"Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"

Już 3 kwietnia br. rozpoczynamy kwalifikację do projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”.

W ramach projektu osoby z niepełnosprawnością intelektualną i/lub zaburzeniami psychicznymi, które nie korzystają z oferty ośrodków wsparcia, są samotne, bezrobotne lub po prostu chcą zwiększyć swoją aktywność społeczno-zawodową, otrzymają wsparcie doradców, konsultacje ze specjalistami, pomoc w zatrudnieniu, propozycję udziału w grupach samopomocowych, warsztatach i działaniach animacyjnych oraz możliwość zamieszkania w mieszkaniu wspomaganym-docelowym.

Emilia Kręciejewska - Doradca ds. Zdrowienia i Wsparcia

Cześć Emilia! „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”, to projekt, w którym bierzesz czynny udział w roli Asystenta Zdrowienia. Skąd taka inicjatywa?

Na wstępnie wyjaśnię, iż Stowarzyszenie Otwarte Drzwi pełni w projekcie rolę szczególnego partnera, gdyż jesteśmy ekspertami w dziedzinie wspierania i aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. W związku z tym, w naszym Punkcie Konsultacyjno-Doradczym (PKD) przy ul. Targowej 82 będziemy wspierali przede wszystkim osoby doświadczające zaburzeń psychicznych i mające niepełnosprawność intelektualną. W pozostałych 11 PKD (działających na Woli, Targówku oraz na Pradze-Północ) przyjmowane będą osoby z zaburzeniami psychicznymi, bez współwystępującej niepełnosprawności intelektualnej.

PKD jest miejscem odbywania konsultacji i spotkań beneficjenta z koordynującym proces jego wsparcia i powrotu do zdrowia Doradcą ds. Zdrowienia i Wsparcia oraz innymi specjalistami, np. psychologiem, prawnikiem, doradcą zawodowym, trenerem pracy.

Można także do nas przyjść, aby uzyskać informację o aktualnych projektach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i możliwościach wsparcia w różnych sferach życia. Współpracujemy z PIKON oraz WCPR, dlatego dysponujemy bazą danych działających w Warszawie klubów, ŚDS-ów, WTZ-ów, dziennych ośrodków wsparcia i rehabilitacji, ZAZ-ów itp. Będziemy tutaj organizowali także warsztaty dla osób z zaburzeniami psychicznymi, grupę samopomocową oraz grupę wsparcia dla rodzin.

714X357- Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków

Punkt Konsultacyjno-Doradczy wydaje się być trafionym pomysłem. Powiedz nam coś więcej na jego temat. Komu ma on przede wszystkim służyć?

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzebę skoordynowania na terenie Warszawy działań na rzecz osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Są to bowiem osoby, które dotychczas po zakończeniu leczenia szpitalnego w dużej mierze były pozostawione bez wsparcia i nie miały perspektyw na poprawę swojej sytuacji społeczno-zawodowej. Z założenia nasz projekt ma być alternatywą lub kontynuacją dla instytucjonalnej opieki medycznej, a w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną – optymalną kontynuacją rehabilitacji po zakończeniu ścieżki edukacyjnej.

Oczywiście system leczenia i wspierania środowiskowego funkcjonuje w Warszawie już od wielu lat, jednak naszym celem jest jego usprawnienie, poprzez zintegrowanie działań wielu podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi (m.in. placówek systemu zdrowotnego, pomocy społecznej i oświaty, organizacji pozarządowych).

Innowacyjnym elementem, który projekt wprowadza do istniejącego obecnie systemu, jest rola Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia, będących indywidualnymi koordynatorami wsparcia. Doradcy w ramach swoich zadań będą nawiązywali kontakt z osobami opuszczającymi psychiatryczne placówki lecznicze oraz szkoły specjalne i zachęcali do skorzystania z oferty projektu oraz pozostawali z każdym z uczestników programu w długoterminowym kontakcie, pomagając w realizacji wspólnie opracowanego Indywidualnego Planu Zdrowienia i Wsparcia. W ramach projektu zostaną także utworzone Punkty Konsultacyjno-Doradcze, gdzie osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich bliscy będą mogli uzyskać potrzebne informacje, pomoc i wsparcie.

consulting-2204252_1920

Czy w Warszawie dużo jest osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub zaburzeniami psychicznymi, które nie korzystają ze wsparcia żadnej placówki, które nie uczestniczą aktywnie w żadnym procesie rehabilitacji? Jeśli tak, to jak myślisz, z czego to wynika?

