada przeprowadzenie następujących działań:
– zajęcia sportowe: na hali sportowej i basenie, w przestrzeni miejskiej Pragi Północ;
– warsztaty kulinarne;
– zajęcia rekreacyjno-turystyczne;
– wyjście do parku linowego.

Adresaci projektu: 20 dzieci w wieku 6 – 14 lat – podopieczni Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, sprawiające problemy wychowawcze, zagrożone demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem – mieszkańcy Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy. Dla dzieci – szczególnie pochodzących ze środowisk o koncentracji problemów społecznych – istotną rolę rozwojową odgrywa wdrażanie w kreatywne, różnorodne, ciekawe sposoby spędzania czasu wolnego a także uwarunkowanie na zdrowy styl życia i odżywiania.

Miejsce realizacji: Świetlica Środowiskowa „Mały Książe”, ul. Ząbkowska 4, 03-735 Warszawa
Termin realizacji projektu: 01.03.2017 – 31.08.2017

Projekt finansowany przez Fundację ING Dzieciom w wysokości 12 000,00 zł
logo Fundacja ING Dzieciom (1)

„Zauważ - Zatrudnij – Zyskaj”- projekt zatrudnienia wspomaganego osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną

Projekt „Zauważ – Zatrudnij – Zyskaj” jest wynikiem ponad 15 letnich doświadczeń Stowarzyszenia Otwarte Drzwi we wprowadzaniu osób z zaburzeniami psychicznymi na rynek pracy. Dotychczas z tego typu wsparcia skorzystało ponad 100 beneficjentów. Jednocześnie zadanie jest rezultatem realizacji innowacyjnych projektów z tego zakresu oraz prawie 5 letnich doświadczeń w stosowaniu procedury zatrudnienia wspomaganego z udziałem trenera pracy, zgodnie ze standardami EUSE. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi brało również udział w realizacji projektu „Trener pracy jako szansa na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych” i opracowywaniu „Zestawu narzędzi do rekrutacji, szkolenia oraz monitorowania i zarządzania pracą trenerów pracy” – skąd czerpało inspirację do wypracowania zgodnych z ustalonymi w jego ramach zasadami – autorskich form realizacji zatrudnienia wspomaganego.

Projekt „Zauważ – Zatrudnij – Zyskaj” skierowany jest do 60 osób z zaburzeniami psychicznymi, z których co najmniej 30 beneficjentów wprowadzanych na otwarty rynek pracy z zastosowaniem metody zatrudnienia wspomaganego utrzyma pracę lub podejmie i utrzyma ją w ramach projektu. Zadanie obejmuje następujące formy wsparcia adresowane do beneficjentów:

 • warsztaty aktywizacji zawodowej;
 • warsztaty kompetencji społecznych;
 • usługę trenera pracy (w formie bezpośredniej i pośredniej);
 • kursy zawodowe;
 • praktyki i „próbki pracy”;
 • staże zawodowe; – indywidualne doradztwo zawodoznawcze (w formie bezpośredniej i pośredniej);
 • indywidualne doradztwo psychologiczne (w formie bezpośredniej i pośredniej);
 • grupę wsparcia dla osób pracujących; – zorganizowaną aktywność w środowisku.

Projekt adresowany jest do osób z zaburzeniami psychicznymi – głównie z niepełnosprawnością intelektualną, której towarzyszą zaburzenia zachowania, choroby psychiczne, autyzm, Zespół Aspergera, zaburzenia osobowości, etc. głównie z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. U osób legitymujących się lekkim stopniem niepełnosprawności-wynika on z niepełnosprawności intelektualnej, której towarzyszą dodatkowe dysfunkcje o charakterze zdrowotnym, społecznym, osobowościowym. Są to na ogół:

 • absolwenci szkół specjalnych, integracyjnych, masowych, placówek rehabilitacyjnych (tj. WTZ, ŚDS), którzy zakończyli w nich proces terapii, ale nie osiągnęli jeszcze pełnej zdolności do zatrudnienia i potrzebują wsparcia w ramach procedury zatrudnienia wspomaganego dla osiągnięcia i/lub podwyższenia kompetencji zawodowych, uzyskania pełniej gotowości do pracy, wprowadzenia do zatrudnienia i pomocy w jego utrzymaniu;
 • osoby, które podjęły pracę w ramach procedury zatrudnienia wspomaganego, ale dla jej utrzymania wymagają nadal wsparcia usługi trenera pracy oraz podtrzymania osiągniętych kompetencji społecznych i zawodowych;
 • osoby, które z rożnych przyczyn utraciły pracę i udział w projekcie jest dla nich szansą efektywnej readaptacji zawodowej.

Wszyscy beneficjenci projektu, którzy osiągną zatrudnienie i/lub je utrzymają będą pracować w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną (na łączny okres co najmniej 3 miesięcy, a jej wartość będzie równa bądź wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia).

Termin realizacji projektu: 01.04.2017r.- 31.03.2019r.
Projekt współfinansowany ze środków PFRON.
logo PFRON

Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

Cele:

 • opracowanie kompleksowego i zindywidualizowanego modelu środowiskowego wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną (OzNI), opartego na koordynacji i wzajemnej współpracy podmiotów instytucjonalnych, rządowych, samorządowych i pozarządowych z resortu pomocy społecznej, edukacji, zdrowia i zatrudnienia,
 • wypracowania w ramach Modelu strategii działań i pakietów narzędzi wspomagania różnych etapów dorosłości OzNI i ich rodzin uwzględniającej międzysektorowość, koordynację, indywidualizację i partycypację oraz wielopoziomową współpracę wszystkich elementów.

Grupę docelową projektu stanowią odbiorcy wsparcia 60 osób ogółem: osoby z niepełnosprawnością intelektualną (OzNI), ich rodziny i otoczenie/sieci społeczne (m.in. sąsiedzi, animatorzy lokalni, grupy samopomocowe, grupy obywatelskie). W ramach projektu konsultacje społeczne dotyczące Modelu obejmą grupę: 20 osób (12m i 8k) wybranych losowo OzNI, 40 osób – przedstawicielami rodzin i najbliższego otoczenia OzNI.

Model przyjmie postać „mapy powiązań” podmiotów funkcjonujących na terenie m.st. Warszawy i przypisanych do nich „pakietów oddziaływań uaktywniających” skierowanych do OzNI (z różnymi kategoriami potrzeb wynikającymi z poziomu ich funkcjonowania). Obejmować będzie:
Katalog potrzeb – w zależności od poziomu funkcjonowania OzNI
Procedury – skategoryzowane kryteria uruchomienia konkretnego zakresu wsparcia wobec OzNI
Standardy współpracy poszczególnych podmiotów realizujących zadania wobec OzNI. „Standardy” będą stanowiły określone wzory realizacji poszczególnych rodzajów wsparcia z punktu widzenia jakościowego. Model obejmie standardy:

 • partnerskiej współpracy międzysektorowej na poziomie miejskim – tworzące zasady udziału poszczególnych podmiotów (zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, polityki lokalowej) w realizacji określonych form wsparcia OzNI,
 • mieszkalnictwa wspomaganego i chronionego (na podstawie identyfikacji wszystkich zasobów lokalowych dla OzNI w Warszawie – z uwzględnieniem różnych typów mieszkań, w tym własnościowych, kwaterunkowych, socjalnych) – wyznaczający sposób ich funkcjonowania oraz osoby uprawnione do korzystania z nich. Różnorodność zasobów Miasta oraz rodzinnych OzNI pozwoli stworzyć system nowoczesnego, pozainstytucjonalnego, elastycznego, zindywidualizowanego i perspektywicznego wsparcia mieszkaniowego oraz zbudować podstawy lokalnej polityki mieszkaniowej dla tej grupy osób,
 • wzmacniania społeczności lokalnych poprzez tworzenie „sieci społecznego oparcia środowiskowego”, wykorzystującego zasoby środowiska naturalnego – rodziny, sąsiedzi, obywatelskiego – wspólnoty, inicjatywy oddolne, w tym grupy samopomocowe i wsparcia, oraz instytucjonalnego systemu usług – zdrowia, edukacji i pomocy społecznej,
 • wspierania środowiska rodzinnego OzNI stanowiącego prewencję ich wykluczenia społecznego i zawodowego,
 • współpracy pomiędzy pracodawcami zatrudniającymi OzNI i środowiskiem pracowniczym a pozostałymi użytkownikami realizującymi proces aktywizacji zawodowej i zatrudniania tej grupy osób,
 • ewaluacji (w oparciu o narzędzie jakościowej oceny postępów rozwojowych OzNI).

