cis-kis

W dniu 24 września 2015 Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw. Poniżej zamieszczamy informację na temat zmian, które wprowadza nowelizacja. 2015.09.28

Ustawa stanowi legislacyjne ujęcie doświadczeń organizatorów klubów i centrów integracji społecznej zebranych w trakcie stosowania obowiązującej ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zatrudnieniu socjalnym, a także zawiera rozwiązania będące odpowiedzią na uwagi zgłaszane przez organy sprawujące nadzór nad działalnością klubów i centrów integracji społecznej. Ponadto rozwiązania zawarte w ustawie zmierzają do realizacji postulatów zgłoszonych przez Najwyższą Izbę Kontroli w dokumencie Informacja o wynikach kontroli „Zatrudnienie socjalne jako instrument działań na rzecz rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej oraz wzmocnienia aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

I

W ramach ustanowienia zachęt do uczestnictwa w przewidzianych ustawą o zatrudnieniu socjalnym formach integracji społecznej ustawa:
1) umożliwia uczestnictwo w centrach i klubach osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków zarówno będącym w trakcie terapii, jak i nie znajdujących się w trakcie leczenia terapeutycznego. W obecnym stanie prawnym ustawą objęte są jedynie osoby, które ukończyły program psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego lub program terapeutyczny w zakładzie opieki zdrowotnej, co w konsekwencji znacznie ogranicza krąg osób uprawnionych. Objęcie osób nie uczestniczących w terapii lub będących w jej trakcie pomocą centrów i klubów integracji społecznej wynika z przeświadczenia ustawodawcy, że ośrodki te również mogą stanowić miejsca prowadzenia skutecznej terapii;
2) zwiększa ilość dni wolnych od zajęć w centrum – z 4 dni do 6 dni;
3) zwiększa wysokość integracyjnej premii motywacyjnej, która w obecnym stanie prawnym wynosi do 20% wysokości świadczenia integracyjnego, a po wejściu ustawy w życie będzie wynosiła do 50% wysokości tego świadczenia. Motywacyjna premia integracyjna może zostać przyznana przez kierownika centrum uczestnikowi, biorąc pod uwagę aktywną postawę i postępy w reintegracji społecznej i zawodowej. Premia przyznawana jest w ramach posiadanych dotacji;
4) wyłącza świadczenia otrzymywane w ramach pracy w klubach i centrach integracji społecznej z zakresu zajęć komorniczych poprzez nowelizację ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. Zwolnienie świadczeń z zajęć komorniczych ma stanowić zachętę dla uczestników do podejmowania próby samodzielnego życia.

II

W ramach zmian w przepisach dotyczących sposobu finansowania centrów i klubów integracji społecznej ustawa:
1) dokonuje ujednolicenia metodologii naliczania wysokości dotacji na bieżąca działalność centrum pochodzącej ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego;
2) wskazuje Fundusz Pracy jako źródło świadczeń integracyjnych.

III

Zmiany dotyczące organizacyjnego funkcjonowania centrów i klubów integracji społecznej polegają na:
1) wyeliminowaniu możliwości rejestracji klubów i centrów poza województwem, na którego terenie działają;
2) wprowadzeniu wymogu dołączania do wniosku o rejestrację działalności kopii dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, w której ma funkcjonować centrum, opinii starosty o potrzebie powołania centrum na terenie podległego mu powiatu oraz akt powołania centrum w przypadku powołania przez jednostkę samorządu terytorialnego;
3) zastąpieniu wymogu niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie danych zawartych we wniosku o przyznanie statusu centrum powiadomieniem dokonywanym w formie corocznego sprawozdania z działalności;
4) wprowadzeniu obowiązku wydawania zaświadczenia o zakończeniu uczestnictwa w klubie integracji społecznej (w miejsce zaświadczeń wydawanych na wniosek zainteresowanych);
5) zniesieniu okresów składania wniosków o nadanie statusu centrum. Dotychczas wnioski można było składać w okresie od 1 do 30 kwietnia i od 1 do 30 września. Po wejściu ustawy w życie wnioski będzie można składać przez cały rok kalendarzowy;
6) odmiennym uregulowaniu proporcji osób pracujących w centrach w stosunku do uczestników. W ustawie 10 uczestników centrum przypada na jednego pracownika merytorycznego. Według obecnie obowiązujących regulacji proporcja uczestników do opiekunów wynosi 5:1.
Ustawa ustanawia Radę Zatrudnienia Socjalnego działającą przy ministrze pracy i polityki społecznej jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach zatrudnienia socjalnego. Do zakresu działania Rady należy m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych, inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie zatrudnienia socjalnego oraz przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów zatrudnienia socjalnego.

Dołącz do nas!