Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór Asystenta Zdrowienia, którego praca będzie polegać na świadczeniu usług w zakresie bezpośredniej pracy z uczestnikami projektu tj. m.in. motywowanie uczestników do angażowania się w przygotowywanie i realizacje Indywidualnych Planów Zdrowienia i Wsparcia; dzielenie się własnymi doświadczeniami w zakresie radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z własnej niepełnosprawności, wykorzystania placówek leczniczych oraz działania leków; dzielenie się doświadczeniem z korzystania z niemedycznych programów wsparcia; udzielanie wsparcia informacyjnego i emocjonalnego w trakcie realizacji Indywidualnych Planów; udzielanie konsultacji członkom rodzin odbiorców wsparcia (osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwoju, ich rodziny i najbliższe otoczenie).

Termin składania ofert: do dnia 29.08.2018, godz. 16.00.

Miejsce i sposób składania ofert
Miejsce składania ofert: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, 03-468 Warszawa

1. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu
(tj. „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: n.zawada@otwartedrzwi.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na wybór Asystenta Zdrowienia w ramach realizacji projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” o numerze POWR.04.01.00-00-DI12/17-00. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta.

W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zaleca się pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, odt.
b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.

Oferta musi zawierać następujące elementy:
A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
C. CV

Wskazane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: n.zawada@otwartedrzwi.pl, tel.: 506 516 812

Kategoria ogłoszenia: Usługi
Podkategoria ogłoszenia: Usługi inne
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest wybór jednego Asystenta Zdrowienia gotowego do zrealizowania ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty.

Kod CPV: 85300000-2

Nazwa kodu CPV: Usługi pracy społecznej i podobnej

Harmonogram realizacji zamówienia:
Termin realizacji: Termin realizacji: sierpień 2018 r. – listopad 2020r.
W ramach zamówienia odbędzie się łącznie 540 h zegarowych wsparcia tj. średnio 19 godzin miesięcznie.

Załączniki:
Procedura wyboru asystenta zdrowienia – część opisowa
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Wiedza i doświadczenie:

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:
A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj:
• ukończony kurs przygotowujący do pełnienia roli edukatora społecznego
• minimum roczne doświadczenie w działaniach samopomocowych na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną
1. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Na etapie składania oferty Wykonawca podpisując ofertę oraz wykaz zrealizowanych działań, jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. Na etapie podpisywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:
a) Dyplom/świadectwo/poświadczenie ukończenia kursu potwierdzające spełnienie powyższego kryterium
oraz
b) Stosowne dokumenty potwierdzające doświadczenie: referencje i/lub kopia umowy o pracę i/lub kopia umowy cywilnoprawnej potwierdzające spełnienie kryterium doświadczenia w działaniach samopomocowych na rzecz z osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzinami i najbliższym otoczeniem
B. Zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
zdrowia na etapie realizacji usługi.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca
podpisując wycenę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
C. Nie są powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
– posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
A. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
B. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
C. CV

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału
w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana
zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 70%
cena oraz kryterium 30% jakość.
1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 70
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość.
Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w
zapytaniu lub równoważnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez usługi równoważne rozumie się usługi w zakresie pracy w działaniach samopomocowych na rzecz z osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzinami i najbliższym otoczeniem.
Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług wypełnia tabelę: „Załącznik numer 1″, którą
dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 w sposób
umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
KRYTERIA OCENY OFERT
Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:
D = (D0 : Dmax) x 30
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
D0 – jakość (liczba godzin) obliczone badanej oferty, obliczana wg wzoru D0=(liczba godzin z zał. 1 :
ilość wycenionych części),
Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert, obliczana wg wzoru jak w D0.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 30. Wszystkie
obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za
najkorzystniejszą.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

Zamawiający – Beneficjent
Nazwa: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Adres: pl. Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Numer telefonu: 224431440, Fax 224331442
NIP 5252248481

Tytuł projektu: Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie

Numer projektu: POWR.04.01.00-00-DI12/17-00

Dołącz do nas!