Projekt “Warszawski Zintegrowany Model Wsparcia Środowiskowego Osób Dorosłych z Niepełnosprawnością Intelektualną”

Wartość całkowita projektu: 101 250,00 PLN
Wkład własny: 3 037,50 PLN
Wartość dofinansowania ze środków europejskich: 95 468,62 PLN
Wartość dofinansowania ze środków dotacji celowej: 2 743,88 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.1 Innowacje społeczne
Okres realizacji projektu: 1 listopada 2016–28 lutego 2017

ue
Liderem projektu jest: Urząd m.st Warszawa urząd miasta stołecznego warszawy
Partnerzy: Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym oraz Stowarzyszenie Otwarte Drzwipartnerzy

Życie na swoim - zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych

Projekt Życie na swoim – Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowychzakłada prowadzenie mieszkania chronionego – treningowego dla 7 osób z niepełnosprawnością intelektualną z dodatkowymi niepełnosprawnościami i osób wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych na terenie m.st Warszawy w lokalu przy ulicy Kłobuckiej o pow. 119,6 m2. Jego celem będzie przygotowanie mieszkańców do maksymalnie samodzielnego życia (adekwatnie do posiadanych przez poszczególnych beneficjentów potencjałów) oraz utrwalenia i/lub uzyskania niezależności. Realizowany będzie przez pobyt całotygodniowy w turnusach trwających maksymalnie do 12 miesięcy oraz w formie krótkookresowego pobytu interwencyjnego.

Adresatami zadania są dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną z dodatkowymi niepełnosprawnościami oraz osoby wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych – obojga płci, mieszkańcy Warszawy. Wszyscy beneficjenci to osoby uczące się, pracując, korzystające z różnych środowiskowych form wsparcia i/lub uczestniczące w równych formach szeroko pojętej rehabilitacji. Jednorazowo w turnusie treningowym weźmie udział 6 osób oraz potencjalnie 1 osoba w zakresie pobytu interwencyjnego. Ogółem obejmiemy szacunkowo 30 beneficjentów projektu.

Bezpośrednim miejscem realizacji zadania będzie mieszkanie chronione – treningowe – ul. Kłobuckiej w Warszawie. Obsługa kadrowo – księgowo będzie realizowana w Biurze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82 w Warszawie.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w okresie od 01.07.2016 do 30.11.2018 roku oraz współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy.

Włącz się

Ideą projektu “Włącz się” jest koncepcja łączenia współpracy pomiędzy firmami społecznie odpowiedzialnymi a organizacjami pozarządowymi wspierającymi integrację zawodową osób wykluczonych społecznie.

Projekt obejmuje indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, wsparcie trenera pracy, kontakty z pracodawcami w celu zdobycia ofert pracy oraz monitoring środowiska pracy uczestników projektu po podjęciu zatrudnienia. Projekt „Włącz się” to również szansa dla pracodawców, którym możemy zaoferować bezpłatne usługi na rzecz firm gotowych zapewnić miejsca pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Towarzyszymy firmom w całym procesie integracji poprzez:
– wsparcie w procesie rekrutacji
– przygotowanie i realizację wszystkich procedur formalnych
– wsparcie w przygotowaniu zespołu współpracowników z zakresu współpracy z osobami z grup defaworyzowanych, w tym niepełnosprawnych czy karanymi
– wsparcie trenera pracy w trakcie procesu adaptacji beneficjenta w nowym miejscu pracy.

Dzięki tym działaniom pracodawcy zyskają możliwość włączenia w swoje szeregi osób pochodzących z grup społecznie i ekonomicznie upośledzonych. Sprzyja to poprawie warunków życia całego społeczeństwa i wpływa na pozytywny wizerunek samej firmy.

Partnerami społecznymi projektu oprócz Stowarzyszenia Otwarte Drzwi są również: Fundacja Integracja, Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA oraz Fundacja Aktywizacja.

Program “Włącz się” finansowany jest przez hiszpańską Fundację “La Caixa”.
Więcej: www.fundacjalacaixa.org

BAZA - Baza Akcji Zintegrowanej Animacji

Projekt to lokalny system wsparcia, stworzony przez kilkanaście organizacji pozarządowych i instytucji społecznych działających na Pradze Północ. W ramach projektu w latach 2013-2014 organizowane są różnorodne działania dla mieszkańców dzielnicy, mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych oraz społecznych dzieci w wieku 7-18 lat. Projekt łączy i wykorzystuje różne typy działań m.in: edukacyjnych, profilaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych, korekcyjnych, specjalistycznych, socjalnych. Jest on dopełnieniem wsparcia, które do tej pory było kierowane do dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym o działania dotychczas nierealizowane w dzielnicy, lub realizowane na niewielką skalę, jak również o innowacyjne metody. Organizacje wchodzące w skład konsorcjum: Kościół Armii Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Dla Rodzin, Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ – GPAS, Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, Stowarzyszenie “Mierz Wysoko”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi – Świetlica Socjoterapeutyczna Mały Książę, Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

p style=”text-align: justify;”>Projekt został wypracowany przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne w odpowiedzi na inicjatywę Biura Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawy i w związku z planem Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. Jest on kontynuacją prac konsorcjum zapoczątkowanych w 2013 roku.
p style=”text-align: justify;”>Projekt BAZA współfinansowany jest przez Urząd m.st. Warszawy.

Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością jest placówką rehabilitacyjną przygotowującą uczestników przede wszystkim do samodzielnego życia, ale także do udziału w różnych formach aktywności społecznej. Ośrodek jest elementem systemu rehabilitacji osób z niepełnosprawnością w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi, co zapewnia mu wysoki poziom działań merytorycznych, w tym superwizję prowadzonego procesu wsparcia. Placówka obejmuje profesjonalnym wsparciem osoby ze zróżnicowanym stopniem niepełnosprawności głównie intelektualnej, której towarzyszą schorzenia psychiczne, neurologiczne, ruchowe, somatyczne. Do dyspozycji uczestnicy mają cztery pracownie: gospodarstwa domowego, plastyczną, rękodzielniczą i komputerową. Poza działaniami w pracowniach, oferta programowa Ośrodka obejmuje: sesje społeczności, warsztaty – psychologiczne, językowe, zajęcia z edukacji obywatelskiej, sportowe, zorganizowaną aktywność w środowisku.

Wsparcie indywidualne obejmuje: pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz w realizacji spraw życiowych w formie bezpośredniej i pośredniej. Na szczególne wyróżnienie zasługuje aktywność lokalna Ośrodka; uczestnicy oraz pracownicy placówki systematycznie włączają się w przedsięwzięcia organizowane w Dzielnicy Ochota w charakterze współorganizatorów, m.in. Ochocki Dzień Sportu „Ochota na Sport”, Dzielnicowe Święto Wolontariusza „Wolontariat z Ochotą”, „Dzień Sąsiada”, kampania informacyjno-edukacyjna OCHOCZO RAZEM – działająca na rzecz promocji zdrowia psychicznego i integracji osób chorujących psychicznie ze społecznością lokalną.

Projekt współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowany do 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 marca 2017 roku.

Miejsce realizacji zadania: Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, ul. 02-104 Warszawa.

Więcej: www.odpirson.otwartedrzwi.pl oraz Facebook.

Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Partnerzy” w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Partnerzy” w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy – funkcjonuje nieprzerwanie od 2007 roku. Jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo specjalistyczną placówką rehabilitacyjną, działającą na terenie Dzielnicy Warszawa-Wola. Ma charakter regionalny – wsparciem obejmuje osoby niepełnosprawne z terenu Warszawy i województwa mazowieckiego. Funkcjonuje przez okres 12 miesięcy, systematycznie pięć dni w tygodniu, w godzinach 8.00-18.00 oraz w soboty w zależności od potrzeb. Ośrodek prowadzi zróżnicowane, a zarazem komplementarne formy rehabilitacji dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi (głównie z niepełnosprawnością intelektualną). Charakter oferty programowej, jej zakres oraz stosowane formy są wynikiem wieloletnich praktycznych doświadczeń, diagnozy zróżnicowanych potrzeb oraz dynamicznie zmieniającej się formy i zakresu udziału poszczególnych beneficjentów. Uwzględnia ona zarówno stałych uczestników, którzy wymagają planowej i długotrwałej rehabilitacji, jak również osoby, które dla optymalnego funkcjonowania w pełnionych rolach życiowych czy zawodowych wymagają „podtrzymującego” kontaktu czy zorganizowanej aktywności.

