KODEKS ETYCZNY

CZŁONKÓW, PRACOWNIKÓW I WOLONTARIUSZY

STOWARZYSZENIA OTWARTE DRZWI

Prace nad Kodeksem Etycznym trwały kilka lat. Ten sposób uporządkowania misji, celów i realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia porządkuje naszą aktywność. W codziennej pracy obowiązują nas zasady wzajemnego szacunku, niezależnie od tego w jakiej kondycji ktoś z nas mógłby się znaleźć.

1. Postanowienia ogólne

Kodeks etyczny członków zwyczajnych i wspierających, pracowników, wolontariuszy Stowarzyszenia Otwarte Drzwi jest zbiorem zasad i wytycznych służących pełnieniu misji, osiąganiu celów i realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.

Kodeks służy również rozwiązywaniu problemów etycznych, które przynosi rzeczywistość i codzienna działalność Stowarzyszenia.

Kodeks obowiązuje osoby pracujące w Stowarzyszeniu, które nie są formalnie jego członkami. Stąd ilekroć w Kodeksie mówi się o zasadach obowiązujących członka Stowarzyszenia, należy przez to rozumieć również osobę, która nie jest członkiem Stowarzyszenia, ale jest zatrudniona w Stowarzyszeniu jako pracownik, współpracownik i wolontariusz.

Misją Stowarzyszenia jest działanie ograniczające i przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu z powodu ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, bezdomności, choroby, płci, wieku, orientacji seksualnej, statusu społecznego, rasy, narodowości, poziomu wykształcenia i wszelkich innych powodów.

Działanie to wyraża się w zrozumieniu osoby zagrożonej i dotkniętej wykluczeniem społecznym i objętej różnymi formami wsparcia przez Stowarzyszenie.

Spectrum wsparcia stanowią: pomoc i praca socjalna, rehabilitacja społeczna i zawodowa, terapia, aktywizacja zawodowa, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo, pomoc materialna, edukacja, aktywność społeczna i obywatelska, organizacja pomocy wzajemnej, kultura i sztuka, aktywność sportowa i turystyczna, kampanie społeczne zarówno w znaczeniu prewencyjnym jak i interwencyjnym.

Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w procesie współtworzenia warunków służących poprawie jakości życia, rozwijaniu twórczych kompetencji i integracji w każdej sferze życia obywateli RP i UE.

Kierując się fundamentalnymi wartościami humanistycznymi zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, a w szczególności poszanowaniem godności, praw i wolności człowieka, naczelną wartością dla członka Stowarzyszenia Otwarte Drzwi jest dobro osoby objętej wsparciem.

II. Zasady

1. Członek Stowarzyszenia Otwarte Drzwi respektuje prawa osoby wspieranej jako osoby ludzkiej, wyrażone w Konstytucji i innych aktach obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej i dokłada starań, aby były one znane i właściwie realizowane. Respektuje i chroni prawo osoby wspieranej do kierowania się własnym systemem wartości, dokonywania własnych wyborów i do intymności.

2. Członek Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w swoim postępowaniu wobec osoby wspieranej kieruje się zasadą niezbywalności jej praw, co oznacza, że nikomu nie wolno ich zawiesić, unieważnić lub uzależniać ich stosowanie od postaw i zachowań osoby wspieranej lub jakichkolwiek innych okoliczności.

3. Członek Stowarzyszenia jest szczególnie odpowiedzialny za to, by takie cechy, jak rasa, narodowość, światopogląd, płeć, orientacja seksualna, niepełnosprawność, wiek, pozycja społeczna, sytuacja materialna, poglądy polityczne w żaden sposób nie wpływały na relacje między członkami Stowarzyszenia a osobami wspieranymi.

4. W przypadku znajomości faktu naruszenia praw osoby niepełnoletniej/dziecka i osoby niepełnosprawnej i krzywdy kogokolwiek członek jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić odpowiednie instytucje i podjąć działania w jego obronie.

