Nasze projekty

Rokrocznie realizujemy szereg projektów na rzecz
osób z niepełnosprawnościami,
dzieci i młodzieży oraz bezrobotnych

NA RZECZ OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI

Celem projektu jest wyrównanie szans osób bezdomnych w wieku 18-40 lat,
w tym zmagających się z zaburzeniami psychicznymi oraz ze szkodliwym spożywaniem alkoholu i uzależnieniem
w procesie wychodzenia z bezdomności.
Beneficjentami będzie 140 mężczyzn bezdomnych, w wieku 18- 40 lat Większość podopiecznych placówki stanowią osoby opuszczające domy dziecka, zakłady karne oraz inne placówki, w których byli oni odizolowani w różnym stopniu od społeczeństwa i przejawiają znaczące trudności w adaptacji w nim.
Współfinansuje projekt Urząd Miasta St. Warszawy
Oferta:
1.    Nabór beneficjentów.
2.    Wsparcie socjalne.
3.    Wsparcie psychologiczne.
4.    Wsparcie asystenckie.
5.    Aktywizacja zawodowa/edukacyjna.
6.    Rozwój kompetencji społecznych.
7.    Zorganizowana aktywność w środowisku.
8.    Działania wolontariackie beneficjentów.
9.    Wsparcie w usamodzielnieniu.
10.    Zaangażowanie  wolontariuszy.
11.    Promocja projektu.
12.    Zarządzanie projektem.
Projekt trwa od 01.12.2018 r. do 30.11.2020 r.

NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY

Celem projektu jest przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie
 w Dzielnicy Praga – Północ m.st Warszawy, poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej adresowanej do dzieci i młodzieży
 w wieku od 7-15 lat oraz ich rodzin.
Beneficjentami są dzieci i młodzież z dzielnicy Praga- Północ w wieku 6-15 lat oraz ich rodzice/opiekunowie,
w większości pochodzących z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo,
w znacznej części dotkniętych „chorobami” społecznymi zwłaszcza: alkoholizmem, dysfunkcjonalnością rodziny, ubóstwem, bezrobociem, a także niezaradnością życiową.
Współfinansuje projekt Urząd Miasta St. Warszawy Dzielnicy Praga- Północ
Oferta:
– pomoc w odrabianiu lekcji
– zajęcia korekcyjno- wyrównawcze
– socjoterapeutyczne
– psychologiczne
– warsztaty z technik uczenia się
– warsztaty z technik uczenia się
i zapamiętywania
– nauka czytania ze zrozumieniem
– zajęcia z podstaw komputerowych
-zajęcia z elementami dramy oraz teatru
– warsztaty rozwojowe uczące konstruktywnego spędzania wolnego czasu
– rozwój uzdolnień i zainteresowań poprzez wycieczki, wyjazdy wakacyjne na kolonie, wizyty ciekawych osób
– zajęcia filmowe oraz fotograficzne
– zajęcia taneczne
– zajęcia filmowe
– zajęcia fotograficzne
– zajęcia z dziennikarstwa
– warsztaty kulinarne
– zajęcia muzyczne
– warsztaty z szycia
– warsztaty z ceramiki
– mini projekty- małe programy, które organizują i wymyślają dzieci w grupach projektowych.
Projekt trwa od 03.12.2018 r. do 30.11.2021 r.

NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Celem Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PARTNERZY jest rozszerzenie zakresu samodzielności życiowej dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi
( głównie z niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwoju itd.) poprzez kompleksową rehabilitację wszystkich sfer życiowych, tj. osobistej, społecznej i zawodowej.
Celem Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej
z Niepełnosprawnościami
jest wzmocnienie samodzielności i niezależności życiowej, poprawa jakości życia i satysfakcji z niego i integracja ze społeczeństwem szczególnie ze środowiskiem lokalnym.
Beneficjentami Ośrodka Wsparcia Partnerzy są osoby ze szczególnymi zaburzeniami psychicznymi (niepełnosprawnością intelektualną, której towarzyszą choroby psychiczne, zaburzenia zachowania, autyzm, Zespół Aspergera, zaburzenia osobowości, neurologiczne, somatyczne, st. po urazach) głównie z  umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Projekt obejmuje 70 osób w wieku od 20 do 60 lat.
Beneficjenci Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej to osoby z niepełnosprawnością (potwierdzoną dokumentacyjnie – orzeczeniem miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub równoważnym ZUS), obojga płci, mieszkańcy Warszawy i województwa mazowieckiego. Podstawowa niepełnosprawność uczestników intelektualna, której towarzyszą: zaburzenia emocji i zachowania, epilepsja, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce , niepełnosprawność ruchowa, autyzm, zaburzenia zmysłów, schorzenia somatyczne. W zdecydowanej większości uczestnikami Ośrodka są absolwenci specjalnych szkół zawodowych i przysposabiających do pracy. Projekt obejmuje 36 osób w wieku 20- 60 lat.
Współfinansuje projekt Urząd Miasta St. Warszawy
Oferta Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PARTNERZY
1.       Pracownia umiejętności życiowych
2.       Pracownia działań twórczych
3.       Pracownia ceramiczna
4.       Pracowania komputerowa
5.       Pomoc psychologiczna – sesje Społeczności.
6.       Pomoc psychologiczna – działania samopomocowe – grupowe
7.       Pomoc psychologiczna – działania samopomocowe – indywidulane
8.       Doradztwo zawodowe – warsztaty z aktywizacji zawodowej
9.       Doradztwo zawodowe – indywidualne poradnictwo zawodowe.
10.   Wsparcie socjalne
11.   Wsparcie indywidualne w realizacji spraw życiowych.
12.   Wsparcie indywidualne w realizacji spraw zawodowych
13.   Edukacja obywatelska
14.   Trening budżetowy
15.   Zorganizowana aktywność w środowisku
Oferta Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością
1.      Pracownia gospodarstwa domowego
2.      Pracownia plastyczna
3.      Pracowania komputerowa
4.      Pracowania rękodzielnicza
5.      Pracownia rehabilitacji zawodowej
6.      Pomoc psychologiczna – sesje społecznościowe
7.      Pomoc psychologiczna – warsztaty psychoedukacyjne
8.      Pomoc psychologiczna – pomoc indywidualna
9.      Warsztaty językowe
10.  Zajęcia z edukacji obywatelskiej
11.  Zajęcia sportowe
12.  Wsparcie indywidulane w sprawie realizacji celów życiowych
13.  Zorganizowana aktywność w środowisku
Projekt trwa od 01.12.2018 r. do 30.11.2021 r.

NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Cele – jest ograniczenie wykluczenia społecznego osób
z zaburzeniami psychicznymi(głównie
z niepełnosprawnością intelektualną) poprzez zorganizowane aktywności klubowe zmierzające do zwiększenia poziomu integracji w środowisku lokalnym.
Beneficjentami będzie 20 dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi,
w tym z niepełnosprawnością intelektualną obojga płci, w wieku 20-50 lat, mieszkańcy m.st Warszawy.
Współfinansuje projekt Urząd Miasta St. Warszawy
Oferta:
1.Warsztaty rozwojowe:
– ceramiczne
– rękodzielnicze
– plastyczne
– fotograficzne
– taneczne
– sportowe
2.Zorganizowana aktywność klubowiczów w środowisku –  celem nadrzędnym tej formy wsparcia jest aktywizacja społeczna i kulturalno-oświatowa.
Projekt trwa od 01.12.2018r. do 30.11.2021 r.

 

SPRAWOZDANIA ZA ROK 2016

Celem – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Wyrównanie szans osób bezdomnych zmagających się ze szkodliwym spożywaniem alkoholu i uzależnieniem od niego oraz zaburzeniami psychicznymi, w dostępie do form wsparcia i profilaktyki uzależnień.

Beneficjenci – 140 osób bezdomnych, głównie kandydaci i mieszkańcy schroniska SOD, mężczyźni w wieku 18- 35 lat z zaburzeniami psychicznymi.

Współfinansuje projekt Urząd Miasta St. Warszawy.

Oferta: grupa wsparcia dla osób bezdomnych, konsultacje indywidualne z terapeutą uzależnień, zorganizowana aktywność w środowisku.

Projekt trwa od 15.10.2018 r. do 30.11.2020 r.

NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkań chronionych- treningowych wraz z prowadzeniem miejsca treningowego. Przygotowanie mieszkańców do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i integracji ze społecznością lokalną.
Beneficjentami będzie 7 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i dodatkowymi niepełnosprawnościami, które zamieszkają w lokalu komunalnym mieszczącym się przy ul. Kłobuckiej o łącznej powierzchni 119,6 m²
Współfinansuje projekt Urząd Miasta St. Warszawy.
Oferta:
Indywidualne formy wsparcia:
– pomoc psychologiczna: poradnictwo i terapia psychologiczna
– wsparcie trenera usamodzielnienia
– pomoc interwencyjna, wsparcie trenera usamodzielnienia
– wsparcie wolontariackie
Zespołowe formy wsparcia:
– trening samoobsługi w codziennym życiu ( odpowiednie ubieranie się, dbałość o higienę osobistą, pranie i prasowanie odzieży itd.
– trening obsługowo-porządkowy (zapoznanie z zasadami BHP, środkami czystości oraz urządzeniami, ustalenie grafików i dyżurów, naukę dbałości o czystość i porządek zarówno w części indywidualnej, wspólnej mieszkania, klatki schodowej, jak i terenu osiedla),
– trening budżetowy (nauka gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, dokonywania bieżących drobnych zakupów, planowania większych wydatków, nauka realizowania budżetu.)
– trening kulinarny (planowanie zakupów niezbędnych do przygotowania posiłków oraz wykonywanie poszczególnych czynności o charakterze kulinarnym.
– trening komunikacyjny (nauka korzystania z transportu publicznego oraz innych instytucji użyteczności publicznej istotnych z punktu widzenia samodzielności życiowej.
– trening czasu wolnego ( wspólne uroczystości, przyjmowanie gości, korzystanie z oferty kulinarnej miasta, teatru, muzeum, kina, instytucji aktywności sportowej, fryzjera, kosmetyczki itp.)
– sesje społeczności spełniające cele integracyjne, organizacyjne, edukacyjne i terapeutyczne z udziałem wszystkich mieszkańców i pracowników, obejmujące: inwentaryzację osiągnięć beneficjentów, podsumowanie realizacji zdań, rozwiązywanie ewentualnych spraw spornych, planowanie działań.
– grupa wsparcia – obejmujące systematycznie spotykających się raz w tygodniu w celu dzielenia się doświadczeniem w pokonywaniu problemów. Grupa służy również kształtowaniu odpowiedzialności osobistej i materialnej- za wspólne mieszkanie i sprzęt. Obejmuje rozwiązywanie konfliktów i doskonalenie zdolności przyjmowania perspektywy i interesu innych współmieszkańców (poszanowanie ich prawa do prywatności, intymności, odpoczynku, indywidualnych preferencji). Praca nad podtrzymaniem więzi rodzinnych oraz usprawnieniem wewnątrzrodzinnej komunikacji.
Projekt trwa od 01.12.2018r. do 30.11.2021 r.

Dołącz do nas!