Program placówki uwzględnia pracę z beneficjentem we wszystkich sferach jego funkcjonowania: osobistej, społecznej i zawodowej. Obejmuje formy indywidualne i grupowe.

Oferowany w Ośrodku system wsparcia jest efektem profesjonalnej, rzetelnej oraz dynamicznej diagnozy, monitoringu i ewaluacji postępów uczestników, uwzględniających perspektywę i punkt widzenia samej osoby niepełnosprawnej oraz jej najbliższego środowiska.

Beneficjentami projektu są osoby z zaburzeniami psychicznymi (niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia zachowania, choroby psychiczne, autyzm, Zespół Aspergera, zaburzenia osobowości, etc.) głównie z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. U osób legitymujących się lekkim stopniem niepełnosprawności – wynika ona z upośledzenia umysłowego, któremu towarzyszą dodatkowe dysfunkcje o charakterze zdrowotnym, społecznym, osobowościowym. Obejmuje grupę osób, która w zdecydowanej większości nie znajduje efektywnego wsparcia w istniejących strukturach rehabilitacyjnych na terenie Warszawy i województwa. Wśród beneficjentów naszego Ośrodka są:
– osoby z zaburzeniami psychicznymi, absolwenci szkół specjalnych, integracyjnych, wieczorowych, którzy posiadają stosunkowo duży potencjał rozwojowy, ale nie są jeszcze przygotowani do podjęcia w pełni samodzielnej aktywności społecznej czy zawodowej.
– absolwenci placówek rehabilitacyjnych (tj. WTZ, ŚDS), którzy zakończyli w nich proces terapii, ale nie mogą otrzymać dostosowanej do ich aktualnych potrzeb i możliwości, oferty rozwojowej czy zatrudnieniowej, a dalsze ich pozostawanie w dotychczasowych formach rehabilitacji byłoby równoznaczne ze stagnacją bądź regresem.
– osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz problemami emocjonalno-charakterologiczno-psychologicznymi, które – dzięki udanemu procesowi rehabilitacji – dobrze funkcjonują, ale dla utrzymania osiągniętego poziomu ich przystosowania społecznego bezwzględnie wymagają dalszego wsparcia i zorganizowanej aktywności.
– osoby, które skutecznie przeszły proces przygotowania i adaptacji zawodowej, podjęły zatrudnienie na otwartym, wspomaganym lub chronionym rynku pracy, ale dla dalszego efektywnego funkcjonowania zawodowego, społecznego i osobistego potrzebują odpowiednio zorganizowanego systemu wsparcia, monitoringu, a nade wszystko środowiska zapewniającego im poczucie przynależności i identyfikacji.
– osoby z zaburzeniami psychicznymi, które podjęły zatrudnienie, ale z różnych przyczyn utraciły pracę i dla podtrzymania osiągniętych kompetencji oraz readaptacji zawodowej wymagają zorganizowanej aktywności poznawczej, społecznej i zawodowej.

Oferta programowa Ośrodka obejmuje: pracownie (umiejętności życiowych, działań twórczych, komputerową, ceramiczną), sesje społeczności, bezpośrednie i pośrednie formy wsparcia: pomoc psychologiczna, poradnictwo pedagogiczne, wsparcie w realizacji spraw życiowych, wsparcie w pełnieniu ról zawodowych, indywidualne i grupowe działania samopomocowe, warsztaty: psychoedukacyjne, z aktywizacji zawodowej, informacyjno-społeczne, poradnictwo zawodoznawcze, kursy zawodowe, zorganizowana aktywność w środowisku, warsztaty rozwojowe: z języka angielskiego, rekreacyjno-sportowe, fotograficzno- dziennikarskie, filmowe, teatralne, pantomimiczne oraz wsparcie socjalne.

Projekt współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawy oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowany do dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 marca 2017 roku.

Miejsce realizacji zadania: Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Partnerzy”, al. Prymasa Tysiąclecia 145/149, 01-242 Warszawa

www.partnerzy.otwartedrzwi.pl oraz Facebook

Świetlica Socjoterapeutyczna „Mały Książę”

Świetlica Socjoterapeutyczna “Mały Książę” – placówka dziennego wsparcia w formach połączonych dla dzieci i ich rodzin z Dzielnicy Pragi-Północ m.st. Warszawy – której celem jest wspieranie prawidłowego rozwoju społecznego, psychicznego, emocjonalnego, intelektualnego i moralnego 50 dzieci z Dzielnicy Praga Północ. Adresatami zadania są dzieci i ich rodzice – liczba dzieci biorących udział w projekcie: 25-30, w wieku 6-15 lat płci obojga. Dzieci w większości pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, osiągają niskie wyniki w nauce, są niedożywione, często nie leczone we właściwy sposób, cierpią na zaburzenia emocjonalne. Wychowywane w takich warunkach są skazane na dziedziczenie postaw i chorób społecznych oraz stylu życia i złych nawyków. Warunki mieszkaniowe często uniemożliwiają odrabianie lekcji. Rodzice są w większości klientami Ośrodka Pomocy Społecznej, często pracują w szarej strefie.

Projekt finansowany przez Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, realizowany w okresie od 1 grudnia 2012 do 30 listopada 2015r.
Miejsce realizacji zadania: Świetlica Socjoterapeutyczna “Mały Książę”, Warszawa, Praga Północ, ul. Ząbkowska 4, 03-735 Warszawa

Dom Rotacyjny schronisko dla osób bezdomnych w wieku 18-35 lat realizujące Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności

Zadanie publiczne UM PS/B/VI/3/10/502/2015-2018 zakłada działania na rzecz osób bezdomnych, w tym zadania:
– Dom Rotacyjny schronisko dla osób bezdomnych w wieku 18-35 lat realizujące Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności
– Streetworking dla osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie Dzielnicy Praga Północ, Praga Południe oraz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Dom Rotacyjny – schronisko dla osób bezdomnych w wieku 18-35 lat realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności – udziela skutecznego i kompleksowego wsparcia osobom bezdomnym w procesie wychodzenia z bezdomności i powrotu do społeczeństwa i wypracowywanie modelu i standardu pracy socjalnej i aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych. Dom Rotacyjny zapewnia bezpieczeństwo egzystencjalne w formie zakwaterowania i wyżywienia, pomocy socjalnej, terapeutycznej, socjoterapeutycznej, aktywizacji zawodowej i pośrednictwa pracy, motywuje i tworzy warunki do rozwoju zdolności i aspiracji poznawczych, kształtuje nawyki aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Dom dysponuje 20 miejscami/łóżkami. Zasada rotacyjności pozwala na przyjęcie w ciągu roku około 120 osób. Część beneficjentów bardzo szybko i intensywnie potrafi wykorzystać udzieloną pomoc i usamodzielnia się w okresie kilku miesięcy (ok. 10%).

Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawa. Realizowany w okresie 1.12.2015-30.11.2018

Miejsce realizacji zadania: Centrum Pomocy Wzajemnej Dom za Brama, ul. Targowa 82 lok.5, 03-438 Warszawa.

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego „Świetlica Marysieńka” dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zadanie obejmuje prowadzenie placówki wsparcia dziennego „Świetlica Marysieńka”, z siedzibą przy ulicy Kolegiackiej 3 w Warszawie. Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Placówka ma charakter świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii i skierowana jest docelowo do 30-ciorga dzieci i młodzieży, mieszkańców Dzielnicy. Działa od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00, w tym zajęcia z dziećmi i młodzieżą odbywają się minimum 4 godziny dziennie, głównie w godzinach 14.00 – 18.00.

W ramach realizacji projektu przewidujemy następujące działania:
I. Ciągły nabór i kwalifikacja beneficjentów zadania wraz ze stałą promocją placówki.
II. Realizacja form wsparcia.
1. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze;
2. Pomoc w nauce i rozwój aspiracji i zainteresowań poznawczych i twórczych;
3. Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze i logopedyczne;
4. Organizacja czasu wolnego w formie zabaw i gier rozwijających, udziału w wydarzeniach sportowych, kulturalnych, społecznych, animacji imprez świetlicowej społeczności (dzieci, opiekunów, kadry i osób związanych z działalnością świetlicy jak np. wolontariusze, goście), spotkań tematycznych z przedstawicielami różnych zawodów i pasji;
5. Zajęcia terapeutyczne i socjoterapeutyczne grupowe i indywidualne;
6. Zarządzanie zadaniem.

Projekt w realizowany w okresie 1 grudnia 2016 r. – 30 listopada 2018 r.

Miejsce realizacji zadania: „Świetlica Marysieńka”, ul. Kolegiacka 3, 02-960 Warszawa.

