Jesteś wyjątkowy.

To właśnie dzięki Tobie możemy więcej, jesteśmy w stanie realizować innowacyjne inicjatywy społeczne, pomagać dzieciom i młodzieży, wspierać osoby z niepełnosprawnością, bezdomne, w kryzysie.

To dzięki Tobie zdołaliśmy pomóc już ponad 80 tys. osobom w Polsce.

Dziękujemy!

 

Darowizny na rzecz Stowarzyszenia Otwarte Drzwi:
77 1240 6074 1111 0010 3072 2313


Wybierz jedną z kwot przekazywanej darowizny:

49 zł
30 zł
19 zł
Chcę osobiście wybrać inną kwotę darowizny

Choose one of the following donation amounts:

49 PLN
30 PLN
19 PLN
I want to personally choose the amount of donation


Przekazanie darowizny dla Stowarzyszenia Otwarte Drzwi to:

1. powód do satysfakcji – zmniejszasz ubóstwo i wykluczenie społeczne
2. poczucie iż jesteś dobrym człowiekiem, nie obojętnym na krzywdę i niesprawiedliwość
3. pewność, że przekazane środki i dobra zostaną adekwatnie i prawidłowo zagospodarowane

Darowizny Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi może przekazywać zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Przedmiotem darowizny mogą pieniądze, nieruchomości i dobra ruchome, a także prawa.

Darowizna jest ważna jeśli jest przekazana na konto Stowarzyszenia. W przypadku nieruchomości potwierdzona umową notarialną, w przypadku dóbr ruchomych umową darowizny.

Osoby fizyczne i przedsiębiorcy mogą odliczyć darowizny od postawy opodatkowania do 6%. Spółki prawa handlowego mogą odliczyć darowizny do 10% uzyskanego dochodu.

1% dla Stowarzyszenia nie jest darowizną, jest prawem do skierowania 1% należnego podatku na wybraną OPP.

Skieruj 1% na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Dzięki temu wsparcie otrzymają dzieci, młodzież, osoby niepełnosprawne, bezdomne, wykluczone.

A donation to the Open Door Association means:

1. The reason for satisfaction – you help reduce poverty and social exclusion
2. You can feel like a good person, not indifferent to the suffering and injustice
3. You have certainty that the transferred funds and goods will be adequately and properly managed

Donations to Open Door Association can be transmited either by a private person and legal entity. The subject of the donation can be money, real estate and movable goods, as well as the laws.

Donation is valid if it is transferred to the account of the Association. In the case of real estate donation must be notary certified, in the case of movable property a legal agreement is needed.

Private persons and entrepreneurs can deduct donations from the basis of taxation up to 6%. Commercial companies may deduct donations up to 10% of earned income.

1% for the Association is not a donation, it is the right to direct the 1% tax on selected OPP organization.

Address 1% for the implementation of the statutory tasks of the Open Door Association. Thanks to this children, young people, people with disabilities, the homeless and excluded will be supported.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 27-27a
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), art. 45c


Dołącz do nas!