5. Członek Stowarzyszenia jak najstaranniej diagnozuje sytuację, problemy i potrzeby osoby wspieranej i na jej podstawie opracowuje program wspierania danej osoby za jej zgodą, zrozumieniem i podmiotowym udziałem.

6. Członek Stowarzyszenia nie może wykorzystywać swojej pozycji dla osiągania kosztem osoby wspieranej jakichkolwiek korzyści osobistych i jest szczególnie odpowiedzialny za to, aby rozpoznawać i eliminować wszelkie sytuacje, które mogłyby być interpretowane jako korupcyjne.

7. Członek Stowarzyszenia staje niekiedy przed koniecznością poznawania osobistych, poufnych informacji dotyczących osób przez siebie wspieranych, jest świadom szczególnej odpowiedzialności wynikającej z posiadania tego rodzaju wiedzy i dąży do jej uzyskania jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wykonywania jego czynności zawodowych.

8. Członka Stowarzyszenia Otwarte Drzwi obowiązuje tajemnica zawodowa obejmująca informacje o osobistych sprawach osób wspieranych. Ujawnienie wiadomości objętych tajemnicą zawodową jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy:

a) zachowanie tajemnicy może prowadzić w przyszłości do poważnego zagrożenia czyjegoś bezpieczeństwa lub innych dóbr osobistych;

b) zachowanie tajemnicy może prowadzić w przyszłości do naruszenia prawa;

c) ujawnienie poufnych informacji innym osobom i instytucjom jest niezbędne dla zapewniania im bezpieczeństwa, zdrowia i dobra.

9. Członek Stowarzyszenia Otwarte Drzwi jest odpowiedzialny za kształtowanie konstruktywnych, umożliwiających systematyczną współpracę relacji z rodziną osoby wspieranej.

10. W trosce o prestiż i profesjonalny poziom Stowarzyszenia członek dokłada starań o przejrzystość działań i procedur w swoim miejscu pracy i w całym Stowarzyszeniu.

11. Ze względu na specyfikę zawodu utrudniającą często obiektywny osąd własnych działań, członek Stowarzyszenia jest osobiście odpowiedzialny za poddawanie swojej pracy systematycznej superwizji i ocenie prowadzonej przez zespoły pracownicze i kierowników zespołów.

12. Członek Stowarzyszenia, który naruszył zasady etyki zawodowej powinien podjąć niezwłocznie działania mające na celu usunięcie skutków swojego postępowania i naprawienie powstałych szkód.

13. Członek Stowarzyszenia powinien odstępować od działań zawodowych, jeżeli jego osobista sytuacja psychiczna lub fizyczna lub inne okoliczności mogą istotnie obniżyć jakość wykonywanej pracy.

14. Członek Stowarzyszenia troszczy się o wizerunek i dobre imię Stowarzyszenia, powstrzymuje się od wypowiedzi lub innych działań, które mogłyby szkodzić misji Stowarzyszenia.

15. Członek promuje misję i działalność statutową Stowarzyszenia, rozwija i wzbogaca jego pogramy, poszukuje nowych form i metod rozwiązywania problemów społecznych.

16. Członek stara się pozyskać sponsorów, darczyńców, których pomoc finansowa, rzeczowa i doradcza umożliwi skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych, realizację programów i nowych inicjatyw Stowarzyszenia

III. Postanowienia końcowe

Kodeks Etyczny był przedmiotem szerokich konsultacji, został przyjęty przez Konwent Seniorów i zatwierdzony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Każdorazowa zmiana zapisów Kodeksu musi być poprzedzona konsultacjami w gronie członków, pracowników i wolontariuszy, wymaga akceptacji Konwentu Seniorów i zatwierdzenia przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.

Warszawa, 15.05. 2012

Pierwsza strona okładki Kodeksu Etycznego Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

Pierwsza strona okładki Kodeksu Etycznego Stowarzyszenia Otwarte Drzwi


Dołącz do nas!