Więcej: www.marysienka@otwartedrzwi.pl oraz Facebook.

Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ AB) na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Zadanie obejmuje prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB w Dzielnicy Wilanów (zwany dalej Domem), dla osób chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dom jest organizacyjnie wyodrębnioną, dzienną placówką rehabilitacyjną, działającą 12 miesięcy w roku, przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 – 16.00 Swoją siedzibę ma Warszawie przy ul. Przyczółkowej 27a. Jest elementem systemu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi. Głównym celem działalności placówki jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi usług wspierająco – aktywizujących poprzez zwiększenie zaradności i niezależności życiowej, podniesienie poziomu ich życia, a także integracji społecznej. W wybranych przypadkach celem rehabilitacji jest również odzyskanie, bądź nabycie zdolności do podjęcia aktywności zawodowej.

W Domu organizowane są następujące formy rehabilitacji i wsparcia:

Środowiskowy Dom Samopomocy typu A dla osób chorujących psychicznie:

• terapia zajęciowa z elementami aktywizacji zawodowej:
– pracownia plastyczno-rękodzielnicza
– pracownia kulinarna
– pracownia komputerowa
• treningi umiejętności i zaradności oraz funkcjonowania w codziennym życiu:
– trening porządkowy
– trening krawiecki
– trening radzenia sobie z chorobą
– trening psychofizyczny
• trening umiejętności społecznych i interpersonalnych
– trening kreatywnej integracji
– trening neuropoznania
– trening rozwiązywania problemów
– trening społecznego poznania
– trening umiejętności społecznych
– warsztaty psychoedukacyjne
• trening rozwoju zainteresowań i spędzania czasu wolnego
– aktywność kulturalno – oświatowa w środowisku
– zajęcia teatralno – wizualne
– edukacja obywatelska
– zajęcia kulturoznawcze
– język angielski
• zajęcia terapeutyczne
– sesje społeczności
– grupa terapeutyczna
– diagnoza, poradnictwo i terapia psychologiczna
– muzykoterapia
• terapia ruchowa
– trening ogólnorozwojowy
• poradnictwo psychologiczne dla członków środowiska rodzinnego

Środowiskowy Dom Samopomocy typu B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną:

• terapia zajęciowa z elementami aktywizacji zawodowej:
– pracownia plastyczno – rękodzielnicza
– pracownia kulinarna
– pracownia komputerowa
• treningi funkcjonowania w codziennym życiu:
– trening porządkowy
– trening samoobsługi
– trening budżetowy
• zajęcia terapeutyczne
– opieka psychologiczna (diagnoza, poradnictwo i terapia psychologiczna)
– zajęcia psychoedukacyjne
– sesje społeczności
– muzykoterapia
– trening kompensacyjno-korekcyjny
– zajęcia hortiterapeutyczne
• zorganizowana aktywność w środowisku
• rehabilitacja ruchowa
– zajęcia sportowo – taneczne
– usprawnianie indywidualne
– poradnictwo dla członków środowiska rodzinnego

Usługi Domu skierowane są do dwóch grup adresatów, obojga płci, mieszkańców Warszawy oraz gmin/powiatów, z którymi m.st. Warszawa podpisało porozumienia w sprawie przyjmowania uczestników środowiskowych domów samopomocy:
– beneficjentami ŚDS typu A jest 30 osób chorujących psychicznie. Schorzenia beneficjentów to m.in.: schizofrenia paranoidalna, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia osobowości.
– beneficjentami ŚDS typu B są 22 osoby z niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami współistniejącymi. Niepełnosprawność intelektualna uczestników mieści się pomiędzy lekkim a głębokim stopniem. Schorzenia współistniejące to: mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa, epilepsja, zaburzenia zmysłów.
Dom obejmuje rehabilitacją ogółem 52 osoby.

Projekt w realizowany w okresie 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2017 r.

Miejsce realizacji zadania: Środowiskowy Dom Samopomocy typu AB, ul. Przyczółkowa 27 a, 02 – 968 Warszawa.

Więcej:www.sds-wilanow.otwartedrzwi.pl oraz Facebook.

Włącz się! - integrację zawodową osób wykluczonych społecznie

Celem projektu jest współpracy pomiędzy firmami społecznie odpowiedzialnymi a organizacjami pozarządowymi wspierającymi integrację zawodową osób wykluczonych społecznie.

Projekt obejmuje indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, wsparcie trenera pracy, kontakty z pracodawcami w celu zdobycia ofert pracy oraz monitoring środowiska pracy uczestników projektu po podjęciu zatrudnienia. Projekt oferuje bezpłatne usługi na rzecz firm gotowych zapewnić miejsca pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Towarzyszymy firmom w całym procesie integracji poprzez:wsparcie w procesie rekrutacji, przygotowanie i realizację wszystkich procedur formalnych, wsparcie w przygotowaniu zespołu współpracowników z zakresu współpracy z osobami z grup defaworyzowanych, w tym niepełnosprawnych czy karanymi, wsparcie trenera pracy w trakcie procesu adaptacji beneficjenta w nowym miejscu pracy.

Dzięki tym działaniom pracodawcy zyskają możliwość włączenia w swoje szeregi osób pochodzących z grup społecznie i ekonomicznie wykluczonych. Sprzyja to poprawie warunków życia całego społeczeństwa i wpływa na pozytywny wizerunek samej firmy.

Partnerami społecznymi projektu oprócz Stowarzyszenia Otwarte Drzwi są również: Fundacja Integracja, Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA oraz Fundacja Aktywizacja.

Program “Włącz się” finansowany jest przez hiszpańską Fundację “La Caixa”.
Więcej: www.fundacjalacaixa.org

 

Projekty archiwalne:

Zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w 2016r. W lepszych warunkach – lepsze efekty. Doposażenie świetlic „Mały Książę” i „Marysieńka”

Głównym założeniem zadania W lepszych warunkach – lepsze efekty. Doposażenie świetlic „Mały Książę” i „Marysieńka” jest poprawa warunków świadczenia działań wynikających ze zleconych zadań publicznych w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży: świetlicę socjoterapeutyczną „Mały Książę” (ul. Ząbkowska 4/45, 03-735 Warszawa) oraz świetlicę środowiskową z elementami socjoterapii „Marysieńka” (ul. Kolegiacka 3, 02-960 Warszawa).

Głównymi celami zadania jest: doposażenie funkcjonujących placówek wsparcia dziennego w celu wzbogacenia oferty ich zajęć programowych oraz drobne prace remontowe i adaptacyjne przestrzeni zajmowanych lokali, prowadzące do poprawy warunków opieki i wychowania.

Zadanie obejmuje następujące działania:
Działanie 1. Doposażenie placówek w sprzęt i materiały.
Działanie 2. Prace remontowo-naprawcze.
Działanie 3. Zarządzanie zadaniem.

Data zakończenia zadania: 31.12.2016r.
Projekt finansowany ze środków m.st. Warszawy

Bez Granic - zadanie publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi w 2016 roku

Projekt Bez Granic – prowadzenie działań z zakresu profilaktyki selektywnej lub wskazującej wśród osób z niepełnosprawnościami, mających problem ze szkodliwym używaniem lub z uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych – projekt pilotażowy jest odpowiedzią na zidentyfikowaną pilną potrzebę skierowania odpowiednio przygotowanych działań profilaktycznych do dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które ze względu na specyfikę swojej niepełnosprawności nie mogą lub nie mają możliwości skorzystania z ogólnodostępnej miejskiej oferty profilaktyki i lecznictwa otwartego. Projekt ma charakter pilotażowy – jednak oparty jest o ponad 20 letnie doświadczenia Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w realizacji działań (również w obszarze profilaktyki) z osobami z niepełnosprawnościami.

Nadrzędnym celem projektu jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami zagrożonych nadużywaniem alkoholu, uzależnieniem od niego lub innych substancji psychoaktywnych oraz współuzależnionych – poprzez prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień dostosowanych do możliwości psychospołecznych, osobistych i poznawczych osób z niepełnosprawnościami. Szczegółowym celem projektu jest przygotowanie osób z niepełnosprawnościami (szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, doświadczających innych problemów psychicznych oraz w zakresie emocji i zachowania) – mieszkańców m.st. Warszawy do maksymalnie samodzielnego i bezpiecznego radzenia sobie w sytuacjach trudnych – kryzysowych adekwatnie do posiadanych przez poszczególnych beneficjentów potencjałów i możliwości.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania: prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych, interwencje kryzysową (prowadzoną przez pracownika Poradnii terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej SZPZLO Warszawa-Mokotów), grup wsparcia i grupy samopomocowej dla min. 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną z dodatkowymi niepełnosprawnościami i osób wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych na terenie m.st Warszawy oraz doszkolenie kadry pracującej z tą grupą osób w obszarze profilaktyki uzależnień.

