la_Caixa_logo

Od dnia 1 grudnia 2014 Stowarzyszenie Otwarte Drzwi realizuje program „Włącz się” finansowany przez hiszpańską Fundację „La Caixa”, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób z grup defaworyzowanych w tym m.in. osób bezdomnych, karanych, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych. 22.12.2014

Ideą projektu jest koncepcja łączenia współpracy pomiędzy firmami społecznie odpowiedzialnymi a organizacjami pozarządowymi wspierającymi integrację zawodową osób wykluczonych społecznie.

Partnerami społecznymi projektu, oprócz Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, są również: Fundacja Integracja, Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA oraz Fundacja Aktywizacja. Projekt obejmuje indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, wsparcie trenera pracy, kontakty z pracodawcami w celu zdobycia ofert pracy oraz monitoring środowiska pracy uczestników projektu po podjęciu zatrudnienia.

Projekt „Włącz się” to również szansa dla pracodawców, którym możemy zaoferować bezpłatne usługi na rzecz firm gotowych zapewnić miejsca pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Towarzyszymy firmom w całym procesie integracji poprzez:

  • wsparcie w procesie rekrutacji
  • przygotowanie i realizację wszystkich procedur formalnych
  • wsparcie w przygotowaniu zespołu współpracowników z zakresu współpracy z osobami z grup defaworyzowanych, w tym niepełnosprawnych czy karanymi
  • wsparcie trenera pracy w trakcie procesu adaptacji beneficjenta w nowym miejscu pracy

Dzięki tym działaniom pracodawcy zyskają możliwość włączenia w swoje szeregi osób pochodzących z grup społecznie i ekonomicznie upośledzonych. Sprzyja to poprawie warunków życia całego społeczeństwa i wpływa na pozytywny wizerunek samej firmy.

Koordynatorka projektu: Marta Mizera
tel. (+48) 500 270 521

Strona projektu: http://www.wlacz-sie.com/

Dołącz do nas!