BEZ GRANIC II

Bez Granic II” stanowi kontynuację projektu pilotażowego realizowanego w 2016 r. i oparty jest o ponad 20–letnie doświadczenia Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w realizacji działań (również w obszarze profilaktyki) z osobami z niepełnosprawnościami. Nadrzędnym celem projektu jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami (szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną i innymi zaburzeniami psychicznymi) zagrożonych nadużywaniem alkoholu, uzależnieniem od niego lub innych substancji psychoaktywnych oraz współuzależnionych – poprzez prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień dostosowanych do możliwości psychospołecznych, osobistych i poznawczych osób z niepełnosprawnościami. Zapraszamy do lektury wywiady z Markiem Zaboklickim, koordynatorem projektu Bez Granic II.

koordynator projektu Marek Zaboklicki

Projekt „Bez granic” to odpowiedź na zidentyfikowaną potrzebę skierowania działań profilaktycznych dla osób z niepełnosprawnościami mającymi problem z nadużyciem różnych substancji. Jak udało Wam się odkryć problem?

Tak naprawdę problem z uzależnieniami wśród osób z niepełnosprawnościami istnieje od dawna. W ośrodku „Partnerzy” jest spora grupa beneficjentów, która styka się z uzależnieniem, jeśli nie z własnym, to wśród najbliższych członków rodziny i przyjaciół oraz w środowisku lokalnym. Zeszłoroczne warsztaty w obszarze profilaktyki uzależnień oraz współuzależnień, głównie od alkoholu, pokazały nam skalę problemu. Zauważyliśmy spore zainteresowanie tematyką wśród beneficjentów ośrodka powyższym tematem, a co za tym idzie potrzebę zgłębienia go i zwiększenia zakresu wsparcia.

warsztaty_bez granic_3

Jak duża jest grupa osób z niepełnosprawnością mających kłopot z uzależnieniami?

Nie do końca wiadomo ile osób z niepełnosprawnościami boryka się z problemem uzależnienia lub współuzależnienia. Doświadczenie jednak pokazuje, że grupa ta jest liczna. Problem leży również w tym, że w wielu przypadkach osoby z niepełnosprawnościami nie są w stanie skorzystać ze wsparcia z ogólnodostępnych instytucji. Powodem takiego stanu rzeczy jest niedostosowanie form i metod pracy dla tej grupy społecznej oraz trudności poznawcze osób z niepełnosprawnościami.

Jak pomagacie? Jakie działania podejmujecie?

Przede wszystkim chcemy edukować, zadbać o to, by wiedza beneficjentów w zakresie profilaktyki uzależnień poszerzała się. Chcemy również udzielać wparcia, które będzie adekwatne do potrzeb. Z tego też powodu powstał pomysł by wznowić i rozszerzyć zeszłoroczny projekt o nowe działania, tym razem przy partnerskiej współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Warto dodać, że dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Otwarte Drzwi i we współpracy z Poradnią Terapii Uzależnień, mieszczącej się przy ul. Belgijskiej 4 w Warszawie, od 2013 roku działa grupa wsparcia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików, z której korzystają osoby z niepełnosprawnościami.

To już druga edycja projektu, czym różni się od pierwszej?

W zeszłym roku pilotażowy projekt Bez Granic obejmował warsztaty edukacyjne, grupę wsparcia i grupę samopomocową oraz interwencję kryzysową. Obecny zakres działań jest znacznie rozszerzony. Zaplanowaliśmy rekrutację specjalistów terapii uzależnień, którzy uprzednio przeszkoleni pod kątem metodyki pracy z osobami z niepełnosprawnością, poprowadzą warsztaty edukacyjne dla tej grupy osób. Ufamy, że dzięki temu zwiększy się liczba specjalistów gotowych pracować w przyszłości z osobami z niepełnosprawnością pod kątem uzależnień. Projekt zakłada również konsultacje indywidualne do dalszej pracy terapeutycznej oraz napisanie poradnika adresowanego do osób pracujących na co dzień z tą grupą społeczną. Nowością są również integracyjno-warsztatowe wyjścia edukacyjne do szkół integracyjnych i specjalnych, gdzie w rolę edukatorów wcielą się przeszkoleni w obszarze profilaktyki uzależnień beneficjenci projektu – osoby z niepełnosprawnościami.

Czy każdy może skorzystać z Waszej pomocy, czy tylko beneficjenci Stowarzyszenia?

Do udziału w naszym projekcie zapraszamy nie tylko beneficjentów Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, ale również osoby z orzeczoną niepełnosprawnością z całej Warszawy, borykające się z uzależnieniem lub współuzależnieniem własnym lub osób z najbliższego otoczenia. Zakładamy również otwartą rekrutację do projektu specjalistów terapii uzależnień, którzy wyrażą gotowość pogłębienia swojej wiedzy i zakresu kompetencji, zgłaszając się do udziału w projekcie. Zatem zapraszamy, zgłoszenia należy przesyłać do 30 września. Szczegóły na stronie internetowej oraz na profilu społecznościowym projektu na portalu Facebook.
Dołącz do nas!