Działania w ramach projektu wynikają bezpośrednio z misji i założeń programowych Stowarzyszenia. Polegają na przekazywaniu części kompetencji samym osobom z niepełnosprawnościami oraz tworzeniu samopomocowego systemu wsparcia.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w okresie od 01.07.2016 do 31.12.2016 roku oraz dofinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy.

Życie na swoim - zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych

Projekt Życie na swoim – Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowychzakłada prowadzenie mieszkania chronionego – treningowego dla 7 osób z niepełnosprawnością intelektualną z dodatkowymi niepełnosprawnościami i osób wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych na terenie m.st Warszawy w lokalu przy ulicy Kłobuckiej o pow. 119,6 m2. Jego celem będzie przygotowanie mieszkańców do maksymalnie samodzielnego życia (adekwatnie do posiadanych przez poszczególnych beneficjentów potencjałów) oraz utrwalenia i/lub uzyskania niezależności. Realizowany będzie przez pobyt całotygodniowy w turnusach trwających maksymalnie do 12 miesięcy oraz w formie krótkookresowego pobytu interwencyjnego.

Adresatami zadania są dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną z dodatkowymi niepełnosprawnościami oraz osoby wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych – obojga płci, mieszkańcy Warszawy. Wszyscy beneficjenci to osoby uczące się, pracując, korzystające z różnych środowiskowych form wsparcia i/lub uczestniczące w równych formach szeroko pojętej rehabilitacji. Jednorazowo w turnusie treningowym weźmie udział 6 osób oraz potencjalnie 1 osoba w zakresie pobytu interwencyjnego. Ogółem obejmiemy szacunkowo 30 beneficjentów projektu.

Bezpośrednim miejscem realizacji zadania będzie mieszkanie chronione – treningowe – ul. Kłobuckiej w Warszawie. Obsługa kadrowo – księgowo będzie realizowana w Biurze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82 w Warszawie.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w okresie od 01.07.2016 do 30.11.2018 roku oraz współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy.

Siła Woli - osoby z niepełnosprawnościami jako edukatorzy społeczni w zakresie tematyki związanej z niepełnosprawnością

Siła Woli – osoby z niepełnosprawnościami jako edukatorzy społeczni w zakresie tematyki związanej z niepełnosprawnością – to projekt, którego celem jest zwiększenie świadomości społecznej poprzez działania edukacyjne w zakresie problematyki niepełnosprawności i różnorodności na rzecz uczniów szkół (głównie integracyjnych), rodziców uczniów dzieci w wieku szkolnym, studentów oraz profesjonalistów. Wyjątkowość tego działania polega na tym, że edukatorami-trenerami w tym zakresie będą osoby z niepełnosprawnościami, które na co dzień korzystają ze wsparcia Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.

Nasze przedsięwzięcie będzie odpowiedzią na problemy dotyczące czterech grup społecznych:
1/ osób z niepełnosprawnością (nps.), szczególnie intelektualną i psychiczną,
2/ uczniów szkół masowych, specjalnych i integracyjnych,
3/ rodziców uczniów w wieku szkolnym,
4/ studentów uczelni wyższych,
5/ pracowników placówek edukacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnościami oraz pracownicy administracji samorządowej i rządowej, zajmujący się wpieraniem osób z niepełnosprawnością.

Moderatorami zajęć w szkołach będą dorosłe osoby z niepełnosprawnością, głównie intelektualną i psychiczną. Istotną rolę w projekcie będą odgrywać Liderzy Klubu Samopomocy Osób z niepełnosprawnościami, którzy mają już doświadczenia w prowadzeniu działań (również edukacyjnych na rzecz innych).
Wszyscy chętni uczestnicy zostaną objęci działaniami edukacyjnymi – przygotowującymi do pełnienia roli edukatora/trenera. Działania o charakterze edukacyjnym wobec i we współpracy z uczniami, rodzicami i studentami odbywać się będą na terenie szkół i uczelni w obrębie m.st. Warszawy oraz województwa mazowieckiego.

Kalendarium dla realizacji projektu “Siła Woli”:
Maj – działania promocyjno-informacyjne w środowisku, nawiązanie współpracy ze szkołami, uczelniami wyższymi, organizacjami i instytucjami o charakterze społeczno-edukacyjno-rehabilitacyjnymi, podmiotami samorządowymi, instytucjami zaufania publicznego,
Czerwiec/Wrzesień – przygotowanie, przeprowadzenie i realizacja warsztatów train-the-trainer oraz praktyk szkoleniowych,
Czerwiec/Listopad – przygotowanie i nagranie materiałów video,
Wrzesień/Grudzień – realizacja spotkań edukacyjno-warsztatowych w szkołach podstawowych, masowych, specjalnych i integracyjnych, na uczelniach wyższych oraz wśród pracowników placówek edukacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnościami oraz pracowników administracji samorządowej i rządowej, zajmujących się wpieraniem osób z niepełnosprawnościami,
organizacja i realizacja spotkań o charakterze integracyjno – plenerowym z wykorzystaniem form arteterapii “Zróbmy to razem”.

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Projekt dofinansowany w ramach środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, realizowany w okresie 01.05.2016 do 31.12.2016.

 

Miejsce realizacji zadania: projekt “Siła Woli” realizowany będzie na terenie m.st. Warszawy. Bezpośrednie działania edukacyjne odbywać się będą w specjalistycznej placówce Stowarzyszenia, tj. Ośrodku Wsparcia Osób Niepełnosprawnych “Partnerzy” znajdującego się w Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia 145/149.

Strona projektu: www.siła.otwartedrzwi.pl

Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – to projekt, którego celem jest zawiązanie wielosektorowego partnerstwa i wypracowanie innowacyjnego, kompleksowego modelu leczenia środowiskowego i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez rozwój pozainstytucjonalnych form wsparcia dla tej grupy osób.

Grupę docelową projektu stanowią osoby z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną i chorujące psychicznie, ich rodziny i najbliższe otoczenie oraz podmioty systemu zdrowotnego,pomocy społecznej, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe działające w sferze integracji społecznej, środowisko akademickie, otoczenie biznesowe.
1/ analiza usług zdrowotnych i społecznych funkcjonujących na danym obszarze wskazująca na deficyty usług dla osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi,
2/ partycypacyjne opracowanie i przygotowanie do testowania wstępnej wersji kompleksowego modelu leczenia środowiskowego zaburzeń psychicznych,
3/ konsultacje wypracowanego modelu m. in. z użytkownikami wsparcia i lokalnymi instytucjami odpowiedzialnymi za politykę społeczną i opiekę zdrowotną,
4/ zawiązanie partnerstwa.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Liderem projektu jest:
Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi “Pomost”, partnerami Miasto Stołeczne Warszawa i Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.
Okres realizacji: czerwiec – wrzesień 2016 roku.

Giełda Mocy VI edycja – targi pracy osób z niepełnosprawnościami (2016)

Projekt Giełda Mocy VI edycja – targi pracy osób z niepełnosprawnościami – jest wynikiem dotychczasowych doświadczeń Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w realizacji procesu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Giełda Mocy to targi pracy, realizowane w sposób innowacyjny, uwzględniający aktywność samych osób z niepełnosprawnościami. Jest to wydarzenie promujące zatrudnienie wspomagane osób z niepełnosprawnościami. Nasz projekt jest odpowiedzią na wciąż występujące stereotypy w postrzeganiu osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy – zwłaszcza wobec grupy osób z zaburzeniami psychicznymi. Nasze doświadczenie pokazuje, że model – w którym to kandydat występuje w roli gospodarza i promuje siebie oraz swoje kompetencje jako potencjalnego kandydata do pracy – realniej jest w stanie przekonać pracodawcę do zmiany swoich nastawień. Pracodawca odwiedza targi, aby poznać „moc” poszczególnych osób z niepełnosprawnościami i zdiagnozować możliwość jej wykorzystania w swoim środowisku pracy.