Nie dysponuję konkretnymi danymi liczbowymi na ten temat, ale wiem, że prowadzone rejestry okazują się niekompletne, a część osób nie jest nigdzie zarejestrowana. Jednakże można przypuszczać, że jest wiele takich osób, ponieważ obecnie większość placówek dziennego wsparcia (np. WTZ lub ŚDS) nie posiadają już wolnych miejsc i prowadzą listy rezerwowe dla osób chętnych do przyjęcia. Nie są to jednak jedyni potencjalni uczestnicy naszego projektu. Chcemy dotrzeć także do tych osób, które nie były dotychczas zainteresowane korzystaniem z rehabilitacji środowiskowej – długotrwale pozostających w domach, osamotnionych, bezdomnych i wykluczonych społecznie. W tym celu w projekt zaangażowani zostaną specjalnie przeszkoleni streetworkerzy oraz prowadzona będzie ścisła współpraca z pracownikami socjalnymi z Ośrodków Pomocy Społecznej z Woli, Targówka i Pragi-Północ. W ten sposób liczymy na dotarcie do osób, które z powodu braku wiedzy o dostępnych możliwościach lub ze względu na brak motywacji do podjęcia rehabilitacji, nie są objęte wsparciem. W proces motywowania do aktywnego uczestniczenia w projekcie zaangażowani zostaną także Asystenci Zdrowienia, będący ekspertami przez doświadczenie, czyli osobami mającymi za sobą kryzys zdrowia psychicznego lub posiadającymi niepełnosprawność intelektualną, które przeszły specjalne szkolenie i poddają się superwizji, aby pomagać innym osobom doświadczającym podobnych trudności. Jest to kolejna innowacja, którą chcemy w ramach projektu przetestować. Do współpracy, jako Asystentów Zdrowienia zaprosimy osoby, które uczestniczyły w projekcie „Siła Woli” i od dwóch lat pełnią rolę edukatorów społeczności lokalnej w kwestiach niepełnosprawności. Liczymy, że ich wiedza, doświadczenie oraz wysokie kompetencje społeczne pozytywnie wpłyną na proces zdrowienia i wsparcia nowych osób. Zależy nam, aby Asystentem Zdrowienia mógł zostać także rodzic dorosłej osoby z niepełnosprawnością, aktywnie zaangażowany w ruch samopomocowy w naszym Stowarzyszeniu. 

Jakie warsztaty i działania oferujecie swoim beneficjentom w ramach projektu?

Będą to warsztaty z zakresu umiejętności miękkich, poświęcone usprawnianiu komunikacji interpersonalnej, rozwijaniu asertywności oraz radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi przez osoby z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną. Zakładamy, iż dzięki warsztatom osoby będą lepiej radziły sobie z objawami swojej choroby, uzyskają większy wgląd i nauczą się poszukiwać pomocy w sytuacjach kryzysowych. Warsztaty zdrowienia będą odbywały się w cyklach i każdy z beneficjentów będzie mógł skorzystać z dowolnej liczby zajęć.

Dążymy także do wzmocnienia osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez włączenie ich w działalność grup samopomocowych, aby mogli być sami dla siebie wsparciem oraz w przyszłości pełnili rolę edukatorów społecznych.

Kolejnym działaniem oferowanym w ramach projektu będą zajęcia w klubach weekendowych zorganizowanych w trzech dzielnicach objętych testowaniem. Beneficjenci projektu, pod okiem animatorów i terapeutów będą mogli korzystać ze wspólnych spotkań, zajęć integracyjnych, wyjść do kina, teatru i innych instytucji kultury w Warszawie.

Na terenie dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy prowadzone będzie mieszkanie wspomagane-docelowe. Kto i właściwie po co miałby tam trafić?

Z mieszkania wspomaganego-docelowego będą mogły skorzystać osoby, które po pierwsze chcą się usamodzielnić i pod okiem trenerów nabyć umiejętności niezbędne do samodzielnej egzystencji, a po drugie, które ze względu na trudną sytuację materialno-bytową nie mają szansy na uzyskanie własnego mieszkania. Z uwagi na nierotacyjny charakter tego mieszkania, będą do niego kwalifikowane osoby, które już mają za sobą zakończony sukcesem pobyt w mieszkaniu treningowym, a więc nabyły odpowiedni poziom samodzielności i z czasem będą mogły w minimalnym tylko stopniu korzystać ze wsparcia kadry mieszkania wspomaganego. Mieszkanie to będzie mieszkaniem docelowym, a zatem osoby z niepełnosprawnością, które zostaną do niego przyjęte będą mogły zostać tam zameldowane i uzyskają prawo do długoletniego zamieszkania. Stowarzyszenie będzie prowadziło to mieszkanie na czas trwania projektu, natomiast po jego zakończeniu Urząd Miasta st. Warszawy zobowiązał się w dalszym ciągu je finansować.

Czy poza wsparciem dla samej osoby z niepełnosprawnością intelektualną i/lub zaburzeniami psychicznymi będą również prowadzone działania na rzecz środowiska bądź rodziny tej osoby?

Tak, w projekcie będą prowadzone działania w społeczności lokalnej oraz grupy wsparcia dla rodzin naszych beneficjentów. W trzech dzielnicach objętych testowaniem zostaną zrealizowane szkolenia antydyskryminacyjne na temat zaburzeń psychicznych i niepełnosprawności dla uczniów szkół oraz dla społeczności lokalnej, w tym dla przedstawicieli instytucji publicznych. Za ich realizację będzie odpowiedzialne Biuro Pomocy i Projektów Społecznych we współpracy z naszym Stowarzyszeniem. W każdej z dzielnic objętych testowaniem powstanie także Dzielnicowych Zespołów ds. Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, w skład którego wejdą przedstawiciele podmiotów systemu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury i sportu. W Urzędach Dzielnic będą powołani również Animatorzy Społeczności Lokalnej, którzy będą organizowali i koordynowali działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz społeczności lokalnej. Liczymy zatem, iż znacząco zwiększy się oferta aktywności dostępnych w poszczególnych dzielnicach, którą będziemy mogli zaproponować naszym beneficjentom i ich rodzinom.

Dziękuję za rozmowę i trzymamy kciuki za przebieg projektu!

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej lub jesteście zainteresowani udziałem w projekcie, zapraszamy do kontaktu:

PUNKT KONSULTACYJNO-DORADCZY
Emilia Kręciejewska, Doradca ds. Zdrowienia i Wsparcia
tel. 533 005 159, e-mail: e.kreciejewska[@]otwartedrzwi.pl

ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa

Godziny przyjęć DORADCY DS. ZDROWIENIA I WSPARCIA:
Poniedziałek 10:00-18:00 Środa 10:00-18:00 

Dołącz do nas!