Celem projektu jest zaprezentowanie osób z niepełnosprawnościami, jako pracowników rzetelnych, solidnych i zmotywowanych, a także promocja dotychczasowych skutecznych procesów wprowadzania osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy, w formule zatrudnienia wspomaganego.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą osoby z niepełnosprawnością (20 osób). Pośrednimi odbiorcami projektu są potencjalni pracodawcy (ok. 30 firm i instytucji).
Efektem Giełdy Mocy jest zdobycie ofert zatrudnienia na otwartym rynku pracy dla niepełnosprawnych kandydatów, nawiązanie stałej współpracy w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz wymiana doświadczeń przedstawicieli resortu pracy i rehabilitacji.

Nasze ubiegłe doświadczenia pokazały, że taka forma promocji zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami przynosi realne efekty, a zainteresowanie pracodawców (uczestniczyło przeszło 70 reprezentantów firm, instytucji i organizacji, tak lokalnych, jak i globalnych) przeszło nasze oczekiwania.

W roku 2016 nacisk chcemy położyć na promocję efektów podejmowanych działań i upowszechnianie ich zarówno wśród pracodawców, jak i organizacji zajmujących się procesem wspierania zawodowego osób z niepełnosprawnościami. Szczególne znaczenie będziemy przypisywać roli trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnościami i zachęcać pracodawców do korzystania z tej formy współpracy.

Choć projekt realizowany jest po raz kolejny to w każdej edycji staramy się wprowadzić elementy o charakterze innowacyjnym. Tym razem innowacją będzie zaproszenie do udziału przedstawicieli większości placówek zajmujących się rehabilitacją osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną. Udział tych placówek zwiększy szansę na uwzględnianie procedury zatrudnienia wspomaganego w prowadzonym procesie rehabilitacji uczestników. Z uwagi na to, że wiele podmiotów współpracuje już z nami systematycznie, poprzez zatrudnianie naszych beneficjentów, czy udział w przedsięwzięciu Giełdy Mocy, dla ich uhonorowania chcielibyśmy uwzględnić w programie przedsięwzięcia element artystyczny.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w okresie od 01.09.2016 do 16.11.2016 oraz współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy.

Strona projektu: www.gieldamocy.otwartedrzwi.pl oraz Facebook

Turnus usprawniająco-rekreacyjny dla osób z niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (nr OR/14/6/16, ważny do 10 maja 2019 roku).

Turnus usprawniająco-rekreacyjny dla osób z niepełnosprawnościami organizowany w terminie 13-27 sierpień 2016r. dla ponad 100 uczestników (w tym osoby z niepełnosprawnosciami, kierownik odpowiedzialny za przebieg danego turnusu, pielęgniarka, specjaliści do spraw rehabilitacji ruchowej, rekreacji, pedagodzy, psycholodzy).

Miejsce wyjazdu: Ośrodek Wczasowy „Perła” w Dźwirzynie (nr OD/32/0011/15, ważny do 26 maja 2018r.)

Celem turnusu jest ogólna poprawa sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Turnus jest formą aktywnej rehabilitacji, połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań.

Program turnusu zawiera elementy rehabilitacji zgodnej z rodzajem schorzenia osoby niepełnosprawnej oraz obejmować zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne oraz inne wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych.

Przykładowy program dnia uczestnika turnusu:
8.00 – pobudka
8.15 – 8.45 – gimnastyka poranna/jogging
8.00 – 9.00 – poranne czynności higieniczno-porządkowe
9.00 – 9.30 – śniadanie
10.00 – 14.00
* zajęcia w grupach rozwojowych
* rehabilitacja ruchowa
14.00 – 14.30 – obiad
14.30 – 16.00 – odpoczynek poobiedni
16.00 – 18.30 – mecz piłki nożnej
19.00 – 19.30 – kolacja
19.30 – 21.30 – wydarzenie rozrywkowe: Kocham Cię Polsko!
21.30 – 22.00 – przygotowania do ciszy nocnej
22.00 – cisza nocna

W tym roku program zajęć grupowych realizowany będzie w 6 grupach rozwojowych:
• sportowej
• zdrowia i urody
• reportersko-dziennikarskiej
• taneczno-relaksacyjnej
• rekreacyjno-twórczej
• rewalidacyjno-turystycznej

Ogród efemeryczny

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni rekreacyjno – relaksacyjnej oraz zagosporarowanie terenu znajdującego się przy Środowiskowym Domu Samopomocy typu A i B prowadzonym przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Beneficjentami projektu są dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz chorujące psychicznie. Działania projektu będą obejmowały zajęcia integracji artystycznej (stworzenie rzeźb w przestrzeni, płotu, ławek, wielkoformatowego obrazu) a także zaaranżowanie ogrodu niezbędnego do przeprowadzania zajęć hortiterapeutycznych (sadzenie krzewów, drzew i dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością). W zajęciach artystycznych i ogrodowych przewidujemy udział po 15 beneficjentów. Praca i przebywanie w ogrodzie procentują poprawą zdrowia oraz funkcjonowania społecznego, stwarzają poczucie przydatności, pobudzają zmysły, wzmacniają mięśnie. W przypadku beneficjentów z niepełnosprawnością intelektualną niezwykle ważne w procesie rehabilitacji jest stymulowanie wszystkich zmysłów, co daje niewątpliwie praca w ogrodzie. Zielona terapia wspiera walkę z chorobami psychicznymi, depresją i różnego rodzaju uzależnieniami. Ponadto dzięki nim beneficjenci rozwiną zdolności manualne i będą spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu. Efektem projektu będzie stworzenie ogrodu efemerycznego, który oprócz funkcji relaksacyjnej i terapeutycznej będzie miejscem interakcji społecznej. Z ogrodu będą korzystać oprócz beneficjentów (w liczbie 52 osób) Stowarzyszenia lokalna społeczność (mieszkańcy, pracownicy OPSu, Centrum Kultury, Biblioteki). Będzie to również przestrzeń do organizowania spotkań integracyjnych i wieczorów artystycznych z udziałem lokalnej społeczności.

Bezpośrednim miejscem realizacji ogród przylegający do Środowiskowe Domu Sapomopomocy przy ul. Przyczółkowej 27 w Warszawie.Prace zostaną przeprowadzone w terminie 15.04 – 30.06.2016

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi i pracowników Firmy SIEMENS Sp. z o.o. w ramach „WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO”.

Program rozwoju umiejętności rodzicielskich dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wychowujących małoletnie dzieci, będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej

Celem strategicznym programu było zwiększenie jakości i zakresu umiejętności psychospołecznych rodziców korzystających z różnych form pomocy społecznej, w tym osób z diagnozą lekkiej niepełnosprawności intelektualnej, co w konsekwencji przekładać się miało na podniesienie kompetencji rodzicielskich tych osób. W ramach programu założono realizację następujących form wsparcia: grupowe warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, zajęcia dla dzieci osób uczestniczących w warsztatach psychoedukacyjnych, zajęcia integracyjne dla rodziców i dzieci, konsultacje indywidualne dla rodziców, spotkania zespołu specjalistów.

Zadanie określone było w umowie nr 64/2016 zawartej w dniu 29.04.2016 pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa w zakresie przedmiotu działania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola a Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi.

Zadanie realizowane było w okresie od 4.05.2016 do 16.12.2016

TATROMANIACY na szlaku – wyjazdowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego z Dzielnicy Praga-Północ

Zadanie skierowane do dzieci w wieku 6-18 lat, podopiecznych Stowarzyszenia Otwarte Drzwi pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo – mieszkańców Dzielnicy Praga Północ. W ramach zadania zorganizowano wyjazdowy wypoczynek letni, będący kontynuacją całorocznej pracy socjoterapeutycznej. Podczas wypoczynku, dzieci i młodzież uczestniczyć będą w działania z zakresu rekreacji i turystyki, promocji zdrowego stylu życia, rozwoju pasji i zainteresowań, a także poznawania historii regionu, ciekawych miejsc, kultury i tradycji Podhala.

Zadanie realizowane w okresie 01.06 – 31.08.2016r. i współfinansowane ze środków zarządu dzielny Praga Północ m.st. Warszawy

Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz ich otoczeniu

Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz ich otoczeniu – celem główny projektu jest ograniczenie zjawiska bezdomności dworcowej na warszawskich dworcach kolejowych PKP S.A. (Dworce: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście oraz Warszawa Wileńska) poprzez pracę socjalną metodą streetworkingu i wsparcia socjalnego dla osób bezdomnych przebywających na warszawskich dworcach oraz ich otoczeniu. Głównymi adresatami zadania są osoby bezdomne przebywające w przestrzeni warszawskich dworców kolejowych PKP S.A. i ich otoczeniu obojga płci, bez ograniczeń wiekowych, pochodzące z terenu całej Polski. W grupie tej znajdują się osoby uzależnione, chore, niepełnosprawne, a także przestępcy. W ramach projektu zostaną opracowane narzędzia pozwalające zdiagnozować tę grupę i jej otoczenie. W celu rozwiązania problemu bezdomności dworcowej zadanie obejmie swoim zasięgiem pracowników w/w dworców PKP S.A., a także pasażerów korzystających z usług PKP S.A.

Projekt finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, realizowany w okresie od 01.06.2015 r. do 31.12.2015 r.

Miejsce realizacji zadania: Dworce warszawskie: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście oraz Warszawa Wileńska Centrum Pomocy Wzajemnej Dom za Bramą, Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa.

Strona projektu w serwisie Facebook

Giełda Mocy 2015

Giełda Mocy – targi pracy osób z niepełno sprawnościami – głównym celem projektu jest dostarczenie osobom z niepełnosprawnościami możliwości podniesienia swoich kompetencji zawodowych i społecznych poprzez udział w “odwróconych” targach pracy, gdzie bezpośrednio będą miały możliwość kontaktu z pracodawcami i podjęcia zatrudnienia na otwartym runku pracy. Adresatami zadania są dwie grupy społeczne: osoby z niepełnosprawnościami (jako beneficjenci bezpośredni) oraz pracodawcy otwartego rynku pracy (jako beneficjenci pośredni). W Giełdzie Mocy udział weźmie 10 dorosłych osób z niepełnosprawnościami oraz 30 przedstawicieli firm i instytucji mogących zatrudniać osoby z niepełnosprawnością w warunkach otwartego rynku pracy.

Projekt finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa, realizowany w okresie od 01.09.2015 do 16.11.2015.
Miejsce realizacji zadania: koordynacja, zarządzenie zadaniem odbywać się będzie w Ośrodku Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PARTNERZY. Bezpośrednia realizacja Giełdy Mocy odbędzie się w Galerii Apteka Sztuki – Zakładzie Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.

Strona projektu Giełda Mocy 2015

Włącz się

Ideą projektu “Włącz się” jest koncepcja łączenia współpracy pomiędzy firmami społecznie odpowiedzialnymi a organizacjami pozarządowymi wspierającymi integrację zawodową osób wykluczonych społecznie.

Projekt obejmuje indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, wsparcie trenera pracy, kontakty z pracodawcami w celu zdobycia ofert pracy oraz monitoring środowiska pracy uczestników projektu po podjęciu zatrudnienia. Projekt „Włącz się” to również szansa dla pracodawców, którym możemy zaoferować bezpłatne usługi na rzecz firm gotowych zapewnić miejsca pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Towarzyszymy firmom w całym procesie integracji poprzez:
– wsparcie w procesie rekrutacji
– przygotowanie i realizację wszystkich procedur formalnych
– wsparcie w przygotowaniu zespołu współpracowników z zakresu współpracy z osobami z grup defaworyzowanych, w tym niepełnosprawnych czy karanymi
– wsparcie trenera pracy w trakcie procesu adaptacji beneficjenta w nowym miejscu pracy

Dzięki tym działaniom pracodawcy zyskają możliwość włączenia w swoje szeregi osób pochodzących z grup społecznie i ekonomicznie upośledzonych. Sprzyja to poprawie warunków życia całego społeczeństwa i wpływa na pozytywny wizerunek samej firmy.

Partnerami społecznymi projektu oprócz Stowarzyszenia Otwarte Drzwi są również: Fundacja Integracja, Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA oraz Fundacja Aktywizacja.

Program “Włącz się” finansowany jest przez hiszpańską Fundację “La Caixa”.
Więcej: www.fundacjalacaixa.org

Kierunek samodzielność

Projekt “Kierunek samodzielność” jest kolejnym etapem realizacji przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi innowacyjnego programu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
W ramach projektu osoby z niepełnosprawnością (głównie intelektualną i chorujące psychicznie) otrzymają nie tylko wsparcie służące podtrzymaniu osiągniętych kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych, ale również szansę na ich rozwój poprzez podejmowanie nowych wyzwań i działań, szczególnie w obszarze zawodowym.
Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu poprzez: dostarczenie usług asystenckich i trenerskich oraz szczególnie poprzez prowadzenie grup wsparcia dla osób pracujących i przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia.
Projekt „Kierunek samodzielność” finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa, realizowany w okresie od 30.03.2015 – 31.12.2015., przez Zespół Zawodowy Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.

Projekt systemowy – 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług pomocy i integracji społecznej w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności

Projekt systemowy – 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług pomocy i integracji społecznej” w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności” – celem projektu jest podniesienie skuteczności systemu rozwiązywania i łagodzenia skutków problemu bezdomności poprzez opracowanie i wdrożenie standardów usług skierowanych do ludzi bezdomnych i zagrożonych bezdomności (tzw. Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności), który będzie można włączyć do Gminnych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Standard ten powinien zawierać elementy nowej metodyki pracy socjalnej: Streetworker Bezdomności, a także ścieżkę proceduralną aktywizacji osoby bezdomnej od noclegowni do lokalu socjalnego wraz z określeniem ścisłych zasad współpracy samorządu gminnego z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.”

Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności – to pakiet modelowych wystandaryzowanych usług kierowanych do osób bezdomnych np. standard noclegowni, standard schroniska, pracy socjalnej czy usług aktywizacji zawodowej wdrażanych lokalnie w Partnerstwach Lokalnych. Standard ten, to składnik modelu integracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych, stosowanego w lokalnych strategiach rozwiązywania i łagodzenia skutków bezdomności.

Liderem partnerstwa jest CRZL, a partnerami odpowiedzialnymi za merytoryczną stronę realizacji projektu są przedstawiciele 
6 największych polskich organizacji zajmujących się tematyką bezdomności – członkowie FEANTSA: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Sieć Barka, Stowarzyszenie MONAR, Caritas Kielce oraz Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.

Projekt finasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Narodowej Strategii Spójności Kapitał Ludzki.

OCHOTNIK IV

OCHOTNIK IV – budowanie identyfikacji ze społecznością lokalną poprzez działania wolontariackie osób z niepełnosprawnością intelektualną na rzecz seniorów – głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną (ONI), seniorów, dzieci ze środowiska lokalnego z Dzielnicy Ochota, poprzez działania integracyjne, aktywizujące, samopomocowe. Beneficjentami zadania jest: 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną, uczestników Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, 3 osoby w podeszłym wieku, mieszkańców Dzielnicy Ochota, ok. 15 dzieci z przedszkola integracyjnego – pośredni beneficjenci, 4 osoby z głębszymi stopniami niepełnosprawności intelektualnej.

Projekt finansowany przez Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, realizowany w okresie marzec – grudzień 2014.
Miejsce realizacji zadania: Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, ul. Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa

Dom Rotacyjny

Dom Rotacyjny – schronisko dla osób bezdomnych w wieku 18-35 lat realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności – udziela skutecznego i kompleksowego wsparcia osobom bezdomnym w procesie wychodzenia z bezdomności i powrotu do społeczeństwa i wypracowywanie modelu i standardu pracy socjalnej i aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych. Dom Rotacyjny zapewnia bezpieczeństwo egzystencjalne w formie zakwaterowania i wyżywienia, pomocy socjalnej, terapeutycznej, socjoterapeutycznej, aktywizacji zawodowej i pośrednictwa pracy, motywuje i tworzy warunki do rozwoju zdolności i aspiracji poznawczych, kształtuje nawyki aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Dom dysponuje 20 miejscami/łóżkami. Zasada rotacyjności pozwala na przyjęcie w ciągu roku 40-45 osób. Część beneficjentów bardzo szybko i intensywnie potrafi wykorzystać udzieloną pomoc i usamodzielnia się w okresie kilku miesięcy (ok. 10%).

Projekt realizowany od 01 grudnia 2012 do 30 listopada 2015r., finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.
Miejsce realizacji zadania: Centrum Pomocy Wzajemnej Dom za Brama, ul. Targowa 82 lok.5, 03-438 Warszawa

Punkt poradnictwa dla osób bezdomnych

Punkt poradnictwa dla osób bezdomnych z zakresu doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, porad prawnych, streetworkingu dla osób bezdomnych przebywających na terenie m.st. Warszawy Udziela informacji i porad osobom bezdomnym przebywającym na ulicy i w miejscach niemieszkalnych (działki, squoty) oraz dzięki prowadzonemu streetworkingowi wypracowuje model i standard pomocy socjalnej dla osób bezdomnych przebywających na ulicy i w miejscach niemieszkalnych. Beneficjentami tego zadania są osoby bezdomne bez ograniczeń wieku, ich rodziny czy po prostu ludzie dobrej woli, którzy samorzutnie i bezinteresownie chcą im pomóc oraz placówki świadczące pomoc osobom bezdomnym.

Projekt finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawy, realizowany od 01 grudnia 2012 do 30 listopada 2015r.,
Miejsce realizacji zadania: Centrum Pomocy Wzajemnej Dom za Brama, ul. Targowa 82 lok.5, 03-438 Warszawa

Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy – którego nadrzędnym celem jest rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną, prowadząca do wzmocnienia ich samodzielności życiowej, integracja ze społeczeństwem, w tym szczególnie ze środowiskiem lokalnym. Działania prowadzone: pracownia gospodarstwa domowego, pracownia plastyczna, pracownia komputerowa, wsparcie psychologiczne, sesje socjoterapeutyczne, edukacja obywatelska, wsparcie w realizacji spraw życiowych, pracownia rękodzielnicza, opieka psychologiczna. Beneficjentami Ośrodka jest 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną, z orzeczonym umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, obojga płci, w wieku 22-40 lat, mieszkańców Warszawy.

Projekt współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowany do 31 marca 2015r.
Miejsce realizacji zadania: Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, ul. Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa.

Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Partnerzy” w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Partnerzy” w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy – którego celem jest rozszerzenie zakresu samodzielności życiowej dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami współistniejącymi poprzez rehabilitację osobistą, społeczną i zawodową. Beneficjentami projektu jest grupa 70-ciu młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami współistniejącymi (typu zaburzenia psychiczne, zachowania, neurologiczne, somatyczne) większości z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, która w zdecydowanej większości nie znajduje (z bardzo różnorodnych powodów – formalnych, życiowych, psychologicznych, medycznych, społecznych) efektywnego wsparcia w istniejących strukturach rehabilitacyjnych na terenie Warszawy.

Projekt współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawy oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowany do 31 marca 2015r.
Miejsce realizacji zadania: Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Partnerzy”, al. Prymasa Tysiąclecia 145/149, 01-242 Warszawa

Świetlica Socjoterapeutyczna 'Mały Książę'

Świetlica Socjoterapeutyczna “Mały Książę” – placówka dziennego wsparcia w formach połączonych dla dzieci i ich rodzin z Dzielnicy Pragi-Północ m.st. Warszawy – której celem jest wspieranie prawidłowego rozwoju społecznego, psychicznego, emocjonalnego, intelektualnego i moralnego 50 dzieci z Dzielnicy Praga Północ. Adresatami zadania są dzieci i ich rodzice – liczba dzieci biorących udział w projekcie: 25-30, w wieku 6-15 lat płci obojga. Dzieci w większości pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, osiągają niskie wyniki w nauce, są niedożywione, często nie leczone we właściwy sposób, cierpią na zaburzenia emocjonalne. Wychowywane w takich warunkach są skazane na dziedziczenie postaw i chorób społecznych oraz stylu życia i złych nawyków. Warunki mieszkaniowe często uniemożliwiają odrabianie lekcji. Rodzice są w większości klientami Ośrodka Pomocy Społecznej, często pracują w szarej strefie.

Projekt finansowany przez Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, realizowany w okresie od 1 grudnia 2012 do 30 listopada 2015r.
Miejsce realizacji zadania: Świetlica Socjoterapeutyczna “Mały Książę”, Warszawa, Praga Północ, ul. Ząbkowska 4, 03-735 Warszawa

Ogólnowarszawski Konkurs Umiejętności Kulinarnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną „Kucharz Doskonały” – IX edycja

Ogólnowarszawski Konkurs Umiejętności Kulinarnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną „Kucharz Doskonały” – IX edycja – strategicznym celem zadania jest wyrównywanie szans oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zadaniem objętych zostanie: 24 osób z niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami współistniejącymi, 12 specjalistów z systemu rehabilitacji i edukacji, przygotowujących uczestników do udziału w Konkursie. Bezpośredni beneficjenci zostaną wyłonieni wśród 60 uczestników pracowni kulinarnych poszczególnych placówek.

Projekt finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawy, realizowany w okresie od 23.03.2015 do 13.06.2015
Miejsce realizacji zadania: zadanie zostanie zrealizowane na terenie m.st. Warszawy.

Strona Kucharza Doskonałego – Warsztaty Terapii Zajęciowej

„Temat: Rzeka”, czyli od niepełnosprawności do godności

„Temat: Rzeka” to wydarzenie, zorganizowana w ramach obchodów Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Celem wydarzenia było promowanie tolerancji wobec osób z niepełnosprawnościami i ich równouprawnienia. Tego dnia osoby z niepełnosprawnościami, przedstawiciele świata kultury, różnych instytucji i organizacji spotkali się na plaży zlokalizowanej u brzegu warszawskiej Wisły, by poznać się bliżej, a efekty przemyśleń i odczuć przelać na płótno. Nieważne są technika, artystyczne wykształcenie czy zdolności manualne – liczą się emocje, integracja i dobra zabawa. Powstałe prace zaprezentowane zostaną szerszej publiczności na wystawie i poddane licytacji, a dochód przeznaczony zostanie na rzecz programów i projektów rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami realizowanych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.

Więcej: FACEBOOK

Środowiskowy Domu Samopomocy dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ A i B) na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Środowiskowy Domu Samopomocy dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ A i B) na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy – którego nadrzędnym celem jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi usług wspierająco–aktywizujących poprzez rozszerzenie zakresu samodzielności życiowej, pomoc w realizacji potrzeb i pełnieniu ról osobistych i społecznych oraz integrację środowiskową. Dom obejmuje rehabilitacją ogółem 52 osoby. Usługi Domu skierowane są do dwóch grup adresatów, obojga płci, mieszkańców Warszawy i okolic: beneficjentami ŚDS typu A jest 30 osób chorujących psychicznie (schorzenia beneficjentów to głównie: schizofrenia paranoidalna, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia osobowości), beneficjentami ŚDS typu B są 22 osoby z niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami współistniejącymi (mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa, epilepsja, zaburzenia zmysłów).

Projekt współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawy oraz Wojewodę Mazowieckiego, realizowany do 31 grudnia 2015 r.
Miejsce realizacji zadania: Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, ul. Przyczółkowa 27 a, 02-968 Warszawa; Środowiskowy Dom Samopomocy typu B, ul. Kubickiego 17/13, 02-945 Warszawa.

Baza Akcji Zintegrowanej Animacji

Baza Akcji Zintegrowanej Animacji to inicjatywa kilkunastu organizacji pozarządowych i instytucji społecznych działających na Pradze Północ. Projekt łączy i wykorzystuje różne typy działań, kierowane do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat, takie jak działania edukacyjne, profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, korekcyjne, specjalistyczne, socjalne i inne. Jest on dopełnieniem wsparcia, które do tej pory było kierowane do dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym o działania dotychczas nierealizowane w dzielnicy, lub realizowane na niewielką skalę, jak również o innowacyjne metody. Organizacje wchodzące w skład konsorcjum: Kościół Armii Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Dla Rodzin, Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ – GPAS, Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, Stowarzyszenie “Mierz Wysoko”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi – Świetlica Socjoterapeutyczna Mały Książę, Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca lutego 2016 roku podopieczni Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, którzy podpiszą stosowne oświadczenie osoby bezdomnej ubiegającej się o pomoc żywnościową będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.
Prócz wsparcia żywnościowego, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi realizować będzie cykliczne działania informację o możliwościach korzystania z form pomocy prowadzących do zmiany kondycji życiowej poprzez:

 • udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej
 • udział w warsztatach aktywizacji zawodowej, kursach zawodowych
 • udział w warsztatach i treningach z zakresu edukacji ekonomicznej
 • udział w programach reintegracyjnych, resocjalizacyjnych, rehabilitacyjnych
 • udział w zajęciach socjoterapeutycznych i terapeutycznych
 • udział w pracach wolontariackich
 • pośrednictwo prawne
 • pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe
 • kierowanie klienta do programów realizowanych przez inne organizacje pozarządowe, instytucje pomocowe a dedykowane osobom wykluczonym społecznie

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Stowarzyszenie Otwarte Drzwi objęła wsparciem żywnościowym 300 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania informujące o możliwościach korzystania z form pomocy prowadzących do zmiany kondycji życiowej.

POPZ-logotypy_mini_small

Kucharz Doskonały

wlacz_sie_edit

gielda-mocy-2015


Dołącz do nas!